Oppfølging før, under og etter svangerskapet for kvinner med inflammatorisk revmatisk sykdom

Kvinner med inflammatorisk revmatisk sykdom skal ha ekstra oppfølging i, og etter svangerskapet.

Det er stor variasjon i alvorlighetsgrad og grad av risiko knyttet til de ulike diagnosene, og man skiller derfor mellom oppfølging av pasienter med antatt lav risiko og pasienter med antatt høyere risiko. Generelt sier man at kvinner med artrittsykdommer antas å ha lav risiko for komplikasjoner, mens kvinner med systemsykdommer (bindevev og vaskulittsykdommer) har høyere risiko, og skal derfor også ha tettere oppfølging.

I denne sammenhengen er det imidlertid også viktig å påpeke at det vil være store individuelle variasjoner, og to kvinner med samme diagnose kan ha svært ulik risikoprofil, og derfor også få ulik oppfølging.

Anbefalingene om oppfølging som er beskrevet her bygger på norsk gynekologisk forening sin veileder i fødselshjelp, samt nasjonal kompetansetjeneste i svangerskap og revmatiske sykdommer sin veileder i svangerskap og revmatiske sykdommer. Kontrollene som er beskrevet her er minimum anbefalt antall kontroller.

Felles for alle, uavhengig av diagnose, er at man skal ha normal oppfølging i primærhelsetjenesten hos fastlege og/eller jordmor i likhet med andre friske gravide. Kontrollene man har i spesialisthelsetjenesten kommer alltid i tillegg til, og ikke istedenfor denne oppfølgingen.

Anbefalte tidspunkter for oppfølging - lav risiko (artrittsykdommer)

Anbefalte kontroller ved revmatologisk avdeling

Anbefalte kontroller ved gynekologisk-/fødeavdeling

Planlegging før svangerskapet  
1. trimester Ca. uke 12 Ultralyd, og generell risikovurdering, planlegging av oppfølging og informasjon om fødsel.
2. trimester Ca. uke 18 Ordinær ultralyd
3. trimester Ca. uke 32 Ultralyd - Vekstkontroll
+ fødselsforberedende samtale
Ca. 6 uker, 6 måneder og 12 måneder etter fødsel  

Anbefalte tidspunkter for oppfølging - høy risiko (bindevev og vaskulittsykdommer).

Anbefalte kontroller ved revmatologisk avdeling

Anbefalte kontroller ved gynekologisk-/fødeavdeling

Planlegging før svangerskapet  
1. trimester Ca. uke 12 Ultralyd, og generell risikovurdering, planlegging av oppfølging og informasjon om fødsel.
2. trimester

Ca. uke 18 - Ordinær ultralyd

Ca. uke 24 - Ultralyd - vekstkontroll

Ca. uke 28 - Ultralyd - vekstkontroll

3. trimester

Ca. uke 32 - Ultralyd - vekstkontroll
+ fødselsforberedende samtale

Ca. uke 36 - Ultralyd - vekstkontroll

Ca. 6 uker, 6 måneder og 12 måneder etter fødsel  

Forbered deg til timen

Et godt tips for å sikre best mulig oppfølging, og få mest mulig ut av dine timer hos helsepersonell før, under og etter svangerskapet er å stille godt forberedt.

Her finner du en nyttig sjekkliste, utarbeidet av Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer, for å hjelpe deg med å huske aktuelle tema for diskusjon ved svangerskap og revmatisk sykdom.

Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer. Veileder i svangerskap og revmatiske sykdommer.[Internett].Trondheim: St. Olavs hospital [hentet 2021-01-04]. Tilgjengelig fra: https://www.nksr.no/oppfolging/

Innholdet er levert av St. Olavs hospital

Sist oppdatert mandag 4. januar 2021