Hva er pakkeforløp for psykisk helse og rus?

Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal gi deg som pasient eller pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødig ventetid. Du skal få mer innflytelse på behandlingen, og den skal evalueres systematisk underveis.

Illustrasjonsbilde av smilende kvinne på tur

Behandling og oppfølging skal tilpasses pasientens behov

Økt brukermedvirkning og brukertilfredshet er sentrale mål i pakkeforløp for psykisk helse og rus. Det er du som er ekspert på eget liv, og som vet hva som er viktig for deg. Derfor er det dine synspunkter og behov som pasient som legges til grunn. Du bidrar selv til å finne den behandlingen som passer best for deg.

Du er involvert i alle avgjørelser

Helsepersonell skal involvere deg i alle avgjørelser som gjelder deg. Når du ber om hjelp, skal du få god informasjon om de ulike behandlingsalternativene og tjenestetilbudene som tilbys, slik at du kan ta et informert valg om behandling og oppfølging.

Deltar i henvisning og planlegging

Du skal få tilbud om å være med på å utforme din egen henvisning til behandling, og sammen med behandler skal du lage en behandlingsplan. Underveis skal det jevnlig vurderes om tilbudet du mottar er slik du ønsker og forventer.

Rett til individuell plan

Mange har bruk for flere tjenester over lang tid. Hvis du har behov for det, har du rett til en individuell plan der du i samarbeid med de som gir deg tjenestene setter opp dine mål, hvilke tiltak som skal til for å nå målene og hvem som har ansvaret.

Fortell hva som er viktig for deg

Brukermedvirkning innebærer også at du har ansvar for å si ifra om hva som er viktig for deg, og om du opplever at behandlingen og oppfølgingen du får gir deg det du trenger for å bli bedre. Hvis du opplever å ikke bli hørt eller tatt med i avgjørelser som gjelder deg, bør du ta dette opp med ansvarlige fagpersoner eller noen du har tillit til. De kan hjelpe deg å formidle dette videre.

Brukerorganisasjoner kan gi deg støtte

Du skal også få informasjon om hvilke bruker- og pårørendeorganisasjoner som finnes på psykisk helse og rusfeltet. Brukerorganisasjonene er drevet av brukere som har egenerfaring med psykisk helse og rusutfordringer. Her kan du få hjelp og støtte fra likepersoner, informasjon om dine rettigheter eller hjelp til å klage. Det finnes også regionale brukerstyrte sentre med tilbud om aktivitet og rådgivning.

Kurs i brukermedvirkning

«Ambassadør i egen behandling» er et undervisningsprogram for brukermedvirkning på individnivå for pakkeforløp psykisk helse og rus.

Det er utviklet av Kompetansesenter for livsmestring og folkehelse, Mental Helse Ungdom og proLAR-Nett for Helsedirektoratet. Det er brukere som underviser andre brukere og pasienter om pakkeforløp og hvordan de kan medvirke i sin egen behandling.

Se gjerne filmen «Pakkeforløp – kort forklart» (YouTube) som er en del av undervisningsopplegget.

Ta kontakt med Kompetansesenter for livsmestring og folkehelse dersom du vil at noen skal komme til din enhet og holde kurs for brukere, pasienter, pårørende og/eller fagpersonell.

Koordinert oppfølging hele veien

Et sentralt grep for å sikre god oppfølging og unngå unødige avbrudd, er bruk av forløpskoordinator både i kommunen og i spesialisthelsetjenesten. Forløpskoordinatoren skal være med å sikre at utredning, behandling og oppfølging er individuelt tilpasset og skjer uten unødvendig ventetid.

Forløpskoordinator vil være en viktig kontaktperson for deg og eventuelt dine pårørende, og kan svare på spørsmål og gi informasjon om hva som skal skje underveis i et forløp.

Henvisning til pakkeforløp

Et pakkeforløp starter ved at fastlegen sender en henvisning til spesialisthelsetjenesten. Det er kommunenes ansvar å sikre at du får nødvendig oppfølging mens du venter på eventuell behandling fra spesialisthelsetjenesten.

Når spesialisthelsetjenesten har gjort en vurdering og du har rett til helsehjelp, vil du få et brev med innkalling til samtale. Videre planlegging av utredning og behandling vil skje i samarbeid med deg. Dersom det blir vurdert at du ikke har rett til helsehjelp, vil du motta et brev med begrunnelse for avslaget.

Rett til å velge behandlingssted

Fritt behandlingsvalg gir deg rett til å velge behandlingssted når du henvises, og underveis i forløpet.

Har du behov for eller ønsker en type behandling eller terapi som kun gis på enkelte behandlingssteder, kan du be henviser om å velge det konkrete behandlingsstedet. Du finner oversikt over alle behandlingssteder på velg behandlingssted.

Har du spørsmål, kan du ringe Veiledning for helsenorge.no på telefon 23 32 70 00. Hvis du ønsker individuelle råd, vil du bli satt over til en pasientrådgiver. Pasientrådgiverne er sykepleiere med erfaring fra spesialisthelsetjenesten. De har taushetsplikt og kan gi informasjon om:

Når du henvises til et pakkeforløp for psykisk helse og rus, skal du få en vurdering på rett til helsehjelp og en juridisk bindende frist for når helsehjelpen senest skal starte.

Pårørendes roller og rettigheter

Du som er pårørende er ofte pasientens viktigste støtte. Du kan bidra med viktig informasjon, gi gode råd og være en samarbeidspartner for pasienten gjennom forløpet. Helsepersonell skal være oppmerksom på dine behov, og bidra til at behandlingen og oppfølgingen har et familieperspektiv. Barn og søsken som er pårørende skal ivaretas på en god måte.

Hvordan du som pårørende involveres avhenger blant annet av hvilken rolle du har i en gitt behandlings- og omsorgssituasjon; for eksempel om du har omsorg for pasienten, er en del av pasientens nærmiljø eller en representant for ham eller henne. Jo mer alvorlig tilstand eller lidelse er, desto viktigere er det at pårørende involveres.

Uansett skal helsepersonell legge til rette for en god og forutsigbar dialog med deg som er pårørende, under hele behandlingen og oppfølgingen.

Snakk med andre pårørende

Har du behov for å snakke med andre som har vært i eller er i samme situasjon? Lurer du på hvordan andre taklet den første tiden med sykdom? Det finnes en rekke pårørendesentre og pårørendeorganisasjoner med høy kompetanse i å støtte og veilede pårørende. Tilbudene er gratis og du trenger ikke henvisning.

Tilbud til pårørende innen psykisk helse og rus

Pårørendes rettigheter

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Sist oppdatert torsdag 9. juli 2020