Sniffing

Sniffing kan defineres som dyp innånding av flyktige stoffer for å oppnå rus. Løsemidler og drivgasser er eksempler på stoffer som sniffes. Den akutte forgiftningsfaren er i stor grad lik for både løsemidler og drivgasser. Hjertestans er den vanligste årsaken til plutselig død ved denne typen misbruk. Ta kontakt med Giftinformasjonen på telefon 22 59 13 00 dersom du har spørsmål knyttet til forgiftning etter sniffing.

Løsemidler

​Tidligere ble i hovedsak løsemidler som aromatiske hydrokarboner (for eksempel toluen, xylen, benzen, naftalen) misbrukt til sniffing. Løsemidler finnes i mange forskjellige produkter, eksempelvis løsemiddelbasert maling, lakk og lim. Løsemidlene er giftige og kan gi ulike symptomer avhengig av hva slags løsemiddel som sniffes, konsentrasjonen på løsemiddelet og eksponeringstiden. Løsemidlene virker også irriterende på øyner, slimhinner og luftveier.

Drivgasser

Sniffing av drivgasser som propan og butan/isobutan fra sprayflasker forekommer, særlig hos tenåringer. Propan og butan/isobutan er lite giftig i seg selv. Ungdommene utsetter seg for svært høye konsentrasjoner med gass, og får symptomer/rus fordi gassen fortrenger oksygen fra luften man puster inn («kvelningsrus»). For lite oksygen til kroppen vil kunne gi ulike symptomer, avhengig av hvilke organer som påvirkes. Rusen forsvinner kort tid etter avsluttet eksponering. Når man holder på å ruse seg på denne måten øker faren for plutselig hjertestans.

Symptomer

Felles for sniffing med løsemidler og drivgasser er at symptomene kommer raskt. I begge tilfellene kan plutselig hjertestans forekomme. Det er derfor viktig å forholde seg rolig rundt personer i snifferus og ikke lage stressende situasjoner.

  • Trøtthet, sløvhet og hodepine.
  • Rennende nese og svie i øynene
  • Kvalme, oppkast
  • Høy puls, vondt i brystet, hjertestans
  • Hoste, rask pust, pustevansker og kvelning

Ved nedsatt oksygentilførsel til viktige organer som hjerne og hjerte kan mer alvorlige symptomer oppstå.

Behandling

  • Hindre videre eksponering
  • Frisk luft, ro og hvile
  • Opptre rolig ovenfor en person i snifferus. Stress, sterke impulser og fysiske anstrengelser kan øke risikoen for plutselig hjertestans
  • Ta kontakt med lege dersom symptomene ikke går raskt over
  • Ved alvorlige symptomer ring 113