مراقبتهای صحی برای پناهجویان و پناهنده گان در ناروی

پناهجویان و پناهنده گان در ناروی مستحق دریافت مراقبتهای صحی برای مشکلات جسمی و روانی، مشکلات مربوط به مواد مخدر و تداوی امراض دندانی میباشند.