Infertilitets­behandling utenfor EU/EØS

Du kan søke om refusjon for utgifter til infertilitetsbehandling utført utenfor EU/EØS dersom du har rett til utvidet stønad. Gå gjennom alle stegene i denne veiviseren, og du får et godt bilde av hvilke rettigheter du har, og hva du må gjøre. Søknadsskjema finner du på steg 4.

Kvinne ser i et mikroskop

1

Dine rettigheter

Du kan søke om refusjon for utgifter til infertilitetsbehandling utført utenfor EU/EØS dersom du har rett til utvidet stønad.

​Som medlem av folketrygden med rett til utvidet stønad kan du få dekket utgifter til infertilitetsbehandling utenfor EU/EØS.

Merk: Dersom du kjøper legemidler ved infertilitetsbehandling, er det en egenandel på 19 419 kroner (i 2023). Legemidlene må være markedsført i Norge eller ha samme virkestoff som legemidler med markedsføringstillatelse i Norge.

Du må være kvinne som er gift, samboer i ekteskapslignende forhold eller enslig. Du regnes bare som enslig hvis du ikke bor sammen med andre voksne.

Du og din eventuelle partner må oppfylle vilkårene for behandling av barnløshet i bioteknologiloven, for eksempel er det strenge vilkår for å kunne få tillatelse til PGD (preimplantasjonsdiagnostikk). Du vil derfor kunne få avslag på søknaden din hvis PGD er benyttet som en del av behandlingen.

Enten du får behandlingen i Norge eller i utlandet, kan du totalt sett bare få dekket utgiftene for inntil tre forsøk per barn. Les mer om ufrivillig barnløshet og hva som anses for å være ett forsøk her.

Eksempel

Caroline er ansatt ved den norske ambassaden i Washington D.C. Hun er gift med Bjørn, og de har lenge ønsket seg barn. De trenger behandling fra en infertilitetsklinikk, og ettersom Caroline har rett til utvidet stønad, kan paret få dekket kostnadene. Caroline fikk gjennomført et forsøk ved en poliklinikk i Norge før de flyttet til USA, og hun kan derfor få dekket utgiftene for inntil to forsøk til.

2

Reiseutgifter kan dekkes

Reiseutgifter i utlandet dekkes etter de samme reglene som gjelder i Norge.

Som i Norge er hovedregelen at du får dekket reisen din med en standardsats per kilometer, uansett hvilket transportmiddel du har brukt. Du må reise til det geografisk nærmeste stedet helsetjenesten kan gis.

For å få dekning må reisen være lengre enn ti kilometer hver vei og koste mer enn lokal minstetakst med offentlig transport. Du må betale en egenandel per reise.

Dersom du skal søke om refusjon for reiseutgifter, gjør du dette på samme skjema som du bruker når du søker refusjon for helseutgiftene dine. Skjema finner du på steg 4.

Eksempel

Caroline og Bjørn bor i utkanten av Washington D. C. og reiser til en klinikk i nærheten av hjemmet sitt. Reisen koster ikke mer enn lokal minstetakst med offentlig transport, så de får ikke dekket reiseutgiftene sine.

3

Husk dokumentasjon!

Det er viktig at du får med deg all nødvendig dokumentasjon.

Dette er dokumentasjonen du må sende til Helfo sammen med søknaden:

  • barneomsorgsattest fra politiet i Norge
  • nødvendig dokumentasjon på din helsetilstand, undersøkelser og eventuelt behandling
  • dokumentasjon på hvilke typer behandlinger som er utført
  • originale spesifiserte kvitteringer eller spesifisert faktura med dokumentasjon på at du har betalt for alle utgifter
  • ferdig utfylt og signert erklæring fra behandlende lege – erklæringen skal vise at behandlingen er i samsvar med norsk lovgivning (skjema ligger under)
  • ferdig utfylt og signert skjema fra spesialist dersom du skal søke om stønad til legemidler som ikke er markedsført i Norge (skjema ligger under)

Du trenger også signert egenerklæring fra deg og din eventuelle partner som vedlegg til søknad om refusjon:

Dette er skjemaet du skal ta med for signering av behandlende lege:

Dette er skjemaet du skal få signert av spesialist dersom du skal søke om stønad til legemidler som ikke er markedsført i Norge:

For at Helfo skal kunne ta stilling til kravet, må dokumentasjonen være forståelig for oss. Det betyr at den i utgangspunktet må være på norsk, dansk, svensk eller engelsk. Du bør derfor forsøke å få utstedt dokumentasjonen på et av disse språkene. Hvis dokumentene foreligger på et annet språk, kan Helfo ved behov be deg om å få disse oversatt. Du må betale for oversettelsen selv. Hvis du legger ved en oversettelse, må du også legge ved originalen.

Eksempel

Caroline og Bjørn passer på å få med seg all nødvendig dokumentasjon.

4

Send søknad til Helfo

Du kan søke om å få refusjon for utgifter til infertilitetsbehandling utført utenfor EU/EØS ved å bruke digitalt skjema.

Logg inn på Helfos digitale skjema og søk om å få refusjon

Du må sende skjema og dokumentasjon til Helfo innen 6 måneder fra behandlingsdato. Hvis du ikke har gjort opp på stedet, men har betalt i etterkant, beregner vi fristen fra betalingsdatoen.

For detaljer om dokumentasjonskrav, se «Husk dokumentasjon!».

Saksbehandlingstiden er inntil 12 uker hvis Helfo har fått den dokumentasjonen som er nødvendig for å behandle søknaden.

Papirskjema

Hvis du ikke har mulighet til å benytte vårt digitale skjema, kan du i stedet fylle ut og sende inn

sammen med dokumentasjon til: Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.

Eksempel

Caroline og Bjørn har gjennomført to forsøk i løpet av ti måneder, og venter nå tvillinger. De har passet på å sende inn kvitteringer for behandling til Helfo fortløpende. Søknadene må sendes innen seks måneder fra betalingsdato.

Innholdet er levert av Helfo

Helfo. Infertilitets­behandling utenfor EU/EØS. [Internett]. Oslo: Direktoratet for e-helse; oppdatert mandag 2. oktober 2023 [hentet lørdag 2. desember 2023]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/behandling-i-utlandet/infertilitetsbehandling-utenfor-eu-eos/

Sist oppdatert mandag 2. oktober 2023