Skoliose

Skoliose er en sideveis skjevhet i ryggen. Det finnes flere ulike former for skoliose, og behandlingen avhenger av alvorlighetsgraden.

Skoliose, skjev ryggrad

​Røntgenbilde av skjev ryggrad.

Oppsummering

Skoliose kan være medfødt eller oppstå i barne- og ungdomsårene. I mange tilfeller er årsaken ukjent, men ryggskjevheten kan også skyldes underliggende nevrologisk og/eller muskulær sykdom.

Mindre skolioser behøver ofte ikke behandles, men kan kreve regelmessig oppfølging og kontroll. Ved større skolioser er ofte operasjon eller annen behandling nødvendig.

Her beskrives de ulike formene for skoliose.

Medfødt skoliose

​Medfødt skoliose er et resultat av unormal eller manglende utvikling av ryggen i fosterlivet. Unormal eller manglende vekst i deler av ryggvirvelen kombinert med normal vekst i resten av ryggvirvelen kan føre til at ryggen blir deformert.

Idiopatisk skoliose

Skoliose kan oppstå hos ellers friske barn eller ungdommer, og kalles da idiopatisk skoliose. Avhengig av når det oppstår, har tilstanden ulike fornavn:

 • infantil – under 3 år
 • juvenil – 3-10 år
 • adolescent – over 10 år

Nevromuskulær skoliose

​Nevromuskulær skoliose er deformert rygg på grunn av underliggende nevrologisk og/eller muskulær sykdom. Tilstanden oppstår tidlig i livet.

Syndromrelatert skoliose

​Syndromrelatert skoliose er deformert rygg forårsaket av en vekstforstyrrelse eller et syndrom. Siden hver tilstand eller syndrom arter seg forskjellig, vil også skjevheten være ulik. Hos mange vil skoliosen debutere tidlig. Uten behandling kan skoliose øke raskt og påvirke lungefunksjon og evnen til å gå og stå.

Symptomer på skoliose

Symptomer på medfødt skoliose

Avhengig av misdannelsen i ryggvirvlene, kan ryggsøylen bli deformert sideveis (skoliose), få økt forover-krumming (kyfose) eller bakover-krumming (lordose). Ryggen er ofte i tillegg rotert. Flere av disse feilstillingene vil ofte være til stede samtidig, og føre til mer kompleks deformitet.

Ryggskjevheten kan opptre sammen med andre misdannelser i indre organ og/eller muskel- og skjelettsystemet. Alle barn med medfødt skoliose skal undersøke hjerte og nyre.

Skoliosen kan i noen tilfeller bli oppdaget i fosterlivet eller i spedbarnsalderen.

Manglende lungeutvikling, pusteproblemer og lungesvikt
En misdannelse i brystkassen kan påvirke normal lungeutvikling. Brystkassen omfatter ryggraden, ribbeina og brystbeinet. En misdannelse her kan innebære unormal utvikling av ribbein, lunge og/eller pustemuskulatur.

Lungeutviklingen og pustemekanismen er avhengig av normale forhold, og en misdannelse i brystkassen kan få alvorlige følger, som manglende lungeutvikling, pusteproblemer og lungesvikt i ung alder. Dette er avhengig av graden av misdannelsen.

Symptomer på idiopatisk skoliose

Skjevheten gir vanligvis ingen symptomer og kan derfor oppdages ved en tilfeldighet. Lette smerter og muskeltretthet kan forekomme. Sterke smerter er uvanlig.

Fysiske tegn på skoliose hos barn og ungdommer er:

 • at hodet er ikke sentrert med resten av kroppen
 • forskjell i skulderhøyde, og skulderbladenes høyde eller stilling
 • fremstående ribbein på den ene siden
 • forskjell i hoftehøyde eller stilling
 • tendens til å lene seg mer til den ene siden enn den andre
 • svakhet, nummenhet eller tap av koordinasjon (i sjeldne tilfeller)

Symptomer på nevromuskulær skoliose

Ryggen kan være deformert sideveis (skoliose), avrundet (kyfose), svaiet (lordose) og/eller rotert med et skeivt bekken. Skjevheten kan være lokalisert i alle deler av ryggen fra nakke til bekken, avhengig av den underliggende sykdommen. Deformiteten i ryggen er ofte stor, stiv og økende. Skoliosens utvikling kan påvirke gå- og ståfunksjonen. Selve deformiteten er ikke forbundet med smerter.

Symptomer på syndromrelatert skoliose

Ryggen kan være deformert sideveis (skoliose), avrundet (kyfose), svaiet (lordose) og/eller rotert. Instabilitet i nakken og trange plassforhold i ryggkanalen kan forekomme ved noen tilstander. Skjevheten kan være lokalisert i alle deler av ryggen fra nakke til bekken, avhengig av den underliggende sykdommen.

Årsaker

Årsaker til medfødt skoliose

Misdannelsen oppstår svært tidlig i svangerskapet, og årsaken er ikke kjent.

Årsaker til idiopatisk skoliose

Årsaken til at ryggskjevheten oppstår, er ukjent. Nyere forskning tyder på at arvelige forhold kan medvirke. Idiopatisk skoliose i tenårene er vanligere hos jenter enn hos gutter.

Årsaker til nevromuskulær skoliose

Tilstanden er en del av en nevrologisk og/eller muskulær sykdom som blant annet påvirker ryggen. Vanlige underliggende sykdommer er:

Årsaker til syndromrelatert skoliose

Tilstanden er en del av en vekstforstyrrelse eller et syndrom som blant annet påvirker ryggen. Vanlige underliggende sykdommer er:

Utredning og diagnose

Hvordan stilles diagnosen for medfødt skoliose?

Det gjøres en standard screeningstest ved at barnet bøyer seg fremover. Ved skoliose vil det være forskjell i ribbeinenes form på hver side. Selve diagnosen baserer seg på undersøkelse av barnet og funn fra røntgen, CT, ultralyd og/eller MR.

Hvordan stilles diagnosen for idiopatisk skoliose?

Mistanke om skjevheten stilles ved at personen bøyer seg fremover. Ved en strukturell skoliose vil da ribbebuen stå høyere på den ene siden. Den endelige diagnosen baserer seg på debutalder, funn ved legeundersøkelse og røntgen, eventuelt også MR.

Hvordan stilles diagnosen for nevromuskulær skoliose?

Skjevheten blir ofte først oppdaget av barnelege eller foreldre, eller ved utredning for den nevromuskulære tilstanden. Selve diagnosen baserer seg på legeundersøkelse, røntgen og MR.

Behandling

Hvordan behandles medfødt skoliose?

Barnet går til regelmessige kontroller med røntgen for å kontrollere utviklingen og eventuelle forverringer av skjevheten.

Korsett

Korsettbehandling er et tilbud til barn som ikke er utvokst, der ryggskjevheten øker. Korsettet kan hindre videre utvikling av skoliosen, men virker generelt ikke korrigerende på skjevheten. Korsettet skal normalt benyttes 23 timer i døgnet. Hvor lenge korsettbehandlingen varer vil variere. Faktorer som spiller inn er hvor mye barnet har igjen å vokse når skoliosen oppdages, og hvor stor skjevheten er.

Operasjon

Operasjon vil være aktuelt ved stor grad av skjevhet, omfattende deformitet av ryggen eller brystkassen, eller utvikling av nevrologiske tilstander. Operasjonene har som mål å redusere ugunstig vekst av ryggsøylen. I tillegg til å kontrollere og korrigere skjevheten og brystveggen gjennom vekstperioden kan det være aktuelt å fjerne alvorlige misdannelser, og/ eller rette opp og avstive av deler av ryggsøylen.

Hvordan behandles idiopatisk skoliose?

Behandlingen er først og fremst regelmessig observasjon med røntgen for å følge utviklingen av skjevheten.

Korsett

Korsettilpassing kan være et alternativ for å bremse eller hindre utviklingen av skjevheten.

Seriegipsing 

For de aller yngste barna kan seriegipsing i de første barneårene være et alternativ.

Operasjon

Operasjon kan være aktuelt ved 

 • stor økning av ryggskjevheten
 • alvorlige og/eller stor skjevhet i ryggen og/eller brystkassen
 • utvikling av tilleggsproblematikk

Operasjonene er enten avstivning av en del av ryggsøylen eller å kontrollere og korrigere skjevheten og brystkassen gjennom vekstperioden (vekststaver). Endelig oppretting og avstiving av deler av ryggsøylen vil være aktuelt når ryggen og brystkassen er tilstrekkelig utvokst.

Hvordan behandles nevromuskulær skoliose?

Behandlingen av nevromuskulære skolioser er svært individuell, da de unormale skjevhetene også er svært individuelle.

Korsett

Ved stor skjevhet er det vanlig med korsett. Korsettet kan forbedre støttefunksjonen og generell kroppsholdning, men har liten innvirkning på utvikling av skjevheten. Grunnsykdommen spiller en avgjørende rolle for i hvilken grad barnet kan dra nytte av korsettet.

Hjelpemidler

Tilpassing av hjelpemidler som ganghjelpemidler eller rullestol vil være en viktig del av behandlingen, samt fysioterapi.

Operasjon

Valg av type operasjon må tilpasses hver enkelt grunnsykdom, og vil ofte kreve tverrfaglig vurdering. Operasjoner innebærer risiko for komplikasjoner. I forkant vil lunge-, hjerte/kar- og mage/tarm- og nevrologisk funksjon bli vurdert, i tillegg til ernæringsstatus. Aktuelle operasjoner kan være å stive av deler av ryggen, eller å kontrollere og korrigere ryggen gjennom vekstperioden med bruk av vekststaver. Sistnevnte har som mål å sikre samtidig vekst av ryggsøylen.

Hvordan behandles syndromrelatert skoliose?

Behandlingen av syndromskolioser er svært individuell, da de unormale kurvene også er svært individuelle.

Korsett

Ved store kurver er det vanlig med korsett. Korsettet kan forbedre støttefunksjonen og generell kroppsholdning, men har liten innvirkning på utvikling av skjevheten. Grunnsykdommen spiller en avgjørende rolle for i hvilken grad barnet kan dra nytte av korsettet.

Operasjon

Valg av type operasjon må tilpasses hver enkelt grunnsykdom, og vil ofte kreve tverrfaglig vurdering. Operasjoner innebærer risiko for komplikasjoner. I forkant vil lunge-, hjerte/kar- og mage/tarm- og nevrologisk funksjon bli vurdert, i tillegg til ernæringsstatus. Aktuelle operasjoner kan være å stive av deler av ryggen, eller å kontrollere og korrigere ryggen gjennom vekstperioden med bruk av vekststaver. Sistnevnte har som mål å sikre samtidig vekst av ryggsøylen.

Prognose

Forløpet for medfødt skoliose

Det er vanskelig å forutsi hvordan skoliosen vil utvikle seg etter hvert som barnet vokser. Det er derfor viktig at barnet går til regelmessige kontroller på sykehus, spesielt de første barneårene og i ungdomsårene når skjelettet utvikler seg raskest. Behandlingsopplegg som har som mål å kontrollere utvikling av ryggen er langt og omfattende. Medfødt skoliose opptrer ofte sammen med andre misdannelser eller sykdommer, og grad av dette vil også ha innvirkning på forløpet.

Forløpet for idiopatisk skoliose

Forløpet er delvis avhengig av debutalder. Gjennom jevnlig observasjon vil man følge utviklingen av skjevheten og kontinuerlig vurdere behandlingsbehovet. Observasjon er spesielt viktig de første årene og i ungdomsårene når skjelettet utvikler seg raskest. Mange kurver forblir uendret eller reduseres uten behandling, og oppleves uproblematisk for barnet eller ungdommen.

Barn og ungdom med skjevheter som krever seriegipsing, korsett eller operasjon, må igjennom et behandlingsopplegg der målet er best mulig korrigert skjevhet når barnet er utvokst. For skjevheter som oppstår tidlig i barneårene, kan behandlingen være langvarig. Skjevheter som oppstår i ungdomsårene vil vanligvis ha kortere behandlingsforløp, og har generelt god prognose.

Forløpet for nevromuskulær skoliose

Siden tilstanden skyldes ulike nevromuskulære sykdommer, er også forløpet svært individuelt. Sjansen for å utvikle omfattende skjevheter er stor dersom den oppstår på et tidlig tidspunkt, da barnet har mye igjen å vokse.

Tilstanden innebærer ofte skevt bekken, og mange har dårlig balanse og koordinering, samt dårlig eller manglende evne til å gå. Store skjevheter kan også påvirke brystpartiet og begrense lungekapasiteten. Det er risiko for forverring, og mange av barna vil ha behov for kirurgi.

Komplikasjoner forbundet med operasjoner er blodtap, infeksjoner og lungekomplikasjoner. For all behandling vil målet være en best mulig balansert rygg over et best mulig balansert bekken, der hver enkelt sin opplevelse av livskvalitet er i sentrum.

Froløpet for syndromrelatert skoliose

Siden tilstanden skyldes ulike underliggende tilstander, er også forløpet svært individuelt. Sjansen for å utvikle omfattende skjevheter er stor dersom den oppstår på et tidlig tidspunkt, da barnet har mye igjen å vokse. Store skjevheter kan også påvirke brystpartiet og begrense lungekapasiteten.

Komplikasjoner forbundet med operasjoner er blodtap, infeksjoner og lungekomplikasjoner. For all behandling vil målet være en best mulig balansert rygg over et best mulig balansert bekken, der hver enkelt sin opplevelse av livskvalitet er i sentrum.

Å leve med

Å leve med idiopatisk skoliose

De aller fleste lever et normalt liv med skoliose, men noen kan unntaksvis oppleve smerter.

Ved korsettbehandling anbefales det at alle deltar i variert fysisk aktivitet inntil et par timer daglig.

Etter operasjon frarådes deltakelse i kontaktidrett i 6 måneder og det kan være begrensninger mht. enkelte andre idrettsgrener den første tiden.

Graviditet og fødsler forløper normalt.

Ryggforeningen i Norge

69 26 87 00

Pasientorganisasjon for mennesker med rygg-, nakke- eller bekkenplager.

 

Innholdet er levert av Oslo universitetssykehus

Sist oppdatert torsdag 29. oktober 2020