Skole, barnehage, lek og fritid

Når må barna holdes hjemme, og hvor mange kan de leke med nå? Råd til foreldre om lek, fritid, bursdag, skole og barnehage.

Gutt hopper paradis

Illustrasjon: Mostphotos

Barn og koronavirus

Barn i barneskolealder og yngre blir sjeldnere syke av koronaviruset enn eldre. Hvis de blir syke, har de som oftest en mild form av covid-19-sykdommen med milde og kortvarige symptomer. Det er først og fremst barn (og voksne) med symptomer som er smittsomme, og smittsomheten er størst idet symptomene oppstår og 1–2 døgn før man får symptomer. Siden barn har mindre symptomer enn voksne, ser det ut til at de i liten grad smitter andre.

Les mer om kunnskap om smitte av covid-19 hos barn og unge hos FHI.

Regjeringen har også samlet informasjon til foreldre på én nettside.

Barn og ungdom i risikogrupper

Erfaringer både nasjonalt og internasjonalt viser at barn i mindre grad enn voksne blir syke av covid-19, og det er sjelden behov for sykehusinnlegging. Dette gjelder også barn med kroniske sykdommer, og det er lite som tyder på at disse barna har høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19 sammenlignet med friske barn.

Det er meldt svært få dødsfall på grunn av covid-19 hos barn globalt, og det er svært sjelden hos friske barn.

Det er enkelte barn med alvorlig sykdom, som kan være mer sårbare, og i de tilfellene kan man vurdere tilrettelagt barnehage og tilrettelagt undervisning i skolen. I utgangspunktet dreier dette seg om barn med sjeldne og alvorlige sykdommer. Her får du mer informasjon om disse gruppene og om covid-19 hos barn og ungdom:

Arrangementer og barnebursdager

Den generelle anbefalingen for hele landet nå er at vi i private hjem, hager og hytter ikke bør ha mer enn fem gjester i tillegg til de vi bor sammen med. Denne begrensningen gjelder imidlertid ikke for barnehage- eller barneskolekohorter.

Vær oppmerksom på at din kommune kan ha egne lokale regler. Sjekk kommunens nettside.

Smittevernråd for barnehage og skole

"Hvor mye snørr er lov?"

"Vanlig", lett rennende nese, som er vanlig høst- og vinterstid, er greit så lenge barnets almenntilstand ellers er god og det ikke er tegn til feber eller hoste eller halsvondt. Barn i barnehage- og barneskolealder med rennende nese som eneste symptom, som ellers er i god allmenntilstand, behøver derfor ikke å holdes hjemme eller testes. Det samme gjelder kjente symptomer på kjent allergi.

Hvis du har et barn som våkner med feber og ikke er i form, må barnet være hjemme og det bør testes for covid-19. Ved milde luftveissymptomer uten feber og hoste, kan dere se an tilstanden hjemme i to dager. Dersom barnets tilstand ikke bedres, anbefales testing av barnet. Ved rask bedring kan barnet gå tilbake til barnehage/skole uten at testing gjennomføres.

Dersom barnet har hatt en luftveisinfeksjon kan barnet komme tilbake til barnehage eller skole, så lenge allmenntilstanden er god, selv om barnet fortsatt har noen restsymptomer som snørr (uansett farge) og hoster av og til. Slike symptomer er vanlig i tiden etter luftveisinfeksjon hos mindre barn. Dette gjelder så lenge symptomene kan knyttes til den luftveisinfeksjonen barnet har hatt, og de ikke er nye eller økende.

Flytskjema

Folkehelseinstituttet har laget et flytskjema for å hjelpe foresatte med å vurdere om barn med luftveissymptomer trenger å være hjemme eller ikke.

Smittevernveiledere

De generelle smittevernrådene gjelder fortsatt, og for skoler og barnehager er det egne regler. Les mer i veilederne:

Utdanningsdirektoratet har informasjon til foreldre og barn. Her finner du også informasjon på ulike språk.

Som et føre-var-prinsipp kan det være enkelte barn som skal rådes til å unngå oppmøte på skolen. Norsk barnelegeforening har i samråd med Folkehelseinstituttet utarbeidet en oversikt over ulike diagnoser hos barn og unge, og om det eventuelt skal tas spesielle hensyn.

Lek og samvær på fritiden

Det er viktig at vi fortsatt følger smittevernrådene og reduserer antall personer som vi er nært sammen med på fritiden. Det er av stor betydning at både barn, unge og voksne begrenser antall personer vi har tett kontakt med.

Barna bør i hovedsak være sammen med de samme barna som de er i kohort (gruppe) med i barnehagen, på skolen eller i organiserte fritidsaktiviteter. Det er fornuftig å begrense antall fritidsaktiviteter dersom det innebærer deltakelse i mange ulike grupper. Begrens lek med mange andre barn enn disse. Samvær med barn utenom disse gruppene bør være barn fra eget lokalmiljø.

Det er ikke nødvendig at barn som leker sammen får beskjed om å holde avstand. Det samme gjelder for barn som er sammen på barneskolen og i idrett, eller andre som regnes som barnets nære venner. Barn bør holde avstand til andre som ikke er i disse gruppene.

Ungdom kan også ha noen få venner/kontakter som de ikke behøver å holde avstand til, som regnes som deres nære kontakter. Denne kretsen bør ikke bli for stor, og til andre bør de holde minst én meters avstand. Det betyr også at man fortsatt skal unngå klemmer og håndhilsing.

Søsken kan omgås som normalt, dette gjelder også barn fra skilte familier som har flere hjem.

For lek og samvær har vi følgende anbefalinger:

  • Det er bedre å leke ute enn inne.
  • Lekeplasser med mange barn samtidig bør unngås.
  • Vask hender ofte, både før og etter lek, og ha god hostehygiene.
  • Håndhilsing, klemming og annen fysisk kontakt bør unngås.
  • Barn og unge med symptomer på luftveisinfeksjon holdes hjemme og bør ikke være sammen med andre barn og ungdommer utenfor familien. Dette gjelder også ved milde symptomer.
  • For barn med skilte foreldre bør det tilstrebes at barnet kan være i ett av hjemmene til barnet er symptomfri, og foreldre oppfordres til å samarbeide slik at smittevernrådene blir fulgt.
  • Barn og ungdom som er i hjemmeisolasjon eller hjemmekarantene skal ikke omgås barn og ungdom utenfor husstanden.

Idrett og andre organiserte fritidsaktiviteter

Smittevernveileder for idrett

Se smittevernveileder for idrett om hvordan man gjennomfører idrettsarrangementer eller treninger, og praktiserer smittevern i garderober.

Samvær med besteforeldre

Kan besteforeldre være sammen med barnebarn?

Noen grupper har økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Risikoen deles inn i lett økt risiko og moderat eller høy risiko. Hvem dette gjelder og råd for personer i risikogruppene kan du lese mer om i en egen artikkel.

Unge og voksne som har vært sammen med venner og i andre situasjoner der det ikke har vært én meters avstand, bør holde to meters avstand til folk i risikogruppen.

Ved samvær eller reise oppfordres dere til å være ekstra nøye med de generelle smitteverntiltakene (hånd- og hostehygiene, avstand og holde seg hjemme ved symptomer og sykdom).

De som tilhører kategorien med moderat eller høy risiko, må gjøre en individuell vurdering på hvem de skal være sammen med og hvilke forhåndsregler det er mulig å ta. Ved behov, bør det gjøres en individuell vurdering i samråd med egen lege om grad av risiko for alvorlig forløp.

Det er egne råd for innenlandsreiser og besøk.