حقوق صحی شما بعنوان یک پناهنده و پناهجو

شما بعنوان یک مریض حقوق زیادی دارید. همچنین اگر فکر میکنید کمکی که مستحق آن هستید دریافت نکرده اید، حق شکایت دارید.

""

محرمانگی )معلومات(

تمام اشخاصی که در سیستم مراقبتهای صحی در ناروی کار میکنند، مؤظف به حفط محرمانگی )معلومات( هستند. این به معنی آنست که معلومات فقط بین کسانی که شما را تداوی میکنند به اشتراک گذاشته میشود.

بنابراین ضرور نیست از دادن معلومات به کارمندان صحی هراس داشته باشید. آنها هر چقدر معلومات بیشتری داشته باشند، بهتر میتوانند به شما کمک کنند.

حق دیدن سوابق طبی شما

شما حق دارید سوابق طبی تان را ببینید. اگر داکتر عمومی تان را تغییر دهید، در صورت تمایل میتوانید از او بخواهید تا سوابق طبی تان را برای داکتر جدیدتان ارسال نماید.

سوابق طبی تان حاوی تمام اسنادی است که کارمندان مراقبتهای صحی یا یک مؤسسه مراقبتهای صحی دربارۀ شما دارد. جورنال باید حاوی معلوماتی دربارۀ سوابق طبی تان، معاینات انجام شده و نتاییج آنها، تشخیصهای انجام شده و تداوی باشد.

ترجمان رایگان

شما حق دارید معلومات مربوط به صحت، مریضی و تداوی تان را به لسانی که می فهمید، دریافت کنید. شما برای موافقت با مراقبتهای صحی که دریافت میکنید، به این معلومات ضرورت دارید. بنابراین شما این حق را دارید که در وقت مراجعه به داکتر، قابله یا در شفاخانه، یک ترجمان همراه تان داشته باشید.

در صورت ضرورت، داکتر، قابله یا سایر کارمندان صحی درخواست ترجمان خواهند کرد.

ترجمان مؤظف به حفظ محرمانگی )معلومات( است و باید بعنوان ترجمان تعلیم دیده باشد. شما میتوانید یکی از اعضای فامیل یا دوستان تان را با خود نزد داکتر بیاورید، اما این شخص نباید بعنوان ترجمان استفاده شود.

خدمات ترجمان رایگان است، مگر وقتیکه نزد داکتر دندان هستید و باید مصارف تداوی دندان را خودتان تأدیه کنید.

مقداری از مصارف را خودتان تأدیه میکنید

شما به وقت مراجعه به داکتر عمومی یا در اتاق ایمرجنسی، مقداری از مصارف را به عنوان سهم خود تان ، (egenandel)  باید تأدیه کنید . این به معنی آنست که سکتور عمومی بخش زیادی از مصارف تداوی تان را تأدیه میکند.

اطفال کمتر از 16 سال و زنان حاملۀ تحت مراقبتهای دوران حاملگی، مراقبتهای صحی رایگان دریافت میکنند.

حقوق اطفال

تمام اطفال کمتر از 18 سال به قسم کامل از حق مراقبتهای صحی برخوردار هستند.

اطفال کمتر از 16 سال ضرورت به تأدیه فیس داکتر، روانشناس، فیزیوتراپ، شفاخانه یا اکسری ندارند.

سنتر صحی و خدمات صحی مکتب رایگان است. تمام اطفال حق معاینه و واکسیناسیون در سنتر صحی و خدمات صحی مکتب را دارند.

محتوی فراهم شده توسط Helsedirektoratet

آخرین اپدیت 1401 ثور 19, دوشنبه