Assistert befruktning utenfor EU/EØS

Du kan søke om refusjon for utgifter til assistert befruktning utført utenfor EU/EØS hvis du har rett til utvidet stønad. Gå gjennom alle stegene i denne veiviseren, og du får et godt bilde av hvilke rettigheter du har, og hva du må gjøre. Søknadsskjema finner du på steg 5.

Kvinne ser i et mikroskop

1

Dine rettigheter

Du kan søke om refusjon for utgifter til assistert befruktning utført utenfor EU/EØS hvis du har rett til utvidet stønad.

​Som medlem i folketrygden med rett til utvidet stønad kan du få dekket utgifter til assistert befruktning utenfor EU/EØS.

Du må være kvinne som er gift, samboer i ekteskapslignende forhold eller enslig. Du regnes bare som enslig hvis du ikke bor sammen med andre voksne.

Du og din eventuelle partner må oppfylle vilkårene i bioteknologiloven (lovdata.no) for behandling av barnløshet. Vær blant annet oppmerksom på at øvre aldersgrense for kvinner er fylte 46 år, og at det er strenge vilkår for å kunne få tillatelse til PGT (Preimplantasjonsgenetisk testing).

Enten du får behandlingen i Norge eller i utlandet, kan du totalt sett bare få dekket utgiftene for inntil tre forsøk per barn. Les mer om ufrivillig barnløshet og hva som anses for å være ett forsøk.

Eksempel

Caroline er ansatt ved den norske ambassaden i Washington D.C. Hun er gift med Bjørn, og de har lenge ønsket seg barn. De trenger behandling fra en fertilitetsklinikk,  og ettersom Caroline har rett til utvidet stønad, kan paret få dekket deler av kostnadene.

2

Hva kan du få dekket?

Hvis alle vilkårene for behandling av barnløshet er oppfylt, kan du få dekket deler av nødvendige utgifter til legemidler og behandling med assistert befruktning.

Det er ulike regler for dekning av utgifter til legemidler og behandling med assistert befruktning.

Hvis du har hatt utgifter til assistert befruktning, er det en egenandel på 25 prosent av faktiske utgifter. Egenandelstaket for helseutgifter i utlandet er på 2374 kroner i 2024. Etter at du har nådd dette taket, vil du ikke i samme år bli trukket for flere egenandeler som inngår i ordningen. Egenandelene betalt i utlandet samordnes ikke med det du eventuelt betaler av egenandeler i Norge.

Hvis du kjøper legemidler til assistert befruktning, er det en egenbetaling på 20 176 kroner (i 2024). Etter dette dekkes utgifter til legemidlene fullt ut. Legemidlene må være markedsført i Norge eller ha samme virkestoff som legemidler med markedsføringstillatelse i Norge.

Eksempel

Caroline og Bjørn skal motta assistert befruktning med IVF-behandling (in vitro fertilisering) som er i tråd med den norske bioteknologiloven. I forbindelse med IVF-behandlingen må Caroline bruke legemidler som påvirker kjønnshormonene. Caroline og Bjørn vet at de kan få dekket deler av utgiftene til legemidlene og selve behandlingen.

3

Husk dokumentasjon!

Det er viktig at du får med deg all nødvendig dokumentasjon.

Dette er dokumentasjonen du må sende til Helfo sammen med søknaden:

  • barneomsorgsattest fra politiet i Norge eller tilsvarende dokumentasjon fra bostedslandet og/eller oppholdslandet ditt – attesten kan ikke være eldre enn tre måneder
  • nødvendig dokumentasjon på din helsetilstand, undersøkelser og eventuelt behandling
  • dokumentasjon fra behandlingsstedet på hvilke typer behandlinger som er utført, som for eksempel journalutskrift
  • original spesifisert faktura fra behandlingsstedet som viser type behandling, behandlingsdato og pris per behandling
  • originale kvitteringer for alle utgifter eller annen dokumentasjon som viser at og når utgiftene er betalt
  • ferdig utfylt og signert erklæring fra behandlende lege – erklæringen skal vise at behandlingen er i samsvar med norsk lovgivning (skjema ligger under)

Du trenger også signert egenerklæring fra deg og din eventuelle partner som vedlegg til søknad om refusjon:

Dette er skjemaet du skal ta med for signering av behandlende lege:

For at Helfo skal kunne ta stilling til kravet, må dokumentasjonen være forståelig for oss. Det betyr at den i utgangspunktet må være på norsk, dansk, svensk eller engelsk. Du bør derfor forsøke å få utstedt dokumentasjonen på et av disse språkene. Hvis dokumentene foreligger på et annet språk, kan Helfo ved behov be deg om å få disse oversatt. Du må betale for oversettelsen selv. Hvis du legger ved en oversettelse, må du også legge ved originalen.

Eksempel

Fordi Caroline og Bjørn vet at de kan få dekket deler av utgiftene til legemidlene og selve behandlingen, tar de vare på alle kvitteringer og annen relevant dokumentasjon som de legger ved søknaden de skal sende til Helfo.

4

Reiseutgifter kan dekkes

Reiseutgifter i utlandet dekkes etter de samme reglene som gjelder i Norge.

Som i Norge er hovedregelen at du får dekket reisen din med en standardsats per kilometer, uansett hvilket transportmiddel du har brukt. Du må reise til det geografisk nærmeste stedet helsetjenesten kan gis.

For å få dekning må reisen være lengre enn ti kilometer hver vei og koste mer enn lokal minstetakst med offentlig transport. Du må betale en egenandel per reise.

Les mer om egenandeler og satser for pasientreiser.

Hvis du skal søke om refusjon for reiseutgifter, gjør du dette på samme skjema som du bruker når du søker refusjon for helseutgiftene dine. Skjema finner du på steg 5.

Eksempel

Caroline og Bjørn bor i utkanten av Washington D. C. og reiser til en klinikk i nærheten av hjemmet sitt. Reisen koster ikke mer enn lokal minstetakst med offentlig transport, så de får ikke dekket reiseutgiftene sine.

5

Send søknad til Helfo

Du kan søke om å få refusjon for utgifter til assistert befruktning utført utenfor EU/EØS ved å bruke digitalt skjema.

Logg inn på Helfos digitale skjema og søk om å få refusjon

For behandlingen må du sende skjema og dokumentasjon til Helfo innen 6 måneder fra behandlingsdato. Hvis du ikke har gjort opp på stedet, men har betalt i etterkant, beregner vi fristen fra betalingsdatoen.

For legemidlene kan du søke Helfo om refusjon når du og din eventuelle partner oppnår og passerer egenbetalingssummen på 20 176 kroner (2024). Dette gjør du ved å sende inn alle kvitteringer innen 6 måneder fra den datoen du/dere passerer egenbetalingssummen. For nye utgifter etter dette må søknad om refusjon sendes innen 6 måneder etter hvert enkelt legemiddelkjøp.

For detaljer om dokumentasjonskrav, se «Husk dokumentasjon!».

Saksbehandlingstiden er inntil 12 uker hvis Helfo har fått den dokumentasjonen som er nødvendig for å behandle søknaden.

Papirskjema

Hvis du ikke har mulighet til å benytte vårt digitale skjema, kan du i stedet fylle ut og sende inn ​følgende skjema sammen med dokumentasjon til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg:

Eksempel

Caroline og Bjørn har gjennomført to IVF-forsøk i løpet av ti måneder og venter nå tvillinger. De har passet på å sende inn dokumentasjon til Helfo innen søknadsfristen på seks måneder fra hver behandling ble mottatt og betalt. For legemidlene passet de på å sende inn alle kvitteringer innen søknadsfristen på seks måneder fra egenbetalingssummen ble oppnådd. De har også sendt inn alle kvitteringer for legemidlene de har kjøpt før egenbetalingssummen ble oppnådd.

Ta kontakt med Veiledning Helsenorge

Ta kontakt med Veiledning Helsenorge hvis du lurer på om du har rett til helsetrygdkort eller dekning av helsetjenester i utlandet:

  • Telefon: +47 23 32 70 00
  • Telefaks: +47 33 34 73 73

Innholdet er levert av Helfo

Helfo. Assistert befruktning utenfor EU/EØS. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert torsdag 18. april 2024 [hentet søndag 26. mai 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/behandling-i-utlandet/infertilitetsbehandling-utenfor-eu-eos/

Sist oppdatert torsdag 18. april 2024