Skole, barnehage, lek og fritid

Når må barna holdes hjemme, og hvor mange kan de leke med nå? Råd til foreldre om lek, fritid, bursdag, skole og barnehage.

Gutt hopper paradis

Illustrasjon: Mostphotos

Barn og koronavirus

Barn i barneskolealder og yngre blir sjeldnere syke av koronaviruset enn eldre. Hvis de blir syke, har de som oftest en mild form av covid-19-sykdommen med milde og kortvarige symptomer. Det er først og fremst barn (og voksne) med symptomer som er smittsomme, og smittsomheten er størst idet symptomene oppstår og 1–2 døgn før man får symptomer. Siden barn har mindre symptomer enn voksne, ser det ut til at de i liten grad smitter andre.

Les mer om kunnskap om smitte av covid-19 hos barn og unge hos FHI.

Regjeringen har også samlet informasjon til foreldre på én nettside.

Smittevernråd for barnehage og skole

"Hvor mye snørr er lov?"

"Vanlig", lett rennende nese, som er vanlig høst- og vinterstid, er greit så lenge barnets almenntilstand ellers er god og det ikke er tegn til feber eller hoste eller halsvondt. Barn i barnehage- og barneskolealder med rennende nese som eneste symptom, som ellers er i god allmenntilstand, behøver derfor ikke å holdes hjemme eller testes. Det samme gjelder kjente symptomer på kjent allergi.

Hvis du har et barn som våkner med feber og ikke er i form, må barnet være hjemme og det bør testes for covid-19. Ved milde luftveissymptomer uten feber og hoste, kan dere se an tilstanden hjemme i to dager. Dersom barnets tilstand ikke bedres, anbefales testing av barnet. Ved rask bedring kan barnet gå tilbake til barnehage/skole uten at testing gjennomføres.

Dersom barnet har hatt en luftveisinfeksjon kan barnet komme tilbake til barnehage eller skole, så lenge allmenntilstanden er god, selv om barnet fortsatt har noen restsymptomer som snørr (uansett farge) og hoster av og til. Slike symptomer er vanlig i tiden etter luftveisinfeksjon hos mindre barn. Dette gjelder så lenge symptomene kan knyttes til den luftveisinfeksjonen barnet har hatt ,og de ikke er nye eller økende.

Flytskjema

Folkehelseinstituttet har laget et flytskjema for å hjelpe foresatte med å vurdere om barn med luftveissymptomer trenger å være hjemme eller ikke.

Smittevernveiledere

De generelle smittevernrådene gjelder fortsatt, og for skoler og barnehager er det egne regler. Les mer i veilederne:

Utdanningsdirektoratet har informasjon til foreldre og barn. Her finner du også informasjon på ulike språk.

Som et føre-var-prinsipp kan det være enkelte barn som skal rådes til å unngå oppmøte på skolen. Norsk barnelegeforening har i samråd med Folkehelseinstituttet utarbeidet en oversikt over ulike diagnoser hos barn og unge, og om det eventuelt skal tas spesielle hensyn.

Lek og samvær på fritiden

Selv om barna nå kan være sammen med flere andre i barnehager og skoler, er det viktig at vi fortsatt følger smittevernrådene og reduserer antall personer som vi er nært sammen med på fritiden. Det er fortsatt viktig at både barn, unge og voksne begrenser antall personer vi har tett kontakt med.

Det er en fordel at barna i hovedsak er sammen med de samme barna som de er i kohort (gruppe) med i barnehagen, på skolen eller i organiserte fritidsaktiviteter. Begrens lek med mange andre barn enn disse. Samvær med barn utenom disse gruppene bør være barn fra eget lokalmiljø.

Det er ikke nødvendig at barn som leker sammen får beskjed om å holde avstand. Det samme gjelder for barn som er sammen på skolen og i idrett, eller andre som regnes som barnets nære venner. Barn kan holde avstand til andre som ikke er i disse gruppene.

Ungdom kan også ha noen få venner/kontakter som de ikke behøver å holde avstand til, som regnes som deres nære kontakter. Denne kretsen bør ikke bli for stor, og til andre bør de holde minst én meters avstand. Det betyr også at man fortsatt skal unngå klemmer og håndhilsing.

Søsken kan omgås som normalt, dette gjelder også barn fra skilte familier som har flere hjem.

For lek og samvær har vi følgende anbefalinger:

 • Det er bedre å leke ute enn inne.
 • Lekeplasser med mange barn samtidig bør unngås.
 • Vask hender ofte, både før, under og etter lek, og ha god hostehygiene.
 • Håndhilsing, klemming og annen fysisk kontakt bør unngås.
 • Barn og unge med symptomer på luftveisinfeksjon holdes hjemme og bør ikke være sammen med andre barn og ungdommer utenfor familien. Dette gjelder også ved milde symptomer.
 • For barn med skilte foreldre bør det tilstrebes at barnet kan være i ett av hjemmene til barnet er symptomfri, og foreldre oppfordres til å samarbeide slik at smittevernrådene blir fulgt.
 • Barn og ungdom som er i hjemmeisolasjon eller hjemmekarantene skal ikke omgås barn og ungdom utenfor husstanden.

Barnebursdager

Bursdagsfeiring er mulig så lenge man følger smittevernrådene:

 • Ingen syke kan komme, selv ikke ved milde symptomer på luftveisinfeksjon. Dette gjelder også barn og unge som er i karantene eller isolasjon.
 • Håndvask eller hånddesinfeksjon skal være lett tilgjengelig. Hender bør rengjøres ved ankomst, før spising og når besøket er over.
 • De inviterte bør fortrinnsvis være fra de samme gruppene (kohortene) som barnet er i på skolen/i barnehagen/organisert fritidsaktivitet. For ungdommer bør det være andre fra samme gruppe/klasse på skolen.
 • Man kan ikke ha flere enn 20 personer samlet så lenge bursdagen feires hjemme eller på et annet privat sted. Dette antallet inkluderer også voksne eller andre som er til stede. Vær oppmerksom på at det kan være lokale regler med lavere antall tillatt personer samlet.
 • Dersom feiringen avholdes på et leid lokale eller annet offentlig sted, gjelder egne krav. Antall gjester kan da økes med inntil 200, men det kan være lokale regler med lavere tillatt antall gjester.
 • Barn kan leke sammen og omgås slik de gjør i barnehage/skole, men unngå nærkontakt, som for eksempel klemming og håndhilsing.
 • Voksne, både arrangører og eventuelle ledsagere bør holde avstand til andre barn og voksne samt følge vanlige smittevernråd.
 • Dersom det er mulig, er det fortsatt å foretrekke at feiringen skjer utendørs.
 • Ved innendørs feiring er det særlig viktig å ha god nok plass slik at alle som ikke er i samme gruppe/kohort kan holde anbefalt avstand.
 • Mat bør serveres ferdig i porsjoner, også kake. Husk rene hender hos både de som serverer og de som spiser.

Idrett og andre organiserte fritidsaktiviteter

Aktiviteter bør først og fremst foregå med barn fra samme lokalmiljø. Det er fornuftig å begrense antall fritidsaktiviteter dersom det innebærer deltakelse i mange ulike grupper.

Unntak fra 1-meterskravet

Barn og unge under 20 år kan delta i idrett og trene som normalt, både innendørs og utendørs. Barn og unge som driver lagidrett og andre idretter som ikke har vedvarende/langvarig nærkontakt, kan utføre aktiviteten med normal kontakt mellom utøverne så fremt man overholder anbefalingene om gruppestørrelse og faste grupper. Det betyr at idretter som fotball og håndball kan gjennomføres med kontakt for barn og unge.

Idretter med tett en-til-en-kontakt mellom utøverne, slik som kampsport, bryting, pardans og tilsvarende, kan gjennomføre treninger for barn og unge så lenge antall treningspartnere begrenses til et fåtall faste partnere.

Det er også gitt unntak fra 1-meterskravet ved konkurranser der alle deltakerne er under 20 år og aktiviteten ikke kan utføres som normalt hvis en skal overholde avstandskravet til enhver tid. Det betyr at kamper og andre konkurransesituasjoner for barne- og ungdomsidretten kan gjennomføres, men innenfor de respektive idrettskretsenes eller -regionenes grenser.

Det er viktig å huske på at det unntaket fra 1-meterskravet kun gjelder under selve idrettsaktiviteten som trening og kamper. Anbefalingen om å holde minst én meter avstand gjelder i alle andre situasjoner som for eksempel i pauser og før eller etter idrettsaktiviteten.

Kravet til én meters avstand kan også fravikes for barn og unge under 20 år som deltar på aktivitetsleir, kulturskole, leirskole, skoleavslutning og andre skolelignende fritids- eller ferietilbud, samt de som står for arrangementet.

Gruppestørrelse og faste grupper

Anbefalt gruppestørrelse er maksimalt 20 personer per gruppe, men flere slike grupper på 20 personer kan samles. Dette forutsetter at gruppene holdes adskilt og at de enkeltvis og samlet kan overholde smittevernrådene.

Gruppestørrelsen kan utvides noe i enkelte lagidretter hvor det er vanskelig å gjennomføre treningsaktiviteter innenfor gruppestørrelsen på 20 personer.

I situasjoner med økt smitterisiko kan Helsedirektoratet og folkehelseinstituttet anbefale forsterkede smitteverntiltak.

Idrettslag/foreninger bør, der det er mulig, inndele deltakerne i faste grupper og fortrinnsvis samle deltakere som omgås i andre sammenhenger, for eksempel ved å sette sammen grupper fra samme lokalmiljø, skolekrets eller lignende. Arrangøren bør sørge for god oversikt over deltakere i ulike grupper slik at kontaktsporing er mulig dersom det blir aktuelt.

For å unngå store grupper, kan barn og unge oppmuntres til å møte opp til aktiviteten presis og forlate aktiviteten med en gang den er ferdig.

Garderobe

Alle garderober kan brukes med en meters avstand mellom hvert skap. Det er viktig at det tilrettelegges for minst en meters avstand mellom de som oppholder seg i garderobene og ved dusjing, samt at toalettkapasiteten er tilstrekkelig med hensyn til antall personer.

Arrangementer og tilstelninger

Det er flere som lurer på om de kan gjennomføre fellessamlinger og arrangementer med foreldre og barn på skole og barnehage og lignende. Veilederen for skolen anbefaler at trengsel og store samlinger unngås. Dersom man gjennomfører enkeltarrangementer, må det gjøres i henhold til gjeldende retningslinjer fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

I tillegg har Folkehelseinstituttet laget tilpassede råd for gjennomføring av tilstelninger.

Samvær med besteforeldre

Kan besteforeldre være sammen med barnebarn?

Noen grupper har økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Risikoen deles inn i lett økt risiko og moderat eller høy risiko. Hvem dette gjelder og råd for personer i risikogruppene kan du lese mer om i en egen artikkel.

Når det er lite smitte i samfunnet kan de med lett forhøyet risiko i utgangspunktet reise på ferie med eller være sammen med barnebarn. Men det oppfordres til å være ekstra nøye med de generelle smitteverntiltakene (hånd- og hostehygiene, avstand og holde seg hjemme ved symptomer og sykdom).

De som tilhører kategorien med moderat eller høy risiko, må gjøre en individuell vurdering på hvem de skal være sammen med og hvilke forhåndsregler det er mulig å ta. Ved behov, bør det gjøres en individuell vurdering i samråd med egen lege om grad av risiko for alvorlig forløp.