ናብ ኖርወይ ምእታዉ - ናይ ዉሸባን መርመራን ሕግታት

ኣብዚ ግዜ ዜጋታት ኖርወይን ወጻእጠኛታት ኮይኖም ኣብ ኖርወይ ዝነብሩ ጥራይ ኢዮም ክእትዉ ዝፍቀደሎም። ኣብ ትሕቲ ተገሊጾም ዘለዉ ሕድገታት ከዘለዉዎ ኮይኖም፡ ኩሎም ናይ ወጻኢ ሃገር ዜጋታ  ዝኾነ ይኹን ግምት ክወጽኡ ይንገሮም።  ። ናይ ነርወይ ትካላት- መዚ ዝኾነ ኣብ ነርወይ ዝቕመጥ ሰብ ብኣዝዩ ኣገደሲ ጉዳይ እንተዘይኮይኑ ናይ ጉዕዞ መደቡ ከወግድ ተላብዮም። እቶም ካብ መገሽኦም ናብ ነርወይ ብኣዝዩ ኣገዳሲ ዘይኮነ ጉዳይ ዝምለሱ ተጓዓዝቲ ድማ ኣብ መወሸቢ መዕረፊ ኣጋይሽ ክጸንሑ ይግብኦም። ኣገዳሲ መገሻ ዝብሃል እንታይ ምዃኑ ኣብ ውሸባ ሆቴል ዝብል ዘሎ ክፋል ተገሊጹ ኣሎ።

እቶም ናብ ኖርወይ ክጓዓዙ ፍቃድ ዝተወሃቦም ከኣ ነዚ ዝስዕብ ሕጊ ክኽተሉ ይግደዱ፡

 • ቅድሚ ምጉዓዝካ ግድን ነቲ ናይ መእተዊ ቅጥዒ ሰነድ ክትመልኦ ይግብእ
 • ኣብ ምብጻሕካ ቅድሚ 24 ሰዓታት ዝወጸ ካብ ኮቪድ-19 ነጻ ምዃንካ ዘርኢ ሰርቲፊኬት ግድን ከተቅርብ ይግባእ
 • ኣብ ምእታዉካ ግድን መርመራ ክትወስድ ይግባእ
 • ኣብ ኖርወይ ን10 መዓልታት ተወሽብካ ግድን ክትጸንሕ ትሕተት

ነዞም ናይ ኮቪድ-19 ሕግታት ምጥሓስ ከቢድ ገንዘባዊ መቅጻዕቲ የኸትሉ።

መብዛሕትኦም ሰባት ኣብዚ ግዜ ናብ ኖርወይ ክኣትዉ ፍቁድ ኣይኮነን

እዚ ናይ ምእታዉ እገዳ ንኩሎም ናይ ወጻኢ ዜጋታት እንተላይ ንዜጋታት EU/EEA ዝምልከት ኢዩ። እዚ ንዚ ዝስዕብ የጠቃልል፡

 1. በጻሕቲ ሃገር
 2. ኣብቲ ሕድገታት ዘይተገለጹ ኣባላት ቤተሰብ (ናይ ቀረባ ቤተሰብ ክፍሊ ተመልከት)
 3. ዓርኪ/መሓዛ ወይ ሕጹያት
 4. ዜጋታት EU/EEA (ንዜጋታት ኖርዲክ ዘጠቃልል) ኣብ ኖርወይ ዝሰርሑ ወይ ዝመሃሩን ኣብቲ ታሕቲ ዘሎ ሕግደታት ዝርዝር ከኣ ዘይተጠቅሱ።
 5. ብስራሕ ዝጓዓዙ
 6. ናይ ሸንገን ቪዛ ዝተወሃቡ ናይ ወጻኢ ዜጋታት ግናኸ ኣብቲ ሕድገታት ዘይተኻተቱ።
 7. ኣብ ኖርወይ ናይ መዘናግዒ ገዛ ዘለዎም ግናኸ ኣብኡ ዘይቅመጡ።

ናይዚ እገዳ ሕድገታት ኣሎ፡ እቶም ቀንዲ ከኣ እዞም ዝስዕቡ ኢዮም፡

 1. ኣብ ኖርወይ ዝቅመጡ ናይ ወጻኢ ዜጋታት መንበሪ ገዛ ዘለዎም ወይ ተኻርዮም ዝነብሩ።
 2. ናይ ወጻኢ ዜጋታት ፍሉይ መእተዊ ፍቃድ ዝተወሃቡ፡ ከም ናይ ፍሉይ ናይ ምእላይ ሓላፍነት ንኣብ ወይ ብኣብ ኖርወይ ዘሎ ሰብ ዝህቡ ወይ ዝእለዩ፡ ወይ ፍሉይ ናይ ማሓበራዊ ድሕነት ኣብ ግምት ዘእተወ ጉዳይ፡ ከም ንሞት ዝቃረብ ዘሎ ወይ ብጽኑዕ ዝሓመመ ናይ ቀረባ ቤተ ሰብ ንምብጻሕ።
 3. ንደቆም ክርእዩ መደብ ዝሰርዑ ናይ ወጻኢ ዜጋታት
 4. ናይ ቀረባ ስድራ ቤት ነዚ ዝስዕብ የጠቃልል በዓል(ቲ) ቤት/ዝተመዝገበ መጻምድቲ/መናብርቲ፡ ትሕቲ ዕድመ ደቅኻ ወይ ደቂ በዓል ቤትካ(ኪ)፡ ወልዲ ወይ ሰይይተቦ ወይ ሰብኣይኣደ ናይ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ወይ ደቂ በዓል ቤትካ(ኪ)።
 5. ጋዚጠኛታትን ካልኦት ናይ ወጻኢ ሚድያ ትካላት ሰራሕተኛታትን
 6. ኣብ ናይ ኖርወይ መዕርፎ ነፈርትታ ነፋሪት ንምቅያር ዝመጹ ወጻእተኛታት (ንናይ ኣህጉራዉን ናይ ሸንገን ዞባ በረራታት ዝምልከት)
 7. ባሕረኛታትን ናይ ነፈርቲ ሰራሕተኛታትን
 8. ኣብ ምጉዕዓዝ ኣቅሑትን ተጓዓዝትን ዝሰርሑ ናይ ወጻኢ ዜጋታት
 9. ተኣፋፊ ናይ ማሕበራዊ ስራሕ ዘለዎም ወጻእተኛታት መረጋገጺ ሰነድ ካ ብኣስራሒኦም ክቅርቡ ግዴታ ኣለዎም
 10. ኣብ ናይ ኖርወይ ናይ ሕክምናን ማሕበራዊ ምእላይ ዝሰርሑ ካብ ሽወደንን ፊንላንድ ዝመጹ ናይ ጥዕና ሰራሕተኛታት
 11. ናይ ኣገዳሲ ንግዲ ሰራሕተኛታት እዞም ሰራሕተኛታት ቅድሚ ናብ ኖርወይ ምእታዎም እቶም ኣስራሕቶም ካብ ሰብ መዚ ኖርወይ ፍቃድ ክረኽቡ ይግደዱ።
 12. ንትህምርቲ ናብ ኖርወይ ማዕልታዊ ዶብ ሰጊሮም ዝመላለሱ ተመሃሮ ቆልዑ።
 13. ናብ ኖርወይ ክሰርሑ ኢሎም ካብ ሽወደንን ፊንላንድ መዓልታዊ ዝመላለሱ ወጻእተኛታት።

ምሉእ ዝርዝር ናይቲ ሕድገታት ንምርኣይ ኣብ ርአ  lovdata.no  (ብእንግሊሽ ጥራይ)

ቅድሚ ምእታዉ ዝግበር ምዝገባ

ዝኾነ ናብ ኖርወይ ክኣቱ ዝደሊ ቅድሚ ምእታዉ ነቲ ናይ መእተዊ ምዝገባ ቅጥዒ ክምልኦ ይግደድ። ብዲጂታላዊ መንገዲ እንተደኣ መሊእክሞ፡ ኣብ ትኣትዉሉ ግዜ ንፖሊስ ዝወሃብ ቅብሊት ክበጽሓኩም ኢዩ።

ነቲ ቅጥዒ ቅድሚ ናብ ኖርወይ ምእታዉኩም ክትመልእዎ ዘለኩም ኮይኑ፡ ግና ካብ 72 ሰዓታት ቅድሚ ምእታዉኩም ክሓልፍ የብሉን።

 ንዲጂታላዊ  ምዝገባ መእተዊ ነዚ ተጠቐሙ (entrynorway.no)

መርመራ

ካብ ኮቪድ-19 ነጻ ምዃንካ ዘርኢ ሰርቲፊኬት

ነፍሲወከፍ ሰብ፡ እንተላይ ዜጋታት ኖርወይን ወጻእተኛታትን ካብቲ ናይ መእተዊ ቀይድታት ናጻ ዝኾኑ፡ ኣብ ዶባት ኖርወይ ናይ ኣሉታዊ መርመራ ኮሮና ወረቐት ከቕርቡ ኣለዎም።

 • እቲ መርመራ ቅድሚ ናብ ኖርወይ ምእታዉካ ኣብ ዘለዋ 24 ሰዓታት ዝተገብረ ክኸዉን ኣለዎ።
 • እቲ ቅቡል ዓይነት መርመራ PCR ወይ ቅልጡፍ ናይ ኣንቲጀን መርመራ ኢዩ።
 • እቲ ሰርቲፊኬት ብቋንቋ ኖርወይ፡ ሽወደን፡ ዴንማርክ፡ እንግሊሽ፡ ፈረንሳይ ወይ ጀርመን ዝተጻሕፈ ክኸውን ኣለዎ።

ነቶም ብነፋሪት ዝኣትዉ ሰባት ኣቲ መርመራ ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ቅድሚ ናይቲ መጀምርታ ክፍሊ በረረኦም ክኸዉን ይኽእል።

እዞም ዝስዕቡ ካብ ኮቪድ-19 ነጻ ምዃኖም ዘረጋግጽ ሰርቲፊኬት ከቀርቡ ኣይድልዮም ኢዩ፡

 1. ካብ ናይ ዉሸባ ግዴታ ነጻ ዝኾና ሃገራ ትወይ ከባቢታት ዘምጹ ሰባት።
 2. ትሕቲ 12 ዕድመ ዝኾኑ ህጻናት
 3. ብቅቡል ዝኾነ ላባራቶራዊ ኣገባብ ኣብ ዝሓለፈ 6 ወርሒ ኮቪድ-19 ምልካፎም ዘርኢ ሰነድ ዘለዎም ሰባት።
 4. ኣዝዩ ኣድላዩ ዝበሃል ማሕበራዊ ስራሓት ዘገብሩ ወይ ንመሰረታዊ ጠለባት ህዝቢ ኣብ ምምላእ ዝሰርሑ’ሞ ካብ ምእታዉ እንተተኸልኪሎም ንህይወትን ጥዕናን ኣብ ሓደጋ ከእቱ ዝኽእል ስራሓት ዝሰርሑ ወጻእተኛታት።
 5. ኣብ ምስግጋር (ትራንዚት) ዘልዉ ወጻእተኛታት።
 6. ካብ ሽወደን ወይ ፊንላንድ ንትምህርቲ ወይ ስራሕ ብስርዑ ዝመላለሱን ካብ ኖርወይ ካብ 7 መዓልታት ንላዕሊ ካብ ኖርወይ ወጺኦም ዝጸንሑ ወጻእተኛታት። ንካብ ሽወደንን ፊንላንድን ዝመጹ ናይ ሕክምና ሰራሕተኛታት ዝምልከት ፍሉይ ናይ ሰርቲፊኬት መለክዒታት ኣሎ። ንሰራሕተኛታትን ተጓዓዝትን ዝምልከት ናይ ምእታዉ ወሸባ ተምልከት።
 7. ሓተቲ ዕቁባን ብጽሒት ዑቕበኛታትን።
 8. ብመሰረት ሕግታት ናይ ብቤተሰብ ዝግበር ስደት ኣብ ኖርወይ ቀዋሚ መንበሪ ዘለዎም ወጻእተኛታት
 9. ኣብ ኖርወይ ዝተመደቡ ናይ ዲፕሎማቲክ ቖንስልን ሰራሕተኛታት
 10. ኣብ ምጉዕዓዝ ኣቅሑትን ሰባት ዝሰርሑ ወይ ካብ ወይ ናብ ከምኡ ዓይነት መደብ ስራሕ ዝኸዱ ወጻእተኛታት።
 11. ካብ ስርሖም ዝመጹ ወይ ዝኸዱ ኣብረርትን ባሕረኛታትን።
 12. ኣብ ስቫልባድ ዝነብሩ ወጻእተኛታት።
 13. ኣብ ክንድኡ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 7 መዓልታት ናይ ኮቪድ-19 መርመራ ዝገብሩ ወይ ንዕኡ ብሰነድ ከረጋግጹ ዝኽእሉ ካብ ሽወደን ወይ ፊንላንድ ዝመጹ ተጓዓዝቲ። 
 14. ነበርቲ ናይ ስቫልባርድ።

ፖሊስ ካብ ሽወደን ወይ ፊንላንድ ኣብ ምግዓዝ ዝርከቡ ከምኡ’ውን ካብ ሽወደን ወይ ፊንላንድ ዝመጹ ገለ ኣባላት ጉምሩክ ኣብ ኣገልግሎት ዘለው።

ቅጥዕታት ናይቲ ኣብ ምእታዉካ ዝግበር መርመራ

ኣብዘን ዝሓለፋ 10 መዓልታት ግዴታ መወሸቢ ኣብ ዘለዎ ከባቢ እንተጸኒሕካ፡ ናብ ኖርወይ ኣብ ዝኣተኻሉ እዋን ብቕልጡፍ ናይ ኮቪድ-19 መርመራ ክትገብር ኣለካ። ውጽኢት መርመራ ክሳብ ዝርከብ፡ ኣብቲ ቦታ ክትጸንሕ ግዴታ ኣለካ። መብዛሕትኡ ግዜ ፍርቂ ሰዓት ይወስድ። ናይ ኣወታ ዉጽኢት እንተደኣ ተረኸቡካ፡ ካብ ዝኣተኻሉ ኣብ ዉሽጢ 24 ሰዓታት ናይ PCR መርመራ ክትወስድ ግድን ይኸዉን።

ብዘይ ብቅዑ ምኽንያት መርመራ ካብ ምዉሳድ ፍቃደኛታት ዘይኮኑ ወይ ብፍቃዶም ካብቲ ሃገር ምስዝወጹ ብገንዘብ ክቅጽዑ ይኽእሉ ኢዮም።

ኣብ ናይ ዉሸባ ሆቴል ዘይዉሸብ ሰብ ካብ ዝእተወሉ ዕለት ድሕሪ 7 መዓልታት መርመራ ክገብር ግዴታ ይህልዎ።

ዉጽኢት መርመራኻ ኣወታ እንተኾይኑ ዝምልከቶም ክረኽቡኻ ኢዮም። ዉጽኢት መርመራኻ ኣሉታ እንተኮይኑ፡ ሓበሬታ ኣይበጽሓካን ኢዩ። ኣብ helsenorge.no ዝተመዝገብካ እንተደኣ ኮይንካ ኣብ ዌብሳይት ኣቲኻ ወኡጽኢት መርመራኻ ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ። ገለ ገለ ላባሮተሪታት ናይ ገዛእ ርእሰን ኣገባብ ምህባ ዉጽኢት ስለዘለውን ንዕኡ ዝምልከት ሓበሬታ ኣብቲ ናይ መርመራ ቦታ ክሕበርካ ኢዩ።

መብዛሕትኦም ናብ ስቫልባርድ ዝኸዱ ሰባት ናይ ኣሉታዊ መርመራ ኮሮና ምስክር ወረቐት ከርእዩ ኣለዎም። እቲ መርመራ ኣብ ኖርወይ ቅድሚ ናብ ስቫልባርድ ምብጻሕካ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ክውሰድ ኣለዎ።

ኣብ ዶባታ ካብ ዝግበር ናይ መርመራ ቅጥዒ ሕድገት ዘለዎም ሰባት፡

 1. ትሕቲ 12 ዓመት ህጻናት።
 2. ኣብ ወጻኢ ንሓጺር ግዜ ጥራይ ዝጸንሑን ካብ ናቶም ቤተሰብ ወጻኢ ምስ ካልእ ሰብ ርክብ ስለዘይነበሮም ካብ ናይ ዉሸባ ግዴታ ኣብ ግዜ ስራሕን ምዝንጋዕን ሕድገት ዝተገብረሎም ሰባት፡ ንኣብነት ኣብ ናይ ዕረፍቲ ገዝኦም ኣድላዩ ምትዕርራይ ንምግባር ዝወጹ ሰባት።
 3. ካብ ሽወደንን ፊንላንድን ብስሩዕ ዝመላለሱ ሰባት እዚ ናይ ምእታዉ ገደባት ዘይምልከቶምን ናይ ገዛእ ርእሶም ናይ መርመራ ስርዓት ዝኽተሉን።
 4. ነዊሕ ርሕቐት ዝኸዳ ዓበይቲ መካይን መራሕትን ናይ ንብረት ዘመላላሳ ዘይኮና ባቡር ሰራሕተኛታት፡ ብተወሳኺ ገለ ካብ ኣብ ናይ ንብረት ዘመላልሳ ባቡር ሰራሕተኛታት።
 5. ንዉሑስ ንጥፈት ናይ ወሰንቲ ማሕበራዊ ዕዮታት ወይ ኣብ መሰረታዉያን ጠለባት ህዝቢ ምምላእ ዝሰርሑ፡ ብተግባር መርመራ ክትገብረሎም ዘይከኣል ምስዝኸዉን።
 6. ዲፕሎማሰኛታት።

ዉሸባ

ዝተረፉ ኩሎም ናብ ኖርወይ ካብ ካልኦት ሃገራት ዝመጹ ን10 መዓልታት ክዉሸቡ ይግደዱ፡ እዚ ነቶም ካብተን ትሑት ደርጃ መልከፍቲ ዘለወን (ብጫ ሃገራት ወይ ዞባታት) ናይ ኖርዲክ ወይ ኤዉሮጳ ሃገር ኣይምልከትን።

ኣብ ቀይሕን ብጫን ዘለዋ ሃገርታ/ዞባታት ኤዉሮጳ ዘርኢ ካርታ (ብእንግሊዝ ጥራይ)

ብኮቪድ-19 ተለኺፎም ዝነበሩ ሰባት ካብዚ ናይ ዉሸባ ሕግታት ናጻ ኢዮም። ኣብ ኖርወይ ምስ ኣተኻ ናብቲ ናይ መወሸቢ ቦታ ብቅልጡፍ ክትከይድ ግዴታ ኣለካ። 

ምስኣተኻ ንእትገብሮ ዉሸባ ዝምልከት ሕግታታ

 • እቲ ናይ ምስኣተኻ ትገብሮ ዉሸባ ኣብ ናይ ዉሸባ ሆቴል ወይ ካልእ ምቹእ መዕረፊ ገዛ ብምልኡ ክትወስዶ ግዴታ ኣለካ፡ ካብዚ ትሕቲ ተዘርዚሩ ዘሎ ሕድገታት ናይ ዉሸባ ሆቲለ ዝምልከተካ እንተኮይኑ።
 • ካብቲ ናይ ዉሸባ ቦታ ክትውጽእ ዝከኣል ካብ ኣባላት ገዛኻ ዝኾኑ ካልኦት ሰባት ብቀረባ ምርኻብ ከተወግድ ዝከኣል እንተ ኮይኑ ጥራይ ኢዩ።
 • ካልኦት ኣብ ዘለዉሉ ንናይ ስራሕ ቦታኻ ወይ ቤት ትምህርቲ ወይ መውዓሊ ትካል ክትበጽሕ ኣይከኣልን።
 • ካብ ኤርፖርት፡ ወደብ ወይ ካልእ ቦታ ምስ ናብ ኖርወይ ምስኣተኻ ወይ ካብኡ ክትወጽእ እንከልኻ ተዘይኮይኑ፡ ህዝባዊ መጓዓዝያ ምጥቃም ኣይከኣልን። ካብ 12 ዓመት ንላዕሊ ዝዕድሚኡ ኩሉ ማስክ ክገብር ግዴታ ኣለዎ።
 • ኣብቲ ናይ ዉሸባ ግዜ ምስ ካልእ ሰብ ትነብር እንተደኣ ኮይንካ፡ ናይ ዉልቅኻ ክፍሊ፡ መሕጸቢ ክፍሊ ክህልወካ ኣለዎ፡ ናይ 2 ሜትሮ ርሕቐት ከኣ ሓሉ። እዚ ምግባር ዘይከኣል እንተደኣ ኮይኑ፡ እቶም ምሳኻ ዝነብሩ’ዉን ክዉሸባ ይግባእ ወይ ኣብ ሆቴል ወይ ካልእ መዕረፊ እቲ ምምሕዳር ከተማ ዘፍቀዶ ክትዉሸብ ግዴታ ኣለካ።
 • ኣብቲ ገዛኻ ዘለዉ ሰባት 7 መዓልታት ናብ ገዛኻ ድሕሪ ምምላስካ ክምርመሩ ኣለዎም (እዚ ንዓኻ ግዴታ ኮይኑ፡ ነቶም ምሳኻ ዝነበሩ ግና ተመራጺ ኢዩ)
 • ኣብ እዋን ዉሸባ ናይ ኮቪድ-19 ምልክታት እንተደኣ ተራእይካ፡ ንርእስኻ ኣገልላ፡ ንኣብ ከባቢኻ ዘለዉ ናይ ጥዕና ኣገልግሎት ከኣ መርመራ ክገብሩልካ ተወከስ። ቁጽሪ ቴልፎን፡ 116117

ምስኣተኻ እትገብሮ ዉሸባ ኣበይ ክትገብሮ ይግባእ፧

እቲ ቀንዲ መምርሒ ድማ ወላውን ነቶም ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ ኣብ ነርወይ ንምቕማጥ ዘለዎም ሰባት ኣብ መወሸ መዕረፊ ኣጋይሽ ክጸንሑ ይግደዱ እዮም።

ናይ ቀረባ ኣባላት ስድራቤት (ሰብ ሓዳር፡ መናብርቲን ደቆምን) ብሓባር ኣብ ሃገሮም ዝነብሩን ብሓባር ናብ ኖርወይ ዝኣተዉን ኣብ ሓደ መዕረፊ ቦታ ብሓባር ክዉሸቡ ይኽእሉ ኢዮም።

ናይ ጉዕዞ ዉሸባ ኣብዚ ዝስዕብ ክትገብሮ ይከኣል፥

 • ኣብቲ ዶብ ትሰግረሉ ቦታ ዘሎ ናይ ዉሸባ ሆቴል። ብዛዕባ ንይ ዉሸባ ሆቴላት ዝምልከት ተወሳኺ ንምንባብ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ክፍሊ ተመልከት።
 • ኣብ ዝኾነ ቀዋሚ መንበሪ ገዛ ባ ኖርወይ ዘሎ፡ እትዉንኖ ይኹን ዝተኻረየ ብዘየገድስ። እዚ ንተንከሳቃሲ ገዛ ከም ናይ በረኻ ቫን መኪና፡ ጃልባታት ወይ ካላእ ተመሳሰልቲ ኣይምልከትን ኢዩ። ኣብ እትእትወሉ ግዜ ናይ ዋንነት ወይ ክራይ ሰነድ ክተርኢ ትግደድ፡ እቲ ናይ ክራይ ስምምዕ ከኣ ብዉሕዱ ክሳብ 6 ወርሒ ዝጸንሕ ክኸዉን ይግባእ። ዝተፈለየ መደቐሲን መሕጸቢ ክፍልታት እንተዘይሃልይዎም፡ እቶም ምሳኻ ዝነብሩ’ዉን ክዉሸቡ ይምረጽ።
 • ኣብ ካልእ ምቹእ መዕረፊ ቦታ፡ እዚ ድልዱል ናይ ዉሕስነት ጉዳይ ኣብቲ ቦታ ክትነብር ዝገብረካ ምህላዉ ኣብ ምእታዉካ ከተርኢ እንተኪኢልካ ኢዩ። ብተወሳኺ እቲ ቦታ ንክትዉሸብሉ ምቹእ ምዃኑ ብሰደን ክተርኢ ግዴታ ኣለካ። ንምቹእ መንበሪ ዝምልከት ምግለጺ ኣብዚ ዝርዝር ተመልከት።
 • ኣብ ገዛ ናይቲ ተመርዒኻዮ ዘለኻ ሰብ ወይ ካብኡ ዉላድ ዝወለድካ ሰብ። ኣብ እትእትወሉ ግዜ ምርዑዉ ምኹንካ ወይ ዉላድ ከምዘለካ ከተርኢ ትግደድ። ትሕቲ ዕድመ ደቕኻ’ዉን ኣብዚ ቦታ ክዉሸቡ ይኽእሉ ኢዮም።
 • ብስራሒ ዝተመደበ ምቹእ መዕረፊ ቦታ። እቲ ኣስራሒ ነቲ ዝተሓስበ ቦታ ካብ በዓል መዚ ምቁጽጻር ዕዮ ኖርወይ ቅድሚ እቲ ሰራሕተኛ ምእታዉ ፍቃድ ከዉህቦ ኣለዎ። እዚ ፍቃድ ኣብ ምእታዉካ ከትሕዞ ይግባእ።

ምቹእ መዕረፊ ቦታታ ምስ ካልኦት ሰባት ናይ ቀረባ ርክብ ንኸይትገብር ዘኽእል ክኸዉን ኣለዎ። እቲ መዕረፊ ናይ ሓደ ዝቅመጦ ሰብ ዘድሊ ቴልቪዥንን ኢንተርኔትን ምስ መሕጸቢ ክፍልን ክሽነን ወይ መመገቢ ክፍሊ ክህልዎ ይግባእ።

ኣብቲ ናይ መእተዊ ምዝገባ ቅጥዒ እቲ ቦታ ምስቲ ናይ ዉሸባ ሕግታት ዝሳነ ምዃኑ ከትረጋግጽ ኣለካ።

ሃገራዊ ማእከል ምቁጽጻር ናብ ኖርወይ ዝመጹ ተጓዓዝቲ

ኣብቲ ናይ ዉሸባ ግዜ ናብ ኖርወይ ዝኣተዉ ተጓዓዝቲ ብሓጺር ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ወይ ተሌፎን ሃገራዊ ማእከል ምቁጽጻር ናብ ኖርወይ ዝመጹ ተጓዓዝቲ ክሓትኹም ኢዮም።

እቲ ማእከል ምቁጽጻር ክረኽበኩም እንተደኣ ዘይክኢሉ፡ እዚ ሓበሬታ ናብ ናይ ከተማኹም ሓኪም ወይ ናይ ዕዮ ተቆጻጻሪ መዚ ክሓልፍ ኢዩ። እቲ ማእከል ምቁጽጻር ብዝዕባኻ ሓበሬታ ካብቲ ዝተመልአ ቅጥዒ ኢዩ ዝረክብ።

ብቁጽሪ ተሌፎን 2189xxxx እንተደኣ ጻዉዒት መጺካ ክትምልስ ኣገዳሲ ኢዩ።

ዝሓጸረ ናይ ዉሸባ ግዜ

ነቲ ናይ ጉዕዞ ዉሸባ ካብ ዝኣተኻሉ ድሕሪ 7 መዓልታት ናይ ኮሮና ቫይረስ መርመራ (PCR) ወሲድካ ናጻ እንተኮይንካ ከትሕጽሮ ይከኣል ኢዩ። እዚ መርመራ ንኩሎም ኣብ ናይ ዉሸባ ሆቴል ዘይጸንሑ ተጓዓዝቲ ግዴታ ኢዩ። ነዚ መርመራ ንምዉሳድ ንምምሕዳር ከተማኻ ወይ ናይ መርመራ ማእክል ተወከስ።

ብመርመራ ኮሮና ቫይረስ ነጻ ክሳብ ትበሃል እቲ ናይ ዉሸባ ግዴታ ኣብ ቦትኡ ትጸንሕ።

ንሰራሕተኛታትን ተመላለስትን ዝምልከት ናይ ምእታዉ ዉሸባ

ብሓፈሻ ወጻእተኛታት ሰራሕተኛታት ኣብ ናይ ዉሸባ ሆቴል ክዉሸቡ ይግባእ። ነፍሲወከፍ ካብ ናይ ዉሸባ ግዴታ ዘለዋ ሃገር ናብ ኖርወይ ዝመጽእ ሰብ፥ 

 • ቅድሚ ስራሕ ብጅማሮም ን10 መዓልታት ምሉእ ክዉሸቡ ይግደዱ
 • ኣብ ላዕሊ ተገሊጹ ብዘሎ፡ ነጻ ምዃሞን ዘረኢ ናይ ኮሮና ቫይረስ መርመራ ብዉሳድ ነቲ ናይ ጉዕዞ ዉሸባ ከሕጽርዎ ይከኣል ኢዩ።

ኣብ ናይ ስራሕ ሰዓታት ንሃገራዊ ዶባ ሰጊሮም ብብዝሒ ንዝንቀሳቀሱ ዝምልከት ሕድገታት

 • ናብ ኖርወይ ኣብ ዝኣትውሉ ተመርሚሮም ነጻ እንተደኣ ኮይኖም፡ ምሉእ ዝተኸትቡ ናይ ሕክምና ሰራሕተኛታት ኣብ ሆስፒታላት ኣገዳሲ ሓላፍነት ዘለዎም ወይ ኣብ ናይ ከተማ ኣገልግሎት ሕክምና ዝስርሑ እዚ ዉሸባ ኣይምልከቶምን።
 • ገለ ናይ ነዊሕ ጕዕዞ ዝገብሩ መራሕቲ ዓበይቲ መካይን፡ ኣብ ባቡራትን ነፈርትን ዝሰርሑን ካልኦት ናብ ስራሕ ኣብ ወደባት ኖርወይ ብመራክብን ዝኸዱ ሰራሕተኛታት፡ ካብ`ዚ ጕዕዞ ውሸባ ሕድገት ክህልዎም ይኽእልእዩ። እዚኣቶም ኣየናይ ሕግታት ከም ዝምልከቶም መብርሂ ንምርካብ ምስ ኣስራሒኦም ክራኸቡ ይግብኦም።ኣብ ዝሓለፋ 15 መዓልታት ካብ ሽወደን ወይ ፊንላንድ ልዕሊ ሓደ ግዜ ናብ ኖርወይ ዝሰገሩ ተመላለስቲ እዚ ዉሸባ ዘይምልከቶም ክኸዉን ይኽእል ኢዩ፡ እዚ ዝኾነሉ ባዕሎም እንተደኣ ተመርሚሮም ኮይኖም፥
 1. ኣብ ነፍሲ ወከፍ 7 መዓልቲ፡

ወይ

 1. ኣብታ ቀዳመይቲ ናብ ኖርወይ ዝኣትዉላ መዓልቲን ስዒቡ ከኣ ባ ነፍሲ ወከፍ 7ይ መዓልቲ፡ እዚ ዝኾነሉ ኣብ ኖርወይ ካብ ዝተመርመርሉ ግዜ ልክዕ ምሉእ 7 መዓልታት እንተመሊኡ ማለት ኢዩ።

ወይ

 1. ኣብ ሽወደን ወይ ፊንላንድ ዝገበርዎ መርመራ ኮቪድ-19 ኣብ ዝሓለፈ 7 መዓልታት ምስዝኸዉን (ንመዓልታዊ ዝመላለሱ ጥራይ ዝምልከት) 

ኣብ ኖርወይ ቅድሚ ምእታዉካ ዘለዋ 10 መዓልታት ካብ ሽወደንን ፊንላንድ ወጻኢ ኣብ ካልእ ሃገር እንተደኣ ከይዶም ኔሮም ወይ ኣብ ሓደ እዋን ኣብ ናይ ሽወደንን ፊንላንድን ናይ ሕክምና ወይ ክንክን ኣገልግሎታት ዝሰርሑ እንተኮይኖም ሕድገት ከይግበረሎም ይኽእል ኢዩ።

ተወሳኺ  ሓበሬታ ኣብዚ ኣንብብ (ብእንግሊዝ ጥራይ)

ሕድገታት

ኣብ ገለ ጉዳያት ካብዚ ናይ ምእታዉ ዉሸባ ሕድገት ክትረክብ ይከእል ኢዩ፥

 • ንኣዝዮም ዝሓመሙ ናይ ቀረባ ቤተሰብ ኣባላት ንምብጻሕ ወይ ኣብ ቀብሪ ናይ ቀረባ ቤተሰብ ንምስታፍ። እዚ ናይ ዉሸባ ሕድገት ነቲ ዝሐመመ ሰብ ኣብ ምብጻሕ ወይ ኣብቲ ቀብሪ ኣብ ምስታፍ ዘሎ ግዜ ጥራይ ተግባራዊ ይኸዉን። ክብዚ ወጻኢ ግና እቲ ዉሸባ ተግባራዊ ይኸዉን። እዚ ሕድገት ኣብቲ ዶብ ብዝወሰድካዮ መርመራ ነጻ ምስትኸዉንን ኣብቲምብጻሕ ወይ ቀብሪ ዝፈጸምሉን መዓልቲ ስዝኸዉን ጥራይ ኢዩ። ኣብ ከምዚ ጉዳይ ናይቲ መርመራ ክፍሊት ብዕልኽ ክትሽነፎ ትግደድ።
 • እንተደኣ ውዕል ኣብ መሰል ምብጻሕ ኣብ ትሕቲ ኣዋጅ ህጻናት ወይ ብናይ ህጻን-ዉሕስነት ኣዋጅ ኣለካ ኮይኑ ኣብ ናይ ስራሕ ሰዓታት ካብ ውሸባ ክትመሓር ትኽእል ኢኻ።
 1. ንኣብ ኖርወይ ዘለዉ ደቕካ ክትኢ ኢልካ እንተመጺኻ፡ ካብቲ ዉሸባ ሕድገት ኣይፍቀለድካን’ዩ ኣብቲ ናይ ዉሸባ ግዜ ግን ምስ ደቕኻ ክትከዉን ይከኣል ኢዩ።
 2. ንኣብ ወጻኢ ሃገር ዘለዉ ደቕኻ ክትበጽሕ ኢልካ እንተደኣ ጸኒሕካ፡ ኣብ ዉሽጢ 3 መዓልታት ናብ ኖርወይ ምስ ኣተኻ መርመራ (PCR) ብምዉሳድ ነጻ ምስእትኸዉን ኣብ ግዜ ሰዓታት ስራሕ ካብ ዉሸባ ሕድገት ክግበረልካ ይከኣል ኢዩ። ኣብ ኖርወይ ስራሕ እንተደኣ ዘይብልካ ኮይኑ ካብ ወጻኢ ሃገር ደቕኻ በጺሕካ ኣብ እትኣትወሉሏብ ሰዓታት ስራሕ ዝምልከት ዝኾነ ሕድገት ካብ ዉሸባ ኣይፍቀደካን ኢዩ።
 3. ኣብ ዉሽጢ 3 መዓልታት ናብ ኖርወይ ምስ ኣተኻ መርመራ (PCR) ብምዉሳድ ነጻ ምስዝኾኑ፡ ምስ ስድራቤቶም ኣብ ወጽኢ ዝጸንሑ ቆልዑ ኣብ ናይ ትምህርቲ ሰዓታት ካብ ዉሸባ ሕድገት ክግበረሎም ይከኣል ኢኡኢ።

ካብ ዉሸባ ሕድገት ተዋሂብካ ጸኒሕካ ምልክታት ኮቪድ-19 ምስተማዕብል ወይ ሓኪም ናይ ኮቪድ-19 መልከፍቲ ጥርጠራ ምስዝህሉዎ ኣብቲ ዉሸባ ክትጸንሕ ትግደድ።

ናይ ዉሸባ ሆቴላት

ብሓፈሽ ናብ ኖርወይ ብሰንድ መርቶዖ እንተዘይ ሃሊካ ኣብ እትእትወሉ ግዜ ኣብ ናይ መወሸቢ ሆቴል ክትጸንሕ ትግደድ። fንናይ ዉሸባ ሆቴላት ዝምልከት ሓበሬታ ኣብ ናይ ዶባ መእተዊ ወይ መዕርፎ ቦታት ዘለዉ ፖሊስ ክትረክብ ይከኣል።

ናይ ነርወይ ትካላት- መዚ ዝኾነ ኣብ ነርወይ ዝቕመጥ ሰብ ብኣዝዩ ኣገደሲ ጉዳይ እንተዘይኮይኑ ናይ ጉዕዞ መደቡ ከወግድ ተላብዮም።

እቶም ብኣዝዩ ኣገዳሲ ጉዳይ ዝፍጸሙ ጉዕዞታት ድማ እቶም ብመኽንያት ስራሕ ዝግበሩ ወይድማ ብኣዝዩ ኣገዳሲ ናይ ማሕበራዊ ጉዳያት ዝፍጸሙ ጉዕዞታት ጥራይ እዮም። እቶም ኣብ ግምት ዝኣትዉ ኣገደስቲ ናይ ማሕበራዊ ጉዳያት ዝበሃሉ ድማ፡ ንኣብነት፡ ኣብ ወጻኢ ሃገር ዝነብሩ ንኣሽቱ ቆልዑ ምስ ዝህልውኹም፡ ብኸቢድ ሕማም ዝሓመመ ወይድማ ዝሞተ ቀረባ ቤተሰብ ንምብጻሕ ምስ ዘድሊ፡ ኣብ ናይ ቀረባ ቤተሰብኩም ቀብሪ ክትሳተፉ ምስ እትደልዩ፡ ወይድማ ኣዝዩ ኣገዳሲ ናይ ሕክምና ፍወሳ ንምግባር ናብ ወጻኢ ክትከዱ ምስ ዘድልየኩም እዩ።

ንመጻምድኹም፡ ወይ ዓርክኹም፡ ወይድማ ካልእ ናይ ቀረባ ዘመድ እሞ ከቢድ ሕማም ዘይሓመሙ ሰባት ንምብጻሕ ዓቢ ግምት ዝወሃቦ ማሕበራዊ ጉዳይ ስለዘይኮነ ኣብዚ ነጥቢ እዚ ዝኣቱ ኣይኮነን።

እቲ ናይ ጉዕዞ መኽንያት ኣዝዩ ኣገዳሲ ከምዝኾነ ብቑዕ ናይ ጽሑፍ ሰነድ መርትዖ ከተቕርብሉ ኣለኩም። ኣብ ርእሲ እዚ፡ ነቲ ውሸባ ተካይደሉ ምቹእ ቦታ ከም ዘሎኻ፡ ከምኡውን ምስ ካልኦት ሰባት ብቐረባ ክትራኸብ ዘይትኽእለሉ ቦታ፡ ናይ ብሕቲ ክፍሊ፡ ናይ ግሊ መሕጸቢ ክፍሊ ከምኡ’ውን ናትካ ክሽነ ወይ ናይ መግቢ ኣገልግሎት ዘለዎ ምዃኑ ከተረጋግጽ ኣለካ። ነዚ ናይ ጽሑፍ መርትዖ ሰነድ እዚ ከተቕርቡ እንተዘይክኢልኩም ኣብ መወሸቢ መዕረፊ ኣጋይሽ ክትጸንሑ ኢኹም። ነቲ ኣብ ሆቴል ኣብ እትጸንሑሉ እዋን እትገብርዎ ገንዘባዊ ወጻኢታት ባዕልኹም ኢኹም እትሽፍንዎ። ኣብኡ፡ እንተወሓደ ንሸውዓተ መዓልትታት ንኽትጸንሑ ግዴታ ኣለኩም። ኣብ 7ይ መዓልቲ ሓድሽ ናይ ኮቪድ-19 መርመራ ክትወስድ ትኽእል። ውጽኢት ናይ’ዚ መርመራኹም ኣሉታዊ ምስዝኸውን፡ እቲ ኣብ ውሸባ እትጸንሑሉ እዋን ከምዘብቅዕ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም።

ምምሕዳር ከተማ ቦታ እንተሃልይዎ፡ ኣብ ሻብዓይቲ መዓልቲ ጥራይ ኢኹም መርመራ ክትገብሩ እትኽእሉ። እቲ ክትሕዝዎ ዘለኩም ኣገዳሲ ናይ ማሕበራዊ ጉዳይ ናይ ጉዕዞ ሰነድ መርትዖ ንኣብነት፡ ናይ ወላድን-ዉሉድን ኣገዳሲ ቆጸራ ምስ ዝህሉ፡ ወይድማ ምስ ሓኪም ናይ ሕክምና ቆጸራ ከምዘለኩም ዝገልጽ ክኸውን የድሊ።

በይኖም ዝመጹን ካብ ናይ ዉሸባ ግዴታ ሕድገት ዘይብሎም ትሕቲ ዕድመ ቆልዑት ምስ ዝኣልዮም ሰብ ኣብቲ ናይ ዉሸባ ሆቴል ክጸንሑ ዕድል ይወሃቦም።

ወጻኢታት

እቲ ናይ ዉሸባ ሆቴል ብሓባር-ክፍሊት ንካብ 18 ዓመት ንላዕሊ ዝዕድሚኦምን ሰራሕተኛታት ንመዓልቲ NOK 500 ኢዩ። ትሕቲ 10 ዓመት ቆልዑት ምስ ወልዶም ወይ መጉዚቶም ኣብ ክፍሊታት ዝጸንሑ ብነጻ ይኸዉን። ናይ ካብ 10 ካሳብ 18 ዕድመ ዘለዉ ቆልዑት ሓባራዊ-ክፍሊት ንመዓልቲ NOK 250 ኢዩ። እቲ ናይ ዉሸባ ሆቴል ከም ወትሩ ኣብ እትእትወሉ ወይ ቅድሚ ምብጋስካ ዝኽፈል ኢዩ።

ኣብቲ ናይ መወሸቢ ሆቴላት ነጻ ናይ ኮቪድ-19 መርመራታት ይወሃብ።

እዞም ዝስዕቡ ኣብ ናይ ውሸባ ሆቴላት ክጸንሑ ኣየድልዮምን እዩ፡

 1. እቶም ናብ ኖርወይ ክኣትዉ ከለዉ፡ ኣብ ኖርወይ ዝነብሩ ምዃኖምን እቲ ጕዕዞ ኣድላዪ ምንባሩን ከረጋግጹ ዝኽእሉ ከምኡ’ውን ኣብ ቤቶም ወይ ኣብ ካልእ ምሹእ መንበሪ ቦታ ክጸንሑ ዝኽእሉን። ከም መንበሪ ሰነድ ኣብ ግምት ክኣቱ ዝኽእል፡ ከም ኣብ ሃገራዊ መዝገብ ተመዝጊብካ ከምዘለኻ ወይ ንኣብነት ምስ ክፍሊ ቀረጽ መንግስቲ ምዝጉብ መንበሪ ገዛ ወይ ናይ ክራይ ውዕል እንተወሓደ ንሽዱሽተ ወርሒ እንተሃሊካ’ዩ። እዚ ሕድገት ነቶም ምስ ሓደ ነባርነት ኖርወይ ዘለዎ/ዋ ሰብ ሓዳር እንተኾይኖም ወይ ናይ ሓባር ቘልዑ ዘለዉዎም ሰባት፡ ከምኡውን ንኣሽቱ ደቆም ብሓባር ናብ ኖርወይ እንተ ተጓዒዞም ይምልከቶም እዩ። እዞም ሰባት እዚኣቶም ነቲ ውሸባ ኣብ ቤት እቲ መጻምድቶም ወይ ኣብ ቤት ናይቲ ካልእ ወላዲ ክፍጽምዎ ይኽእሉ እዮም።
 2. እቲ መዕረፊ ናይ ሓደ ዝቅመጦ ሰብ ዘድሊ ቴልቪዥንን ኢንተርኔትን ምስ መሕጸቢ ክፍልን ክሽነን ወይ መመገቢ ክፍሊ ክህልዎ ይግባእ። ትሰርሕ ከምዘለኻ ወይ ኣብ ሓደ ፕሮጀክት ትሰርሕ ከምዘለኻን ኣስራሒኻ ወይ ዓሚልካ ከኣ ዝተፈቅደ መዕረፊ ኣዳልዩ ከምዘሎ ብሰነድ ከተረጋግጽ ግዴታ ኣለካ። እቲ መዕረፊ ናይ ሓደ ዝቅመጦ ሰብ ዘድሊ ቴልቪዥንን ኢንተርኔትን ምስ መሕጸቢ ክፍልን ክሽነን ወይ መመገቢ ክፍሊ ክህልዎ ይግባእ። እቲ ሰነድ ንኣብነት ናይ ስራሕ ወይ ፕሮጀክት ወዕል ክኸዉን ይኽእል ኢዩ። ኣበይ ከም እትነብርን ምሉእ ስም፡ ኣድራሻን ቁጽሪ ቴለፎን ናይ ኣስራሒኻ ወይ ዓሚልካ ግድን ክህልዎ ይግባእ።
 3. እቶም ልዑል ናይ ድሕነት ኣረኣእያ ከምዘድልዮም ከረጋግጹ ዝኽእሉ፡ ንኣብነት ሕማም ወይ ጉድኣት ምስ ዝህልዎም እሞ ፍሉይ ዝኾነ ምክትታልን መሳለጥያታትን ምስዘድልዮም እሞ እቲ ሆቴል ከቕርበሎም ምስ ዘይክእል። ክኣትው ከለው፡ መንበሪ ቤቶም ምሽኡነት ከምዘለዎ ከርእዩ ኣለዎም።
 4. እቶም ዑቕባ ዝሓቱ ወይ ድማ ኣብ ምትሕልላፍ ዘለው ስደተኛታት።
 5. ናብ ኖርወይ ዝመጹ ገለ ናይ ሞያ ጕጅለታት ስራሕ ከምኡ’ውን ንስራሕ ወይ ምዱብ ዕዮ መጺኦም ከምዘለው ኸረጋግጹ ይኽእሉ። ስለዚ ምሉእ ብምሉእ ወይ ብኸፊል ካብቲ ውሸባ ይእለዩ። እዚ ምስቲ ኣስራሒ ተራኺብካ ኣየናይ ስጉምቲ ኣብ ጉዳዮም ከምዝምልከት ከተነጽር ይግባእ።
 6. ብሚኒስትሪ ምክልኻል ዝተፈቅደሎም ንወተሃደራዊ ልምምድ፡ ስልጠናን ስርሒታት ናብ ኖርወይ ዝኣትዉ ናይ ወጻኢ ወተሃደራት።
 7. ፖሊስ ካብ ሽወደን ወይ ፊንላንድ ኣብ ምግዓዝ ዝርከቡ ከምኡ’ውን ካብ ሽወደን ወይ ፊንላንድ ዝመጹ ገለ ኣባላት ጉምሩክ ኣብ ኣገልግሎት ዘለው።

እቲ ሕድገት፡ ኣብቲ ናይ ውሸባ ግዜ እቲ ትነብረሉ ገዛ ወይ እቲ ናይ ገዛእ ርእስኻ መዕረፊ ቦታ ከም ትነብር ምርኵስ ይገብር።

ኣብዚ፡ ብዛዕባ ንኮሮና ቫይረስ ዝምልከት ብዝተፈላለየ ቋንቋታት ሓበሬታ ክትረክብ ትኽእል። (regjeringen.no)