Behandling og rehabilitering etter hjerneslag

For at skaden skal bli minst mulig ved hjerneslag, er det viktig at du får tidlig behandling og rehabilitering.

Eldre kvinne som får behandling holder et glass juice.

Ved hjerneslag er det viktig at du kommer deg fort til et sykehus som har mulighet til å raskt vurdere hva som er riktig behandling.

Behandling av hjerneslagpasienter på sykehus har gitt stadig bedre resultater. De fleste sykehus i Norge har tverrfaglig og spesialopplært personell som tar seg av behandlingen.

Medikamentell behandling av hjerneslag

Den eneste medikamentelle behandling som er bevist effektiv er intravenøs trombolyse. Det er blodproppløsende behandling som må gis svært tidlig for å redusere skaden på hjernen og dermed også redusere graden av funksjonshemming.

Behandlingsresultatene med intravenøs trombolyse er aller best dersom du får behandlingen innen 1,5 time. Resultatene er også svært mye bedre innen 3 timer enn innen 4,5 timer. Hvis det har gått mer enn 4,5 time fra slagsymptomene viste seg, kan man ikke gi dette medikamentet.

Mekanisk fjerning av blodproppen

Trombektomi er den nyeste akutte behandlingsmetoden for å fjerne blodpropp i hjernen. Trombektomi skjer ved at et kateter føres inn fra arterien i lysken og opp gjennom karsystemet til hjernen, der blodproppen fjernes («fiskes ut»).

Trombektomi anbefales utført mellom 0-6 timer etter symptomdebut. Nyere studier har også vist effekt av trombektomi mellom 6-24 timer etter symptomdebut. Trombektomi anbefales derfor også mellom 6-24 timer for selekterte pasienter med alvorlige slagsymptomer.

Tidsfaktoren er fremdeles en viktig faktor for å redusere skaden på hjernen og dermed redusere graden av funksjonshemming. Derfor er det viktig å komme raskt til sykehus ved symptomer på hjerneslag.​​

Pakkeforløp for hjerneslag

Alle pasienter som i slagenhet vurderes til å ha et akutt hjerneslag eller sterk mistanke om akutt hjerneslag, er aktuelle for inklusjon i pakkeforløp hjerneslag.

Pakkeforløp hjerneslag akutte forløp fase 1 ble etablert i februar 2018, og inkluderte oppfølging og behandling fram til ankomst slagenheten og eventuell henvisning til spesialisert rehabilitering. Pakkeforløp hjerneslag fase 2 ble så publisert i november 2019, og inkluderte oppfølging og rehabilitering.

Resultatet er et komplett pakkeforløp som starter ved debut av hjerneslaget og følger forløpet både i spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten med registrering av sentrale målepunkt fram til 3 måneder etter hjerneslaget.

Mer informasjon hos Helsedirektoratet

Første døgn i behandlingen av hjerneslag

Det første døgnet blir du overvåket nøye på sykehuset. Det er viktig at de fysiologiske forholdene til hjernen skal bli så bra som mulig. Derfor vil personell på sykehuset

 • måle om du har nok oksygen i blodet.  Du vil få tilskudd av oksygen om nødvendig
 • sørge for at du får tilstrekkelig intravenøs væsketilførsel
 • måle temperatur og senke denne hvis du har feber
 • følge med blodtrykket og sørge for at dette er mest mulig optimalt for hjernens blodtilførsel
 • følge hjerterytmen og sette i gang tiltak dersom denne blir for rask eller uregelmessig
 • følge blodsukkernivået og sørge for at det ikke er for høyt eller lavt de første døgnene
 • behandle krampeanfall dersom det oppstår
 • forebygge blodpropp ved hjelp av medikamenter og rask mobilisering ut av senga

Rehabilitering etter hjerneslag

Tidlig og aktiv rehabilitering øker sjansene for å gjenvinne tapte funksjoner. Det er viktig at rehabiliteringen forankres i den slagrammedes livssituasjon og det livet som skal leves videre, enten det dreier seg om rehabilitering i sykehus, rehabilitering i annen institusjon eller rehabilitering i hjemmet.

Rehabiliteringen skal starte allerede første dag på sykehuset. Dette vil

 • forebygge blodpropp i beina med eventuell blodpropp i lungene som komplikasjon
 • forebygge lungebetennelse, som det er økt risiko for de første par ukene
 • bidra til at du kan klare daglige gjøremål uten hjelp

I slagenheten gjøres en tverrfaglig vurdering av videre nytte av rehabilitering og behov for oppfølging. Ved utskriving fra sykehuset, er det viktig at det foreligger en plan for videre rehabilitering og oppfølging, og at informasjonen overføres til neste oppfølgende instans.

Pårørende er en viktig samarbeidspartner. Sammen med familien og behandlingsteamet vil du sette mål for rehabiliteringen. Målene avhenger av omfanget av hjerneskaden etter hjerneslaget, hva du kunne gjøre før slaget og hva du ønsker å oppnå.

I mange tilfeller er det nødvendig å gjenta oppgaver mange ganger før et delmål er nådd. Det er viktig at målene som settes er realistiske, men at du har noe å strekke deg etter.

Planlegging av hjelpetilbud før hjemkomst

Etter at den mest akutte behandlingen er ferdig, bør det planlegges godt når du skal skrives ut fra sykehuset. Det er viktig at det foreligger en plan for videre rehabilitering og oppfølging, og at denne planen og annen relevant informasjon er overført til neste oppfølgende instans.

Se Helsedirektoratets nasjonale retningslinjer for rehabilitering etter hjerneslag

Det er individuelt hvor lenge du blir på sykehuset og hvordan hjemkomsten din blir etter hjerneslag. Det avhenger av hvor mye funksjonsnivået ditt har endret seg. Noen blir skrevet ut tidlig og til eget hjem. Andre trenger lenger tid både på behandling og rehabilitering.

Utskrivelsen bør være godt planlagt og vil involvere ulike aktører. Det er nødvendig å vurdere både hjelpebehovet og hvordan det hjemlige miljøet er før utskrivelse.

Sykehuset må samarbeide med personell i kommunen, om blant annet

 • å klargjøre hjemmet, vurdere behov for hjelpemidler
 • å vurdere hjemmesykepleie for bistand i stell og pleie
 • å vurdere hjemmehjelp for praktisk bistand med husarbeid
 • å vurdere behovet for fysioterapeut, ergoterapeut og logoped for videre rehabilitering etter hjemkomst

ReHabiliteringstelefonen 800 300 61

ReHabiliteringstelefonen gir deg informasjon og veiledning om tjenester og tilbud innen habilitering og rehabilitering i den helseregionen du bor i.

Du kan ringe telefonnummer 800 300 61 mandag til fredag kl. 09.00-15.00.

Førerkort og hjerneslag

Hvis du har TIA-anfall (drypp) eller har hatt hjerneslag, har du ikke lov til å kjøre bil eller annet kjøretøy i én til seks måneder, avhengig av invaliditetsgrad.

Se Helsedirektoratets førerkortveileder for nærmere beskrivelse om karenstid ved hjerneslag og/eller TIA (§ 16-17 helsekrav til førerkort)

Akutt medisinsk hjelp

113

Tror du at tilstanden er farlig eller lett kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nødtelefon 113.

Norsk forening for slagrammede (NFS)

941 72 388

Mandag kl. 10:00 - 14:00

Tirsdag kl. 10:00 - 14:00

Onsdag kl. 10:00 - 14:00

Torsdag kl. 10:00 - 14:00

NFS ønskjer å vere til hjelp for alle dei som har fått slag og deira familie.

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Sist oppdatert tirsdag 4. februar 2020