Studenter utenfor EU/EØS

Hvis du har behov for helsetjenester under studieoppholdet, må du legge ut for behandlingen selv og søke Helfo om refusjon i etterkant.

Ungt par i rød sofa

1

Hvem har rett til refusjon for helsetjenester?

Når du er heltidsstudent på høgskole eller universitet utenfor EU/EØS og er medlem i den norske folketrygden, har du rett til å få refundert utgifter til helsetjenester.

​For å forsikre deg om at du er medlem, les mer om medlemskap i folketrygden på nettsidene til NAV.

Du regnes ikke som fulltidsstudent hvis du skal studere ex.phil. eller ex.fac. i utlandet og ta eksamen i Norge, eller hvis du skal studere ved et norsk lærested via Internett. Da gjelder de samme reglene for deg som for turister. Les mer om å være turist utenfor EU/EØS.

Bekreftelse på helserettigheter

Du som er EU/EØS-borger og får støtte fra Lånekassen for å studere i utlandet, vil automatisk få et brev fra Helfo som inneholder generell informasjon om dine helserettigheter utenfor Norge. Informasjonen er den samme som du finner på nettsiden «Hva dekker utvidet stønad ved opphold i utlandet?».

Informasjonsbrevet vil bli sendt til din folkeregistrerte adresse. Det tar om lag 15 virkedager fra støtten er innvilget, til du mottar dette brevet. I perioder vil det kunne ta noe lengre tid.

Du som ikke er EU/EØS-borger eller ikke får støtte fra Lånekassen og skal studere i utlandet i over ett år, må søke om frivillig medlemskap i folketrygden for å ha rett til dekning av utgifter til helsetjenester. Les mer om frivillig medlemskap på nettsidene til NAV

Forsørger du familiemedlemmer?

Stønad fra Lånekassen er beregnet til å forsørge én person. Som student med lån fra Lånekassen regnes du derfor som forsørger av egne barn, men ikke av ektefelle. Forsørgede barn under 18 år har samme rettigheter som deg. 

Ektefelle og egne barn som etter folketrygdloven ikke har selvstendige rettigheter til stønad av helsetjenester i utlandet, kan søke NAV om frivillig medlemskap i den norske folketrygden. Med frivillig medlemskap i folketrygden får også familiemedlemmer rett til dekning av utgifter til helsetjenester i utlandet.

Som ektefelle regnes

  • person som har inngått ekteskap etter ekteskapsloven, eller har inngått ekteskap i utlandet som anerkjennes i Norge
  • samboer der samboerparet har eller har hatt felles barn, eller som tidligere har vært gift med hverandre (med barn menes personer under 18 år)

Hvis oppholdet skal være under ett år, og medfølgende ektefelle ikke arbeider, beholder ektefellen medlemskap i folketrygden og regnes som turist. Det betyr at medfølgende ektefelle ikke har rett til dekning av utgifter til helsetjenester i studielandet, men må tegne privat forsikring. Ektefellen har fremdeles rett til helsetjenester i Norge.

Hvis du tar deg jobb

Hvis du tar arbeid mens du studerer i utlandet, kan det ha innvirkning på medlemskapet ditt i den norske folketrygden, og dermed i retten du har til stønad til helsetjenester fra Helfo. Du bør kontakte NAV Medlemskap og avgift for å avklare om du beholder medlemskapet ditt i folketrygden. 

Helserettigheter i ferier og etter avsluttede studier

Du opprettholder helserettighetene dine også i semesterferier hvis du skal fortsette studiene i utlandet med lån og/eller stipend fra Lånekassen.

Du beholder vanligvis helserettighetene dine i tre måneder regnet fra siste semesterslutt. Vær oppmerksom på at du kan få mindre refusjon for utgifter til helsetjenester i denne perioden.

Student i Québec

Hvis du skal studere i Québec i Canada er det et par ting du bør være oppmerksom på: Les om hva som er spesielt for deg som skal studere i Québec.

Eksempel

Samboerparet Anders og Annette studerer til hver sin bachelorgrad i Australia. Begge er heltidsstudenter og medlemmer i den norske folketrygden. De har med seg sin ni år gamle datter Sara, som har de samme rettigheter som foreldrene. Verken Anders eller Annette jobber mens de studerer. Dermed beholder de medlemskapet i folketrygden.

Ingen forhåndsvurdering

Du kan ikke få en forhåndsvurdering fra Helfo på om du har rett til refusjon. Du må sende inn søknad i etterkant.

2

Du må legge ut for behandlingen selv

​Dersom du har behov for helsetjenester under studieoppholdet, må du legge ut for behandlingen selv og søke Helfo om refusjon i etterkant.

Dine rettigheter gjelder uavhengig av om du velger å benytte deg av offentlig eller privat helsevesen.

Eksempel

Anders og Annettes datter Sara får blindtarmbetennelse mens de oppholder seg i Australia. De oppsøker lege, og Sara blir sendt til sykehus. Anders og Annette legger ut for alle konsultasjoner og behandlinger.

3

Hva kan du få dekket?

For studenter utenfor EU/EØS gjelder reglene om utvidet stønad.

Les mer om rett til utvidet stønad.

Utgifter til nødvendig opphold og behandling på sykehus dekkes fullt ut.

Det dekkes 75 prosent av nødvendige utgifter til

Eksempel

I forbindelse med datterens sykehusopphold har Anders og Annette hatt utgifter til legehjelp og sykehus. Utgiftene til legehjelp dekkes med 75 prosent, og sykehusutgiftene dekkes fullt ut.

4

Husk dokumentasjon!

Husk på å få med deg nødvendig dokumentasjon.

Når behandlingen er utført, må du ha med hjem

  • nødvendig dokumentasjon på din helsetilstand, undersøkelser og eventuelt behandling
  • originale spesifiserte kvitteringer eller original spesifisert faktura med dokumentasjon på at du har betalt for alle utgifter

For at Helfo skal kunne ta stilling til kravet, må dokumentasjonen være forståelig for oss. Det betyr at den i utgangspunktet må være på norsk, dansk, svensk eller engelsk. Du bør derfor forsøke å få utstedt dokumentasjonen på et av disse språkene. Hvis dokumentene foreligger på et annet språk, kan Helfo ved behov be deg om å få disse oversatt. Du må betale for oversettelsen selv. Hvis du legger ved en oversettelse, må du også legge ved originalen.

Eksempel

Anders og Annette sørger for å ta vare på dokumentasjon på hvilke undersøkelser og behandlinger som er utført, epikrise og original spesifisert faktura med dokumentasjon på at utgiftene er betalt. Dette må de sende til Helfo sammen med søknad om refusjon.

5

Reiseutgifter kan dekkes

Reiseutgifter i utlandet dekkes etter de samme regler som gjelder i Norge.

Som i Norge er hovedregelen at du får dekket reisen din med en standardsats per kilometer, uansett hvilket transportmiddel du har brukt. Du må reise til det geografisk nærmeste stedet helsetjenesten kan gis.

Dersom det ikke finnes et forsvarlig helsetilbud der du oppholder deg, må du få dette bekreftet fra lege på oppholdsstedet for å kunne få dekket reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med behandling. Bekreftelsen må inneholde informasjon om at det er medisinsk nødvendig å reise til en annen by eller et annet land, samt hvor det nærmeste forsvarlige helsetilbudet finnes.

Dersom det er medisinske eller behandlingsmessige grunner til å ha med ledsager, vil også denne kunne få dekket sine reiseutgifter.

Barn under 18 år har rett til å ha med seg ledsager når de skal til behandling. Ledsager får dekket reisekostnadene sine ved reise til og fra behandlingen. Andre reiser mens barnet er innlagt blir ikke dekket.

For å få dekning må reisen være lengre enn ti kilometer hver vei og koste mer enn lokal minstetakst med rutegående transportmiddel. Du må betale en egenandel per reise.

Dersom du skal søke om refusjon for reiseutgifter, gjør du dette på samme skjema som du bruker når du søker refusjon for helseutgiftene dine. Skjema finner du på steg 6.

Eksempel

Anders og Annette leier en leilighet i utkanten av Melbourne. Datteren Sara har fått behandlingen på et privatsykehus i sentrum av byen. Det er det nærmeste stedet for forsvarlig helsehjelp. De fører opp reiseutgiftene for Sara og én ledsager på det digitale skjemaet de bruker for å søke om refusjon for Saras behandling. Sara og ledsageren får dekket reiseutgiftene til sykehuset.

6

Send søknad til Helfo

Husk å sende inn søknad med nødvendig dokumentasjon innen 6 måneder.

Logg inn på Helfos digitale skjema og søk om å få refusjon

Du må sende skjema og dokumentasjon til Helfo innen 6 måneder fra behandlingsdato. Hvis du ikke har gjort opp på stedet, men har betalt i etterkant, beregner vi fristen fra betalingsdatoen.

For detaljer om dokumentasjonskrav, se «Husk dokumentasjon!».

Papirskjema

Hvis du ikke har mulighet til å benytte vårt digitale skjema, kan du i stedet fylle ut og sende inn

Søknaden sendes til: Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg

 

Eksempel

Anders og Annette fyller inn alle nødvendige opplysninger i Helfos digitale skjema og laster opp all relevant dokumentasjon. Dette gjør de innen seks måneder fra betalingsdato.

Veiledning Helsenorge

0047 23 32 70 00

Hverdager kl. 08:00 - 15:30

7

Fullmakt ved Helfo-henvendelser

Kontakter du Helfo på vegne av noen andre, må du ha fullmakt.

Foreldre/foresatte må også ha fullmakt fra barn over 18 år. Gjelder det helseopplysninger, må du ha fullmakt fra barn over 16 år. Dette er fordi den helserettslige myndighetsalderen er 16 år.

Fyll ut fullmaktsskjemaet og send det til Helfo som vedlegg i digitalt skjema, eller send det i posten til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg. Husk å legge ved kopi av gyldig legitimasjon til den som gir fullmakten.

Innholdet er levert av Helfo

Helfo. Studenter utenfor EU/EØS. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert onsdag 3. juli 2024 [hentet lørdag 20. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/bo-i-utlandet/studenter-utenfor-eu-eos/

Sist oppdatert onsdag 3. juli 2024