Hjelp til deg med rusproblemer

Rusproblemer kan ramme alle. Dersom du eller noen du kjenner trenger hjelp og støtte til å håndtere rusproblemer, kan du henvende deg til enhet for rusarbeid i kommunen eller til fastlegen. Mange klarer å håndtere situasjonen ved egen innsats eller med støtte fra familie og nettverk eller selvhjelpstilbud. Noen henter støtte fra frivillige organisasjoner, mens andre har behov for hjelp fra tjenesteapparatet.

Rusarbeidet kan være organisert forskjellig i ulike kommuner. I enkelte kommuner er hjelpen (rustjenesten) organisert i NAV, andre steder i egen rustjeneste eller i en felles rus- og psykisk helsetjeneste.

Bruker- og pårørendemedvirkning

Brukere har rett til å medvirke når de mottar helse- og omsorgstjenester. Du kan lese mer om brukermedvirkning her.

​​Det finnes også en rekke pårørendeorganisasjoner med høy kompetanse i å støtte og veilede pårørende.

Hjelp i din kommune

Kommunen skal kunne tilby hjelp dersom det er utfordringer knyttet til rusmiddelbruk. De bør kunne tilby tiltak som:

  • råd og veiledning
  • behandlings- og rehabiliteringstjenester
  • praktisk bistand og opplæring
  • plass i institusjon
  • helsetjenester i hjemmet
  • økonomisk stønad og arbeidsrettede tiltak
  • tilbud om midlertidig bolig
  • bistand til å skaffe bolig for vanskelig stilte på boligmarkedet

Henvisning til spesialisert rusbehandling

Både kommunens sosialtjeneste, helse- og omsorgstjeneste og lege kan henvise til tverrfaglig spesialisert rusbehandling i spesialisthelsetjenesten (TSB). Dette gjelder dersom det er behov for poliklinisk behandling, institusjonsbehandling eller legemiddelassistert rehabilitering (LAR).

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Målet med substitusjonsbehandling av heroinavhengighet er å redusere skadene av opioidavhengighet og faren for overdosedødsfall, og øke livskvaliteten.

Døgnbehandling for mennesker med rusproblemer

Kommunen skal følge opp personer med rusproblemer før, under og etter behandling. Dette gjelder også dersom personen er i institusjonsbehandling, og uavhengig av om rusarbeidet er organisert i en egen enhet eller i NAV. Personer med rusproblemer har rett til individuell plan (IP) og ansvarsgruppe for å koordinere oppfølgingen.

Kommunen skal ha tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp. Dette gjelder også for personer med rusmiddelproblemer.

Døgnbehandling i spesialisthelsetjenesten kan gis av helseforetakets egne institusjoner eller i private behandlingsinstitusjoner som har avtale med helseforetaket.

Ungdom og rusmidler

Nettsiden Ung.no er en offentlig informasjonstjeneste for ungdom, som også tar for seg rusproblematikk.

RUStelefonen (tlf. 08588) er en råd-, veiledning- og informasjonstjeneste om rusproblematikk. Profesjonelle veiledere gir råd og kvalitetssikret informasjon om rusmidler, rusbruk og rett hjelpetiltak der du bor.

Pakkeforløp for rusbehandling

​Hvis du blir henvist til Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB), skal du også meldes inn i det som kalles Pakkeforløp rusbehandling. Pakkeforløpet gir en del føringer for hvordan helsetjenesten skal følge deg opp, og målet er blant annet at du skal få en godt tilpasset behandling og unngå unødig ventetid.

Mer fra Helsedirektoratet

Gravid med rusproblemer

Hvis du er gravid og har rusproblemer, er det viktig at du tar dette opp med fastlege, jordmor eller andre kontaktpersoner i helsetjenesten. Disse skal da melde deg inn i Pakkeforløp gravide og rusmidler, som forplikter helsetjenesten til å gi deg hjelp innenfor gitte tidsfrister og rammer.

Mer fra Helsedirektoratet

Velg behandlingssted