Livet etter eit hjerneslag

Livet etter eit hjerneslag kan gi fleire utfordringar for deg og dei pårørande.

Livet etter et hjerneslag kan være vanskelig. For noen kan det å snakke tydelig være vanskelig.

Hjerneslag er den hyppigaste årsaka til funksjonshemming. Dei synlege følgene av eit hjerneslag er ofte lammingar eller redusert styring på ein arm eller ein fot.

Dei usynlege følgene blir likevel ofte opplevde som vanskelegare. Eit hjerneslag kan snu livet på hovudet for både deg og dei pårørande.

Prognosen etter hjerneslag

Kjem du raskt til behandling, kan du vere heldig og ikkje få nokre skadar i det heile tatt. Fleire vil derimot kunne få eitt eller fleire symptom, for eksempel

 • større eller mindre funksjonsnedsettingar
 • angst, uro og depresjon
 • vanskar med å følgje med i samtalar og diskusjonar
 • problem med sosial kontakt
 • taleproblem
 • redusert minne – ha problem med å utføre enkelte daglege gjeremål som å koke kaffi, kle på seg, lese aviser eller handle
 • problem med synet

Det er viktig å komme raskt i gang med rehabilitering for å trene opp att funksjonar. Både for å kunne meistre kvardagen og komme tilbake i arbeid.

Søk om hjelp frå kommunen etter hjerneslag

Pårørande har mange roller i tida etter eit hjerneslag, både som kunnskapskjelde og omsorgsgivar.
Dersom du har behov for helsetenester eller praktisk hjelp etter utskriving frå sjukehus, melder sjukehuset frå om dette behovet til kommunen.

Kommunen kartlegg behovet for tenester, tilrettelegging av bustad og tildeling av hjelpemiddel. Eksempel på slike tenester

 • heimehjelp
 • heimesjukepleie
 • fysioterapi
 • ergoterapi
 • logoped
 • rehabilitering osv.

Fastlegen har ansvaret for at du får rett medisinsk oppfølging i kommunen. Dersom du har behov for fleire tenester over ei viss tid, har du rett på å få ein individuell plan og skal få tilbod om koordinator.

Kontakt andre slagramma og deira pårørande

Du kan lære mykje av andre som har opplevd dette før. Derfor synast mange som har hatt hjerneslag, og dei pårørande, at det er viktig og godt å få kontakt med andre i same situasjon.

Akutt medisinsk hjelp

113

Tror du at tilstanden er farlig eller lett kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nødtelefon 113.

Norsk forening for slagrammede (NFS)

941 72 388

Monday from 10:00 to 14:00

Tuesday from 10:00 to 14:00

Wednesday from 10:00 to 14:00

Thursday from 10:00 to 14:00

NFS ønskjer å vere til hjelp for alle dei som har fått slag og deira familie.

Content provided by The Norwegian Directorate of Health

Last updated Friday, January 31, 2020