Reiser til og fra utlandet

Regjeringen anbefaler alle å unngå unødvendige reiser til utlandet.

Illustrasjonsbilde av en person med koffert

Illustrasjon: Mostphotos/Chad McDermott

Utenriksdepartementet (UD) fraråder alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendig. Dette globale reiserådet fra UD gjelder fram til 15. januar 2021.

Det er gjort unntak fra reiserådet for land og regioner i Norden og land i EØS/Schengen-området med tilstrekkelig lav smitte (såkalte gule land eller områder). Unntaket er ikke en oppfordring til å reise utenlands og regjeringen anbefaler alle å vurdere om utenlandsreise er nødvendig.

Reisende fra gule land eller områder får ikke karanteneplikt.

Alle reisende fra land eller områder med høy smitte (såkalt røde land eller områder) må i reisekarantene i 10 døgn.

Følg med på FHIs nettsider for oppdatert kart over røde og gule land og områder.

Reiserådene skal redusere faren for at personer bosatt i Norge blir smittet i utlandet og at reisende tar med seg smitte til Norge. Hold deg oppdatert på hvor mye smitte det er før du reiser, både der du bor til vanlig, og dit du skal reise. Følg også med på smittevernrådene. Husk at både smittesituasjonen og smittevernrådene kan endres raskt.

Hva gjør du hvis du ankommer Norge fra et rødt land eller område?

Land og områder i Norden kan bli røde mens du er på reise, selv om de var gule da du dro. Dersom landet du oppholder deg i overstiger grenseverdien for antall smittede personer per hundre tusen innbyggere, kan det bli rødt.

Endelig beslutning for hvilke land eller områder som blir røde tas av regjeringen, basert på anbefalinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Kartet blir oppdatert minst hver 14. dag.

Følg med på FHIs nettsider for oppdatert kart over røde og gule land og områder.

Når du kommer fra røde land eller områder gjelder følgende:

 • Du skal i karantene i 10 døgn fra dagen du ankommer Norge. Se hvordan gjennomfører karantene her
 • Behold munnbind eller ansiktsmasken fra flyturen på, til du har kommet hjem eller til karantenestedet
 • Du kan ta offentlig transport fra ankomststed til karantenested. Personer over 12 år skal bruke munnbind
 • Vask hendene grundig og ofte
 • Følg nøye med på symptomer
 • Du skal ta en koronatest hvis du utvikler symptomer når du er i karantene, se koronasjekk

Hva gjør du hvis du ankommer Norge fra et gult land eller område?

De som ankommer Norge fra et gult land eller område, har unntak fra karanteneplikten. Se hvilke land og områder dette gjelder på oversiktskartet fra FHI.

Når du kommer fra gule land eller områder gjelder følgende:

 • Du trenger ikke å gå i karantene
 • Følg nøye med på symptomer
 • Hold deg hjemme hvis du føler deg syk
 • Ta en koronatest hvis du utvikler symptomer, se koronasjekk
 • Hold avstand til andre
 • Vask hendene grundig og ofte
 • Du kan ikke besøke sykehus eller sykehjem før det har gått 10 dager.
 • Dersom du jobber i helsetjenesten og har pasientnært arbeid, anbefaler FHI at du har en negativ koronatest før du begynner å jobbe igjen.
 • Dersom du jobber i helsetjenesten, uten pasientnært arbeid, kan det vurderes sammen med arbeidsgiver om du skal testes

Reisekarantene

Alle som ankommer fra røde land eller områder i EØS/Schengen eller land utenfor EØS/Schengen skal i karantene i 10 døgn fra den dagen de kommer til Norge. Dette kalles reisekarantene. Se oversikt over hvilke land og områder dette gjelder hos FHI.

Brudd på karanteneplikten er straffbart.

Transitt gjennom land eller områder på vei til Norge

Transitt gjennom gule land eller områder: Hvis du reiser fra et rødt land og gjennom ett eller flere gule land, regnes opphold i disse gule landene som karantene. Eksempel: Hvis du reiser fra et rødt land og til et gult land og bruker 5 dager i det gule landet før du ankommer Norge, så har du bare 5 dager igjen av karantenetiden. Reisekarantenen skal gjennomføres med 10 dager uansett, enten helt eller delvis i Norge.

Transitt gjennom røde land eller områder: Hvis du er i et gult land eller område, kan du kjøre gjennom områder som er definert som røde, uten å få karanteneplikt. Det er under forutsetning av at du ikke bruker offentlig transport, ikke overnatter i området og ikke har nærkontakt med andre enn dem du bor sammen med.

Du får karanteneplikt hvis du mellomlander med fly i et rødt land eller område.

Hvordan gjennomføre karantenen

Når du er i karantene skal du oppholde deg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted*. Du kan bare oppholde deg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet hvis du kan unngå nærkontakt med andre enn de du bor med til vanlig.

Personer i karantene kan ikke:

 • gå på jobb, skole, barnehage eller andre aktiviteter utenfor hjemmet
 • foreta lengre reiser innenlands
 • oppsøke steder hvor det er vanskelig å holde nødvendig avstand til andre personer
 • ta offentlig transport (unntatt ved ankomst fra utlandet på vei til karantenested, eller motsatt vei hvis man forlater Norge før karantenen er over. De over 12 år skal da bruke munnbind)

Du skal ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker, apotek og kafeer. Ved mangel på alternativer, kan du gå ut for å gjennomføre nødvendige ærender i butikk eller apotek, men du må sørge for å holde minst én meters avstand til andre og unngå kø.

Du kan ikke dra på besøk til andre og du skal unngå at personer kommer på besøk til deg.

Du kan gå tur ute, men hold god avstand til andre.

Barn som er i karantene kan ikke ha lekekamerater utover de som befinner seg i hjemmet.

Hovedpoenget er at du ikke skal smitte andre før du selv utvikler symptomer.

*Ikke godtatt som egnet oppholdssted

Opphold i campingbil, -vogn, telt eller hytte på campingplasser godtas ikke som adresse for gjennomføring av karantenetiden hvis du må dele toalett, kjøkken eller andre rom/fasiliteter med andre personer enn dine nærmeste/reisefølget. Det samme gjelder opphold på adresser hvor du må dele rom/fasiliteter med andre enn de du vanligvis bor sammen med, for eksempel hybelhus og andre boliger med felles bad eller kjøkken.

Dokumentasjon på opphold i Norge

Hvis du ikke er bosatt i Norge, men er omfattet av karanteneplikt, skal du ved ankomst til Norge fremlegge dokumentasjon på sammenhengende opphold på én og samme registrerte adresse i Norge for de 10 første dagene i landet. Ved kortere opphold enn 10 dager gjelder dokumentasjonskravet for hele den perioden du skal være i landet. Dokumentasjonskravet gjelder ikke for personer som er bosatt i Norge.

Husstandsmedlemmer til en person i karantene

Dersom du bor sammen med en person som er i karantene, følger du rådene som gjelder for den generelle befolkningen. Utvikler den du bor med symptomer mens vedkommende er i karantene, anbefaler Folkehelseinstituttet at du også holder deg hjemme i karantene.

Dersom du får symptomer på covid-19 når du er i karantene

Dersom du utvikler symptomer på covid-19 når du er i karantene, skal du kontakte din lokale helsetjeneste for test. Ved negativ test skal du fortsatt være i karantene den resterende tiden.

Har du fortsatt symptomer etter at karantenetiden er over, skal du holde deg hjemme til du er i god allmenntilstand (det vil si at du føler deg frisk og er feberfri), selv om du fortsatt har enkelte symptomer etter luftveisinfeksjon.

Symptomer på covid-19 kan være hoste, feber, tungpustethet, nedsatt smaks- og luktesans, hodepine, slapphet og muskelverk.

Bruk av offentlig transport er i hovedsak ikke tillatt

Det er ikke tillatt å bruke offentlig transport når du er i karantene. De som ankommer Norge kan likevel bruke offentlig transport fra ankomststed til karantenested, og de som forlater Norge før karantenen er over kan bruke offentlig transport til utreisestedet. Personer i begge gruppene som har unntak skal bruke munnbind når de er på offentlig transport dersom de er over 12 år.

Svalbard

Alle som ankommer Norge etter å ha vært på reise i røde land, må gjennomføre hele karanteneplikten på fastlandet før videre reise til Svalbard. Denne hovedregelen gjelder for alle som ønsker å reise til Svalbard, også for fastboende. Se mer informasjon fra Sysselmannen på Svalbard.

Se Folkehelseinstituttets råd og informasjon:

Unntak fra regelen om karantene

Hovedregelen er at man skal i karantene ved ankomst til Norge, med det er noen unntak. Noen av unntakene gjelder både for arbeids- og fritid, mens andre unntak bare gjelder for arbeidstiden.

Med arbeidstid menes tiden en person er på arbeid eller på reise mellom arbeids- eller oppdragssted og bosted eller annet fast oppholdssted. Med fritid menes tid som ikke er arbeidstid etter definisjonen over.

Selv om du er unntatt fra karanteneplikten, skal du så langt det er mulig unngå nærkontakt med andre enn de man bor sammen med. Det vil for eksempel si at selv om du har fått karantenefritak for å utføre arbeid, skal du holde god avstand til eventuelt andre du jobber sammen med.

Unntaket fra karanteneplikten slutter å gjelde dersom du utvikler symptomer på covid-19 eller legen vurderer deg som mistenkt smittet.

Unntak fra reisekarantene i arbeidstiden og fritiden gjelder:

 • Hvis du ankommer Norge fra et av landene som har en tilstrekkelig lav smittesituasjon, altså gule land.
 • Hvis du kjører eget kjøretøy eller turbuss gjennom et rødt område på vei til Norge, under forutsetning av at du ikke overnatter i rødt område, at du utøver god håndhygiene og at du holder avstand dersom du må stanse.
 • Etter å ha utført strengt nødvendig vedlikehold og tilsyn for å avverge store materielle skader på fast eiendom, båt, campingvogn eller lignende i Sverige og Finland. Du kan ikke overnatte, bruke offentlig transport eller ha nærkontakt med andre enn dem du bor sammen med i rødt område.
 • Personer som krysser Norges grenser i forbindelse med gjennomføring av avtalt eller fastsatt samvær mellom foreldre og barn eller delt bosted for barn, etter barnelova. Samvær etter barnelova omfatter også tilfeller der barnevernet har overtatt omsorgen for barnet, og barnet skal ha samvær med foreldrene. 
 • De som norske statlige myndigheter har invitert av utenrikspolitisk viktige grunner.
 • Dersom du har hatt bekreftet (med laboratorietester) covid-19 de siste seks månedene. Hvis du får symptomer på akutt luftveisinfeksjon skal du likevel holde deg hjemme til du er symptomfri.

Unntak fra karantene i forbindelse med arbeid

Ved hyppige kryssinger av grenser mellom Sverige eller Finland og Norge i forbindelse med arbeid, skole eller studier

Dersom du jevnlig ankommer Norge fra røde områder i Sverige eller Finland på reise mellom bolig og arbeidssted, er du unntatt karantene i arbeidstiden, dersom du testes for covid-19 minst hver syvende dag. Det er arbeids- eller oppdragsgiveren i Norge som er ansvarlig for organisering og finansiering av testingen.

Unntaket gjelder også for elever på videregående skole eller studenter som dagpendler fra Sverige eller Finland til Norge. Da er det utdanningsinstitusjonen eller skoleeieren som er ansvarlig for organisering og finansiering av testingen.

Unntaket gjelder kun i arbeids- eller skoletiden. Dersom du har fritid i Norge, enten mellom arbeidsøktene eller før utreise, må du oppholde deg i reisekarantene i denne tiden.

Du trenger heller ikke noen spesiell type dokumentasjon, men du må kunne vise til at unntaket gjelder for deg. For eksempel kan arbeidsgiveren din gi deg en skriftlig bekreftelse på at du har arbeidssted i Norge og bolig i Sverige. Denne kan du vise når du skal over grensen.

Ved testing av arbeidstakere som ankommer Norge

Personer som er bosatt i og ankommer Norge for å jobbe eller gjennomføre et oppdrag, kan unntas fra karanteneplikt i arbeidstiden når de har fått bekreftet negativ test. Dette gjelder også for personer som er bosatt i Norge og har vært på arbeidsreise.

For å få unntak må arbeidsgiver sørge for to tester for koronavirus etter ankomst til Norge. Testene må bli tatt med minimum 48 timers mellomrom, og test to kan tidligst tas dag fem.

Dersom første test er negativ, gjelder unntaket fra reisekarantene kun i arbeidstiden. Dersom også andre test er negativ, er personen unntatt fra karanteneplikt både i arbeidstiden og på fritiden.

Virksomhetsledelsens mulighet for å gi unntak for personell i kritiske samfunnsfunksjoner

Arbeids- eller oppdragsgiver har plikt til å planlegge driften av virksomheten slik at bruk av unntak unngås i størst mulig grad. Dersom det ikke er tid til å gjennomføre testregime, og det er strengt nødvendig for å sikre forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov, kan det gis unntak fra karantene i arbeidstiden. Unntak fra smittekarantene kan kun benyttes i tilfeller hvor det er nødvendig for å unngå fare for liv og helse.

Med funksjoner knyttet til liv og helse menes blant annet

Unntaket gjelder ikke i fritiden, kun når du er på jobb eller reiser til og fra jobb med annet enn offentlig transport. Du skal så langt som mulig unngå nærkontakt med andre personer.

For mer informasjon, se covid-19-forskriften (lovdata.no).

Testsenter ved innreise til Norge

​Når du ankommer Norge kan du bli testet for koronavirus på utvalgte flyplasser og grenseovergangen på Storskog. Dette gjelder for reisende fra både gule og røde land. Tilbudet er frivillig og gratis, og er en del av arbeidet med å minske risikoen for import av smitte til Norge. Testsentrene på havner er for øyeblikket satt på vent, men vil bli startet opp etter behov.

Du må uansett i reisekarantene i 10 døgn når du kommer fra et rødt land, selv om du tester deg og testen er negativ. Se retningslinjene for gjennomføring av reisekarantene.

Dersom du får påvist covid-19 (positiv test) vil du bli kontaktet av helsetjenesten og isoleres for å beskytte andre fra sykdommen og unngå å spre den.

Testresultatet vil bli klart innen tre dager. Vi har ikke kapasitet til å formidle alle negative resultat. Har ikke du hørt noe innen tre dager, er testen negativ.

Har du norsk personnummer eller d-nummer vil du få prøvesvaret ditt på helsenorge.no så snart testen er analysert og besvart. I noen kommuner vil reisende som ikke er norske statsborgere få en SMS med innloggingslenke.

Råd før reiser til tross for reiseanbefalingen

Dersom du må på en nødvendig reise til områder som det ikke anbefales å reise til, er det mange ting som er lurt å tenke gjennom.

Som ledd i forberedelsene bør du sjekke hva reiseforsikringen dekker, inkludert hva som gjelder hvis du blir syk på reisen.

Ethvert land står fritt til å innføre tiltak og restriksjoner for å forsøke å hindre videre smitte, for eksempel transportrestriksjoner, karanteneordninger eller andre tiltak som kan få konsekvenser for deg som reisende. Flere land og flyplasser har innført kontrolltiltak og stenger grensene for utenlandske reisende. Som reisende må du være forberedt på å måtte svare på spørsmål om egen helse og du kan bli nektet innreise eller satt i karantene.

Før reisen bør man blant annet vurdere følgende:

 • Risiko for å bli smittet på reisen (reisemål, varighet, kontakt med andre mennesker).
 • Risiko for å komme ut for reiserestriksjoner, portforbud, karantene eller andre tiltak i landet man reiser til.
 • Risiko for kapasitetsmangler i helsetjenesten på reisemålet dersom man skulle bli syk.
 • Risiko for manglende mulighet for hjemreise eller hjemsendelse dersom man skulle bli syk.
 • Risiko for reisekarantene i Norge etter reisen.
 • Risiko for at man ikke får jobbe de 10 første dagene etter reisen (gjelder spesielt helsepersonell, men også andre arbeidsgivere kan ha regler på dette).

Reisende som tilhører risikogrupper bør vaksinere seg mot sesonginfluensa innen 14 dager før avreise i influensasesongen.

Det er også viktig å sette seg inn i generelle reiseråd i forhold til behov for vaksiner for andre smittsomme sykdommer og andre forebyggende tiltak.

Skal du reise eller studere i Europa, bør du ta med Europeisk helsetrygdekort.

Forebyggende råd på reisen

 • Vask hendene ofte og grundig. Alkoholbasert hånddesinfeksjon kan være et godt alternativ.
 • Hold god avstand til de som ikke er dine nærmeste.
 • Host i albuekroken eller papirlommetørkle.

Studenter og andre som oppholder seg i områder med vedvarende smittespredning over en lengre periode, bør følge råd fra det norske utenriksdepartementet, lokale helsemyndigheter og utdanningsinstitusjonen/arbeidsgiver.

Til deg som får besøk fra utlandet

Som vertskap for gjester fra utlandet har du ansvar for å tilrettelegge for gode rutiner for å hindre smittespredning.

Gode hygienetiltak i hjemmet

 • Gjør det enkelt å ha god håndhygiene. Legg fram tørkepapir eller eget håndhåndkle til hver gjest. Sett fram håndsprit.
 • Dersom det er mulig, kan gjestene gjerne ha et eget bad/toalett.
 • Vask flater dere tar på ofte, som for eksempel dørhåndtak.
 • Det bør være minst én meter mellom personer som ikke bor sammen til vanlig eller er hverandres nærmeste.

Matservering

 • Den som lager og serverer mat må utføre grundig og hyppig håndvask.
 • Den som lager og serverer mat må være frisk.
 • Alle må vaske hendene før måltidet. Sett gjerne håndsprit på bordet.
 • Alle må ha hvert sitt spisebestikk, men alle kan bruke samme serveringsbestikk.
 • Unngå fingermat og buffeer.

Mer informasjon om mat og drikke kan du lese hos Mattilsynet.

Lenker til øvrig informasjon

Se Tolletaten for spørsmål om import og eksport av varer, samt grensepasseringer.