Familiegruppe og flerfamiliegruppe

Familie- og flerfamiliegrupper er et behandlingstilbud til personer med psykisk lidelse og deres nærmeste familie. Målet er å gi deg best mulig støtte og hjelp i hverdagen.

Når du har psykiske utfordringer kan det være vanskelig å uttrykke hvordan du har det overfor de som står deg nærmest. Kanskje du også er usikker på hvor mye og hva slags kontakt du ønsker å ha med familien.

Familien din er bekymret, og vil prøve å hjelpe deg på ulike måter. I møte med krise og sykdom hos et familiemedlem, er det vanlig å reagere både med redsel, sinne og uro. Det gjør at de ikke alltid klarer å møte deg på den måten du trenger. Mange familiemedlemmer opplever dessuten at de ikke vet nok om hva din psykiske lidelse innebærer.

Skulle du ønske at dere som familie fikk hjelp til å opprettholde kontakten i en vanskelig tid? Lurer familien din på hvordan de best kan bidra med å hjelpe deg?

Visste du at å involvere familien din når du strever psykisk øker sjansene for å få det bedre og bli helt frisk?

Visste du at å involvere familien din når du strever psykisk øker sjansene for å få det bedre og bli helt frisk?

Familiegruppe kan hjelpe deg som har fått en psykose- eller bipolar lidelse og deg som mistenker at du kan ha det. Det gir deg og familien din kunnskap om psykiske lidelser, stress, god kommunikasjon og hvordan du kan løse hverdagsutfordringer. Hør hvordan disse to ungdommene har opplevd å være i flerfamiliegruppe og ikke lenger stå alene.

Om familiegruppe og flerfamiliegruppe som behandlingsmetode

En familiegruppe innebærer at du, familien din og en eller to gruppeledere møtes regelmessig i 6-12 måneder. Gjennom samtaler, undervisning og problemløsning er målet å gi deg best mulig støtte og hjelp i hverdagen.

I en flerfamiliegruppe får du og din nærmeste familie mer kunnskap om hva det vil si å ha en psykisk lidelse. Sammen med andre i samme situasjon kan dere dele erfaringer og løsninger for å mestre eget liv.

Behandlingsmetodene er kunnskapsformidlende (psykoedukativt) familiesamarbeidet. I en familiegruppe og flerfamiliegruppe får du og familien din mer kunnskap om din psykiske lidelse. Behandlingen legger stor vekt på samarbeid og deling av erfaringer slik at dere skal forstå hverandre bedre.

Behandlingsmetodene er anbefalt i nasjonale retningslinjer for psykoselidelser, bipolare lidelser og samtidig rus- og psykiske lidelser. Det kan særlig være relevant for behandlng av: 

Anbefalingene er basert på forskning, som viser at denne metoden kan bidra til å forebygge tilbakefall eller redusere symptomene dine ved en eventuell ny sykdomsperiode. Det fører også ofte til at du greier mer og at du fungerer bedre sosialt.

Dette erstatter ikke annen behandling, men kommer i tillegg til annen psykologisk behandling og eventuelt medisinsk behandling.

Du kan få henvisning til en familie- eller flerfamiliegruppe fra fastlegen eller behandleren din. For informasjon om tilbudet kontakter du helsesykepleier, fastlege eller distriktspsykiatrisk senter (DPS) der du bor.

Hvorfor er samarbeid med familien viktig?

Undersøkelser viser at over halvparten av dem som blir utskrevet fra behandling på sykehus, er avhengig av familiens hjelp for å fungere. Familien din har viktig informasjon om din bakgrunn, ressurser og utfordringer. Når de samarbeider med deg og behandlerne dine, kan denne viktige kunnskapen brukes til å planlegge et best mulig behandlingsopplegg for deg.

Det er også viktig at familien får mulighet til å bearbeide reaksjonene sine. Gjennom familiegruppen får de veiledning og råd om hvordan de kan være gode omsorgspersoner for både deg, hverandre og eventuelt andre i familien.

Familien trenger kunnskap for å kunne være til hjelp og støtte for deg. Det jobbes med ulike problemstillinger og temaer:

  • Gjennomgang og vurdering av ressurser og behov i familien
  • Forståelse for psykisk helse
  • Generelle råd om hva familien kan gjøre
  • Konkrete råd om kommunikasjon
  • Psykiske og sosiale forhold som kan ha betydning for at du skal fungere best mulig
  • Hva fremmer og hva hemmer bedring
  • Hvordan løse dagligdagse utfordringer
  • Hvordan gjenkjenne tegn på fremskritt og tilbakefall
  • Ulike behandlingsmetoder
  • Rettigheter

Hva skjer i en familiegruppe?

I en familiegruppe deltar du, familien din og en eller to gruppeledere. Du bestemmer selv hvem i familien du ønsker å ha med.

Gruppen treffes regelmessig over en periode på cirka 6–12 måneder. Varigheten blir tilpasset behovet til deg og familien din. I de første møtene blir alle kjent og etablerer et samarbeid. Deretter inneholder møtene samtaler, undervisning og problemløsning. Dere lærer om stressfaktorer, mestringsstrategier, god kommunikasjon og finner løsninger på utfordringer i hverdagen, som du og familien kan prøve ut før neste møte.

Hva skjer i en flerfamiliegruppe?

I en flerfamiliegruppe deltar vanligvis fem personer som hver har med seg 1-3 familiemedlemmer. Du bestemmer selv hvem i familien du ønsker å ha med. Gruppen blir ledet av to gruppeledere.

Det arrangeres to undervisningsseminarer i flerfamiliegruppen, ett ved oppstart og ett senere.

Etter det innledende undervisningsseminaret er det gruppemøter annenhver uke i ett-to år. Du får beskjed om hvor lenge din gruppe varer før den starter. Møtene foregår på kveldstid og hvert møte varer i halvannen time.

Gruppemøtene handler om å finne løsninger på utfordringer i hverdagen. Det brukes en egen metode for problemløsning. Deltakere i flerfamiliegrupper opplever at erfaringene som blir formidlet i en slik gruppe kan bidra til forståelse og mestring av egen situasjon. Samtidig oppleves fellesskapet som støttende, noe som er viktig for at man ikke føler seg alene. Det blir ikke forventet at du deler dine innerste tanker i gruppen.

Om helsetjenesten der du bor ikke tilbyr flerfamiliegrupper, kan familiegrupper være et alternativ. 

Innholdet er levert av Vestre Viken HF

Vestre Viken HF. Familiegruppe og flerfamiliegruppe. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert torsdag 14. mars 2024 [hentet søndag 21. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/undersokelse-og-behandling/familiegruppe/

Sist oppdatert torsdag 14. mars 2024