اوائل حضور در ناروی

بعد از ورود به ناروی، در صورت ضرورت مستحق دریافت مراقبت های صحی میباشید. اگر حامله یا مریض هستید و/یا به دوا ضرورت دارید، باید در اسرع وقت مراقبتهای صحی دریافت نمائید.

Illustrasjon av nyankomne til Norge

راجستریشن برای دریافت مراقبتهای صحی

برای دسترسی به مراقبتهای صحی در ناروی، باید بعنوان یک پناهجو ثبتنام کنید.

معاینۀ توبرکلوز) مرض سل(

بعد از ورود به ناروی، باید برای توبرکلوز )مرض سل( معاینه شوید (fhi.no). این برای همه افرادی که از کشورهایی با توبرکلوز بالا می آیند، صدق میکند. شما ظرف دو هفته بعد از ورود معاینه خواهید شد.  

اگر بیشتر از 10 سال سن دارید، باید ششهای تان با اکسری معاینه شود. اگر کمتر از 10 سال سن دارید، یک ارزیابی انجام خواهد شد، به فلوچارت معاینه توبرکلوز در وقت ورود به ناروی - FHI مراجعه کنید.

تمام تداویهای توبرکلوز )مرض سل( رایگان است. 

واکسین ها

  دریافت تمامی واکسین ها در ناروی داوطلبانه میباشد. همه افراد بالای 15 سال باید بعد از ورود (fhi.no) به ناروی واکسین کرونا دریافت نمایند.

اگر شما یک فرد بالغ هستید و به سرخکان یا سرخک مبتلا نشده اید،  و در برابر این امراض واکسین نشده اید، باید حداکثر  تا 1 سال بعد از ورود، واکسین سرخکان، اوریون و سرخک را دریافت نمائید.  این امر دربارۀ واکسین فلج اطفال نیز صدق میکند.

واکسیناسیون در سنترهای پذیرش

برای وقایه از شیوع مریضی در جاییکه افراد خیلی نزدیک به هم  زندگی میکنند، باید به شما و طفل تان واکسین سرخکان و کرونا ارائه شود. این پیشنهاد را در چند روز اول بعد از ورود به سنتر پذیرش دریافت خواهید نمود. شما خودتان تصمیم میگیرید که آیا شما یا طفل تان این پیشنهاد را قبول کنید یا خیر.

پیشنهاد معاینۀ صحی سه ماه بعد از ورود به ناروی

سه ماه بعد از ورود تان به ناروی، بعنوان یک پناهجو یا پناهنده باید از نظر صحی معاینه شوید. ممکن است یک نرس شما را معاینه کند.

اگر به مراقبتهای صحی بیشتری ضرورت  داشته باشید ، با داکتر یک قرار ملاقات خواهید گرفت.

محتوی فراهم شده توسط Helsedirektoratet

آخرین اپدیت 1401 ثور 19, دوشنبه