E-sigaretter og helse

E-sigaretter selges i Norge med nikotinfri e-væske. Det er inntil videre ulovlig å selge e-væske med nikotin. De fleste som bruker elektroniske sigaretter gjør det for å slutte å røyke eller i stedet for sigaretter.

E-sigaretter

Forskningen fram til nå tyder på at helserisikoen ved bruk av e-sigaretter er relativt liten sammenlignet med vanlig røyking. E-sigaretter har vært på markedet i rundt ti år, og man kjenner ikke de langsiktige konsekvensene ennå.

Helserisiko ved bruk av e-sigaretter

E-sigaretter er mindre skadelig enn tobakksrøyking, men er ikke uten helserisiko, ifølge Folkehelseinstituttets rapport «Helserisiko ved bruk av e-sigaretter».

Det finnes fortsatt få vitenskapelige studier av helsekonsekvenser ved bruk av e-sigaretter, og særlig kunnskap om langtidseffekter. Noen studier viser at luftveiene blir irriterte. I noen e-sigaretter har man funnet metaller og ulike stoffer som kan være kreftfremkallende. Nikotinholdige e-sigaretter tilfører kroppen nikotin og vil ha de samme skadelige virkningene som nikotin fra tobakk eller andre nikotinprodukter. Bruk av nikotin i barne- og ungdomstiden kan påvirke utviklingen av hjernen, som ikke er ferdigutviklet før i midten av 20-årene. Nikotinbruk over tid kan blant annet ha negativ effekt på de områdene i hjernen som styrer oppmerksomhet, læring og impulskontroll.

I vanlige sigaretter er det imidlertid andre stoffer enn nikotin som er de farligste. Siden det ikke skjer forbrenning av tobakk i e-sigaretter, dannes ikke de samme skadelige stoffene som når man røyker vanlige sigaretter. Det er derfor sannsynlig at den enkelte røyker vil få redusert risiko for helseskader ved å bytte ut alle vanlige sigaretter med e-sigaretter.

Ved alvorlig hjerte- og karsykdom må nikotinprodukter brukes i samråd med lege.

Dobbeltbruk av e-sigaretter og vanlige sigaretter

Noen bruker sigaretter og e-sigaretter om hverandre. Selv bare litt røyking kan være svært skadelig og blant annet øke risikoen for hjerte- og karsykdommer, hjerneslag og flere lungesykdommer og kreftformer. Risikoen for å utvikle sykdom reduseres hvis du slutter helt å røyke tobakk.

Pass på barn ved håndtering av nikotin

Lekkasje av nikotinholdig væske kan oppstå ved bytte eller påfyll av væskebeholderen eller ved eventuelle tekniske feil. Nikotin er en farlig gift. Hold nikotinholdige e-sigaretter og e-væske unna barn.

Gravide og ammende bør unngå nikotin

Nikotin fører til at blodårer trekker seg sammen. Hos gravide medfører nikotinet at også blodårene i morkaken og i livmoren trekker seg sammen, og barnet får mindre tilførsel av oksygen og næring. Gravide og ammende anbefales å unngå å bruke produkter med nikotin. De samme forholdsregler vil dermed gjelde for bruk av e-sigaretter med nikotin.

Regler for salg av e-sigaretter

Det er forbudt å produsere, importere og selge e-sigaretter og e-væske/e-juice med nikotin i Norge. Det er vedtatt nye regler som vil tillate salg av e-væske med nikotin, men de nye reglene vil ikke gjelde før i 2024.

Imidlertid kan privatpersoner som ønsker å bruke e-sigaretter med nikotin som røykeavvenningsprodukt importere disse fra utlandet som legemiddel. Ved innførsel eller forsendelse skal mengden ikke overskride tre måneders forbruk. Produktet må være lovlig anskaffet og til personlig bruk, og det kan være behov for en legeerklæring for å få produktet gjennom tollen. Direktoratet for medisinske produkter har mer informasjon om import og medbringing av e-sigaretter.

Alle e-sigaretter, både med og uten nikotin, omfattes av tobakksskadelovens begrensninger i form av blant annet reklameforbud og 18 års aldersgrense.

Bruk av e-sigaretter innendørs

Det som kommer ut av e-sigaretten danner en sky av små væskepartikler og organiske partikler, og kalles gjerne damp eller aerosol. Denne er trolig langt mindre skadelig enn sigarettrøyk.

Imidlertid finnes det stoffer i e-sigarettene som kan medføre helseskader og plager. Dampen fra nikotinholdige e-sigaretter inneholder så mye nikotin at personer i nærheten også får det i seg. Dette kan være særlig uheldig for gravide, barn og hjertesyke.

Dampen er ikke luktfri, og den kan medføre ubehag og reaksjoner for eksempel for astmatikere og allergikere.

Damping er omfattet av røykeloven og forbudt på de samme stedene der det allerede er røykeforbud. Det gjelder for e-sigaretter både med og uten nikotin.

Røykeslutt og e-sigaretter

Det er foreløpig ikke nok vitenskapelig dokumentasjon til å fastslå hvor effektive e-sigaretter er som hjelpemiddel ved røykeslutt, men det kommer stadig mer informasjon. Enkeltstudier og en kunnskapsoppsummering fra Cochrane har vist at e-sigaretter med nikotin kan dempe røyksug og abstinenser i forbindelse med nedtrapping eller røykeslutt på linje med, eller noe bedre enn, nikotinlegemidler eller e-sigaretter uten nikotin.

E-sigaretter har på kort tid blitt populært blant mange røykere som vil slutte. Det kreves grundig dokumentasjon for å gi anbefalinger.

Helsedirektoratet anbefaler å slutte å røyke ved hjelp av en kombinasjon av legemidler som er ment til røykeslutt og samtalestøtte. Skal du slutte å røyke, kan det være lurt å kombinere flere typer hjelp, som å bruke Slutta-appen eller snakke med fastlege eller frisklivssentral.

Ulike typer e-sigaretter og innholdsstoffer

E-sigarett omtales også som elektronisk sigarett, e-sig, fordamper, vape og lignende. E-sigaretter har et batteridrevet varmeelement som ved innånding lager damp av en væske som gjerne kalles e-juice eller e-væske. Oppvarmet damp trekkes inn i munnen og ned i lungene, og spres i lufta omkring.

Det finnes mange forskjellige typer e-sigaretter både når det gjelder utseende og innhold. De vanligste innholdsstoffene utover vann er propylenglykol, glyserol og smaksstoffer, samt nikotin der det er tillatt.

E-sigaretter selges på nettsteder og i butikker, og det er stor variasjon i typer e-sigaretter og innhold i væsken som dampes. Den tekniske kvaliteten varierer, og det er funnet mangler i enkelte produkters innholdsfortegnelse.

Helsegevinster etter røykeslutt

Se hva som skjer i kroppen din når du kutter røyken.

Innhaldet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. E-sigaretter og helse. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert torsdag 3. mars 2022 [henta fredag 21. juni 2024]. Tilgjengeleg frå: https://www.helsenorge.no/nn/snus-og-roykeslutt/e-sigaretter/

Sist oppdatert torsdag 3. mars 2022