Yrkesskade/yrkessykdom og opphold i EU/EØS eller Sveits

Har du en NAV-godkjent yrkesskade eller yrkessykdom og skal oppholde deg midlertidig i eller flytte til et annet EU/EØS-land eller Sveits? Her kan du lese mer om dine rettigheter.

Mann hos lege

Har du en NAV-godkjent yrkesskade eller yrkessykdom, kan du også i utlandet få dekning av utgifter til helsehjelp i forbindelse med skaden eller sykdommen.

Les mer om yrkesskade og yrkessykdom på nettsidene til NAV.

Rettighetsdokument DA1

Skal du oppholde deg midlertidig i eller flytte til et annet EU/EØS-land eller Sveits? Da bør du søke Helfo om rettighetsdokument DA1 i god tid før du reiser. 

Rettighetsdokument DA1 viser at du har rett til stønad til helseutgifter i forbindelse med yrkesskade eller yrkessykdom. Stønaden beregnes etter lovgivningen i landet der du mottar helsehjelpen. Dette kan for eksempel innebære at du også får dekket eventuelle egenandeler. 

Rettighetsdokumentet skal leveres til trygdeinstitusjon i landet du reiser eller flytter til.

Du søker Helfo om rettighetsdokument DA1 ved å fylle ut og sende inn følgende skjema:

Legg ved NAV-vedtak om yrkesskade eller yrkessykdom, og send til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.

Hvis du har hatt utgifter til helsehjelp i bostedslandet ditt før du har fått registrert DA1, må du kontakte trygdemyndighetene der for å få eventuell refusjon.

Skal du på ferie, bør du også ha med deg Europeisk helsetrygdkort. Skal du flytte til annet EU/EØS-land eller Sveits, bør du undersøke om du bør ha med deg andre rettighetsdokumenter i tillegg til DA1.

Refusjon ved midlertidig opphold

Har du oppholdt deg midlertidig i et annet EU/EØS-land eller Sveits og hatt utgifter direkte knyttet til yrkesskade eller yrkessykdom? Da kan du søke Helfo om refusjon hvis

  • du har en NAV-godkjent yrkesskade/yrkessykdom og ikke har med deg rettighetsdokument DA1
  • du har gått til en privat behandler (gjelder ikke Sveits)

Les mer om refusjon for behandling i utlandet.

Du må sørge for å få med deg faktura, kvittering og dokumentasjon på behandlingen som er utført. Helfo vil sjekke hvilken refusjon du skulle hatt etter oppholdslandets regler for yrkesskade og yrkessykdom, eller vurdere kravet etter norske regler hvis det gir bedre dekning. 

Det kan være nødvendig med en bekreftelse fra behandler på at det er sammenheng mellom skaden eller sykdommen du har og helsehjelpen du har mottatt. Ved kjøp av legemidler, næringsmidler, spesielt medisinsk utstyr og medisinsk forbruksmateriell må sammenhengen også bekreftes av behandler. Bekreftelsen må sendes til Helfo sammen med kopi av NAV-vedtaket om godkjent yrkesskade eller yrkessykdom.

Du kan også søke om refusjon i oppholdslandet. Da må du i tillegg til faktura, kvittering og dokumentasjon på behandlingen som er utført, ha rettighetsdokument DA1 fra Norge.

Send søknad til Helfo

 

Frist for å sende inn søknad

Du må sende skjema og dokumentasjon til Helfo innen 6 måneder fra behandlingsdato. Hvis du ikke har gjort opp på stedet, men har mottatt en faktura i etterkant, beregner vi fristen fra fakturadatoen i stedet for behandlingsdatoen. Med faktura mener vi i denne sammenhengen den første betalingsoppfordringen / det første betalingskravet som er sendt fra behandleren. 

Hvis du venter på et yrkesskadevedtak fra NAV, kan fristen beregnes fra du får vedtaket. Vi anbefaler likevel at du søker innen 6 måneder fra behandlingsdato i tilfelle du får avslag fra NAV. Vi vil da vurdere om du kan få refusjon etter andre regler.

Papirskjema

Hvis du ikke har mulighet til å benytte vårt digitale skjema, kan du i stedet sende oss papirskjema. Fyll ut og send inn følgende skjema:

Hvis det gjelder tannbehandling i EU/EØS, skal du bruke følgende skjema:

Send skjemaet til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.

Sisdoalu lea almmuhan Helfo

Helfo. Yrkesskade/yrkessykdom og opphold i EU/EØS eller Sveits. [Interneahtta]. Oslo: Dearvvašvuođadirektoráhta; ođasmahtton 2023 golggotmánnu 2, vuossárga [vižžon 2024 suoidnemánnu 23, maŋŋebárga]. Oažžumis dáppe: https://www.helsenorge.no/se/behandling-i-utlandet/yrkesskade-yrkessykdom-og-opphold-i-eu-eos/

Maŋimusat ođastuvvon 2023 golggotmánnu 2, vuossárga