Jordmorhjelp i EU/EØS

Du kan få refundert deler av utgifter du har hatt til jordmorhjelp i et annet EU/EØS-land. Gå gjennom alle stegene i denne veiviseren, og du får et godt bilde av hvilke rettigheter du har, og hva du må gjøre. Søknadsskjema finner du på steg 6.

Smilende jordmor kommer ut fra et sykehusrom

1

Dine rettigheter

Du kan gå til en jordmor i utlandet og få refundert utgifter tilsvarende hva du ville ha fått dekket i Norge.

For å kunne ha rett til refusjon må du som hovedregel være medlem i folketrygden. Da kan du få refundert deler av utgifter til følgende jordmorhjelp:

  • veiledning i familieplanlegging
  • kontrollundersøkelser ved svangerskap
  • fødsel utenfor institusjon

Dette gjelder uansett om du ønsker å gå til en offentlig eller privatpraktiserende jordmor.

Behandlingen og omfanget av jordmorhjelpen må være tilsvarende det du ville fått dekket i den offentlige helsetjenesten i Norge. Her finner du informasjon om hva slags svangerskapsoppfølging som dekkes i Norge.  

Vær oppmerksom på at du ikke får dekket utgifter til eksperimentell behandling. Du får heller ikke dekket utgifter til barselbesøk, ammeveiledning og deltakelse på kurs, for eksempel fødselsforberedende kurs.

Hvis Helfo anser deg for å være bosatt i et annet EU/EØS-land, kan du ikke få refusjon fra Helfo for jordmorhjelp der. Her finner du viktig informasjon om hvilke personer som har rett til å benytte seg av ordningen.

Eksempel

Kristine er gravid og oppholder seg i Tyskland. Hun skal ha vanlig jordmordoppfølging, og disse utgiftene vil hun få refundert. Jordmoren hun går til er også homøopat, men homøopati dekkes ikke i Norge. Kristine velger å motta homøopati selv om hun ikke vil få refusjon fra Helfo for denne delen av behandlingen.

Utgifter til helsehjelp i Storbritannia

Storbritannia gikk ut av EU/EØS i 2020 (brexit). Dette medførte endringer i rett til å få dekket utgifter til helsehjelp. Fra 1. januar 2024 gjelder en ny trygdeavtale mellom Storbritannia og Norge.

Les mer om stønad til helsetjenester i Storbritannia.

Folketrygdloven

2

Hvor mye kan du få refundert?

Beløpet du får refundert, er begrenset til det behandlingen ville kostet for det offentlige i Norge.

Kostnader for jordmorhjelp beregnes med utgangspunkt i norske offentlige takster:

  • Hvis du har betalt mer enn beregnet kostnad i Norge, vil refusjonsbeløpet være lavere enn det du har betalt for helsehjelpen.
  • Hvis du har betalt mindre enn beregnet kostnad i Norge, vil refusjonsbeløpet tilsvare de faktiske utgiftene dine.

Eksempel

Kristine har betalt mer for jordmorhjelpen i Tyskland enn beregnet kostnad for tilsvarende hjelp i Norge. Hun får derfor ikke dekket alle utgiftene hun har hatt.

3

Krav til jordmoren du skal gå til

For at du skal kunne få refundert utgifter til jordmorhjelp, stilles det noen krav til jordmoren du går til.

Jordmoren må ha tillatelse til å praktisere i det aktuelle landet og gyldig offentlig autorisasjon. Å ha gyldig autorisasjon betyr at de offentlige myndighetene i behandlingslandet har godkjent at en behandler oppfyller de formelle kravene til yrkestittelen.

Eksempel

Kristine forsikrer seg om at jordmoren hun går til har gyldig offentlig autorisasjon.

4

Husk dokumentasjon!

Husk å få med deg riktig dokumentasjon før du sender søknad til Helfo.

​Når oppfølgingen hos jordmor er utført, må du sørge for å få med deg

  • dokumentasjon på at jordmoren har gyldig autorisasjon
  • dokumentasjon fra jordmoren som viser ditt behandlingsbehov og hvilken oppfølging som er gjort
  • spesifisert faktura
  • betalingsbekreftelse, for eksempel original kvittering eller utskrift fra nettbank  

For at Helfo skal kunne ta stilling til kravet, må dokumentasjonen være forståelig for oss. Det betyr at den i utgangspunktet må være på norsk, dansk, svensk eller engelsk. Du bør derfor forsøke å få utstedt dokumentasjonen på et av disse språkene. Hvis dokumentene foreligger på et annet språk, kan Helfo ved behov be deg om å få disse oversatt. Du må betale for oversettelsen selv. Hvis du legger ved en oversettelse, må du også legge ved originalen.

Eksempel

Kristine ber jordmoren om å få nødvendig dokumentasjon på engelsk.

5

Reiseutgifter dekkes i liten grad

Du får ikke dekket mer enn det du ville fått hvis behandlingen var mottatt i Norge.

Du kan få innvilget dekning til deler av reiseutgiftene dine tilsvarende det du ville fått i Norge.

I Norge er hovedregelen at du får dekket reisen din med en standardsats per kilometer, uansett hvilket transportmiddel du har brukt. Du må reise til det geografisk nærmeste stedet helsetjenesten kan gis. For å få dekning må reisen være lengre enn ti kilometer hver vei og koste mer enn lokal minstetakst med rutegående transportmiddel.

Reiseutgifter som gir krav på refusjon, skal sendes på dette søknadsskjemaet:

Send søknadsskjemaet sammen med øvrig dokumentasjon – se neste steg. Hvis du får innvilget dekning av utgiftene dine hos Helfo, sender Helfo søknaden om reiseutgifter videre til Pasientreiser

Eksempel

Kristine bor i Lyngør. Nærmeste jordmor er i Tvedestrand. Selv om Kristine oppholder seg i utlandet, får hun altså bare dekket utgifter til reisen med en standardsats per kilometer på strekningen Lyngør-Tvedestrand-Lyngør. Hun sørger for å ta vare på aktuelle reisedokumenter.

6

Send søknad til Helfo

Når behandlingen er mottatt, kan du søke Helfo om refusjon. Søknaden må sendes innen 6 måneder.

Logg inn på Helfos digitale skjema og søk om å få refusjon

Du må sende skjema og dokumentasjon til Helfo innen 6 måneder fra behandlingsdato. Hvis du ikke har gjort opp på stedet, men har mottatt en faktura i etterkant, beregner vi fristen fra fakturadatoen i stedet for behandlingsdatoen. Med faktura mener vi i denne sammenhengen den første betalingsoppfordringen / det første betalingskravet som er sendt fra behandleren. 

For detaljer om dokumentasjonskrav, se «Husk dokumentasjon!».

Papirskjema

Hvis du ikke har mulighet til å benytte vårt digitale skjema, kan du i stedet fylle ut og sende dette skjemaet sammen med dokumentasjon til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg:

Eksempel

Kristine sender inn digitalt skjema sammen med all relevant dokumentasjon før det har gått seks måneder.

Veiledning Helsenorge

0047 23 32 70 00

Hverdager kl. 08:00 - 15:30

Innholdet er levert av Helfo

Helfo. Jordmorhjelp i EU/EØS. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert mandag 4. mars 2024 [hentet søndag 14. april 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/behandling-i-utlandet/jordmor-i-eu-eos/

Sist oppdatert mandag 4. mars 2024