Familiegruppe

Familiegruppe er et behandlingstilbud til personer med psykisk lidelse og deres nærmeste familie. Tilbudet innebærer at du, familien din og en eller to gruppeledere møtes regelmessig i 6-12 måneder. Gjennom samtaler, undervisning og problemløsning er målet å gi deg best mulig støtte og hjelp i hverdagen.

Skulle du ønske at dere som familie fikk hjelp til å opprettholde kontakten i en vanskelig tid? Lurer familien din på hvordan de best kan bidra med å hjelpe deg?

Når du har psykiske utfordringer kan det være vanskelig å uttrykke hvordan du har det overfor de som står deg nærmest. Kanskje du også er usikker på hvor mye og hva slags kontakt du ønsker å ha med familien.

Familien din er bekymret, og vil prøve å hjelpe deg på ulike måter. I møte med krise og sykdom hos et familiemedlem, er det vanlig å reagere både med redsel, sinne og uro. Det gjør at de ikke alltid klarer å møte deg på den måten du trenger. Mange familiemedlemmer opplever dessuten at de ikke vet nok om hva din psykiske lidelse innebærer.

Om familiegruppe som behandlingsmetode

Familiegruppe er et psykoedukativt, det vil si kunnskapsformidlende, familiesamarbeid. I en familiegruppe får du og familien din mer kunnskap om din psykiske lidelse. Behandlingen legger stor vekt på samarbeid og deling av erfaringer slik at dere skal forstå hverandre bedre.

Behandlingsmetoden er anbefalt i nasjonale retningslinjer for psykoselidelser, bipolare lidelser og samtidig rus- og psykiske lidelser. Anbefalingene er basert på forskning, som viser at denne metoden kan bidra til å forebygge tilbakefall eller redusere symptomene ved en eventuell ny sykdomsperiode. Det fører også ofte til at du greier mer og at du fungerer bedre sosialt.

Familiegruppen erstatter ikke annen behandling, men kommer i tillegg til annen psykologisk behandling og eventuelt medisinsk behandling.

En familiegruppe er et tilbud fra helseforetaket/sykehuset du tilhører. Du kan få henvisning fra fastlegen eller behandleren din. For informasjon om tilbudet der du bor, kontakt helsesykepleier, fastlege eller distriktspsykiatrisk senter (DPS).

Hvorfor er samarbeid med familien viktig?

Undersøkelser viser at over halvparten av dem som blir utskrevet fra behandling på sykehus, er avhengig av familiens hjelp for å fungere. Familien din har viktig informasjon om din bakgrunn, ressurser og utfordringer. Når de samarbeider med deg og behandlerne dine, kan denne viktige kunnskapen brukes til å planlegge et best mulig behandlingsopplegg for deg.

Det er også viktig at familien får mulighet til å bearbeide reaksjonene sine. Gjennom familiegruppen får de veiledning og råd om hvordan de kan være gode omsorgspersoner for både deg, hverandre og eventuelt andre i familien.

Hva skjer i en familiegruppe?

I en familiegruppe deltar du, familien din og en eller to gruppeledere. Du bestemmer selv hvem i familien du ønsker å ha med.

Gruppen treffes regelmessig over en periode på ca. 6–12 måneder. Varigheten blir tilpasset behovet til deg og familien din. I de første møtene blir alle kjent og etablerer et samarbeid. Deretter inneholder møtene samtaler, undervisning og problemløsning. Dere lærer om stressfaktorer, mestringsstrategier, god kommunikasjon og finner løsninger på utfordringer i hverdagen, som du og familien kan prøve ut før neste møte.

Familien trenger kunnskap for å kunne være til hjelp og støtte for deg. Det jobbes med ulike problemstillinger og temaer:

  • Gjennomgang og vurdering av ressurser og behov i familien
  • Forståelse for psykisk helse
  • Generelle råd om hva familien kan gjøre
  • Konkrete råd om kommunikasjon
  • Psykiske og sosiale forhold som kan ha betydning for at du skal fungere best mulig
  • Hva fremmer og hva hemmer bedring
  • Hvordan løse dagligdagse utfordringer
  • Hvordan gjenkjenne tegn på fremskritt og tilbakefall
  • Ulike behandlingsmetoder
  • Rettigheter

Når familiegruppen er ferdig, fortsetter du eventuelt annen behandling og oppfølging i samråd med din behandler eller fastlege.

Visste du at å involvere familien din når du strever psykisk øker sjansene for å få det bedre og bli helt frisk?

Visste du at å involvere familien din når du strever psykisk øker sjansene for å få det bedre og bli helt frisk?

Familiegruppe kan hjelpe deg som har fått en psykose- eller bipolar lidelse og deg som mistenker at du kan ha det. Det gir deg og familien din kunnskap om psykiske lidelser, stress, god kommunikasjon og hvordan du kan løse hverdagsutfordringer. Hør hvordan disse to ungdommene har opplevd å være i familiegruppe og ikke lenger stå alene

Innholdet er levert av Vestre Viken HF

Vestre Viken HF. Familiegruppe . [Internett]. Oslo: Direktoratet for e-helse; oppdatert mandag 8. november 2021 [hentet fredag 1. desember 2023]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/undersokelse-og-behandling/familiegruppe/

Sist oppdatert mandag 8. november 2021