در اینجا شما مراقبتهای صحی دریافت میکنید

در صورت داشتن مشکل صحی، داکتر عمومی تان اولین شخصی است که به او مراجعه میکنید. داکتر عمومی به این معنی است که شما میتوانید هر بار به همان داکتر مراجعه نمائید.

""

محتوی فراهم شده توسط Helsedirektoratet, Norsk helsenett, Helfo

آخرین اپدیت 1402 ثور 12, سه‌شنبه