Hva er nasjonale pasientforløp for psykisk helse og rus?

Nasjonale pasientforløp for psykisk helse og rus skal gi deg som pasient et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødvendig ventetid. Du skal få medvirke i din egen behandling og den skal evalueres underveis.

Illustrasjonsbilde av smilende kvinne på tur

Målet til nasjonale pasientforløp for psykisk helse og rus er økt brukermedvirkning og brukertilfredshet. Dine synspunkter og behov som pasient er viktig. Sammen med de som behandler deg, kan du selv være med og bestemme hvilken behandling som passer best for deg.

Hvordan blir du henvist til nasjonale pasientforløp?

Et pasientforløp starter ved at fastlegen eller en annen som kan henvise, sender en henvisning til spesialisthelsetjenesten, som regel et sykehus. Når spesialisthelsetjenesten har gjort en vurdering av henvisningen din og konkludert med at du har rett til hjelp, vil du få et brev med innkalling til samtale.

Videre planlegging av utredning og behandling skjer i samarbeid med deg. Det er kommunens ansvar å sikre at du får nødvendig oppfølging mens du venter på eventuell behandling i spesialisthelsetjenesten.

Hvordan blir behandlingen tilpasset deg?

Du er involvert i alle avgjørelser

Helsepersonell skal involvere deg i alle avgjørelser som gjelder deg. Når du ber om hjelp, skal du få god informasjon om ulike behandlingsalternativer og tjenestetilbud, slik at du kan ta et informert valg om behandling og oppfølging.

Du får en behandlingsplan

Du vil sammen med din behandler utforme en behandlingsplan hvor det står beskrevet hva du får hjelp for og hva slags behandling og oppfølging du vil motta. Underveis skal det jevnlig valueres om tilbudet du mottar er slik du ønsker og forventer.

Du har rett på individuell plan

Mange har bruk for flere tjenester over lang tid. Hvis du har behov for det, har du rett til en individuell plan. I en slik plan setter du opp målene dine med behandling og andre tiltak du har behov for, og hvem som har ansvaret for å gi deg hjelp. Du lager planen i samarbeid med de som gir deg helsetjenestene.

Du får informasjon om brukerorganisasjoner

Du skal få informasjon om hvilke bruker- og pårørendeorganisasjoner som finnes på psykisk helse og rusfeltet. Brukerorganisasjonene er drevet av brukere som har egenerfaring med psykisk helse og rusutfordringer. Her kan du få hjelp og støtte fra likepersoner og informasjon om dine rettigheter. Om du ikke er tilfreds med hjelpen du mottar, kan de hjelpe deg med en klage. Det finnes også regionale brukerstyrte sentre med tilbud om aktivitet og rådgivning.

Du har rett til å velge behandlingssted

Velg behandlingssted gir deg rett til å velge mellom offentlige eller private behandlingssteder som har avtale med regionale helseforetak. Har du behov for eller ønsker en type behandling eller terapi som kun gis på enkelte behandlingssteder, kan du be den som henviser deg om å velge det konkrete behandlingsstedet.

Du finner oversikt over alle behandlingssteder på velg behandlingssted.

Hva er viktig for deg?

Brukermedvirkning innebærer at du har mulighet til å si fra om hva som er viktig for deg og om du opplever at behandlingen og oppfølgingen gir deg det du trenger for å bli bedre. Hvis du opplever å ikke bli hørt eller tatt med i avgjørelser som gjelder deg, bør du ta dette opp med ansvarlige fagpersoner eller noen du har tillit til.

Oppfølgingen din blir koordinert hele veien

For å sikre god oppfølging og unngå unødige brudd eller forsinkelser i behandlingen din, vil en forløpskoordinator være med å sikre at utredning, behandling og oppfølging er tilpasset deg og skjer uten unødvendig ventetid.
Forløpskoordinatoren kan svare på spørsmål og gi informasjon om hva som skjer underveis i forløpet.

Video om oppfølging av psykisk helse barn og unge

Pårørendes roller og rettigheter

Pårørende er ofte pasientens viktigste støtte. De kan bidra med viktig informasjon, gi gode råd og være en samarbeidspartner for pasienten gjennom hele forløpet.

Helsepersonell skal være oppmerksomme på de pårørendes behov og bidra til at behandlingen og oppfølgingen har et familieperspektiv. Barn og søsken som er pårørende skal ivaretas på en god måte.

Hvordan du som pårørende involveres er blant annet avhengig av hvilken rolle du har i behandlings- og omsorgssituasjonen. For eksempel om du har omsorg for pasienten, er en del av pasientens nærmiljø eller er en representant for vedkommende.

Jo mer alvorlig tilstanden eller lidelsen er, desto viktigere er det at pårørende involveres. Helsepersonell skal uansett legge til rette for en god og forutsigbar dialog med deg som pårørende under hele forløpet.

Snakk med andre pårørende

Har du behov for å snakke med andre som har vært i eller er i samme situasjon? Det finnes en rekke pårørendesentre og pårørendeorganisasjoner som kanstøtte og veilede pårørende. Tilbudene er gratis og du trenger ikke henvisning.

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Hva er nasjonale pasientforløp for psykisk helse og rus? . [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert onsdag 4. januar 2023 [hentet søndag 14. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/psykisk-helse/pasientforlop-for-psykisk-helse-og-rus/

Sist oppdatert onsdag 4. januar 2023