Ortoptist i EU/EØS

Du kan få refundert utgifter du har hatt til ortoptist i et annet EU/EØS-land. Gå gjennom alle stegene i denne veiviseren, og du får et godt bilde av hvilke rettigheter du har, og hva du må gjøre. Søknadsskjema finner du på steg 6.

Kvinne til undersøkelse hos ortoptist

1

Før du reiser

Dersom du har behov for behandling hos ortoptist, og du ønsker å motta denne behandlingen i EU/EØS, kan du motta refusjon for deler av utgiftene dine.

Du må ha henvisning fra lege som er spesialist i øyesykdommer. Det må gå frem av henvisningen hva som er nøyaktig diagnose og resultat av undersøkelser. 

For å ha rett til å benytte deg av denne ordningen må du være medlem av folketrygden. Ordningen gjelder også i mange tilfeller for familiemedlemmer. Du kan ikke få stønad til behandling i et EU/EØS-land du anses å være bosatt i. Her finner du viktig informasjon om hvilke personer som har rett til å benytte seg av ordningen.

Dersom du oppholder deg midlertidig i et annet EU/EØS-land og det oppstår en situasjon som gjør at du trenger nødvendig helsehjelp, kan du bruke Europeisk helsetrygdkort​. Dette vil også kunne gjelde ortoptistbehandling.

Hvis du planlegger å motta helsehjelp i Storbritannia, les om konsekvenser av brexit her

Eksempel

Floris er seks år og har strabisme (skjeling). Han har vært hos øyespesialist i Norge og fått henvisning til ortoptist. Floris kommer opprinnelig fra Nederland, og foreldrene hans ønsker at han skal motta behandling for synsproblemene sine i hovedstaden Amsterdam.

2

Hva kan du få dekket?

Det gis kun refusjon til undersøkelse eller behandling som er av vesentlig betydning for din funksjonsevne.

Behandlingen for ungdom og voksne dekkes med opptil 269 kroner (fra 1. juli 2023) per behandling.

For barn under 12 år dekkes behandlingen med opptil 457 kroner (fra 1. juli 2023) per behandling. 

Eksempel

Floris skal ha flere behandlinger. Hver enkelt behandling dekkes med opptil 457 kroner.

3

Du må selv finne en behandler

Du må selv finne en ortoptist i et annet EU/EØS-land​​.

Behandleren må ha tillatelse til å praktisere i det aktuelle landet og gyldig offentlig autorisasjon. Å ha gyldig autorisasjon betyr at de offentlige myndighetene i behandlingslandet har godkjent at en behandler oppfyller de formelle kravene til yrkestittelen.

Eksempel

Foreldrene til Floris har forsikret seg om at behandlingen de ønsker vil bli gitt av en ortoptist som har gyldig offentlig autorisasjon. De vet at de må ha med dokumentasjon tilbake til Norge på at behandleren Floris har vært hos har rett til å praktisere i Nederland.

4

Husk dokumentasjon!

Det er viktig å få med seg all nødvendig dokumentasjon før du søker om refusjon.

​Når behandlingen er utført, må du ta med

  • dokumentasjon på at alle behandlere har gyldig autorisasjon
  • nødvendig dokumentasjon på din helsetilstand, undersøkelser og eventuelt behandling
  • dokumentasjon på hvilke typer behandlinger som er utført 
  • originale kvitteringer for alle utgifter
  • dokumentasjon på at utgiftene er betalt

For at Helfo skal kunne ta stilling til kravet, må dokumentasjonen være forståelig for oss. Det betyr at den i utgangspunktet må være på norsk, dansk, svensk eller engelsk. Du bør derfor forsøke å få utstedt dokumentasjonen på et av disse språkene. Hvis dokumentene foreligger på et annet språk, kan Helfo ved behov be deg om å få disse oversatt. Du må betale for oversettelsen selv. Hvis du legger ved en oversettelse, må du også legge ved originalen.

Eksempel

Foreldrene til Floris sørger blant annet for å få kopi av ortoptistens autorisasjon.

5

Reiseutgifter dekkes i liten grad

Du får ikke dekket mer enn det du ville fått dersom behandlingen var mottatt i Norge.

Du kan få innvilget dekning til deler av reiseutgiftene dine tilsvarende det du ville fått i Norge.

I Norge er hovedregelen at du får dekket reisen din med en standardsats per kilometer, uansett hvilket transportmiddel du har brukt. Du må reise til det geografisk nærmeste stedet helsetjenesten kan gis. For å få dekning må reisen være lengre enn ti kilometer hver vei og koste mer enn lokal minstetakst med rutegående transportmiddel.

Reiseutgifter som gir krav på refusjon, skal sendes på dette søknadsskjemaet:

Send søknadsskjemaet sammen med øvrig dokumentasjon – se neste steg. Dersom du får innvilget dekning av utgiftene dine hos Helfo, sender Helfo søknaden om reiseutgifter videre til Pasientreiser

Eksempel

Floris og familien bor i Oslo. De ville ikke hatt nevneverdig reisevei til ortoptist i Oslo, og reiseutgiftene vil derfor ikke bli dekket i Nederland.

6

Send søknad til Helfo

Når behandlingen er utført, kan du søke Helfo om refusjon. Søknad må sendes innen 6 måneder.

Logg inn på Helfos digitale skjema

Søk om å få refundert utgifter til behandling i et annet EU/EØS-land

Du må sende skjema og dokumentasjon til Helfo innen 6 måneder fra behandlingsdato. Hvis du ikke har gjort opp på stedet, men har mottatt en faktura i etterkant, beregner vi fristen fra fakturadatoen i stedet for behandlingsdatoen. Med faktura mener vi i denne sammenhengen den første betalingsoppfordringen / det første betalingskravet som er sendt fra behandleren. 

For detaljer om dokumentasjonskrav, se «Husk dokumentasjon!». 

Papirskjema

Dersom du ikke har mulighet til å benytte vårt digitale skjema, kan du i stedet fylle ut

og sende dette sammen med dokumentasjon til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.

Eksempel

Floris’ foreldre sender inn digitalt skjema sammen med all relevant dokumentasjon før det har gått seks måneder. Floris’ diagnose gir rett til refusjon.

Veiledning Helsenorge

0047 23 32 70 00

Hverdager kl. 08:00 - 15:30

Innholdet er levert av Helfo

Helfo. Ortoptist i EU/EØS. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert mandag 2. oktober 2023 [hentet fredag 23. februar 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/behandling-i-utlandet/ortoptist-i-eu-eos/

Sist oppdatert mandag 2. oktober 2023