Fødeplass og fødetilbud - slik får du det

Jordmor og fastlegen hjelper deg å velge fødested. Fødestue, fødeavdeling og kvinneklinikk gir ulike tilbud.

Bilde av et nyfødt barn

Friske kvinner som har hatt et normalt svangerskap kan i utgangspunktet fritt velge hvor de vil føde. Fødetilbudet vil imidlertid variere fra landsdel til landsdel.

Søke om fødeplass

Det er jordmors og fastleges ansvar å søke fødeplass på vegne av deg som er gravid. Fastlege eller jordmor sender søknad til fødeinstitusjonen der du ønsker å føde. Du kan også søke fødeplass selv, spesielt om du ønsker å føde på en mykenhet, f.eks. ABC fødeavdeling i Oslo eller Storken fødeavdeling i Bergen.

Jordmor eller fastlege har ansvar for å informere deg om dine valgmuligheter, og har oversikt over tilbudet der du bor. Snakk med jordmor eller fastlege hvis du er i tvil. Sammen kan dere finne det fødestedet som passer deg.

Gravide har rett til å velge behandlingssted, men en fødeinstitusjon kan avslå søknad om fødeplass av kapasitetshensyn. Da vil du kunne bli tildelt fødeplass på et annet sykehus enn det som kanskje var ditt førstevalg.

Hvis det er komplikasjoner i svangerskapet, må du føde på et sykehus som har tilstrekkelig kompetanse, for eksempel en nyfødtavdeling.

Kvinneklinikk, fødeavdeling eller fødestue?

Det offentlige fødetilbudet er delt inn i tre nivåer: kvinneklinikk, fødeavdeling og fødestue. På fødeavdelinger og kvinneklinikker skal tilbudet være variert, med et tilbud både til friske kvinner som forventer normal fødsel, og til risikofødsler som trenger spesiell oppfølging.

Enkelte gravide har behov for ekstra oppfølging grunnet ulike former for risiko, og fødeplassen må da være tilpasset en mer spesialisert fødeinstitusjon. For å sikre at du får best mulig hjelp, vil jordmor eller lege fortløpende vurdere hvilken grad av oppfølging du trenger. Dette gjelder både i svangerskapet, når du ankommer fødestedet og i løpet av fødselen.

Dersom du eller barnet ditt har en tilstand som gjør at fødselen bør foregå på en spesialisert enhet, vil du få fødeplass på en fødeavdeling eller kvinneklinikk med nødvendig kompetanse. De fleste kvinner i Norge føder på en kvinneklinikk eller en fødeavdeling.

Kvinneklinikk

Kvinneklinikker er spesialiserte enheter for kvinner med risikofødsler. Det er svangerskap og fødsler som trenger oppfølging utover det som er vanlig. Kvinneklinikker er bemannet med fødselsleger, barneleger og nyfødtavdeling.

Kvinneklinikkene skal også ha et tilbud til friske kvinner som ønsker en naturlig fødsel.

Fødeavdeling

På fødeavdelinger er fødselshjelpsspesialister og jordmødre på vakt hele døgnet. Noen fødeavdelinger er tilknyttet sykehus uten intensivavdeling for nyfødte.

Dersom det er grunn til å tro at barnet kan trenge oppfølging av barnelege like etter fødselen, vil fødselen bli planlagt på et sykehus med nyfødtavdeling.

Fødestue

Fødestuer er enheter som kan ligge i eller utenfor sykehus. Dette er et tilbud til friske gravide med normale svangerskap og en forventet normal fødsel.

Fødestuene organiseres fra et sykehus med fødeavdeling, og er bemannet med jordmødre. Hvis det oppstår komplikasjoner i fødselen vil du bli overflyttet til fødeavdeling eller kvinneklinikk.

Jordmødre på fødestuer bør tilby oppfølging både i svangerskap, i fødsel og etter at barnet er født. Å være godt kjent med de som jobber på fødestuen gir trygghet før fødselen.

Noen ganger kan kvinner som har født på sykehus overflyttes til en fødestue nærmere hjemstedet etter fødselen. Snakk med jordmor eller lege for å få mer informasjon om fødestuer eller normalenheter der du bor.

Innskrivningsskjema fødejournal

Kurs om fødsel og barsel

Det tilbys ulike typer fødsels- og foreldreforberedende kurs. Hensikten med kursene er å gi foreldrene økt kunnskap om siste del av svangerskapet, fødsel og barselstid. Enkelte sykehus og fødestuer arrangerer også omvisning og besøk på fødestedet før fødsel.

Ta kontakt med jordmor, fastlege eller fødestedet ditt for oversikt over de lokale tilbudene.

Zanzu

Informasjon om graviditet, fødsel og barseltid på arabisk, engelsk, farsi, fransk, norsk, polsk, somali, tigrinja og tyrkisk retta mot innvandrarar og andre med kort botid.

Sisdoalu lea almmuhan Helsedirektoratet

Maŋimusat ođastuvvon 2019 golggotmánnu 30, gaskavahkku