Reiseråd

Regjeringen anbefaler alle å unngå unødvendige reiser til utlandet.

Illustrasjonsbilde av en person med koffert

Illustrasjon: Mostphotos/Chad McDermott

Utenriksdepartementet (UD) fraråder alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendig. Dette globale reiserådet fra UD gjelder fram til 15. januar 2021. Det er gjort unntak for reiserådet for land og regioner i Norden og land i EØS/Schengen-området med tilstrekkelig lav smitte (såkalte gule land/områder). Reise til gule land fører ikke til karanteneplikt. Allikevel bør ikke unntaket fra Utenriksdepartementets fraråding anses som en oppfordring til å reise utenlands. Regjeringen anbefaler alle å vurdere om en eventuell utenlandsreise er nødvendig.

Alle reisende fra land/områder med høy smitte (såkalt røde land/områder) må i reisekarantene i 10 døgn.

Følg med på FHIs nettsider for oppdatert kart over røde og gule land.

Reiserådene skal redusere faren for at personer bosatt i Norge blir smittet i utlandet og at reisende tar med seg smitte til Norge. Hold deg oppdatert på hvor mye smitte det er før du reiser, både der du bor til vanlig, og dit du skal reise. Følg også med på smittevernrådene. Husk at både smittesituasjonen og smittevernrådene kan endres raskt.

Hva gjør du hvis du ankommer Norge fra et rødt land?

Land kan bli røde mens du er på reise, selv om de var gule da du dro. Dersom landet du oppholder deg i overstiger grenseverdien for antall smittede personer per hundre tusen innbyggere, kan det bli rødt.

Endelig beslutning for hvilke land som blir røde tas av regjeringen, basert på anbefalinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Kartet blir oppdatert minst hver 14. dag.

Følg med på FHIs nettsider for oppdatert kart over røde og gule land.

Som hovedregel oppdateres kartet på fredager og endringer trer i kraft kl. 00.00 natt til lørdager.

Når du kommer fra røde land gjelder følgende:

 • Behold munnbind eller ansiktsmasken fra flyturen på, til du har kommet hjem
 • Du skal i karantene i 10 dager fra dagen du ankommer Norge
 • Du skal holde deg hjemme eller på annet egnet oppholdssted
 • Du skal ikke gå på jobb, skole eller barnehage mens du er i karantene, men du kan jobbe hjemmefra
 • Du kan ta offentlig transport fra ankomststed til karantenested. Personer over 12 år skal bruke munnbind.
 • Det er ikke tillatt å bruke offentlig transport i karantenetiden.
 • Du kan gå ut, men kun dersom du kan holde god avstand til andre du eventuelt møter
 • Du bør få hjelp til å handle og gjøre andre viktige gjøremål utenfor huset
 • Hvis du ikke kan få hjelp fra andre, bør du legge turer til butikken o.l. til tidspunkter det er få andre der
 • Vask hendene grundig og ofte
 • Følg nøye med på symptomer
 • Ta en koronatest hvis du utvikler symptomer, se koronasjekk

Brudd på karanteneplikten er straffbart.

Hva gjør du hvis du ankommer Norge fra et gult land?

Regjeringen har bestemt at det gis unntak fra reisekarantene ved innreise til Norge fra regioner og land i EU/EØS/Schengen som har tilstrekkelig lav smittespredning. Selv om innreise fra gule områder ikke gir reisekarantene, ber regjerningen befolkningen om å unngå unødvendige reiser til utlandet. Gule og røde områder er markert i et oversiktskart fra FHI.

Når du kommer fra gule land gjelder følgende:

 • Du trenger ikke å gå i karantene
 • Følg nøye med på symptomer
 • Hold deg hjemme hvis du føler deg syk
 • Ta en koronatest hvis du utvikler symptomer, se koronasjekk
 • Hold avstand til andre
 • Vask hendene grundig og ofte
 • Du kan ikke besøke sykehus eller sykehjem før det har gått 10 dager.
 • Dersom du jobber i helsetjenesten og har pasientnært arbeid, anbefaler FHI at du har en negativ koronatest før du begynner å jobbe igjen.
 • Testing kan vurderes lokalt dersom du er ansatt i helsetjenesten uten pasientnært arbeid. Avklar dette i samarbeid med arbeidsgiver.

Reisekarantene

Alle som ankommer fra røde områder i EØS/Schengen eller land utenfor EØS/Schengen skal i karantene i 10 døgn fra den dagen de kommer til Norge. Dette kalles reisekarantene. Se oversikt over hvilke land dette gjelder hos FHI.

Transitt gjennom gule land på vei til Norge 

Hvis du reiser fra et rødt land og gjennom ett eller flere gule land, regnes opphold i disse gule landene som karantene. Eksempel: Hvis du reiser fra et rødt land og til et gult land og bruker 5 dager i det gule landet før du ankommer Norge, så har du bare 5 dager igjen av karantenetiden.

Du slipper ikke karantene dersom du ankommer Norge via et gult land så lenge det er mindre enn 10 dager siden du var i et rødt land. Reisekarantenen skal gjennomføres med 10 dager uansett, enten helt eller delvis i Norge.

Dersom du er i reisekarantene gjelder følgende for deg

Du skal oppholde deg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted

For at et oppholdssted skal egne seg for gjennomføring av karantene, må det være mulig å unngå kontakt med andre enn de du vanligvis bor sammen med.

Dette betyr at overnattingssteder der du må omgås andre gjester, ikke er egnet for karantene. Opphold i campingbil, -vogn, telt eller hytte på campingplasser godtas ikke som adresse for gjennomføring av karantenetiden hvis du må dele toalett, kjøkken eller andre rom/fasiliteter med andre personer enn dine nærmeste/reisefølget. Det samme gjelder opphold på adresser hvor du må dele rom/fasiliteter med andre enn de du vanligvis bor sammen med, for eksempel hybelhus og andre boliger med felles bad eller kjøkken.

Du kan bare oppholde deg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet hvis du kan unngå nærkontakt med andre enn de du bor med til vanlig

Dersom du oppholder deg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet ditt, må du unngå nærkontakt med andre enn de du bor med til vanlig.

Du kan kun oppsøke offentlige steder hvis du kan unngå nærkontakt med andre som du ikke bor sammen med. Ved mangel på alternativer kan du gå ut for å gjennomføre nødvendige ærend i butikk eller apotek, men du må holde minst 1 meter avstand til andre og unngå kø.

Det er ikke tillatt å bruke offentlig transport. De som ankommer Norge kan likevel bruke offentlig transport fra ankomststed til karantenested og de som forlater Norge før karantenen er over kan bruke offentlig transport til utreisestedet. Personer i begge gruppene som har unntak, skal bruke munnbind når de er på offentlig transport dersom de er over 12 år.

Du kan ikke gå på jobb når du er i reisekarantene, men du kan jobbe hjemmefra. Elever, studenter og barn skal ikke på skole eller barnehage.

Dersom du får symptomer på covid-19 når du er i karantene

Dersom du utvikler symptomer på covid-19 når du er i karantene, skal du kontakte din lokale helsetjeneste for test. Ved negativ test skal du fortsatt være i karantene den resterende tiden.

Har du fortsatt symptomer etter at karantenetiden er over, skal du holde deg hjemme til du er i god allmenntilstand (det vil si at du føler deg frisk og er feberfri), selv om du fortsatt har enkelte symptomer etter luftveisinfeksjon.

Symptomer på covid-19 kan være hoste, feber, tungpustethet nedsatt smak- og luktesans, hodepine, slapphet og muskelverk.

Se ellers informasjon om karantene (reise- og smittekarantene).

Se også spørsmål og svar om reisekarantene (regjeringen.no)

Unntak fra regelen om karantene

Hovedregelen er at man skal i karantene ved ankomst til Norge, med det er noen unntak. Noen av unntakene gjelder både for arbeids- og fritid, mens andre unntak bare gjelder for arbeidstiden.

Med arbeidstid menes tiden en person er på arbeid eller på reise mellom arbeids- eller oppdragssted og bosted eller annet fast oppholdssted. Med fritid menes tid som ikke er arbeidstid etter definisjonen over.

Selv om du er unntatt fra karanteneplikten, skal du så langt det er mulig unngå nærkontakt med andre enn de man bor sammen med. Det vil for eksempel si at selv om du har fått karantenefritak for å utføre arbeid, skal du holde god avstand til eventuelt andre du jobber sammen med.

Unntaket fra karanteneplikten slutter å gjelde dersom du utvikler symptomer på covid-19 eller legen vurderer deg som mistenkt smittet.

Unntak fra reisekarantene i arbeidstiden og fritiden gjelder:

 • Hvis du ankommer Norge fra et av landene som har en tilstrekkelig lav smittesituasjon, altså gule land.
 • Hvis du kjører eget kjøretøy eller turbuss gjennom et rødt område på vei til Norge, under forutsetning av at du ikke overnatter i rødt område, at du utøver god håndhygiene og at du holder avstand dersom du må stanse.
 • Etter å ha utført strengt nødvendig vedlikehold og tilsyn for å avverge store materielle skader på fast eiendom, båt, campingvogn eller lignende i Sverige og Finland. Du kan ikke overnatte, bruke offentlig transport eller ha nærkontakt med andre enn dem du bor sammen med i rødt område.
 • Personer som krysser Norges grenser i forbindelse med gjennomføring av avtalt eller fastsatt samvær mellom foreldre og barn eller delt bosted for barn, etter barnelova. Samvær etter barnelova omfatter også tilfeller der barnevernet har overtatt omsorgen for barnet, og barnet skal ha samvær med foreldrene. Dette gir ikke en generell mulighet til å besøke familie som jobber eller oppholder seg i andre land for så å unngå reisekarantene når man kommer til Norge.
 • De som norske statlige myndigheter har invitert av utenrikspolitisk viktige grunner.
 • Dersom du har hatt bekreftet (med laboratorietester) covid-19 de siste seks månedene. Hvis du får symptomer på akutt luftveisinfeksjon skal du likevel holde deg hjemme til du er symptomfri.

Unntak fra karantene i forbindelse med arbeid

Ved kryssing av grenser mellom Sverige eller Finland og Norge i forbindelse med arbeid

Dersom du jevnlig ankommer Norge fra røde områder i Sverige eller Finland på reise mellom bolig og arbeidssted, er du unntatt karantene i arbeidstiden, dersom du testes for covid-19 minst hver syvende dag. Det er arbeids- eller oppdragsgiveren i Norge som er ansvarlig for organisering og finansiering av testingen.

Unntaket gjelder kun i arbeidstiden. Dersom du har fritid i Norge, enten mellom arbeidsøktene eller før utreise, må du oppholde deg i reisekarantene i denne tiden.

Du trenger heller ikke noen spesiell type dokumentasjon, men du må kunne vise til at unntaket gjelder for deg. For eksempel kan arbeidsgiveren din gi deg en skriftlig bekreftelse på at du har arbeidssted i Norge og bolig i Sverige. Denne kan du vise når du skal over grensen.

Ved testing av arbeidstakere som ankommer Norge

Personer som er bosatt i og ankommer Norge for å jobbe eller gjennomføre et oppdrag, kan unntas fra karanteneplikt i arbeidstiden når de har fått bekreftet negativ test. Dette gjelder også for personer som er bosatt i Norge og har vært på arbeidsreise.

For å få unntak må arbeidsgiver sørge for to tester for koronavirus etter ankomst til Norge. Testene må bli tatt med minimum 48 timers mellomrom, og test to kan tidligst tas dag fem.

Dersom første test er negativ, gjelder unntaket fra reisekarantene kun i arbeidstiden. Dersom også andre test er negativ, er personen unntatt fra karanteneplikt både i arbeidstiden og på fritiden.

Virksomhetsledelsens mulighet for å gi unntak for personell i kritiske samfunnsfunksjoner

Arbeids- eller oppdragsgiver har plikt til å planlegge driften av virksomheten slik at bruk av unntak unngås i størst mulig grad. Dersom det ikke er tid til å gjennomføre testregime, og det er strengt nødvendig for å sikre forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov, kan det gis unntak fra karantene i arbeidstiden. Unntak fra smittekarantene kan kun benyttes i tilfeller hvor det er nødvendig for å unngå fare for liv og helse.

Med funksjoner knyttet til liv og helse menes blant annet

Unntaket gjelder ikke i fritiden, kun når du er på jobb eller reiser til og fra jobb med annet enn offentlig transport. Du skal så langt som mulig unngå nærkontakt med andre personer.

For mer informasjon, se covid-19-forskriften (lovdata.no).

Testsenter ved innreise til Norge

​Når du ankommer Norge kan du ved utvalgte flyplasser, grenseoverganger og havner bli testet for koronavirus. Dette gjelder reisende fra både gule og røde land. Tilbudet er frivillig og gratis, og er en del av arbeidet med å minske risikoen for import av smitte til Norge. Både turister og nordmenn kan teste seg ved testsentrene.

Du må uansett i reisekarantene i 10 døgn når du kommer fra et rødt land, selv om du tester deg og testen er negativ. Se retningslinjene for gjennomføring av reisekarantene.

Dersom du får påvist covid-19 (positiv test) må du i isolasjon for å beskytte andre fra sykdommen og unngå å spre den.

Har du norsk personnummer eller d-nummer vil du få prøvesvaret ditt på helsenorge.no så snart testen er analysert og besvart. Du må ha elektronisk ID (eid.difi.no) for å logge deg inn. Prøvesvaret vil normalt være tilgjengelig etter 1–2 dager.

Er du utenlandsk statsborger vil du få prøvesvaret tilsendt på SMS. Det er derfor viktig at du oppgir riktig telefonnummer.

Ofte stilte spørsmål og råd til utenlandsreise

Hva om jeg ankommer fra rødt land, men ikke har bosted i Norge?


Hvis du ikke er bosatt i Norge, men er omfattet av karanteneplikt, skal du ved ankomst til Norge fremlegge dokumentasjon på sammenhengende opphold på én og samme registrerte adresse i Norge for de 10 første dagene i landet. Ved kortere opphold enn 10 dager gjelder dokumentasjonskravet for hele den perioden du skal være i landet. Dokumentasjonskravet gjelder ikke for personer som er bosatt i Norge.

Hva gjør jeg hvis jeg lander på en flyplass i Norge og skal fly videre til et annet sted i landet?

Hvis du ankommer Norge fra røde områder uten symptomer, kan du ta fly til din endelige destinasjon for å kunne være i karantene i eget hjem. Behold munnbind fra flyturen på, til du har kommet hjem.

Hvis du ankommer Norge med symptomer kan du transporteres til hjemstedet etter anvisning fra kommunelegen, for eksempel i privatbil. En nødløsning er at du blir holdt i karantene i kommunen hvor flyplassen ligger.

Kan jeg mellomlande i rødt område uten å måtte i karantene?

Nei. Ved mellomlanding i rødt område må du i reisekarantene i 10 døgn. Brudd på karanteneplikten er straffbart.

Må helsepersonell som ankommer fra gule områder utenfor Norge testes når de kommer hjem?

Folkehelseinstituttet anbefaler at ansatte i helsetjenesten som har vært i gule områder utenfor Norge, og som jobber med pasientnært arbeid, har en negativ koronatest før de begynner å jobbe igjen. Dette gjelder alle ansatte, inkludert nyansatte og vikarer. Testing kan vurderes lokalt for ansatte i helsetjenesten uten pasientnært arbeid.

Råd før reise til røde områder til tross for reiseanbefalingen

Dersom du må på en nødvendig reise til områder som det ikke anbefales å reise til, er det mange ting som er lurt å tenke gjennom.

Som ledd i forberedelsene bør du sjekke hva reiseforsikringen dekker, inkludert hva som gjelder hvis du blir syk på reisen.

Ethvert land står fritt til å innføre tiltak og restriksjoner for å forsøke å hindre videre smitte, for eksempel transportrestriksjoner, karanteneordninger eller andre tiltak som kan få konsekvenser for deg som reisende. Flere land og flyplasser har innført kontrolltiltak og stenger grensene for utenlandske reisende. Som reisende må du være forberedt på å måtte svare på spørsmål om egen helse og du kan bli nektet innreise eller satt i karantene.

Før reisen bør man blant annet vurdere følgende:

 • Risiko for å bli smittet på reisen (reisemål, varighet, kontakt med andre mennesker).
 • Risiko for å komme ut for reiserestriksjoner, portforbud, karantene eller andre tiltak i landet man reiser til.
 • Risiko for kapasitetsmangler i helsetjenesten på reisemålet dersom man skulle bli syk.
 • Risiko for manglende mulighet for hjemreise eller hjemsendelse dersom man skulle bli syk.
 • Risiko for reisekarantene i Norge etter reisen.
 • Risiko for at man ikke får jobbe de 10 første dagene etter reisen (gjelder spesielt helsepersonell, men også andre arbeidsgivere kan ha regler på dette).

Reisende som tilhører risikogrupper bør vaksinere seg mot sesonginfluensa innen 14 dager før avreise i influensasesongen.

Det er også viktig å sette seg inn i generelle reiseråd i forhold til behov for vaksiner for andre smittsomme sykdommer og andre forebyggende tiltak.

Forebyggende råd på reisen

 • God håndvask med såpe og vann et viktig forebyggende tiltak, både på reisen og for å avgrense videre smitte. Alkoholbasert hånddesinfeksjon kan være et alternativ hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig.
 • Unngå kontakt med syke personer, spesielt personer med luftveissymptomer.
 • Unngå å hoste på andre, vask hendene hyppig og grundig og unngå å reise hvis du er syk.

Studenter og andre som oppholder seg i områder med vedvarende smittespredning over en lengre periode, bør følge råd fra det norske utenriksdepartementet, lokale helsemyndigheter og utdanningsinstitusjonen/arbeidsgiver.

Lenker til øvrig informasjon

Reiser innenlands

Du kan reise i Norge så lenge du følger rådene for å unngå å spre smitte. Vi har alle et ansvar for å følge smittevernrådene.

Å følge rådene for å unngå å spre smitte betyr at du:

 • Ikke reiser når du er syk, heller ikke til hytta
 • Har god hånd- og hostehygiene
 • Holder minst en meters avstand til andre enn dine nærmeste

Disse rådene forhindrer og begrenser smittespredning av covid-19.

Det aller viktigste smitteverntiltaket er at du holder deg hjemme hvis du er syk. God hostehygiene og å holde avstand er avgjørende for å begrense dråpesmitte. Redusert kontakt mellom personer, ved å holde avstand og unngå større folkemengder, reduserer muligheten for smitte - også før symptomer på sykdom oppstår. God håndhygiene, og spesielt det å unngå å ta deg i ansiktet med urene hender, er viktig for å hindre indirekte kontaktsmitte.

Planlegg reisen din

Det er et godt råd å planlegge reiser med tanke på å unngå smittespredning mellom steder. Begrens reiser hvor det legges opp til nær kontakt med et stort antall mennesker, kanskje på mange forskjellige steder. Reiser der du stort sett er sammen med egne familiemedlemmer eller andre du allerede ville vært i kontakt med på hjemstedet, utgjør mindre fare for smittespredning.

For alle fritidsreiser er det ekstra viktig å holde seg til de generelle rådene:

 • Er du syk med luftveissymptomer eller feber skal du ikke gjennomføre fritidsreiser. Da skal du være hjemme. Folkehelseinstituttet anbefaler at alle personer med symptomer på covid-19 testes raskest mulig, les mer om testing.
 • Sørg for å overholde helsemyndighetenes oppfordring om minst en meters avstand til andre i dine omgivelser, og i størst mulig grad bare være sammen med de du er sammen med til vanlig og er på reise med.
 • Unngå trengsel i butikker som er dimensjonert for færre mennesker.
 • Begrense bruken av kollektivtransport når du kan (se råd for kollektivtransport for øvrig.)
 • Du skal ikke reise når du er i karantene, heller ikke på hytta. Det eneste unntaket er når du er uten symptomer, og opphold på hytta er eneste måte å unngå nær kontakt med et hustandsmedlem som syk med covid-19.
 • Reis hjem, hvis tilstanden tillater det, hvis du blir syk mens du er på hytta eller på reise, men unngå kollektivtransport i så stor grad som mulig.

Kollektivselskapene bør ved lengre reiser utarbeide egne rutiner for håndtering av passasjerer som blir syke under reisen. Ved mistanke om covid-19 hos passasjer, bør passasjeren holdes adskilt fra de andre reisende med helst to, men minimum en meters avstand. Syke personer bør dekke til munn og nese ved å benytte et papirlommetørkle eller å ta på en ikke-medisinsk ansiktsmaske for å redusere smittespredning. Ved behov for toalett skal dette ikke brukes av andre før det er rengjort.

Det er utarbeidet råd om forsvarlig smittevern for virksomheter som tilbyr overnatting, servering, aktiviteter, utleie av utstyr og liknende.

Krav på helsehjelp

Du har krav på å få nødvendig helsehjelp i kommunen der du bor, eller der du for tiden oppholder deg. Er du på ferie/turist i en kommune og blir syk, ring legevakten på 116 117 for å få nødvendig helsehjelp. Se nettsiden til kommunen du oppholder deg i for informasjon om testing for covid-19.

Svalbard

Turister fra fastlandet kan reise til Svalbard, og den generelle innreisekarantenen for personer som kommer fra fastlandet ble fjernet 1. juni 2020. Utenlandske statsborgere som er fastboende på Svalbard kan reise til fastlandet på samme vilkår som før koronapandemien. Allikevel, alle som ankommer Norge etter å ha vært på reise i røde land, må gjennomføre hele karanteneplikten på fastlandet før videre reise til Svalbard. Denne hovedregelen gjelder for alle som ønsker å reise til Svalbard, også for fastboende. Se mer informasjon fra Sysselmannen på Svalbard.

Regjereringen har også innført strengere regler for cruise på Svalbard som i første omgang gjelder til 1. november 2020. Les mer hos regjeringen.no.

Reiseråd for personer i risikogrupper og deres pårørende

Råd for personer i risikogrupper er samlet i en egen artikkel om risikogrupper. Denne artikkelen forklarer også hvem som har lett og hvem som har mer forhøyet risiko for smitte.

Ved lite smitte i samfunnet og for personer med lett forhøyet risiko kan man i utgangspunktet reise som andre, men må være ekstra oppmerksom på de generelle smitteverntiltakene. Det kan for eksempel innebære at besteforeldre kan feriere sammen med sin familie.

For personer med klart forhøyet risiko samtidig som det er lite smitte i samfunnet, vil den enkelte måtte gjøre en individuell vurdering rundt om du bør reise eller ikke og hvem du kan reise med. Forhold som bør vurderes:

 • Reisens varighet
 • Hvor tett man vil være på andre i reisefølget som man normalt ikke er nærkontakt med, hvor mange man vil reise med og om det også på reisen er mulig å ha separate soverom og toalett
 • Om det er lett å returnere hjem hvis noen i reisefølget blir syke
 • Tilgang på helsehjelp under reisen

I mange situasjoner vil også personer i risikogruppene kunne planlegge for en reise med barn, barnebarn eller andre nære man vanligvis ikke er sammen med, på en måte hvor man kan redusere risikoen for å bli smittet. Hvis smitten i samfunnet øker, bør også de med lett forhøyet risiko måtte vurdere om de skal dra på ferie- og fritidsreiser, mens personer med høy risiko for alvorlig forløp vil frarådes reiser i en slik situasjon. Se mer om dette i artikkelen om risikogrupper.

Anbefalinger for offentlig transport

Ved offentlig transport samles ofte mange mennesker på samme sted og det vil kunne være vanskelig å holde tilstrekkelig avstand. Dette vil kunne bidra til smittespredning. Det er derfor anbefalt å begrense bruk av offentlig transport.

Ved bruk av offentlig kommunikasjon kan smitte skje før (venteområde, holdeplass, ombordstigning), under eller etter (avstigning, bagasjeutlevering) reisen.

Kollektivtransport

Anbefalinger for kollektivreisen:

 • Ikke reis hvis du er syk.
 • Unngå kontakt ansikt til ansikt.
 • Det anbefales å holde en avstand på minst en meter til andre medpassasjerer gjennom hele reisen. Avstand er viktigst på lengre reiser. For kollektivreiser av kort varighet, f.eks. under en time, kan den generelle anbefalingen om en meters avstand fravikes så fremt de andre tiltakene følges.
 • Vurder om du kan utsette reisen dersom det er trengsel
 • Passasjerer bør stå/sitte spredt. Du kan sitte ved siden av dem du anser som dine nærmeste.
 • I transportmidler med både stå- og sitteplasser bør sitteplasser prioriteres framfor ståplasser
 • Unngå å hoste og nyse i retning av medpassasjerer. Dersom du må hoste eller nyse bør du gjøre dette i papir som du kaster etterpå, eller i albuekroken.
 • Sørg for å ivareta god håndhygiene både før, under og etter reisen.
 • Unngå å berøre flater når det ikke er nødvendig.
 • Du bør sitte i baksetet dersom du tar taxi.

Personer som er i karantene eller i isolering skal ikke reise med offentlig kommunikasjon.

Les hele veilederen for smittevern i kollektivtransport (buss, tog, trikk og så videre) her.

Fly

Det er laget en egen veileder for smittevernpraksis for luftfarten ved utbrudd av covid-19.

Personer med akutt luftveisinfeksjon skal holde seg hjemme, selv ved milde symptomer. Personer som er i karantene eller i hjemmeisolering skal ikke oppholde seg på flyplassen eller reise med fly. Dette gjelder både passasjerer og ansatte.

Oversikt over koronavirus på offentlig kommunikasjon

Folkehelseinstituttet utarbeider en liste over steder hvor bekreftet koronavirus-smitte er registrert på fly, skip tog og buss.