Varsel om alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten

Pasienter, brukere og nærmeste pårørende har rett til å varsle alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten til Statens helsetilsyn.

​Denne rettigheten kom 1. juli 2019, og kommer i tillegg til den muligheten du har til å henvende seg direkte til virksomheten og retten du har til å be fylkesmannen om å vurdere helsehjelpen.

Plikt til å varsle

Alle virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester har plikt til å varsle alvorlige hendelser til Statens helsetilsyn. En slik plikt gjelder allerede for hendelser som har skjedd i spesialisthelsetjenesten. Nå er ordningen utvidet.

Formålet med varselordningen for de alvorligste hendelsene er å identifisere uforsvarlige forhold raskere, slik at forholdene rettes opp og bidrar til bedre pasientsikkerhet.

Det er virksomheten selv som har ansvar for at tjenestene som tilbys til enhver tid er forsvarlige, og at driften er i samsvar med kravene som er fastsatt i lov og forskrift.

Hvilke hendelser omfattes av varselordningen?

Kriteriene for at varslingsplikten utløses er

  • dødsfall eller svært alvorlig skade på pasient eller bruker
  • som følge av ytelse av helse- og omsorgstjeneste eller ved at pasient eller bruker skader en annen
  • utfallet er uventet ut fra påregnelig risiko

Ved alvorlige hendelser som har ført til dødsfall eller svært alvorlig skade på pasient/bruker, plikter virksomheten, i tillegg til å varsle Helsetilsynet, selv

  • å følge opp og informere pasienter og pårørende
  • å gjennomgå hendelsen
  • å identifisere og følge opp risikoreduserende tiltak

Hvordan skal det varsles?

​Informasjon om hvordan det skal varsles finnes på Statens helsetilsyns nettside.

Hvordan følger tilsynsmyndighetene opp varslene?

Varslene følges opp ulikt avhengig av alvorlighetsgrad, kompleksitet og antatt risiko for at tilsvarende hendelser skjer på nytt.

Helsetilsynet innhenter nærmere opplysninger i saken fra virksomheten og eventuelt fra pasient og/eller nærmeste pårørende i den enkelte hendelsen før det tas beslutning om hvordan varselet skal følges opp.