Individuála plána ja koordináhtor

Buohkain, geat dárbbašit bistevaš ja koordinerejuvvon dearvvašvuođa- ja fuollabálvalusaid, lea riekti oažžut ráhkaduvvot individuála plána. Plána galgá dušše ráhkadit jus olmmoš ieš dan háliida.

Individuála plána ja koordináhtor

Pasieanttaid ja geavaheddjiid áigumuš ferte leat individuála plána vuolggasadjin. Danne lea dehálaš ahte pasieanta ja geavaheaddji aktiivvalaččat searvaba ráhkadit plána. Oapmahaččaide galgá maiddái addit vejolašvuođa váikkuhit jus pasieanta ja geavaheaddji háliideaba dán.

Plána galgá jámma ođasmahttit, ja dat galgá leat dynámalaš reaidu bálvalusfálaldaga koordineremis ja mearrediđolašvuođas.

Mo oažžut individuála plána?

Geavaheaddji ieš dahje oapmahaš sáhttá bivdit oažžut ráhkaduvvot individuála plána, muhto bálvalusapparáhta váldoovddasvástádus dat lea ráhkadit individuála plánaid.

Habiliterema ja veajuiduhttima koordinerejeaddji ovttadagas dat lea váldoovddasvástádus individuála plánii ja koordináhtora nammadeapmái. Jearaldagaid individuála plánaid birra galgá jearrat sis. Dearvvašvuođabargiin lea maiddái geatnegasvuohta dieđihit dán ovttadahkii individuála plána dárbbu birra.

Gielddas lea váldoovddasvástádus individuála plánii

Gielddas lea váldoovddasvástádus ráhkadit individuála plána go pasieanta oažžu bálvalusaid sihke gielddas ja spesialistadearvvašvuođabálvalusas. Spesialistadearvvašvuođabálvalus galgá searvat plánabargui. Sii galget maiddái dieđihit gildii individuála plána dárbbu birra.

Berre ráhkaduvvot dušše okta plána vaikko pasieanta ja geavaheaddji oažžuba bálvalusaid máŋgga sektoris.

Koordináhtor

Okta bálvalusaddiin galgá nammaduvvot koordináhtorin, mii galgá fuolahit ovttaskas pasieantta dahje geavaheaddji dárbbašlaš čuovvoleami. Koordináhtor galgá maiddái sihkkarastit bálvalusfálaldaga ovttastahttima ja individuála plána barggu ovdáneami.

Pasieantta ja geavaheaddji sávaldagaid galgá deattuhit koordináhtora válljemis.

Galgá fállat koordináhtora vaikko pasieanta ja geavaheaddji ii hálit individuála plána.

Láhkaásahus ja bagadus

 

Bagadus veajuiduhttima, habiliterema, individuála plána ja koordináhtora birra

Sisdoalu lea almmuhan Helsedirektoratet

Maŋimusat ođastuvvon 2019 čakčamánnu 12, duorasdat