Tourettes syndrom

Tourettes syndrom er en tilstand med tilbakevendende tics. Et tic er en ufrivillig, plutselig, rask, gjentagende, ikke-rytmisk bevegelse eller lyd.

Symptomer på Tourettes syndrom

Tourettes syndrom kjennetegnes av tilbakevendende tics. Det betyr at du får ufrivillige bevegelser (motoriske tics) og lyder (vokale tics) som kommer og går i perioder. Siden enhver bevegelse eller lyd kan bli til et tic, er det umulig å gi en fullstendig oversikt over alle typer tics.

Eksempler på hyppig forekommende tics er

  • blunking
  • hodebevegelser
  • harking eller kremting

For å få diagnosen Tourettes syndrom kreves det at ticsene kommer til syne før du fyller 18 år. Du skal ha minst to motoriske og ett vokalt tics, men disse trenger ikke opptre samtidig. Symptomene skal ha opptrådt daglig eller nesten daglig i minst 12 måneder og uten opphold i mer enn 2 måneder. Tics trenger ikke medføre plager eller funksjonsnedsettelse for at diagnosen kan stilles. Basert på disse kriteriene får cirka 1 prosent av barn og unge og 0,5 prosent av voksne diagnosen.

Forbigående tics med en varighet på mindre enn ett år er imidlertid ikke uvanlig og slike kan sees hos opptil 15-20 prosent av alle barn.

Forløp og hvordan tilstanden arter seg

Tourette syndrom arter seg forskjellig fra person til person. Det er vanligst at tics starter i 5–7 års alder, men tics kan også starte tidligere eller senere enn dette.

Tics i ansiktet kommer ofte før andre tics. Motoriske tics kommer ofte før vokale tics. Det er vanlig at tics er på sitt mest intense når du er 10–12 år gammel.

De fleste er mindre plaget av sine tics når de blir voksne. Det er ikke kjent hvilke faktorer som fører til at tics vedvarer, reduseres eller forsvinner eller en sjelden gang forverres i voksen alder.

Det er vanlig at mengden og type tics varierer over tid, slik at det enkelte dager eller perioder er mer tics enn andre. Tics kan også forekomme i serier. Mengden tics kan øke både under stress og under hvile, og kan avta ved konsentrasjon om oppgaver, som for eksempel hvis du spiller et instrument.

Mange kan beskrive en sensorisk trang/forvarsel forut de utfører et tic. Dette kan oppleves som for eksempel kløe, ubehag eller et indre press. Dette forvarslet blir mindre eller forsvinner en stund når ticet er blitt utført. Den forutgående sensoriske trangen kan deretter komme tilbake igjen etter en viss tid.

Tilleggsvansker ved Tourettes syndrom

De fleste med Tourettes syndrom har tilleggsvansker. Bare 10 prosent av de som har Tourettes syndrom har ingen tilleggsvansker. Hos mange er det tilleggsvanskene som gir de største utfordringene.

De vanligste tilleggsvanskene er

Årsaker til Tourettes syndrom

Tourettes syndrom er en nevrobiologisk tilstand. Det betyr at tics skyldes at nervesystemet ditt fungerer annerledes enn hos andre.

Familie- og tvillingstudier har vist at det ofte er flere i samme familie som har tics. Det synes å være ulike kombinasjoner av forskjellige gener og miljøfaktorer som kan gi tilstanden.

Behandling for Tourettes syndrom

For mange med Tourettes syndrom og milde tics kan undervisning og opplæring (psykoedukasjon) om tilstanden oppleves som tilstrekkelig behandling.

Dersom du har tilleggsproblemer som er mest plagsomme, bør disse behandles først.

Behandling av tics bør vurderes dersom dine tics gir plager, påvirker funksjonen eller gir sosiale eller følelsesmessige vansker. All behandling av tics er symptomatisk, det vil si at man behandler symptomene og ikke årsaken til at en person har tics. Målet for behandling er å dempe tics noe. Det kan være aktuelt med psykomotorisk fysioterapi, avspenningsøvelser og Botox i behandlingen. 

Førstevalg for behandling er tics-kontrollerende trening, som er adferdsterapeutiske behandlingsmetoder hvor du skal lære deg å få bedre kontroll på dine tics.

Andrevalg er medikamentell behandling av tics og bør overveies dersom dine tics virker hemmende på normal funksjon og når ikke‑medikamentelle tiltak ikke har ønsket effekt eller er vanskelig å gjennomføre.

Når man skal vurdere effekten av et behandlingsforsøk er det viktig å bruke lang nok observasjonstid, siden mengden og styrken av tics naturlig vil variere over tid

«Deep Brain Stimulation» (DBS) er en operasjonsmetode som kan brukes hos noensvært få utvalgte voksne med svært alvorlige tics.

Få hjelp og støtte

Touretteforeningen i Norge kan gi hjelp og informasjon til barn og voksne med tics og/eller Tourettes syndrom og deres pårørende

Norsk Tourette Forening

Kontakt brukerorganisasjonen Norsk Tourette Forening for å få hjelp og støtte.

NevSom

Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier har ansvar for følgende diagnoser: idiopatisk hypersomni, Kleine-Levin syndrom og narkolepsi. 

Ressursside om ADHD og andre nevroutviklingsforstyrrelser

Ressursside med fokus på ADHD, men også andre nevroutviklingsforstyrrelser, som autisme og Tourettes syndrom. Du finner informasjon både for fagfolk og brukere. 

Innholdet er levert av Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomni (NevSom)

Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomni (NevSom). Tourettes syndrom. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert onsdag 1. november 2023 [hentet søndag 14. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/sykdom/utviklingsforstyrrelser/tourettes-syndrom/

Sist oppdatert onsdag 1. november 2023