Eigendelar hos psykolog

Du kan få dekt delar av utgiftene til behandling hos psykolog som er spesialist i klinisk psykologi. Du må vanlegvis betale ein eigendel.

Kvinne snakker

Du treng tilvising frå lege, psykolog eller barnevernsleiar for å få dekt utgifter. Utan tilvising kan du få dekt utgifter til opptil tre utgreiingssamtalar.

For at du skal få dekt utgifter, må psykologen ha avtale om driftstilskot med eit regionalt helseføretak. Du kan finne ut om psykologen har fått driftstilskot, ved å spørje psykologen direkte eller gå til nettstaden til det regionale helseføretaket du høyrer til.

Dersom du går til ein psykolog utan driftstilskot, må du betale alle kostnader sjølv.

Du kan oppsøkje i EU/EØS-området, leggje ut for utgiftene og sende søknad til Helfo om å få dekt delar av utgiftene, i etterkant.

Betaling av eigendel hos psykolog

Du må betale ein fast eigendel for kvar behandlingstime hos psykologen. 

Finn frikortet og sjekk egenandeler

Her kan du finne frikortet ditt, se registrerte egenandeler og endre kontonummeret ditt.

Eigendelen varierer avhengig av kor lenge konsultasjonen varer. Det går fram av forskrift til folketrygdlova § 5-7 kva som er godkjend eigendel.

 
Psykolog Egenandel
Ordinær egenandel (1/2 eller 1 time) 375 kroner
Sesjon 1,5 time 563 kroner
Sesjon 2 timer 750 kroner
​Sesjon 2,5 timer ​938 kroner
Sesjon 3 timer 1125 kroner
Gruppeterapi, minst 2 timer 375 kroner
Gruppeterapi, minst 3 timer 563 kroner

Eigendelen tel med i grunnlaget for frikort for helsetenester.

Frikortet og vedtaksbrevet finn du når du logger deg inn på helsenorge.no.

Du vil få tilsendt ein SMS eller e-post når vedtaket om frikort er fatta, avhengig av kva varselval du har gjort på helsenorge.no.

Har du betalt for mykje, får du automatisk tilbake det du har krav på.

Slutt på papirfrikort for digitale brukarar

I april 2021 sluttar Helfo å sende frikort for helsetenester på papir til digitale brukarar.

Du finn frikortet ditt og frikortvedtaket ved å logge deg inn på tenesta Frikort og egenandeler. Her kan du og sjekke frikort-status og registrerte eigendelar.

Innbyggjarar som verken har registrert seg på helsenorge.no eller har digital postkasse (Digipost eller e-Boks) vil framleis få frikortet på papir i posten.

Husk at apotek og dei fleste behandlarar kan sjekke om du har frikort ved å bruke Helsedirektoratets spørreteneste.

Barn og unge slepp eigendel hos psykolog

Barn og ungdom under 18 år slepp å betale eigendel hos psykolog.

Dersom du meiner at psykologen krev for høg eigendel, bør du ta dette opp med psykologen. Du kan òg ta opp saka med det regionale helseføretaket.

Psykologar med avtale om driftstilskot

Her finn du lenker til nettsidene i kvar helseregion med oversikt over psykologar som har inngått avtale om driftstilskot med eit regionalt helseføretak: