Se pasientjournalen din fra Helse Nord

Pasienter i Helse Nord kan se sykehusjournalen sin på Helsenorge. Dette gjelder de fleste nyere journaldokumenter. Du kan også se hvem som har lest i journalen. Ta kontakt med sykehuset hvis det er dokumenter du ikke finner, eller du ønsker kopi.

Par ser på nettbrett sammen i parken

Når du har pasientjournalen din tilgjengelig, blir det enklere for deg å ha oversikt over din egen helse. Du kan ikke selv skrive i journalen, men du vil kunne se opplysningene som står der.

Personer som er 16 år eller eldre og de som har foreldreansvar til barn under 12 år får digitalt innsyn i sykehusjournalen fra Helse Nord. For ungdom mellom 12 og 16 år finnes det foreløpig ingen løsning for å gi digitalt innsyn.

Slik får du innsyn i pasientjournalen din i Helse Nord

Dette er mulighetene du har for å be om innsyn i pasientjournalen og innsynsloggen:

Digitalt innsyn på helsenorge.no

Den enkleste og raskeste måten å få innsyn i pasientjournalen din på, er ved å logge inn på helsenorge.no. I dag kan du på denne måten se journaldokumenter fra:

 • Helse Nord: Finnmarkssykehuset, Universitetssykehuset Nord-Norge, Nordlandssykehuset, Helgelandssykehuset og Longyearbyen Sykehus.
 • Helse Vest: Sykehus tilknyttet Helse Stavanger, Helse Fonna, Helse Bergen, Helse Førde og private ideelle institusjoner. Se mer informasjon om pasientjournalen din i Helse Vest
 • Helse Sør-Øst: Akershus universitetssykehus, Betanien Hospital Skien, Oslo universitetssykehus, Revmatismesykehuset, Sunnaas sykehus, Sykehuset i Vestfold, Sykehuset Innlandet, Sykehuset Telemark, Sykehuset Østfold, Sørlandet sykehus og Vestre Viken. Se mer informasjon om pasientjournalen din i Helse Sør-Øst.

Journalen din vil kun vises når du har logget deg inn. Systemet lager ingen kopi. Så lenge du ikke logger deg inn, finnes det heller ingen elektronisk journal på internett.

Samtykke

Denne tjenesten krever samtykke til tilgangsnivå Basis+ eller høyere.

Fullmakt

Dersom du har fullmakt til å gjøre det, kan du også få innsyn i pasientjournalen til de du representerer. På samme måte kan andre som representerer deg få innsyn i din pasientjournal via helsenorge.no.

Her finner du mer informasjon om å representere andre på Helsenorge.

Hva kan du se i den digitale pasientjournalen på helsenorge.no?

Fra Helse Nord får du dokumenter som er nyere enn:

 • Universitetssykehuset Nord-Norge: 10.10.2014
 • Longyearbyen Sykehus: 05.12.2016
 • Resten av Helse Nord: 21.09.2015 (Finnmarkssykehuset, Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset)
 • Har du ikke vært pasient etter disse datoene, vises ingen dokumenter fra din sykehusjournal.

Ønsker du tilgang til dokumenter fra tidligere enn datoene ovenfor, kan du be om utskrift av pasientjournal med elektronisk skjema

Kontakt sykehuset med digitale skjema

Pasientjournalen din kan inneholde dokumenter som ikke kan vises digitalt. Noen av disse kan være tilgjengelige på papir.

Vil du ha mer informasjon enn den digitale tjenesten kan tilby, eller melde om feil kan du:

NB!
Disse skjemaene kan kun brukes for sykehus i Helse Nord. Andre sykehus i andre helseregioner har egne skjema.

Hva ser du ikke i den digitale pasientjournalen?

Det kan være flere grunner til at ikke alle opplysningene er digitalt tilgjengelig for deg:

 • Dokumentet er i et format vi ikke kan vise. Dette gjelder blant annet røntgenbilder, enkelte prøvesvar, og journal fra fødsel.
 • Dokumentet er ikke ferdig ennå. Det kan ta tid før et dokument er klart til å legges inn i pasientjournalen din.
 • Behandler har ikke ferdigstilt journaldokumentet fordi hun eller han venter på prøvesvar, eller ønsker å snakke med deg om det som står der.
 • Noen dokumenter som av juridiske eller faglige grunner ikke kan vises, som for eksempel resultater fra psykologiske tester eller rettspsykiatriske dokumenter.
 • Enkelte opplysninger kan du være nektet innsyn i av lege eller behandler. For voksne pasienter vil slike dokumenter være merket med teksten «unntatt fra visning på nett». Du vil da ikke se selve dokumentet, men datoen det ble opprettet og hvilken avdeling og foretak som opprettet det vil vises.
 • Henvisningsbrev for barn under 12 år vil ikke vises før etter 10 dager, selv om du kan se henvisningens status i Henvisninger på Helsenorge fra første dag. Hvis du ikke nektes innsyn, vil henvisningsbrevet vises i pasientjournal når de 10 dagene er omme.
 • Du vil heller ikke finne journal fra fastlege, tannlege eller andre behandlere.

Bare journaldokumenter godkjent etter en bestemt dato er tilgjengelige på nett. Disse datoene er satt fordi den nye løsningen krever at behandlere tar stilling til om pasienten skal få innsyn i dokumentene eller ikke, allerede i det de skriver journaldokumentet. Tidligere kunne de vente med denne vurderingen til de eventuelt fikk en forespørsel om innsyn i journal.

Enkelte journaldokumenter kan ikke vises i helsenorge-appen for Android. Du kan se dem ved å åpne helsenorge.no i en nettleser på mobil eller PC.

I helt spesielle tilfeller kan helsepersonell nekte deg innsyn i hele eller deler av journalen. Du kan klage på denne avgjørelsen til Fylkesmannen. Mer informasjon finner du i pasient- og brukerrettighetsloven § 5-1.

Logg over innsyn i journal

Du kan få digital tilgang til tilgangsloggen som viser hvem som har gjort oppslag i pasientjournalen din.

Det kan være både administrative og helsefaglige grunner til at ansatte gjør oppslag i en pasientjournal. Alle oppslag blir registrert i loggen.

Selv om en ansatt har arbeidet i journalen din, er det ikke sikkert han eller hun har åpnet noen av dokumentene i den. Dersom den ansatte har åpnet dokumenter, kan du se hvilke dokumenter som er åpnet.

I tilgangsloggen finner du også lenke til det aktuelle dokumentet oppslaget gjelder.

Dersom du har spørsmål, eller ønsker å melde om innsyn du mener kan være urettmessige, må du kontakte sykehuset det gjelder skriftlig. Du kan bruke dette digitale skjemaet: Skjema for å stille spørsmål om oppslag i pasientjournalen.

Andre måter å få innsyn i pasientjournalen på

Det er frivillig å benytte seg av digitalt innsyn i pasientjournalen. Hvis du ikke ønsker å ta i bruk den digitale tjenesten, kan du fortsatt be om å få tilsendt pasientjournalen din i posten.

Du kan også be om å få tilsendt logg over hvilket helsepersonell som har gjort oppslag i din journal, om du ikke ønsker å benytte deg av den digitale tilgangsloggen.

Journal og logg tilsendt på papir eller CD

For å få kopi av dine journaldokumenter på papir må du kontakte sykehuset der du var pasient og be om at de sender deg journalen i posten. Det kan du gjøre med dette skjemaet:

NB!
Disse skjemaene kan kun brukes for sykehus i Helse Nord. Andre sykehus i andre helseregioner har egne skjema.

Tilgang til eldre dokumenter

Pasientjournalen gir automatisk tilgang til dokumenter etter en gitt dato. Det er mulig å åpne opp for eldre dokumenter hvis du har behov for det. Fyll ut dette digitale skjemaet for å be om utskrift av pasientjournal eller be om at dokumenter blir gjort tilgjengelig på Helsenorge.

Sperre journalen for helsepersonell

Ønsker du å sperre journalen din slik at bestemte helsepersonell ikke får tilgang til den, må du ta kontakt med det sykehuset du fikk behandling ved. Fyll ut og send inn dette skjemaet:

Sende skjema til sykehus i Helse Nord

Hvis du ikke kan bruke den digitale tjenesten eller ikke ønsker å kontakte sykehuset med digitale skjema, kan du skrive ut og sende et skjema til sykehuset.

Hvilket skjema du skal bruke avhenger av hva det er du ønsker å gjøre:

NB!
Disse skjemaene kan kun brukes for sykehus i Helse Nord. Andre sykehus i andre helseregioner har egne skjema.

Feil, retting og sletting

Feil kan forekomme

Pasientjournalen din består av mange ulike typer dokumenter. Noen av disse er skannet inn manuelt. Det betyr at vi aldri vil kunne sikre oss helt mot at det skjer feil. Av personvernhensyn må du selv melde fra om at det er feil i din journal.

Hvis du ser andre personers opplysninger

Hvis du oppdager dokumenter som tilhører andre i din journal, må du straks ta kontakt med sykehuset per telefon, slik at feilen kan rettes opp så raskt som mulig. Telefonnummeret du skal bruke finner du her:

Melde fra om andre feil

Hvis du vil melde fra om andre feil i journalen, og rette eller slette dem, bruker du dette skjemaet:

For at sykehuset skal kunne sjekke konkrete tilfeller i journalen, må henvendelsen være skriftlig.

Pasientjournal er ikke det samme som kjernejournal

Pasientjournalen på helsenorge.no er en tjeneste som gir deg tilgang til din originale sykehusjournal. Du får digital tilgang via helsenorge.no. Der får du også tilgang til en annen tjeneste, som kalles kjernejournal.

Kjernejournalen samler viktige opplysninger om deg og gjør dem tilgjengelig både for deg og for helsepersonell i hele landet. Kjernejournalen erstatter ikke journaler hos fastlege eller sykehus, men er et tillegg til dem.

Her finner du mer informasjon om kjernejournal.