Behandling i et annet EU/EØS-land, Sveits eller Storbritannia ved medisinsk uforsvarlig ventetid i Norge

Hvis du ikke får tilbud om behandling innen medisinsk forsvarlig tid i Norge, kan du søke Helfo om forhåndsgodkjenning for å få utført behandlingen i et annet EU/EØS-land, Sveits eller Storbritannia.

Lege på operasjonsstuen

Dine rettigheter

Helsetilstanden din må være av en slik karakter at det ikke er medisinsk forsvarlig at du venter lenger på den aktuelle helsehjelpen i Norge. Dette må i utgangspunktet være dokumentert fra den norske spesialisthelsetjenesten. Helfo vil gjøre en medisinskfaglig vurdering av vilkåret om forsvarlighet på grunnlag av denne dokumentasjonen.

Vær oppmerksom på at

  • du bare vil få godkjent behandling som også kan tilbys i Norge
  • du selv må finne et behandlingsted som er tilknyttet det offentlige helsevesenet i behandlingslandet

Hvis du får forhåndsgodkjenning, trenger du ikke å legge ut for behandlingen selv. Du må selv betale eventuelle egenandeler. Du bør undersøke om behandlingslandet har egenandeler for den behandlingen du skal motta.

Hvis du allerede har fått utført behandlingen, kan du søke om godkjenning i ettertid. Helfo anbefaler imidlertid at du søker i forkant for å redusere den økonomiske risikoen for deg.

Send søknad til Helfo

Du må sende skjema og dokumentasjon til Helfo innen 6 måneder fra behandlingsdato. Hvis du ikke har gjort opp på stedet, men har betalt i etterkant, beregner vi fristen fra betalingsdatoen. 

Logg inn på Helfos digitale skjema

Logg inn på Helfos digitale skjema og søk om forhåndsgodkjenning eller å få refundert utgifter.

Legg ved følgende dokumentasjon:

  • dokumentasjon på helsetilstanden din (for eksempel journal/epikrise)
  • dokumentasjon på at du har ventet, eller er forespeilet å måtte vente, lenger enn hva som er medisinsk forsvarlig
  • dokumentasjon på hvor langt du er kommet i et behandlingsforløp i Norge
  • informasjon om behandlingstilbudet du har fått i utlandet, samt beregnet kostnad på dette
  • informasjon som viser at behandlingsstedet er en del av det offentlige helsevesenet i behandlingslandet

Papirskjema

Hvis du ikke har mulighet til å benytte vårt digitale skjema, kan du i stedet sende oss papirskjema. Husk dokumentasjon!

Ønsker du å søke om forhåndsgodkjenning, bruker du dette skjemaet:

Ønsker du å søke om godkjenning/refusjon etter behandlingen, bruker du dette skjemaet:

Søknaden sendes til: Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.

Saksbehandlingstid

Forventet saksbehandlingstid hos Helfo er 4 uker. Hvis medisinsk behandlingsfrist er utløpt, er saksbehandlingstiden 1 uke.

Innholdet er levert av Helfo

Helfo. Behandling i et annet EU/EØS-land, Sveits eller Storbritannia ved medisinsk uforsvarlig ventetid i Norge. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert onsdag 7. februar 2024 [hentet lørdag 20. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/behandling-i-utlandet/behandling-i-et-annet-eu-eos-land-ved-medisinsk-uforsvarlig-lang-ventetid-i-norge/

Sist oppdatert onsdag 7. februar 2024