Tannbehandling i EU/EØS

I Norge betaler man som regel tannlegeregningen sin selv. Men det finnes noen unntak, og disse unntakene gjelder også i EU/EØS. Gå gjennom alle stegene i denne veiviseren, og du får et godt bilde av hvilke rettigheter du har, og hva du må gjøre. Søknadsskjema finner du på steg 9.

Tannlege med munnbind

1

Refusjon ved bestemte tilstander

Det er bare enkelte tilstander/tilfeller som gir rett til refusjon for tannbehandling mottatt i utlandet. Det er også begrenset hvor mye refusjon du kan få.

For å ha rett til å benytte deg av denne ordningen må du være medlem av folketrygden. Ordningen gjelder også i mange tilfeller for familiemedlemmer. Du kan ikke få stønad til behandling i et EU/EØS-land du anses å være bosatt i. Her finner du viktig informasjon om hvilke personer som har rett til å benytte seg av ordningen.

Det er 15 tilstander/tilfeller som kan gi rett til stønad:

 • 1. Sjelden medisinsk tilstand
 • 2. Leppe-kjeve-ganespalte
 • 3. Svulster i munnhule, tilgrensende vev eller hoderegionen for øvrig
 • 4. Infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisinske tilstander
 • 5. Sykdommer og anomalier i munn og kjeve (tann- og kjevekirurgisk behandling)
 • 6a. Periodontitt (tannkjøttsykdom)
 • 6b. Rehabilitering ved tanntap som følge av grav marginal periodontitt
 • 7. Tannutviklingsforstyrrelser (medfødte tilstander)
 • 8. Bittanomalier (tannregulering/kjeveortopedi)
 • 9. Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon (alvorlig tanngnissing og syreskader)
 • 10. Hyposalivasjon (munntørrhet)
 • 11. Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmateriale (i munnhule eller på hud
 • 12. Tannskade ved godkjent yrkesskade
 • 13a. Omfattende tannskade ved ulykke
 • 13b. Traumatiske tannskader hos bruker som lider av sykdom som kan gi fallskader
 • 14. Sterk nedsatt evne til egenomsorg hos personer som har varig sykdom eller varig nedsatt funksjonsevne (den sterkt nedsatte evnen til egenomsorg må ha vart i minst ett år og ha forårsaket redusert tannhelse)
 • 15. Helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven (og ute av stand til å kunne bruke løstsittende protese)

Selv om tilstanden din faller inn under ett av disse punktene, er det ikke sikkert at du har rett til å få dekket behandlingen du har mottatt. Dette er fordi det er ulike vilkår som må være oppfylt.

Tannlegen din i Norge vil kunne informere mer om reglene for refusjon. Du kan også lese om folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling i Helsedirektoratets rundskriv.

Du må sørge for at Helfo får nødvendig dokumentasjon slik at vi har godt grunnlag for å vurdere om vilkårene for refusjon er oppfylt. Helfo kan ikke innvilge refusjon dersom søknaden mangler dokumentasjon. Se steg 7 for oversikt over hva du må legge ved søknaden.

Dersom du trenger kjeveortopedisk behandling, må du ha henvisning fra tannlege eller tannpleier som praktiserer i Norge. Henvisningen må du ha med deg fra Norge. Det holder altså ikke å få henvisning fra en norsk tannlege i utlandet.

Utgifter til nødvendig kjeveortopedisk behandling (tannregulering) i utlandet dekkes etter de samme takster som i Norge.

Eksempel

Anders har mistet to tenner. Tannlegen hans opplyser at han har mistet disse tennene på grunn av tannkjøttsykdommen periodontitt. Det kan bare gis refusjon til behandling av den ene tannen. For periodontitt gis det ikke refusjon til tenner som ligger i bakre del av munnen. Anders synes at behandlingen blir for dyr, selv om han får dekket deler av regningen for den ene tannen. Han har hørt at han kan ta denne behandlingen i et annet EU/EØS-land, og bestemmer seg for at han vil få gjennomført behandlingen i utlandet. Han vet at behandlingen må dokumenteres for at han skal få refusjon fra Helfo.

2

Refusjon for bestemte grupper

Enkelte persongrupper har rett til nødvendig tannhelsehjelp i den offentlige tannhelsetjenesten i Norge. Noen av disse gruppene kan ta med seg retten til behandling ut til andre EU/EØS-land.

​De gruppene dette gjelder er

 • barn og ungdom under 18 år
 • psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon
 • eldre langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie
 • ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret (egenandel på 25 prosent av den fastsatte norske taksten)

Andre grupper fylkeskommunen har vedtatt å prioritere, kan ikke ta med seg retten til behandling ut til andre EU/EØS-land.

Eksempel

Ettersom Anders ikke tilhører en av de nevnte gruppene, får han ikke refusjon etter denne ordningen.

3

Du må selv finne en behandler

​Du må finne en tannlege eller tannpleier i et annet EU/EØS-land​. Dersom du får dekket deler av tannutgiftene dine av Helfo, er det normalt en tannlege som utfører behandlingen. I noen tilfeller kan en autorisert tannpleier utføre behandling av tannkjøttsykdommen periodontitt.

Behandleren må ha gyldig offentlig autorisasjon i det aktuelle landet. Det betyr at behandleren må ha rett til å praktisere som tannlege eller tannpleier i det landet behandlingen utføres. Det er ditt ansvar å dokumentere dette.

Eksempelvis må behandlere i Spania

 • ha offentlig autorisasjon i Spania
 • være medlem i Council of Dentists

Du må sjekke om det er et vilkår at behandlingen er utført av spesialist. I så fall må du undersøke om vedkommende har den spesialiseringen som kreves for tilsvarende behandling i Norge.

Vær oppmerksom på at tannleger i EØS ofte har en annen spesialistkompetanse enn tannleger i Norge. Da må spesialistutdannelsen tilsvare den norske spesialistutdannelsen. Det er ditt ansvar å dokumentere dette.

Hvis du planlegger å motta helsehjelp i Storbritannia, les om konsekvenser av brexit her.

Eksempel

Anders finner en utenlandsk tannklinikk. Han undersøker om behandlingen han ønsker vil bli gitt av tannleger eller tannpleiere som har gyldig offentlig autorisasjon. Han vet at han må ha med dokumentasjon tilbake til Norge på at enhver behandler han skal til har rett til å praktisere i det aktuelle landet.

4

Krav ved implantatforankret protetikk

Det er særlige krav til behandlere ved implantatforankret protetikk.

For å få dekket utgifter til tannprotetisk behandling må både tannlegen som utfører kirurgien og tannlegen som utfører protetikken ha spesialistutdannelse på sitt felt.

Hvis én av tannlegene ikke oppfyller kravet, vil du ikke få dekket noen av utgiftene.

Eksempel

For å få dekket utgiftene til behandling for periodontitt må Anders til spesialist. Da må han også undersøke om vedkommende har den spesialiseringen som kreves for tilsvarende behandling i Norge. Anders må være sikker på følgende: a) At tannlegen har laget en behandlingsplan. I planen må det fremgå hvilke tenner som skal behandles/erstattes og hvorfor. b) At både det kirurgiske og protetiske arbeidet er utført av tannleger med riktig spesialisering.

5

Risikoer ved å ta behandling i utlandet

Faren for å bli smittet av antibiotikaresistente bakterier, som for eksempel gule stafylokokker (kalt MRSA), er større når du velger å reise ut av Norge for å få behandling.

I utgangspunktet skal behandling du får i utlandet være tilsvarende den du ville fått i Norge, og den vil kunne følges opp av tannleger her. I noen tilfeller vil det være små forskjeller som vil gjøre det vanskelig å følge opp behandlingen i Norge. 

Dersom det oppstår akutte komplikasjoner, kan det også i enkelte tilfeller være vanskelig for tannleger i Norge å følge opp behandlingen som er gitt i et annet land. Dette fordi metoden og/eller for eksempel implantater som er benyttet, kan være av en annen type enn den som brukes her.

Infeksjoner

Antibiotikaresistente bakterier, som for eksempel gule stafylokokker kalt MRSA (meticillinresistente Staphylococcus aureus), er et økende problem i mange land. Du må være klar over at faren for å bli smittet av slike bakterier er større når du velger å reise ut av Norge for å få behandling.

Dersom du har fått tannbehandling eller omfattende poliklinisk behandling eller har vært innlagt på sykehus utenfor Norden i løpet av de siste 12 månedene, må fastlegen din teste deg for bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika før du kan få behandling ved sykehus i Norge.

Hvis du har flere spørsmål om dette, bør du ta kontakt med fastlegen din.

Pasientskadeerstatning

Alle former for medisinsk behandling innebærer en risiko. Dersom noe går galt under behandling i Norge, kan du søke om erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning.

Dersom behandlingen er utført i et av de nordiske landene, kan du søke om erstatning gjennom de nasjonale ordningene for pasientskadeerstatning. Norsk pasientskadeerstatning kan gi deg veiledning om hvordan du bør gå frem.

Hvis du har fått en skade som følge av behandling i utlandet, er det behandlingslandets regler om erstatning som gjelder, og du må selv fremme krav om erstatning.

Dersom det finnes en egen pasientskadeerstatning i behandlingslandet, må du selv kontakte denne. Du kan få hjelp av Nasjonalt kontaktpunkt i behandlingslandet med å komme i kontakt med riktig instans. Eventuelt kan du måtte rette krav om erstatning etter skade ved behandling direkte mot behandlingsstedet.

Pasientskadeloven dekker bare utenlandske sykehus og leger dersom det offentlige på forhånd har inngått avtale med behandlingsstedet gjennom avtale om kjøp av tjenester. Et eksempel er når pasienter blir sendt til utlandet som et resultat av ventelistegaranti.

Eksempel

Anders er klar over at faren for å bli smittet av antibiotikaresistente bakterier er større når han velger å reise ut av Norge for å få behandling.

6

Tannlegen må fylle ut et skjema som du sender inn

Du må ta med deg et eget skjema til tannlegen ved behandlingsstart, og be tannlegen som behandler deg om å fylle ut og skrive under. Skjemaet fra tannlegen må du legge ved søknaden din.

Skjemaet som må fylles ut av tannlegen/kjeveortopeden etter hver behandling, heter

Ved førstegangsvurdering i forbindelse med kjeveortopedisk behandling skal i tillegg følgende skjema fylles ut:

Det skal også dokumenteres hvilken behandling som er utført. Behandlende kjeveortoped gjør dette ved å fylle ut følgende takstskjema:

Skjemaene sendes Helfo sammen med røntgenbilder, foto og behandlingsplan.

Vær oppmerksom på at behandlende kjeveortoped må fylle ut et nytt takstskjema ved hvert besøk. Disse sendes til Helfo innen 6 måneder fra hver enkelt behandlingsdato sammen med spesifiserte kvitteringer.

Eksempel

Anders sjekker med tannlegen, som har utført behandlingen, at kravskjemaet for behandlere er fylt ut og signert. Han sørger også for å få med røntgenbilder som er tatt før behandlingen begynte, samt spesifiserte kvitteringer som viser at behandlingen er betalt.

7

Reiseutgifter dekkes i liten grad

Du får ikke dekket mer enn det du ville fått dersom behandlingen var mottatt i Norge.

Du kan få innvilget dekning til deler av reiseutgiftene dine tilsvarende det du ville fått i Norge. Du har kun krav på å få dekket reiseutgifter dersom du får innvilget refusjon på tannlegebehandlingen.

I Norge er hovedregelen at du får dekket reisen din med en standardsats per kilometer, uansett hvilket transportmiddel du har brukt. Du må reise til det geografisk nærmeste stedet helsetjenesten kan gis. For å få dekning må reisen være lengre enn ti kilometer hver vei og koste mer enn lokal minstetakst med rutegående transportmiddel.

Reiseutgifter som gir krav på refusjon, skal sendes på dette søknadsskjemaet:

Send søknadsskjemaet sammen med øvrig dokumentasjon. Dersom du får innvilget dekning av utgiftene dine hos Helfo, sender Helfo søknaden om reiseutgifter videre til Pasientreiser

Eksempel

Anders bor i Fåvang. Nærmeste behandlingssted i Norge ville vært Lillehammer. Selv om Anders skal til utlandet, får han altså kun dekket utgifter til reisen med en standardsats per kilometer på strekningen Fåvang-Lillehammer-Fåvang. Han sørger for å ta vare på aktuelle reisedokumenter.

8

Husk dokumentasjon!

Det er viktig at du setter deg godt inn i hvilken dokumentasjon du må sende inn sammen med søknaden.

For at Helfo skal kunne ta stilling til kravet, må dokumentasjonen være forståelig for oss. Det betyr at den i utgangspunktet må være på norsk, dansk, svensk eller engelsk. Du bør derfor forsøke å få utstedt dokumentasjonen på et av disse språkene. Hvis dokumentene foreligger på et annet språk, kan Helfo ved behov be deg om å få disse oversatt. Du må betale for oversettelsen selv. Hvis du legger ved en oversettelse, må du også legge ved originalen.

Du må legge følgende ved søknaden din:

 • skjemaet som behandlende tannlege har fylt ut (se steg 6)
 • dokumentasjon på at alle behandlere har gyldig autorisasjon
 • dokumentasjon på at den eller de som har utført spesialistbehandling har godkjenning som spesialist (for eksempel ved implantater og implantatprotetikk eller kjeveortopedisk behandling
 • nødvendige røntgenbilder tatt før behandlingen du søker refusjon for
 • journal som dokumenterer tilstand, undersøkelser og eventuelt behandling utført før den behandlingen du søker refusjon for
 • originale kvitteringer for alle utgifter
 • dokumentasjon på at utgiftene er betalt

For følgende tilstander/tilfeller er det krav om tilleggsdokumentasjon:

1: Sjelden medisinsk tilstand

 • legeerklæring som bekrefter diagnose

2: Leppe-kjeve-ganespalte

 • henvisning fra sentralisert LKG-team

3: Svulster i munnhule, tilgrensende vev eller hoderegionen for øvrig

 • ingen krav til tilleggsdokumentasjon

4: Infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisinske tilstander

 • legeerklæring som bekrefter diagnose

5: Sykdommer og anomalier i munn og kjeve (tann- og kjevekirurgisk behandling)

 • ingen krav til tilleggsdokumentasjon

6a: Periodontitt (tannkjøttsykdom)

 • ingen krav til tilleggsdokumentasjon

6b: Rehabilitering ved tanntap som følge av grav marginal periodontitt

 • dersom tenner er tapt før behandling starter: journalutskrift fra tannlege som bekrefter når og hvorfor

7: Tannutviklingsforstyrrelser (medfødte tilstander)

 • klinisk foto av skadede tenner, i tillegg til røntgenbilder, tatt før behandlingen startet
 • journal eller dokumentasjon fra tidligere tannlege ved agenesi (manglende tannanlegg)

8: Bittanomalier (tannregulering/kjeveortopedi)

 • henvisning fra norsk tannlege
 • skjemaene som behandlende kjeveortoped i utlandet har fylt ut (se steg 5)
 • klinisk foto av skadede tenner, i tillegg til røntgenbilder, tatt før behandlingen startet

9: Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon (alvorlig tanngnissing og syreskader)

 • modeller eller klinisk foto av skadede tenner, i tillegg til røntgenbilder, tatt før behandlingen startet
 • journalutskrift fra tannlege som viser at tenner er tapt/trukket før behandlingen startet

10: Hyposalivasjon (munntørrhet)

 • journalutskrift med resultat fra salivatester fra de siste 3-4 årene fra tidligere tannlege(r)
 • legeerklæring som bekrefter diagnose og medisinbruk

11: Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmateriale (i munnhule eller på hud)

 • klinisk foto, i tillegg til røntgenbilder, tatt før behandling startet
 • erklæring fra hudlege

12: Tannskade ved godkjent yrkesskade

 • vedtak på godkjent yrkesskade fra NAV

13a: Omfattende tannskade ved ulykke

 • tannlegens beskrivelse av skaden i nær tilknytning til skadetidspunktet

13b: Traumatiske tannskader hos bruker som lider av sykdom som kan gi fallskader

 • tannlegens beskrivelse av skaden, hvordan den oppsto, og hva som er gjort

14: Sterk nedsatt evne til egenomsorg hos personer som har varig sykdom eller varig nedsatt funksjonsevne (den sterkt nedsatte evnen til egenomsorg må ha vart i minst ett år og ha forårsaket redusert tannhelse)

 • legeerklæring på manglende evne til å kunne ivareta egen tannhelse

15: Helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven (og ute av stand til å kunne bruke løstsittende protese)

 • ingen krav til tilleggsdokumentasjon

Eksempel

Anders sørger for å få kopier av spesialistgodkjenninger og autorisasjoner. Han må også huske å sende inn dokumentasjon for tenner som manglet før han dro til utlandet for tannbehandling.

9

Send søknad til Helfo

Når behandlingen er utført, kan du søke Helfo om refusjon. Søknaden må sendes innen 6 måneder.

Logg inn på Helfos digitale skjema og søk om å få refusjon

 

For detaljer om dokumentasjonskrav, se «Husk dokumentasjon!».

Skjema og dokumentasjon må sendes til Helfo innen 6 måneder fra hver enkelt fakturadato, det vil si datoen på fakturaen du mottar. Hvis du betaler samme dag som du mottar behandlingen, beregnes fristen fra denne datoen.

Helse- og omsorgsdepartementet har foreslått en endring i reglene for beregning av fristen for søknader om refusjon for behandling mottatt i utlandet. Det betyr at hvis du ikke har gjort opp på stedet, men mottatt en faktura i etterkant, beregnes fristen fra fakturadato i stedet for behandlingsdato.

 

.

Papirskjema

Dersom du ikke har mulighet til å benytte vårt digitale skjema, kan du i stedet fylle ut

og sende dette sammen med dokumentasjon til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.

Saksbehandlingstiden hos Helfo er inntil 12 uker. Dersom det mangler nødvendig dokumentasjon i søknaden, vil saksbehandlingstiden bli lengre.

Eksempel

Anders sender inn digitalt skjema sammen med all relevant dokumentasjon før det har gått seks måneder.

Innholdet er levert av Helfo

Sist oppdatert tirsdag 20. juni 2023