Barnehage, skole og høyere utdanning

Hva gjelder i barnehagen og på skolen nå? Og kan en studere et semester i utlandet?

Barn i skolegård

Illustrasjon: Johnér

Smittevernråd for barnehage og skole

Smittevernveiledere

Smittevernstiltakene i skoler og barnehager varierer, basert på smittesituasjonen i kommunen. I de nasjonale smittevernveilederene blir tiltak presentert i en trafikklysmodell, basert på tre forskjellige tiltaksnivå, grønt, gult og rødt nivå.

Slik smittesituasjonen er i Norge nå, er det ingen kommuner som kan ha tiltakene på grønt nivå. De aller fleste kommunene er på gult nivå, mens noen er på rødt nivå. Se på nettsiden til kommunen din for informasjon om tiltaksnivået i din kommune.

Les mer om de forskjellige veilederne her:

Utdanningsdirektoratet har informasjon til foreldre og barn. Her finner du også informasjon på ulike språk.

Barn og unge i risikogruppen

Som et føre-var-prinsipp kan det være enkelte barn som skal rådes til å unngå oppmøte på skolen. Norsk barnelegeforening har i samråd med Folkehelseinstituttet utarbeidet en oversikt over ulike diagnoser hos barn og unge, og om det eventuelt skal tas spesielle hensyn.

Les mer om barn og unge i risikogrupper her.

"Hvor mye snørr er lov?"

"Vanlig", lett rennende nese, som er vanlig høst- og vinterstid, er greit så lenge barnets almenntilstand ellers er god og det ikke er tegn til feber eller hoste eller halsvondt. Barn i barnehage- og barneskolealder med rennende nese som eneste symptom, som ellers er i god allmenntilstand, behøver derfor ikke å holdes hjemme eller testes. Det samme gjelder kjente symptomer på kjent allergi.

Hvis du har et barn som våkner med feber og ikke er i form, må barnet være hjemme og det bør testes for covid-19. Ved milde luftveissymptomer uten feber og hoste, kan dere se an tilstanden hjemme i to dager. Dersom barnets tilstand ikke bedres, anbefales testing av barnet. Ved rask bedring kan barnet gå tilbake til barnehage/skole uten at testing gjennomføres.

Dersom barnet har hatt en luftveisinfeksjon kan barnet komme tilbake til barnehage eller skole, så lenge allmenntilstanden er god, selv om barnet fortsatt har noen restsymptomer som snørr (uansett farge) og hoster av og til. Slike symptomer er vanlig i tiden etter luftveisinfeksjon hos mindre barn. Dette gjelder så lenge symptomene kan knyttes til den luftveisinfeksjonen barnet har hatt, og de ikke er nye eller økende.

Flytskjema

Folkehelseinstituttet har laget et flytskjema for å hjelpe foresatte med å vurdere om barn med luftveissymptomer trenger å være hjemme eller ikke.

Høyere utdanning

Studenter i Norge

All undervisning og alle planlagte arrangementer ved universiteter, høgskoler og fagskoler skal gjennomføres digitalt. Der det er mulig bør studenter i områder uten høy smitte, få fysisk undervisning i mindre grupper en gang i uken. Det må være i tråd med smittevernveilederen for å kunne gjennomføres.

Studenter som ventet med å dra tilbake til studiestedet etter jul, kan nå reise. Reise tilbake til studiested anses som en nødvendig reise.

For ansatte gjelder samme råd og anbefalinger som for arbeidslivet.

Det er utdanningsinstitusjonen selv som er ansvarlig for å ha en egen smittevernveileder. Se spørsmål og svar om koronavirus og studenter i Norge på regjeringen.no.

Norske utenlandsstudenter

Kunnskapsdepartementet har laget informasjon til norske utenlandsstudenter. Her kan du blant annet lese mer om det å reise tilbake til studiestedet og planlegging av utenlandsstudier.

Alle nordmenn som oppholder seg i utlandet oppfordres til å registrere seg på UDs portal for reiseregistrering. Dette for at norske myndigheter raskt kan ta kontakt med deg ved behov.

Folkehøgskoler og bibelskoler

Det gis ikke nasjonale føringer for nedstengning av folkehøgskolene eller bibelskolene. Folkehøgskolene følger anbefalinger og retningslinjer fra lokale helsemyndigheter. Se informajson på din kommune sin nettside

Idrett og andre organiserte fritidsaktiviteter

Smittevernveileder for idrett

Se smittevernveileder for idrett om hvordan man gjennomfører idrettsarrangementer eller treninger, og praktiserer smittevern i garderober.