Tannbehandling i EU/EØS

Vurderer du å motta tannbehandling i et annet EU/EØS-land? Før du reiser, bør du gå gjennom alle stegene i denne veiviseren for å finne ut om du kan ha rett til refusjon, og hva du må passe på hvis du skal søke Helfo om refusjon. Søknadsskjema finner du på steg 9.

Tannlege med munnbind

1

Hvem kan ha rett til refusjon for tannbehandling?

I Norge må de fleste voksne betale tannlegeregningen sin selv. Men det finnes noen som kan ha rett til stønad, og de vil også kunne få refusjon for tilsvarende behandling i EU/EØS.

Dette gjelder

 • prioriterte persongrupper (se steg 2)
 • personer med enkelte tilstander/tilfeller (se steg 3)

For å kunne ha rett til refusjon må du som hovedregel være medlem i folketrygden.

Hvis Helfo anser deg for å være bosatt i et annet EU/EØS-land, kan du ikke få refusjon fra Helfo for tannbehandling der.

Her finner du viktig informasjon om hvilke personer som har rett til å benytte seg av ordningen.

Eksempel

Jens har mistet to tenner. Tannlegen hans i Norge har fortalt ham at han kan få dekket noen av utgiftene til nye tenner. Jens er medlem i folketrygden og lurer på om han kan få refusjon for tannbehandling hvis han velger å reise til Ungarn og få behandlingen der.  

2

Refusjon for prioriterte persongrupper

Enkelte prioriterte persongrupper kan ha rett til dekning av utgifter til tannbehandling i EU/EØS.

​Hvis du har rett til dekning av utgifter til nødvendig tannhelsehjelp i den offentlige tannhelsetjenesten i Norge, kan du få dekket utgifter for tilsvarende behandling i et annet EU/EØS-land.

De prioriterte persongruppene er

 • barn og ungdom under 18 år
 • psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon
 • eldre langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie
 • ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret (egenandel på 25 prosent av den fastsatte norske taksten)

Andre grupper fylkeskommunen har vedtatt å prioritere, kan ikke ta med seg retten til dekning av utgifter til behandling til andre EU/EØS-land.

Eksempel

Jens tilhører ikke en av de prioriterte gruppene nevnt over, men han kan få refusjon hvis behandlingen han skal motta, kan dekkes etter én eller flere av de 15 stønadspunktene du kan lese om i steg 3.

3

Hvilke tilstander/tilfeller kan gi rett til refusjon?

Det er bare enkelte tilstander/tilfeller som gir rett til refusjon for tannbehandling mottatt i utlandet. Det er også begrenset hvor mye refusjon du kan få.

Selv om tilstanden din faller inn under ett av punktene under, er det ikke sikkert at du har rett til å få dekket behandlingen du har mottatt. Dette er fordi det er ulike vilkår som må være oppfylt.

15 tilstander/tilfeller kan gi rett til stønad:

 • Stønadspunkt 1 Sjelden medisinsk tilstand (SMT)
 • Stønadspunkt 2 Leppe-kjeve-ganespalte (LKG)
 • Stønadspunkt 3 Svulster i munnhule, tilgrensende vev eller hoderegionen for øvrig
 • Stønadspunkt 4 Infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisinske tilstander
 • Stønadspunkt 5 Sykdommer og anomalier i munn og kjeve (tann- og kjevekirurgisk behandling)
 • Stønadspunkt 6a Periodontitt (tannkjøttsykdom)
 • Stønadspunkt 6b Rehabilitering ved tanntap som følge av grav marginal periodontitt
 • Stønadspunkt 7 Tannutviklingsforstyrrelser (medfødte tilstander)
 • Stønadspunkt 8 Bittanomalier (tannregulering/kjeveortopedi)
 • Stønadspunkt 9 Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon (alvorlig tanngnissing og syreskader)
 • Stønadspunkt 10 Hyposalivasjon (munntørrhet)
 • Stønadspunkt 11 Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmateriale (i munnhule eller på hud)
 • Stønadspunkt 12 Tannskade ved godkjent yrkesskade
 • Stønadspunkt 13a Omfattende tannskade ved ulykke
 • Stønadspunkt 13b Traumatiske tannskader hos bruker som lider av sykdom som kan gi fallskader
 • Stønadspunkt 14 Sterk nedsatt evne til egenomsorg hos personer som har varig sykdom eller varig nedsatt funksjonsevne (den sterkt nedsatte evnen til egenomsorg må ha vart i minst ett år og ha forårsaket redusert tannhelse)
 • Stønadspunkt 15 Helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven (og ute av stand til å kunne bruke løstsittende protese)

Hvis du lurer på om du har en av disse tilstandene/tilfellene, bør du kontakte tannlegen eller tannpleieren din i Norge for mer informasjon.

Du kan også lese i Helsedirektoratets rundskriv om stønad til tannbehandling.

Eksempel

Jens har fått beskjed av tannlegen sin i Norge om at han har mistet tennene sine på grunn av periodontitt, men at han bare kan få refusjon for behandling av den ene tannen.

4

Krav til tannlegen/tannpleieren du velger

For at du skal kunne få refusjon fra Helfo, må tannlegen eller tannpleieren ha gyldig offentlig autorisasjon og kunne praktisere lovlig i det aktuelle landet.

Kravene som stilles til tannleger/tannpleier, kan variere i de ulike EU/EØS-landene. Du må forsikre deg om at tannlegen/tannpleieren du skal få behandling hos, både har gyldig offentlig autorisasjon og kan praktisere lovlig i det aktuelle landet. Når du søker Helfo om refusjon, kan du bli bedt om å dokumentere at tannlegen/tannpleieren fyller kravene.

Krav til spesialistkompetanse

For enkelte behandlinger er det i Norge et vilkår at tannlegen har relevant spesialisering. Hvis du skal motta en slik behandling i utlandet, kreves en tilsvarende spesialisering hos den tannlegen som skal utføre behandlingen for at du skal kunne få refusjon fra Helfo.

Du bør på forhånd undersøke hvilke spesialistkrav som stilles i Norge for den behandlingen du skal motta. Du må også undersøke om tannlegen/tannlegene i utlandet har tilsvarende spesialisering.

Vær oppmerksom på at tannleger i EU/EØS ofte har en annen spesialistkompetanse enn tannleger i Norge. Da må spesialistutdannelsen tilsvare den norske spesialistutdannelsen. Det er ditt ansvar å dokumentere dette.

Kjeveortopedi

Du kan bare få refusjon for kjeveortopedisk behandling hvis det er en kjeveortoped som har utført behandlingen.

CT/MR

Du kan bare få refusjon for utgifter til kjeve- og ansiktsradiologiske undersøkelser ved bruk av CT/MR hvis undersøkelsene er utført av en spesialist i kjeve- og ansiktsradiologi.

Implantatforankret protetikk

Ved implantatforankret protetikk får du erstattet tannen din med et implantat (kunstig tannrot) som det festes en tannprotese på.

Du kan bare få refusjon for dette hvis tannlegen som setter inn tannimplantatet, og tannlegen som setter på protesen, har nødvendig kompetanse på sitt felt. Hvis én av disse tannlegene ikke oppfyller kravet, vil du ikke få dekket noen av utgiftene.

Tannlegen som setter inn implantatet, må ha spesialistkompetanse innen ett av følgende felt:

 • oral kirurgi og oral medisin
 • maxillofacial kirurgi
 • periodonti

Tannlegen som setter på protesen, må ha spesialistkompetanse i oral protetikk eller tilleggsutdanning i implantatprotetikk.

Eksempel

Jens finner en tannklinikk i Ungarn. Han undersøker om behandlingen han ønsker vil bli gitt av tannleger eller tannpleiere som har gyldig offentlig autorisasjon. Fordi Jens skal motta behandling som krever spesialistkompetanse, må han undersøke om tannlegene som skal utføre behandlingen, har den spesialiseringen som kreves for tilsvarende behandling i Norge.

5

Risikoer ved å ta behandling i utlandet

Det er flere ting du bør være klar over når du mottar tannbehandling i utlandet. Eksempelvis kan oppfølging i Norge av eventuelle komplikasjoner være vanskelig, og faren for å bli smittet av antibiotikaresistente bakterier er større i utlandet.

Oppfølging og komplikasjoner

I utgangspunktet skal behandling du får i utlandet, være tilsvarende den du ville fått i Norge, og den vil kunne følges opp av tannleger her. I noen tilfeller vil det være små forskjeller som vil gjøre det vanskelig å følge opp behandlingen i Norge. Du kan måtte reise tilbake til behandlingslandet for oppfølging.

Hvis det oppstår akutte komplikasjoner, kan det også i enkelte tilfeller være vanskelig for tannleger i Norge å følge opp behandlingen som er gitt i et annet land. Dette fordi metoden og/eller for eksempel implantater som er benyttet, kan være av en annen type enn den som brukes her.

Infeksjoner

Antibiotikaresistente bakterier, som for eksempel gule stafylokokker kalt MRSA (meticillinresistente Staphylococcus aureus), er et økende problem i mange land. Du må være klar over at faren for å bli smittet av slike bakterier er større når du velger å reise ut av Norge for å få behandling.

Hvis du har fått tannbehandling eller omfattende poliklinisk behandling eller har vært innlagt på sykehus utenfor Norden i løpet av de siste 12 månedene, må fastlegen din teste deg for bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika før du kan få behandling ved sykehus i Norge.

Hvis du har flere spørsmål om dette, bør du ta kontakt med fastlegen din.

Pasientskadeerstatning

Alle former for medisinsk behandling innebærer en risiko. Hvis noe går galt under behandling i Norge, kan du søke om erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning.

Hvis behandlingen er utført i et av de nordiske landene, kan du søke om erstatning gjennom de nasjonale ordningene for pasientskadeerstatning. Norsk pasientskadeerstatning kan gi deg veiledning om hvordan du bør gå frem.

Hvis du har fått en skade som følge av behandling i utlandet, er det behandlingslandets regler om erstatning som gjelder, og du må selv fremme krav om erstatning.

Hvis det finnes en egen pasientskadeerstatning i behandlingslandet, må du selv kontakte denne. Du kan få hjelp av Nasjonalt kontaktpunkt i behandlingslandet med å komme i kontakt med riktig instans. Eventuelt kan du måtte rette krav om erstatning etter skade ved behandling direkte mot behandlingsstedet.

Pasientskadeloven dekker bare utenlandske sykehus og leger hvis det offentlige på forhånd har inngått avtale med behandlingsstedet gjennom avtale om kjøp av tjenester. Et eksempel er når pasienter blir sendt til utlandet som et resultat av ventelistegaranti.

Eksempel

Jens er klar over at faren for å bli smittet av antibiotikaresistente bakterier er større når han velger å reise ut av Norge for å få behandling.

6

Dokumentasjon fra tannlegen

For at Helfo skal kunne ta stilling til en søknad fra deg om refusjon, må vi ha visse opplysninger fra behandleren din.

Du må ta med deg et eget skjema ved behandlingsstart og be tannlegen/tannpleieren som behandler deg, om å fylle ut og skrive under. Skjemaet må du legge ved søknaden din.

For all annen behandling enn kjeveortopedi, skal behandleren fylle ut dette skjemaet etter hver behandling:

Skjemaer ved kjeveortopedisk behandling

Kjeveortopeden din skal fylle ut et takstskjema ved hver enkelt behandling. Ved førstegangsvurdering skal kjeveortopeden din også fylle ut et diagnoseskjema.

Takstskjema:

Diagnoseskjema:

Eksempel

Jens forsikrer seg om at tannlegene som har utført behandlingen, har fylt ut og signert riktig skjema.

7

Husk dokumentasjon!

Det er viktig at du setter deg godt inn i hvilken dokumentasjon du må sende inn sammen med søknaden.

Du må sørge for at Helfo får nødvendig dokumentasjon slik at vi har godt grunnlag for å vurdere om vilkårene for refusjon er oppfylt.

For at Helfo skal kunne ta stilling til søknaden, må dokumentasjonen være forståelig for oss. Det betyr at den i utgangspunktet må være på norsk, dansk, svensk eller engelsk. Du bør derfor forsøke å få utstedt dokumentasjonen på et av disse språkene. Hvis dokumentene foreligger på et annet språk, kan Helfo ved behov be deg om å få disse oversatt. Du må betale for oversettelsen selv. Hvis du legger ved en oversettelse, må du også legge ved originalen.

Du må alltid legge følgende ved søknaden din:

 • skjemaet som behandlende tannlege har fylt ut (se steg 6)
 • nødvendige røntgenbilder tatt før behandlingen du søker refusjon for
 • behandlingsoversikt/journal som dokumenterer tilstand og utført behandling
 • spesifisert faktura
 • betalingsbekreftelse 

For enkelte tilstander/tilfeller er det krav om tilleggsdokumentasjon. Du kan lese mer om disse tilstandene/tilfellene i «Rundskriv til folketrygdloven § 5-6, § 5-6 a og § 5-25 – undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom og skade» (helsedirektoratet.no).

Stønadspunkt 1 Sjelden medisinsk tilstand (SMT)

 • legeerklæring som bekrefter diagnosen din
 • hvis diagnosen din står på b-listen i SMT-listen, må tannlegen/tannpleieren bekrefte at diagnosen i ditt tilfelle medfører økt behov for tannbehandling 
 • hvis du mottar tannbehandling for å erstatte tapte tenner: dokumentasjon som viser når og hvorfor tennene ble tapt/trukket

Stønadspunkt 2 Leppe-kjeve-ganespalte (LKG)

 • henvisning fra et sentralisert LKG-team

Stønadspunkt 3 Svulster i munnhule, tilgrensende vev eller hoderegionen for øvrig

 • journal/dokumentasjon som bekrefter diagnose, og som viser hvordan sykdommen/diagnosen direkte har påvirket munn- og tannhelsen
 • hvis du mottar tannbehandling for å erstatte tapte tenner: dokumentasjon som viser når og hvorfor tennene ble tapt/trukket

Stønadspunkt 4 Infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisinske tilstander

 • legeerklæring som bekrefter diagnosen din, og som begrunner behovet for infeksjonsforebyggende tannbehandling – legeerklæringen må være datert før behandlingen starter
 • hvis du mottar tannbehandling for å erstatte tapte tenner: dokumentasjon som viser når og hvorfor tennene ble tapt/trukket

Stønadspunkt 5 Sykdommer og anomalier i munn og kjeve (tann- og kjevekirurgisk behandling)

 • sørg for at dokumentasjonen fra behandlende tannlege beskriver den kirurgiske og/eller oralmedisinsk behandlingen du har fått

Stønadspunkt 6a Periodontitt (tannkjøttsykdom)

 • hvis dette ikke kommer frem av fakturaen: informasjon/opplysning om tidsbruken og spesifisering av rensen som er utført

Stønadspunkt 6b Rehabilitering ved tanntap som følge av grav marginal periodontitt

 • hvis du mottar tannbehandling for å erstatte tapte tenner: dokumentasjon som viser når og hvorfor tennene ble tapt/trukket

Stønadspunkt 7 Tannutviklingsforstyrrelser (medfødte tilstander)

 • kliniske foto av tennene tatt før behandlingen startet, i tillegg til røntgenbilder
 • ved agenesi (manglende tannanlegg): journal eller dokumentasjon fra tidligere tannlege
 • hvis du mottar tannbehandling for å erstatte tapte tenner: dokumentasjon som viser når og hvorfor tennene ble tapt/trukket

Stønadspunkt 8 Bittanomalier (tannregulering/kjeveortopedi)

 • henvisning fra norsk tannlege eller tannpleier
 • skjemaene som behandlende kjeveortoped i utlandet har fylt ut (se steg 5)
 • kliniske foto som viser tannstilling og sammenbitt, tatt før behandlingen startet, i tillegg til røntgenbilder

Stønadspunkt 9 Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon (alvorlig tanngnissing og syreskader)

 • kliniske foto som viser tennenes tilstand før behandlingen, alternativt bilder av gipsmodeller eller digitalt avtrykk, i tillegg til røntgenbilder
 • hvis du mottar tannbehandling for å erstatte tapte tenner: dokumentasjon som viser når og hvorfor tennene ble tapt/trukket

Stønadspunkt 10 Hyposalivasjon (munntørrhet)

 • dokumentasjon som bekrefter diagnosen og viser hvordan munntørrheten har påvirket tannhelsen over tid
 • hvis du mottar tannbehandling for å erstatte tapte tenner: dokumentasjon som viser når og hvorfor tennene ble tapt/trukket

Stønadspunkt 11 Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmateriale (i munnhule eller på hud)

 • kliniske foto som viser reaksjon/skade, tatt før behandling startet
 • erklæring fra hudlege

Stønadspunkt 12 Tannskade ved godkjent yrkesskade

 • vedtak på godkjent yrkesskade fra NAV
 • dokumentasjonen fra behandlende tannlege må vise årsakssammenheng mellom godkjent yrkesskade og aktuell tannbehandling

Stønadspunkt 13a Omfattende tannskade ved ulykke

 • tannlegens beskrivelse av skaden i nær tilknytning til skadetidspunktet
 • journal som viser tannstatus før skaden
 • kliniske foto som viser skadeomfang

Stønadspunkt 13b Traumatiske tannskader hos bruker som lider av sykdom som kan gi fallskader

 • tannlegens beskrivelse av skaden, hvordan den oppsto, og hva som er gjort
 • legeerklæring som bekrefter diagnose/sykdom

Stønadspunkt 14 Sterk nedsatt evne til egenomsorg hos personer som har varig sykdom eller varig nedsatt funksjonsevne (den sterkt nedsatte evnen til egenomsorg må ha vart i minst ett år og ha forårsaket redusert tannhelse)

 • legeerklæring på manglende evne til å kunne ivareta egen tannhelse
 • erklæring fra tannlege/tannpleier som beskriver hvordan tannhelsen er påvirket

Stønadspunkt 15

 • dokumentasjon fra tannlege på at løstsittende protese er forsøkt, med beskrivelse av hvorfor fastsittende protese er nødvendig

Eksempel

Jens må få med seg røntgenbilder som er tatt før behandlingen begynte, en detaljert faktura/behandlingsoversikt og betalingsbekreftelse på at behandlingen er betalt. Jens må også ha dokumentasjon for tenner som manglet før han dro til utlandet for tannbehandling.

8

Reiseutgifter dekkes i liten grad

Du får ikke dekket mer enn det du ville fått hvis behandlingen var mottatt i Norge.

Du kan få innvilget dekning til deler av reiseutgiftene dine tilsvarende det du ville fått i Norge. Du har bare krav på å få dekket reiseutgifter hvis du får innvilget refusjon på tannlegebehandlingen.

I Norge er hovedregelen at du får dekket reisen din med en standardsats per kilometer, uansett hvilket transportmiddel du har brukt. Du må reise til det geografisk nærmeste stedet helsetjenesten kan gis. For å få dekning må reisen være lengre enn ti kilometer hver vei og koste mer enn lokal minstetakst med rutegående transportmiddel.

Reiseutgifter som gir krav på refusjon, skal sendes på dette søknadsskjemaet:

Send søknadsskjemaet sammen med øvrig dokumentasjon. Hvis du får innvilget dekning av utgiftene dine hos Helfo, sender Helfo søknaden om reiseutgifter videre til Pasientreiser

Eksempel

Jens bor i Fåvang. Nærmeste behandlingssted i Norge ville vært Lillehammer. Selv om Jens skal til utlandet, får han altså bare dekket utgifter til reisen med en standardsats per kilometer på strekningen Fåvang–Lillehammer–Fåvang. Han sørger for å ta vare på aktuelle reisedokumenter.

9

Send søknad til Helfo

Når behandlingen er utført, kan du søke Helfo om refusjon. Søknaden må sendes innen 6 måneder.

Logg inn på Helfos digitale skjema og søk om å få refusjon

Du må sende skjema og dokumentasjon til Helfo innen 6 måneder fra behandlingsdato. Hvis du ikke har gjort opp på stedet, men har mottatt en faktura i etterkant, beregner vi fristen fra fakturadatoen i stedet for behandlingsdatoen. Med faktura mener vi i denne sammenhengen den første betalingsoppfordringen / det første betalingskravet som er sendt fra behandleren. 

For detaljer om dokumentasjonskrav, se «Husk dokumentasjon!».

Saksbehandlingstiden hos Helfo er inntil 12 uker. Hvis det mangler nødvendig dokumentasjon i søknaden, vil saksbehandlingstiden bli lengre.

Papirskjema

Hvis du ikke har mulighet til å benytte vårt digitale skjema, kan du i stedet fylle ut følgende skjema og sende det sammen med dokumentasjon til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg:

Eksempel

Jens sender inn digitalt skjema sammen med all relevant dokumentasjon før det har gått seks måneder.

Veiledning Helsenorge

0047 23 32 70 00

Árgabeivviid d. 08:00 - 15:30

10

Fullmakt ved Helfo-henvendelser

Kontakter du Helfo på vegne av noen andre, må du ha fullmakt.

Foreldre/foresatte må også ha fullmakt fra barn over 18 år. Gjelder det helseopplysninger, må du ha fullmakt fra barn over 16 år. Dette er fordi den helserettslige myndighetsalderen er 16 år.

Fyll ut fullmaktsskjemaet og send det til Helfo som vedlegg i digitalt skjema, eller send det i posten til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg. Husk å legge ved kopi av gyldig legitimasjon til den som gir fullmakten.

11

Frikort

Flere typer helsehjelp kan gi rett til frikort for helsetjenester når du har betalt egenandeler for et bestemt beløp (egenandelstaket).

Dette kan også gjelde hvis helsehjelpen er mottatt i et annet EU/EØS-land. Egenandeler du har betalt ved bruk av Europeisk helsetrygdkort, inngår ikke i frikortordningen i Norge.

Det blir beregnet en egenandel under saksbehandlingen av din søknad om refusjon for utlandsbehandling. Denne egenandelen blir meldt inn i egenandelsregisteret og danner grunnlag for frikort for helsetjenester. Hvis du allerede har frikort, vil du få egenandelen utbetalt sammen med refusjonen.

Når du mottar frikort fra Helfo, vil du ikke lenger måtte betale egenandel for helsetjenester som inngår i den aktuelle frikortordningen. Frikortet gjelder i Norge. I andre EU/EØS-land må du legge ut for behandlingen selv.

Les mer om egenandelstak og hvilke helsetjenester som omfattes av frikortordningen.

Sisdoalu lea almmuhan Helfo

Helfo. Tannbehandling i EU/EØS. [Interneahtta]. Oslo: Dearvvašvuođadirektoráhta; ođasmahtton 2023 skábmamánnu 3, bearjadat [vižžon 2024 geassemánnu 21, bearjadat]. Oažžumis dáppe: https://www.helsenorge.no/se/behandling-i-utlandet/tannbehandling-i-eu-eos/

Maŋimusat ođastuvvon 2023 skábmamánnu 3, bearjadat