Helse og arbeid

Helse og arbeid er et tilbud til deg som har falt ut av arbeid, utdanning eller skole, eller står i fare for å falle ut. Arbeidsrettet behandling og rehabilitering skal gjøre det lettere for deg å komme tilbake i arbeid.

Helse og arbeid er en videreføring av arbeidsrettet behandlingstilbud i spesialisthelsetjenesten etter at ordningen «Raskere tilbake» ble lagt om fra 2018. Formålet med arbeidsrettet behandling og rehabilitering er å bidra til bedre helse, arbeidsevne og arbeidsdeltakelse, og bedre jobbmestring og livskvalitet.

Hvem kan bli henvist til Helse og arbeid

Har du falt ut av arbeid, utdanning eller skole på grunn av sykdom, eller står i fare for å falle ut, kan du bli henvist til et Helse og arbeid tilbud på sykehus eller arbeidsrettet rehabilitering på en rehabiliteringsinstitusjon. Da kan du få hjelp til bedret livskvalitet og fungering i hverdagen.

Det er også mulig å bli henvist hvis du står i fare for å bli sykemeldt. Da er målet er å unngå sykemelding. Tilbudet gjelder også hvis målet er å fungere bedre i en studiehverdag.

Helse og arbeid er i hovedsak for personer med alminnelige psykiske lidelser og muskel- og skjelettlidelser, og er en del av den offentlige helsetjenesten. Det er viktig med samarbeid med NAV, fastlege og eventuelt arbeidsgiver.

Du betaler vanlig egenandel inntil grensen for frikort. Transportkostnader dekkes som for spesialisthelsetjenesten forøvrig.

Du må henvises

Tilbudene er i hovedsak:

  • arbeidsrettet behandling eller rehabilitering på poliklinikker for pasienter med muskel- og skjelettlidelser
  • arbeidsfokusert individuell poliklinisk behandling av pasienter med alminnelige psykiske lidelser
  • arbeidsrettet rehabilitering som dag- eller døgntilbud på rehabiliteringsinstitusjon

Du blir henvist til Helse og arbeid av fastlege, sykehuslege, kiropraktor eller manuellterapeut. Blir du henvist, skal du henvises til spesialisthelsetjenesten på samme måte som alle andre pasientgrupper.

Henvisningen skal inneholde informasjon om:

  • Aktuell problemstilling
  • Arbeidsforhold
  • Sykmeldingsstatus
  • Eventuelt tidligere utredning / behandling
  • Hvilke arbeidsrettede tiltak som har vært forsøkt
  • Ditt telefonnummer

Henvisningen blir sendt direkte til rehabiliteringsinstitusjonen, som selv foretar rettighetsvurdering eller til den regionale koordinerende enheten (RKE) i det Regionale Helseforetaket.

Se for øvrig under hvert tilbud hvor henvisningen skal sendes.

Finn et tilbud

Du har rett til å velge behandlingssted ved planlagt utredning eller behandling. Behandlingstilbudet finnes på sykehusene og hos enkelte private leverandører.

Se mer informasjon om tilbudet Helse og arbeid i hver helseregion:

Innholdet er levert av Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering . Helse og arbeid. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert mandag 2. oktober 2023 [hentet lørdag 22. juni 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/helse-og-arbeid/

Sist oppdatert mandag 2. oktober 2023