Kiropraktor i EU/EØS

Du kan få refundert noen utgifter til kiropraktorbehandling i et annet EU/EØS-land. Gå gjennom alle stegene i denne veiviseren, og du får et godt bilde av hvilke rettigheter du har, og hva du må gjøre. Søknadsskjema finner du på steg 6.

Behandler holder i barnearm

1

Dine rettigheter

Dersom du vil til utlandet for å få utført undersøkelse eller behandling hos kiropraktor, kan du ha rett til å få refundert noen av utgiftene dine.

Dersom du oppholder deg midlertidig i et annet EU/EØS-land og det oppstår en situasjon som gjør at du trenger nødvendig helsehjelp, kan du bruke Europeisk helsetrygdkort. Dette vil også kunne gjelde kiropraktikk.

Hvis du planlegger å motta helsehjelp i Storbritannia, les om konsekvenser av brexit her.

Eksempel

Sissel har vondt i nakken. Hun har familie i Tyskland og er ofte på besøk der. Hun ønsker derfor å få behandling for sine plager hos en kiropraktor i Tyskland.

2

Hva kan du få dekket?

Det gis kun refusjon til undersøkelse eller behandling som er av vesentlig betydning for din funksjonsevne.

For å ha rett til å benytte deg av denne ordningen må du være medlem av folketrygden. Ordningen gjelder også i mange tilfeller for familiemedlemmer. Du kan ikke få stønad til behandling i et EU/EØS-land du anses å være bosatt i. Her finner du viktig informasjon om hvilke personer som har rett til å benytte seg av ordningen.

Vær oppmerksom på at det kun er en liten del av utgiftene som dekkes i Norge. Du får dekket det samme beløpet i utlandet som du ville fått i Norge.

Eksempel

Sissel har behov for å få behandlet nakken sin. Hun vet at bare en liten del vil bli refundert per behandling.

3

Du må selv finne en behandler

Du må selv finne en kiropraktor i et annet EU/EØS-land​.

Behandleren må ha tillatelse til å praktisere i det aktuelle landet og gyldig offentlig autorisasjon. Å ha gyldig autorisasjon betyr at de offentlige myndighetene i behandlingslandet har godkjent at en behandler oppfyller de formelle kravene til yrkestittelen.

Eksempel

Sissel har forsikret seg om at behandlingen hun ønsker vil bli gitt av en kiropraktor som har gyldig offentlig autorisasjon. Hun vet at hun må ha med dokumentasjon tilbake til Norge på at behandleren hun har vært hos har rett til å praktisere i Tyskland.

4

Husk dokumentasjon!

Det er viktig at du får med deg riktig dokumentasjon.

​Når behandlingen er utført, må du sørge for å få med deg

  • dokumentasjon på at alle behandlere har gyldig autorisasjon
  • dokumentasjon på din helsetilstand, undersøkelser og behandling i Norge
  • spesifisert faktura der pris og navn på behandler fremkommer per behandling
  • epikrise eller annen dokumentasjon på behandlinger/undersøkelser som er utført
  • originale kvitteringer eller annen dokumentasjon som viser at utgiftene er betalt

For at Helfo skal kunne ta stilling til kravet, må dokumentasjonen være forståelig for oss. Det betyr at den i utgangspunktet må være på norsk, dansk, svensk eller engelsk. Du bør derfor forsøke å få utstedt dokumentasjonen på et av disse språkene. Hvis dokumentene foreligger på et annet språk, kan Helfo ved behov be deg om å få disse oversatt. Du må betale for oversettelsen selv. Hvis du legger ved en oversettelse, må du også legge ved originalen.

Eksempel

Sissel sørger blant annet for å få kopi av kiropraktorens autorisasjon.

5

Reiseutgifter dekkes i liten grad

Du får ikke dekket mer enn det du ville fått dersom behandlingen var mottatt i Norge.

Du kan få innvilget dekning til deler av reiseutgiftene dine tilsvarende det du ville fått i Norge.

I Norge er hovedregelen at du får dekket reisen din med en standardsats per kilometer, uansett hvilket transportmiddel du har brukt. Du må reise til det geografisk nærmeste stedet helsetjenesten kan gis. For å få dekning må reisen være lengre enn ti kilometer hver vei og koste mer enn lokal minstetakst med rutegående transportmiddel.

Reiseutgifter som gir krav på refusjon, skal sendes på dette søknadsskjemaet:

Send søknadsskjemaet sammen med øvrig dokumentasjon – se neste steg. Dersom du får innvilget dekning av utgiftene dine hos Helfo, sender Helfo søknaden om reiseutgifter videre til Pasientreiser

Eksempel

Sissel bor på Solumsmoen. Nærmeste behandlingssted i Norge ville vært Åmot. Selv om Sissel skal til utlandet, får hun altså kun dekket utgifter til reisen med en standardsats per kilometer på strekningen Solumsmoen-Åmot-Solumsmoen. Hun sørger for å ta vare på aktuelle reisedokumenter.

6

Send søknad til Helfo

Når behandlingene er mottatt, kan du søke Helfo om refusjon. Søknad må sendes innen 6 måneder.

Logg inn på Helfos digitale skjema og søk om å få refusjon

Du må sende skjema og dokumentasjon til Helfo innen 6 måneder fra behandlingsdato. Hvis du ikke har gjort opp på stedet, men har mottatt en faktura i etterkant, beregner vi fristen fra fakturadatoen i stedet for behandlingsdatoen. Med faktura mener vi i denne sammenhengen den første betalingsoppfordringen / det første betalingskravet som er sendt fra behandleren. 

For detaljer om dokumentasjonskrav, se «Husk dokumentasjon!».

Papirskjema

Dersom du ikke har mulighet til å benytte vårt digitale skjema, kan du i stedet fylle ut

 og sende dette sammen med dokumentasjon til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.​

Eksempel

Sissel sender inn digitalt skjema sammen med all relevant dokumentasjon før det har gått seks måneder. Sissels nakkeplager gir henne rett til refusjon.

Veiledning Helsenorge

0047 23 32 70 00

Hverdager kl. 08:00 - 15:30

Innholdet er levert av Helfo

Helfo. Kiropraktor i EU/EØS. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert mandag 2. oktober 2023 [hentet tirsdag 16. april 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/behandling-i-utlandet/kiropraktor-i-eu-eos/

Sist oppdatert mandag 2. oktober 2023