Brannrøyk

Brannrøyk er irriterende for øyne og luftveier, men kan også inneholde gasser som kan gi alvorlige symptomer. I situasjoner hvor du har oppholdt deg i brannrøyk i kort tid og har hatt mulighet til å komme deg unna røyken, blir det sjelden farlig. Har du oppholdt deg i brannrøyken i lengre tid, eller har luftveissymptomer som forverres eller kommer tilbake, bør du kontakte lege.

Brannrøyk ved brannvarsler i taket

Brannrøyk kan gi alt fra lette til kraftige symptomer ved inhalasjon. Det er viktig å trekke seg unna røyken.

Brannrøyk består av flere gasser 

Ved brann dannes det mange ulike gasser som kan gi symptomer ved innånding. I tillegg kan sot i luftveiene og varme gasser lage alvorlige skader. Det er gassene som dannes ved brann som omtales i denne artikkelen. 
 
De giftige gassene kan deles i to hovedgrupper: 
 1. Gasser som gir irritasjon i luftveiene (irriterende gasser)
 2. Gasser som påvirker allmenntilstanden (de viktigste er cyanid og karbonmonoksid
Sammensetningen av brannrøyken avhenger av mange faktorer, som temperatur, lufttilgang og hva som brenner. Hvilke gasser som dannes vil variere i løpet av brannen og fra sted til sted i brannen, og er derfor vanskelig å forutsi. Hva som har brent er derfor av liten betydning for råd om oppfølging. 
 

Symptomer etter å ha pustet inn brannrøyk 

Lette symptomer: 

 • Lett hoste 
 • Svie i øyne og hals
 • Hodepine 
 • Uvelhet 

Moderate til alvorlige symptomer: 

 • Vedvarende og kraftig hoste 
 • Pustebesvær 
 • Tap av bevissthet 
 • Påvirket allmenntilstand 
 • Sot i nese og munn 

Førstehjelp - hva skal du gjøre? 

 • Trekk deg unna området med røyk
 • Ring 113 ved alvorlige symptomer, bevissthetstap eller du har vært lenge i røyken 
 • Unngå anstrengelse eller å bli andpusten. Sørg for ro/hvile 

Hvem bør kontakte lege? 

Du bør oppsøke lege hvis du: 
 • har hatt eller har mer enn lette symptomer (mer enn lett hoste, svie i øyne og hals, hodepine og uvelhet) 
 • opplever en forverring av symptomene (for eksempel pustebesvær eller hoste som blir kraftigere eller kommer tilbake)  
 • er gravide og har symptomer (også lette symptomer). 
Foster er mer følsomt for karbonmonoksid (kullos) enn mor. Dersom mor er, og har vært helt symptomfri, er det ikke fare for fosteret. Gravide med symptomer skal alltid til lege. 
 
Andre som skal ha lav terskel for kontakt med lege er: 
 • Små barn 
 • Personer med hjerte-kar-sykdom, astma, KOLS eller lignende 

Hvem kan se an hjemme? 

Personer som har pustet inn litt brannrøyk over kort tid, og som kun har lette symptomer, kan se an hjemme. 
 
Når du ser an situasjonen hjemmefra er det likevel viktig å unngå fysisk aktivitet som gjør deg andpusten. Hvis tilstanden forverres, bør du ta kontakt med lege. 
 
Gravide med symptomer bør ta kontakt med lege, se "Hvem bør kontakte lege?"

Bålrøyk 

Bålrøyk utendørs gir vanligvis ikke symptomer utover irritasjon av slimhinner og luftveier. God ventilasjon og fullstendig forbrenning er grunnen til at bålrøyk utendørs er et mindre problem enn annen brannrøyk. 
 
Har du vært i en situasjon hvor du har pustet inn røyk fra bål innendørs, i lavvo eller telt, bør du vurdere situasjonen som brannrøyk. 

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Ved alvorlige symptomer ring:

113

For helsepersonell

Anbefalinger for behandling av akutte forgiftninger, utarbeidet av Giftinformasjonen.

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Brannrøyk. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert tirsdag 20. september 2022 [hentet onsdag 29. mai 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/giftige-gasser/brannroyk/

Sist oppdatert tirsdag 20. september 2022