Legehjelp i EU/EØS

Du kan få refundert deler av utgiftene til legehjelp i et annet EU/EØS-land. Gå gjennom alle stegene i denne veiviseren, og du får et godt bilde av hvilke rettigheter du har, og hva du må gjøre. Søknadsskjema finner du på steg 6.

Lege på kontoret sitt

1

Dine rettigheter

Du kan benytte deg av legehjelp i utlandet og få refundert deler av utgiftene tilsvarende hva du ville fått i Norge.

​Dette gjelder uansett om du ønsker å gå til en offentlig eller privatpraktiserende lege.

NB: Dersom du går til spesialistlege, er det krav til henvisning og dokumentasjon på autorisasjon.

For å ha rett til å benytte deg av denne ordningen må du være medlem av folketrygden. Ordningen gjelder også i mange tilfeller for familiemedlemmer. Du kan ikke få stønad til behandling i et EU/EØS-land du anses å være bosatt i. Her finner du viktig informasjon om hvilke personer som har rett til å benytte seg av ordningen.

Dersom du oppholder deg midlertidig i et annet EU/ EØS-land og det oppstår en situasjon som gjør at du trenger nødvendig helsehjelp, kan du bruke Europeisk helsetrygdkort​.

Hvis du planlegger å motta helsehjelp i Storbritannia, les om konsekvenser av brexit her.

Eksempel

Per oppholder seg i Spania fire måneder om vinteren. Per har diabetes og går derfor regelmessig til lege, også når han oppholder seg i Spania. Han benytter seg av et skandinavisk legekontor med privatpraktiserende allmennleger.

Folketrygdloven

2

Du må selv finne en behandler

Du må selv finne en lege i et annet EU/EØS-land.

Behandleren må ha tillatelse til å praktisere i det aktuelle landet og gyldig offentlig autorisasjon. Å ha gyldig autorisasjon betyr at de offentlige myndighetene i behandlingslandet har godkjent at en behandler oppfyller de formelle kravene til yrkestittelen.

Eksempel

Per har forsikret seg om at legen han skal til har gyldig offentlig autorisasjon. Han vet at han må ha med dokumentasjon på at enhver behandler han har vært hos har rett til å praktisere i Spania.

3

Hva kan du få dekket?

Du får kun dekket utgifter til behandling som du også ville fått dekket i Norge. Eksperimentell behandling dekkes ikke.

​Du får refundert det behandlingen ville kostet for det offentlige i Norge.

Eksempel

Per skal ha en vanlig legekontroll. Dette er en konsultasjon som han også kunne fått i Norge, og som derfor blir dekket.

4

Husk dokumentasjon!

Du må selv huske på å få med deg riktig dokumentasjon.

​Når behandlingen er utført, må du ta med

  • dokumentasjon på at legen(e) har gyldig autorisasjon
  • nødvendig dokumentasjon på din helsetilstand, undersøkelser og eventuelt behandling
  • dokumentasjon på hvilke typer behandlinger som er utført
  • originale kvitteringer for alle utgifter
  • dokumentasjon på at utgiftene er betalt

For at Helfo skal kunne ta stilling til kravet, må dokumentasjonen være forståelig for oss. Det betyr at den i utgangspunktet må være på norsk, dansk, svensk eller engelsk. Du bør derfor forsøke å få utstedt dokumentasjonen på et av disse språkene. Hvis dokumentene foreligger på et annet språk, kan Helfo ved behov be deg om å få disse oversatt. Du må betale for oversettelsen selv. Hvis du legger ved en oversettelse, må du også legge ved originalen.

Eksempel

Per sørger blant annet for å få kopi av legens autorisasjon.

5

Reiseutgifter dekkes i liten grad

Du får ikke dekket mer enn det du ville fått dersom behandlingen var mottatt i Norge.

 Du kan få innvilget dekning til deler av reiseutgiftene dine tilsvarende det du ville fått i Norge.

I Norge er hovedregelen at du får dekket reisen din med en standardsats per kilometer, uansett hvilket transportmiddel du har brukt. Du må reise til det geografisk nærmeste stedet helsetjenesten kan gis. For å få dekning må reisen være lengre enn ti kilometer hver vei og koste mer enn lokal minstetakst med rutegående transportmiddel.

Reiseutgifter som gir krav på refusjon, skal sendes på dette søknadsskjemaet:

Send søknadsskjemaet sammen med øvrig dokumentasjon – se neste steg. Dersom du får innvilget dekning av utgiftene dine hos Helfo, sender Helfo søknaden om reiseutgifter videre til Pasientreiser

Eksempel

Per bor i Øyfjell. Nærmeste allmennlege er i Rauland. Selv om Per skal til utlandet, får han altså kun dekket utgifter til reisen med en standardsats per kilometer på strekningen Øyfjell-Rauland-Øyfjell. Han sørger for å ta vare på aktuelle reisedokumenter.

6

Send søknad til Helfo

Når behandlingen er mottatt, kan du søke Helfo om refusjon. Søknad må sendes innen 6 måneder.

Logg inn på Helfos digitale skjema og søk om å få refusjon

Du må sende skjema og dokumentasjon til Helfo innen 6 måneder fra behandlingsdato. Hvis du ikke har gjort opp på stedet, men har mottatt en faktura i etterkant, beregner vi fristen fra fakturadatoen i stedet for behandlingsdatoen. Med faktura mener vi i denne sammenhengen den første betalingsoppfordringen / det første betalingskravet som er sendt fra behandleren.

For detaljer om dokumentasjonskrav, se «Husk dokumentasjon!».

Papirskjema

Dersom du ikke har mulighet til å benytte vårt digitale skjema, kan du i stedet fylle ut

og sende dette sammen med dokumentasjon til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.​

PS: Dersom du fyller ut skjema på vegne av barn under 16 år, er det barnets personopplysninger som skal fylles inn. Det er imidlertid foreldre/foresatte som skal undertegne skjemaet.

Eksempel

Per sender inn digitalt skjema sammen med all relevant dokumentasjon før det har gått seks måneder. Per har rett til refusjon i tråd med takstene.

Veiledning Helsenorge

0047 23 32 70 00

Hverdager kl. 08:00 - 15:30

7

Frikort

Flere typer helsehjelp kan gi rett til frikort for helsetjenester når du har betalt egenandeler for et bestemt beløp (egenandelstaket).

Dette gjelder også dersom helsehjelpen er mottatt i et annet EU/EØS-land.

Det blir beregnet en egenandel under saksbehandlingen av ditt refusjonskrav for utlandsbehandling. Denne egenandelen blir meldt inn i egenandelsregisteret og danner grunnlag for frikort for helsetjenester. Har du allerede frikort, vil du få egenandelen utbetalt sammen med refusjonen.

Når du mottar frikort fra Helfo, vil du ikke lenger måtte betale egenandel for helsetjenester som inngår i den aktuelle frikortordningen. Frikortet gjelder i Norge. I andre EU/EØS-land må du legge ut for behandlingen selv.

Les mer om egenandelstak og hvilke helsetjenester som omfattes av frikortordningen her​.​

Innholdet er levert av Helfo

Helfo. Legehjelp i EU/EØS. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert mandag 2. oktober 2023 [hentet søndag 14. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/behandling-i-utlandet/legehjelp-i-eu-eos/

Sist oppdatert mandag 2. oktober 2023