Studenter utenfor EU/EØS

Hvis du har behov for helsetjenester under studieoppholdet, må du legge ut for behandlingen selv og søke Helfo om refusjon i etterkant.

Ungt par i rød sofa

1

Hvem har rett til refusjon for helsetjenester?

Når du er heltidsstudent på høgskole eller universitet utenfor EU/EØS og er medlem i den norske folketrygden, har du rett til å få refundert utgifter til helsetjenester.

​For å forsikre deg om at du er medlem, les mer om medlemskap i folketrygden på nettsidene til NAV.

Du regnes ikke som fulltidsstudent dersom du skal studere ex.phil. eller ex.fac. i utlandet og ta eksamen i Norge, eller dersom du skal studere ved et norsk lærested via Internett. Da gjelder de samme reglene for deg som for turister. Les mer om å være turist utenfor EU/EØS.

Bekreftelse på helserettigheter

Når du viser bekreftelse fra Helfo på helserettigheter i utlandet, vil lærestedet i mange tilfeller godta denne, og du vil bli fritatt fra å kjøpe forsikring gjennom dem. Dette er imidlertid opp til lærestedet. Ved enkelte læresteder vil du måtte kjøpe en egen helseforsikring.

Du som er norsk statsborger og får støtte fra Lånekassen for å studere i utlandet, vil automatisk få et dokument/brev fra Helfo som bekrefter dine helserettigheter utenfor Norge. Dokumentet vil bli sendt til din folkeregistrerte adresse. Det tar om lag 15 virkedager fra støtten er innvilget til du mottar bekreftelsen. I perioder vil det kunne ta noe lenger tid før du mottar bekreftelsen.

Du som ikke er norsk statsborger eller ikke får støtte fra Lånekassen og skal studere i utlandet i over ett år, må søke om frivillig medlemskap i folketrygden for å ha rett til dekning av utgifter til helsetjenester. Les mer om frivillig medlemskap på nettsidene til NAV

Du som ikke får støtte fra Lånekassen og skal studere i utlandet i under ett år, og du som får støtte fra Lånekassen uten å ha norsk statsborgerskap, må sende følgende opplysninger til Helfo:

  • Studiedokumentasjon utstedt av lærested. Det må gå klart frem av dokumentasjonen at du følger organiserte studier i utlandet, i hvilket tidsrom du studerer/skal studere ved lærestedet og omfanget av studiene (fulltid/antall timer per uke).
  • Hvis du er utvekslingsstudent: attest fra universitetet/skole i Norge om at planlagt studieopphold i utlandet gjennomføres i forbindelse med studier i Norge.

Dette gjør du ved å sende oss et digitalt skjema.

Hvis du trenger bekreftelse på helserettigheter for både deg selv og forsørgede familiemedlemmer, eller du av andre grunner ikke kan bruke digitalt skjema, kan du i stedet fylle ut og sende inn

til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.

Forsørger du familiemedlemmer?

Stønad fra Lånekassen er beregnet til å forsørge én person. Som student med lån fra Lånekassen regnes du derfor som forsørger av egne barn, men ikke av ektefelle. Forsørgede barn under 18 år har samme rettigheter som deg. 

Ektefelle og egne barn som etter folketrygdloven ikke har selvstendige rettigheter til stønad av helsetjenester i utlandet, kan søke NAV om frivillig medlemskap i den norske folketrygden. Med frivillig medlemskap i folketrygden får også familiemedlemmer rett til dekning av utgifter til helsetjenester i utlandet.

Som ektefelle regnes

  • person som har inngått ekteskap etter ekteskapsloven, eller har inngått ekteskap i utlandet som anerkjennes i Norge
  • samboer der samboerparet har eller har hatt felles barn, eller som tidligere har vært gift med hverandre (med barn menes personer under 18 år)

Hvis oppholdet skal være under ett år, og medfølgende ektefelle ikke arbeider, beholder ektefellen medlemskap i folketrygden og regnes som turist. Det betyr at medfølgende ektefelle ikke har rett til dekning av utgifter til helsetjenester i studielandet, men må tegne privat forsikring. Ektefellen har fremdeles rett til helsetjenester i Norge.

Hvis du tar deg jobb

HVis du tar arbeid mens du studerer i utlandet, kan det ha innvirkning på medlemskapet ditt i den norske folketrygden, og dermed i retten du har til stønad til helsetjenester fra Helfo. Du bør kontakte NAV Medlemskap og avgift for å avklare om du beholder medlemskapet ditt i folketrygden. 

Student i USA eller Québec

Hvis du skal studere i USA eller Québec i Canada er det et par ting du bør være oppmerksom på:

Eksempel

Samboerparet Anders og Annette studerer til hver sin bachelorgrad i Australia. Begge er heltidsstudenter og medlemmer i den norske folketrygden. De har med seg sin ni år gamle datter Sara, som har de samme rettigheter som foreldrene. Verken Anders eller Annette jobber mens de studerer. Dermed beholder de medlemskapet i folketrygden.

Ingen forhåndstilsagn

Du vil ikke få en forhåndsvurdering fra Helfo på om du har rett til refusjon. Du må sende inn søknad i etterkant.

2

Du må legge ut for behandlingen selv

​Dersom du har behov for helsetjenester under studieoppholdet, må du legge ut for behandlingen selv og søke Helfo om refusjon i etterkant.

Dine rettigheter gjelder uavhengig av om du velger å benytte deg av offentlig eller privat helsevesen.

Eksempel

Anders og Annettes datter Sara får blindtarmbetennelse mens de oppholder seg i Australia. De oppsøker lege, og Sara blir sendt til sykehus. Anders og Annette legger ut for alle konsultasjoner og behandlinger.

3

Hva kan du få dekket?

For studenter utenfor EU/EØS gjelder reglene om utvidet stønad.

Les mer om rett til utvidet stønad.

Utgifter til nødvendig opphold og behandling i sykehus dekkes fullt ut.

Det dekkes 75 prosent av nødvendige utgifter til

Eksempel

I forbindelse med datterens sykehusopphold har Anders og Annette hatt utgifter til legehjelp og sykehus. Utgiftene til legehjelp dekkes med 75 prosent, og sykehusutgiftene dekkes fullt ut.

Har du rett til å få dekket koronatesting og/eller -vaksine i utlandet?

Du kan ha rett til å få dekket utgifter til koronatesting utført av helsepersonell. Korona-selvtest dekkes ikke.

For vaksine gjelder de samme vilkårene for rett til dekning av utgifter som for andre helsetjenester. Det betyr at du bare vil ha rett til dekning av utgifter hvis du hadde hatt rett til å få vaksine i Norge. Les mer om vaksine og prioriterte grupper på fhi.no.

4

Husk dokumentasjon!

Husk på å få med deg nødvendig dokumentasjon.

Når behandlingen er utført, må du ha med hjem

  • nødvendig dokumentasjon på din helsetilstand, undersøkelser og eventuelt behandling
  • originale spesifiserte kvitteringer eller original spesifisert faktura med dokumentasjon på at du har betalt for alle utgifter

All dokumentasjon må være på norsk, dansk, svensk eller engelsk. Du bør derfor forsøke å få utstedt dokumentasjonen på ett av disse språkene. Dersom dokumentene foreligger på et annet språk, kan Helfo ved behov be deg om å legge frem oversettelse. Du må eventuelt betale for oversettelsen selv. Hvis du legger ved oversettelse, må du også legge ved originalen.

Eksempel

Anders og Annette sørger for å ta vare på dokumentasjon på hvilke undersøkelser og behandlinger som er utført, epikrise og original spesifisert faktura med dokumentasjon på at utgiftene er betalt. Dette må de sende til Helfo sammen med søknad om refusjon.

5

Reiseutgifter kan dekkes

Reiseutgifter i utlandet dekkes etter de samme regler som gjelder i Norge.

Som i Norge er hovedregelen at du får dekket reisen din med en standardsats per kilometer, uansett hvilket transportmiddel du har brukt. Du må reise til det geografisk nærmeste stedet helsetjenesten kan gis.

Dersom det ikke finnes et forsvarlig helsetilbud der du oppholder deg, må du få dette bekreftet fra lege på oppholdsstedet for å kunne få dekket reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med behandling. Bekreftelsen må inneholde informasjon om at det er medisinsk nødvendig å reise til en annen by eller et annet land, samt hvor det nærmeste forsvarlige helsetilbudet finnes.

Dersom det er medisinske eller behandlingsmessige grunner til å ha med ledsager, vil også denne kunne få dekket sine reiseutgifter.

Barn under 18 år har rett til å ha med seg ledsager når de skal til behandling. Ledsager får dekket reisekostnadene sine ved reise til og fra behandlingen. Andre reiser mens barnet er innlagt blir ikke dekket.

For å få dekning må reisen være lengre enn ti kilometer hver vei og koste mer enn lokal minstetakst med rutegående transportmiddel. Du må betale en egenandel per reise.

Dersom du skal søke om refusjon for reiseutgifter, gjør du dette på samme skjema som du bruker når du søker refusjon for helseutgiftene dine. Skjema finner du på steg 6.

Eksempel

Anders og Annette leier en leilighet i utkanten av Melbourne. Datteren Sara har fått behandlingen på et privatsykehus i sentrum av byen. Det er det nærmeste stedet for forsvarlig helsehjelp. De fører opp reiseutgiftene for Sara og én ledsager på det digitale skjemaet de bruker for å søke om refusjon for Saras behandling. Sara og ledsageren får dekket reiseutgiftene til sykehuset.

6

Send søknad digitalt til Helfo

Husk å sende inn søknad med nødvendig dokumentasjon innen 6 måneder.

 

For detaljer om dokumentasjonskrav, se «Husk dokumentasjon!». Skjema og dokumentasjon må sendes til Helfo innen 6 måneder fra hver enkelt behandlingsdato.

Det gjelder egne regler for studenter og frikort. Les mer her.

Papirskjema

Dersom du ikke har mulighet til å benytte vårt digitale skjema, kan du i stedet fylle ut og sende inn

Søknaden sendes til: Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg

 

Eksempel

Anders og Annette fyller inn alle nødvendige opplysninger i Helfos digitale skjema og laster opp all relevant dokumentasjon. Dette gjør de innen seks måneder fra behandlingsdato.

7

Fullmakt ved Helfo-henvendelser

Kontakter du Helfo på vegne av noen andre, må du ha fullmakt.

Foreldre/foresatte må også ha fullmakt fra barn over 16 år. Dette er fordi den helserettslige myndighetsalderen er 16 år.

Helseopplysninger er sensitiv informasjon som ikke bør sendes med e-post. Vi ber deg derfor om å sende fullmakten til Helfo som vedlegg i digitalt skjema, eller med brevpost til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg. Husk å legge ved kopi av gyldig legitimasjon.  

Innholdet er levert av Helfo

Sist oppdatert tirsdag 5. april 2022