Ventetider for utredning og behandling

Ventetid er tiden det tar fra behandlingsstedet mottar henvisningen din til du kan komme til utredning eller behandling.

På Velg behandlingssted finner du ventetider for en rekke undersøkelser og behandlinger innen:

 • fysisk helse
 • psykisk helse
 • rus og avhengighet
 • habilitering
 • rehabilitering

Ventetiden som står på hvert behandlingssted er det lengste du kan forvente å måtte vente før du får komme til behandlingsstedet. Ventetidene er estimert ventetid og ikke nødvendigvis nøyaktig hvor lenge du må vente.

Ventetid er individuelt

Når henvisningen er sendt til sykehus eller behandlingsinstitusjon, skal behandlingsstedet svare deg innen 10 virkedager. I svarbrevet står det om du har fått rett til helsehjelp eller ikke. Dersom du har fått rett til helsehjelp, vil det stå når og hvor du har fått time.

Alle henvisninger vurderes individuelt, og pasienter med samme diagnose kan få ulike ventetider. Hvor lenge du må vente er blant annet avhengig av:

 • sykdommens alvorlighetsgrad
 • din helsetilstand
 • din medisinbruk
 • om du behandles for flere diagnoser samtidig

Merk at ventetiden som oppgis ikke er en garantert ventetid for hver enkelt pasient, men en skjønnsmessig vurdering av kapasiteten ved behandlingsstedene.

Medisinske forhold, som tilleggssykdommer hos pasienten eller andre individuelle faktorer, kan gjøre at noen pasienter må vente lenger enn oppgitt tid.

Ventetidene oppdateres månedlig

Hvert enkelt behandlingssted har ansvar for at ventetider som publiseres i informasjonstjenesten til enhver tid er oppdaterte, relevante og korrekte. Ventetidene skal oppdateres månedlig eller oftere.

Ventetider for fysisk helse

Hvis du trenger utredning eller behandling for fysisk sykdom, kan det være nødvendig å se på tre typer ventetid.

 1. Utredning: ventetid fra behandlingsstedet mottar en henvisning til pasienten kan komme til utredning. Det inkluderer også undersøkelse.
 2. Dagbehandling: ventetid til pasienten kan få utført behandlingen. Det inkluderer all behandling som ikke er innleggelse, også poliklinisk behandling.
 3. Innleggelse: ventetid til pasienten kan få utført behandlingen.

Dette gjelder for pasienter som skal overnatte.Der ventetid til innleggelse ikke er oppgitt, kan det av medisinske årsaker likevel være aktuelt med innleggelse.

Ventetider for psykisk helse

Hvis du trenger utredning eller behandling innen psykisk helse avhengig av hvilke type behandling du venter på, kan det være tre typer ventetider å forholde seg til.

 1. Poliklinisk utredning/behandling: ventetid fra behandlingsstedet mottar en henvisning, til pasienten kan komme til utredning eller behandling.
 2. Poliklinisk gruppebehandling: ventetid fra behandlingsstedet mottar en henvisning, til pasienten kan starte i gruppe.
 3. Innleggelse: ventetid fra innleggelse blir aktuelt, til pasienten kan få døgnplass.

Ventetider for rus og avhengighet

Hvis du trenger utredning eller behandling innen rus og avhengighet, kan det være tre typer ventetider å forholde seg til.

 1. Poliklinisk utredning/behandling: ventetid fra behandlingsstedet mottar en henvisning, til pasienten kan komme til utredning eller behandling.
 2. Avrusning: ventetid fra behandlingsstedet mottar en henvisning, til pasienten kan komme til avrusningen.
 3. Innleggelse: ventetid fra mottaksdato for en henvisning, til pasienten blir innlagt.

Ventetider for habilitering og rehabilitering

Hvis du trenger utredning eller behandling innen habilitering eller rehabilitering, så er det flere ulike typer ventetider å forholde seg til.

Habilitering barn og unge

 1. Poliklinisk utredning og behandling: ventetid fra behandlingsstedet mottar en henvisning til pasienten kan komme til poliklinisk utredning eller behandling.
 2. Gruppetilbud med individuell oppfølging: ventetid fra behandlingsstedet mottar en henvisning til pasienten kan starte gruppetilbud med individuell oppfølging.

Habilitering voksne

 1. Poliklinisk utredning, behandling, veiledning: er ventetid fra behandlingsstedet mottar en henvisning til pasienten kan komme til poliklinisk utredning, behandling eller veiledning.

Rehabilitering

 1. Dag/poliklinikk, individuelt tilbud: ventetid fra behandlingsstedet mottar en henvisning til pasienten kan komme til utredning eller behandling.
 2. Innleggelse, individuelt tilbud: ventetid fra behandlingsstedet mottar en henvisning til pasienten kan komme til utredning eller behandling.
 3. Dag/poliklinikk, gruppebasert tilbud: ventetid fra behandlingsstedet mottar en henvisning til pasienten kan komme til utredning eller behandling.
 4. Innleggelse, gruppetilbud: ventetid fra behandlingsstedet mottar en henvisning til pasienten kan komme til utredning eller behandling.

Hvis du har spørsmål om ventetidene eller valg av behandlingssted kan du ringe Veiledning helsenorge.no på telefon 23 32 70 00 og be om å bli satt over til en pasientrådgiver. Du kan også rådføre deg med din fastlege.