Omsorgsbolig, sykehjem, barnebolig og andre botilbud

For personer som har stort behov for helse- og omsorgstjenester har kommunen ulike boformer som er særlig tilrettelagt for dette.

Kommunal bolig gir mulighet for at flere kan klare seg selv.

Blant tilbudene finnes:

  • Omsorgsbolig, tilrettelagt for heldøgnstjenester
  • Sykehjem
  • Barnebolig
  • Avlastningsbolig
  • Botilbud for rusavhengige

Omsorgsbolig

Omsorgsboliger er tilrettelagte boliger, som regel leiligheter, for personer med omfattende pleie- og omsorgsbehov. Omsorgsboliger kan være eid av kommunen, organisert som borettslag, organisert som sameie med beboerne selv som eiere eller på andre måter.

Tilretteleggingen kan for eksempel være at boligen er tilknyttet fellesarealer eller er tilrettelagt for heldøgns helse- og omsorgstjenester.

Hvis du må betale husleie, er det mulig å søke om bostøtte fra Husbanken. Kommunen kan hjelpe deg med søknaden. Ved behov for hjemmetjenester i omsorgsboligen, må du sende egen søknad om det.

Sykehjem

Eldre og andre med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester kan ha rett til plass i sykehjem. Oppholdet kan være av lengre eller kortere varighet. Dette bestemmes ut fra behovet til den enkelte.

Barnebolig og avlastningsbolig

Barne- og avlastningsbolig er et tilbud for barn og unge under 18 år som har et særlig stort behov for helse- og omsorgstjenester. Det kan for eksempel være barn med funksjonsnedsettelser og sykdom(mer) som krever ekstra omsorg og pleie.

Det er vanlig å skille mellom barnebolig og avlastningsbolig slik:

  • Når barnet bor der fast og boligen utfører den daglige omsorgen på vegne av foreldrene på permanent basis, kalles tilbudet barnebolig.
  • Hvis barnet bor fast sammen med foreldrene, men flytter inn i boligen når foreldrene har behov for avlastning, kalles tilbudet avlastningsbolig.

Hvordan søke om plass i sykehjem eller annen tilrettelagt boform

Kommunen kan veilede deg om du har spørsmål om søknadsprosessen. Kontaktinformasjon og søknadskjema finner du på din kommunes nettside.

Dersom du har behov for ytterligere hjelp kan du kontakte pasient- og brukerombudet i ditt fylke for råd og veiledning om rettigheter du har som pasient eller bruker, og informasjon om fremgangsmåte ved søknad og klage.

Pasient- og brukerombudet

Ombudet hjelper deg med spørsmål om helsetjenester, og gir råd og veiledning om rettighetene dine.

Hvordan klage til kommunen

Hvis du er uenig i kommunens avgjørelse, kan du klage. Dette gjelder både dersom du er uenig i omfanget av tjenestene som tilbys eller du har fått avslag. Da skal kommunen gi veiledning i hvordan du kan klage. Klagen skal sendes til kommunen. 

Det finnes pasient- og brukerombud i alle fylker. Pasient- og brukerombudet kan blant annet bistå deg med:

  • Informasjon om fremgangsmåte ved søknad og klage.
  • Møte helsepersonell og saksbehandlere sammen med deg for å få svar på spørsmål du har i saken din.
  • Hjelp til å skrive klage om du trenger det.

Helse- og omsorgsdepartementet - lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Justis- og beredskapsdepartementet - behandlingsmåten i forvaltningssaker

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Omsorgsbolig, sykehjem, barnebolig og andre botilbud. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert mandag 28. november 2022 [hentet fredag 19. april 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/hjelpetilbud-i-kommunene/kommunal-bolig-boliger-med-serlige-tilpasninger/

Sist oppdatert mandag 28. november 2022