ንሕሙማት ካንሰር ዝወሃብ ፓኬጅ ተኸታታሊ ሕክምናዊ ሓገዝ

ካንሰር ከም ዘለዎ ብመርመራ እተፈልጠ ኵሉ ሰብ ኣብቲ ጥርኑፍ ሕክምናዊ ሓገዝ ንሕሙማት ካንሰር ዝብሃል ፓኬጅ ሕክምናዊ ሓገዝ ይካተት እዩ። እቲ ፓኬጅ ተኸታታሊ ሕክምናዊ ሓገዝ፡ ድሕሪ እቲ ናይ ካንሰር ሕክምና ምስ ረኸብካ ንዘድልየካ ኣገልግሎታትን ምክትታልን ዝምልከት ዕላል ዝሓዘ እዩ።

ካንሰር ከም ዘሎካ ምስ ተፈልጠ ዝግበረልካ ክትትል

ካንሰር ከም ዘለዎ ብመርመራ እተፈልጠ ኵሉ ሰብ ኣብቲ ጥርኑፍ ሕክምናዊ ሓገዝ ንሕሙማት ካንሰር ዝብሃል ፓኬጅ ሕክምናዊ ሓገዝ ይካተት እዩ። እቲ ፓኬጅ ተኸታታሊ ሕክምናዊ ሓገዝ፡ ድሕሪ እቲ ናይ ካንሰር ሕክምና ምስ ረኸብካ ንዘድልየካ ኣገልግሎታትን ምክትታልን ዝምልከት ዕላል ዝሓዘ እዩ። እቲ ትኹረት ክወሃቦ ዘለዎ ኩነታት ናብራኻን እቲ ንዓኻ ዘድሊ ነገራትን እዩ።

ኣብቲ ዘድልየካ ሓገዝ መሰረት ዝገበረ፡ ብጽቡቕ እተደራጀወን ዝግመትን ናይ ሕክምና ሓገዝ ክትረክብ ዕላማ ዝገበረ እዩ። እቲ ንሕሙማት ካንሰር ዝወሃብ ፓኬጅ ተኸታታሊ ሕክምናዊ ሓገዝን፡ ብዛዕባ ድሌታትካ ዝምልከት ዳህሳስ ዘለዎ ዕላላት ብምቕራብ ነዚ ኣስተዋጽኦ ክገብር እዩ።

እቲ ፓኬጅ ተኸታታሊ ሕክምና እንታይ የጠቓልል፧

እቲ ፓኬጅ ተኸታታሊ ሕክምና፡ ድሌታትካ ዝግምገመሉ ዕላል ዝሓቘፈ ሰለስተ ናይ ሕክምና መስርሕ የጠቓልል። እቲ ዝርርባት ድሕሪ እቲ ናይ ካንሰር ሕክምና ንዘድልየካ ነገራት ዝምልከት እውን እዩ።

ተወሳኺ ናይ ሕክምና ክትትል እንተድኣ ኣድልዩካ ብዛዕባ እዚ ሓበሬታ ነቶም ዝከታተሉኻ ክወሃብ እዩ። ኣብ መንጎ ኣገልግሎት ጥዕናን ካልኦት ኣገልግሎታትን ንኣብነት ናይ NAV ኣገልግሎት ስራሕን ድሕነትን ዝርርብ እውን ከድሊ ይኽእል እዩ።

ምዝዛም እቲ ፓኬጅ ተኸታታሊ ሕክምናዊ ሓገዝ

ናይ መወዳእታ እቲ ፓኬጅ ድሕሪ 12–18 ኣዋርሕ መርመራ መንሽሮ ምስ ተቐበልካ እዩ። እቲ ምክትታልካ ይውዳእ ማለት ግን ኣይኮነን። ተወሳኺ ምክትታል ኣብ ሆስፒታል፣ ምስ ሓፈሻዊ ሓኪምን/ወይ ካልኦት ናይ ኮሙን ኣገልግሎታትን ምስ ድሌታትካ ብዝመጣጠን መገዲ ኽግበረልካ እዩ።

እቲ ፓኬጅ ተኸታታሊ ሕክምናዊ ሓገዝ ንባዕሉ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ዳይረክቶሬት ጥዕና ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም (ብኖርወጅያኛ)።

ነዚ ጽሑፍ ዘዳለወ Helsedirektoratet

መወዳእታ ዝተመሓየሸ ሰሉስ፡ 15 መጋቢት መዓልቲ 2022 ዓ/ም