Bruk av kvalitetsindikatorer ved valg av behandlingssted

Mange pasienter ønsker å vite "hvor de er flinkest" når de skal velge behandlingssted. De nasjonale kvalitetsindikatorene kan gi deg noe informasjon om kvaliteten på helsetjenestene, men tolkningen av kvalitetsindikatorer kan være komplisert.

​​En kvalitetsindikator er et indirekte mål, en pekepinn, som sier noe om kvaliteten på akkurat det området som måles.

De nasjonale kvalitetsindikatorene er beregnet ved hjelp av eksisterende statistikk og nasjonale registre og måler ulike sider av kvalitet i helsetjenesten.

Som pasient har du rett til å velge behandlingssted. Her kan du se hvilke behandlingssteder som tilbyr behandlingen du har behov for.

Tolkning av kvalitetsindikatorer

Du bør tolke de nasjonale kvalitetsindikatorene med varsomhet når du skal velge behandlingssted. Forskjell i resultat på enkelte indikatorer kan skyldes andre forhold enn forskjell i kvalitet.

For eksempel kan det være slik at mange av de sykeste og mest komplekse pasientene henvises til det behandlingsstedet som har mest kompetanse og erfaring på et bestemt område.

Det betyr at dette behandlingsstedet kan ha en pasientgruppe som er sykere, og derfor kan behandlingsstedet ende opp med tilsynelatende svakere resultater på enkelte av de nasjonale kvalitetsindikatorene, uten at det betyr at kvaliteten på helsetjenestene er dårligere.

Foreløpig er det ikke utviklet så mange kvalitetsindikatorer som gjelder bestemte sykdommer og diagnoser.

Selv om et behandlingssted har svakere resultater på noen kvalitetsindikatorer, kan de likevel være gode på akkurat den behandlingen du trenger.

Kvalitetsindikatorene beregnes basert på informasjon som er rapportert inn til forskjellige registre. Hvis informasjonen som er rapportert inn er feil eller mangelfull, gjør det at resultatene for de nasjonale kvalitetsindikatorene blir mer usikre.

Ofte kan det gi ekstra informasjon å se på hvordan resultatene utvikler seg over tid. Kanskje er det tydelige sesongvariasjoner eller kanskje ser du en klar tendens til at behandlingsstedet over tid har oppnådd bedre resultater på enkelte kvalitetsindikatorer.

Hvis det er få pasienter som inngår i beregningen av en kvalitetsindikator for et behandlingssted, vil resultatene ofte variere mer over tid. Dette er fordi resultatene lettere blir påvirket av tilfeldige hendelser som kan være utenfor kontrollen til det enkelte behandlingsstedet. 

Selv om enkeltresultater og enkeltindikatorer bør tolkes med varsomhet, kan likevel alle de nasjonale kvalitetsindikatorene til sammen være med på å gi et bilde av kvaliteten ved et behandlingssted.

De gir for eksempel informasjon om i hvilken grad behandlingsstedet følger retningslinjer for behandling, om pasientrettigheter blir oppfylt og om brukerne er fornøyd.

Hvis du ønsker individuelle råd og veiledning om kvalitetsindikatorer og valg av behandlingssted, kan du ringe 23 32 70 00 og be om å få snakke med en pasientrådgiver.

Nasjonale kvalitetsindikatorer for et behandlingssted

For hvert behandlingssted har Helsedirektoratet laget en nettside som samler tilgjengelige kvalitetsindikatorer for dette behandlingsstedet. Her kan du se utviklingen i resultatene over tid og sammenlikne med landsgjennomsnittet.

Du kan også velge å sammenlikne med et valgfritt annet behandlingssted, eller velge å gå videre inn i hver enkelt kvalitetsindikator for å se nærmere på resultatene.

Behandlingssteder som mangler kvalitetsindikatorer

​Alle behandlingssteder som er en del av spesialisthelsetjenesten skal rapportere til nasjonale registre og skal være med i beregningen av kvalitetsindikatorer. Dette gjelder offentlige behandlingssteder, private med avtaler og private som er godkjent av Helfo.

Det kan være ulike grunner til at det ikke er publisert kvalitetsindikatorer for et behandlingssted. Private behandlingssteder må ha en gyldig avtale eller godkjenning for perioden indikatorene er beregnet for.

Behandlingssteder som nylig har inngått en avtale eller godkjenning, vil dermed ikke vises før etter en viss tid.

For enkelte behandlingssteder klarer vi ikke å skille ut hva er utført ved hvert enkelt behandlingssted innenfor samme foretak eller organisasjon. Dette skyldes blant annet måten tallene er rapportert til de ulike registrene. 

I de tilfellene vil det ikke finnes egne kvalitetsindikatorer for behandlingsstedet, men det vil finnes indikatorer for et nivå høyere opp i organisasjonen som det aktuelle behandlingsstedet inngår i. For eksempel vil du kunne få se tall for hele helseforetaket i stedet for det enkelte behandlingsstedet.

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Sist oppdatert torsdag 9. mai 2019