Arbeidstaker på skip

Du som er norsk statsborger eller statsborger i et annet EU/EØS-land og er arbeidstaker på norsk skip i utenriksfart, har rett til helsetjenester ved opphold i utlandet. Gå gjennom alle stegene i denne veiviseren, og du får et godt bilde av hvilke rettigheter du har, og hva du må gjøre. Søknadsskjema finner du på steg 5.

Mann ved siden av skip prater i mobil

1

Medlemskap i norsk folketrygd

Hvis du er arbeidstaker på et utenlandsk skip, må du først avklare ditt medlemskap med NAV før Helfo kan bekrefte helserettighetene dine eller behandle kravet ditt om refusjon for helsetjenester i utlandet.

Du er pliktig medlem i folketrygden hvis du er statsborger i Norge eller et annet EU/EØS-land, og er bosatt eller oppholder deg i utlandet som arbeidstaker på et norsk skip i utenriksfart. Du har dermed rett til helsetjenester ved opphold i utlandet. Forutsetningen er at skipet er registrert i Norsk Skipsregister (NOR) eller Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS).

Arbeidstakere i hotell- og restaurantvirksomhet om bord på turistskip som er registrert i NIS, er unntatt fra medlemskap i folketrygden, og har dermed ikke rett til helsetjenester.

Eksempel

Marte anses som bosatt i Norge. Hun jobber som maskinist på et norsk skip registrert i NOR. Skipet går i utenriksfart, og Marte har rett til helsetjenester ved opphold i utlandet.

2

Helserettigheter i EU/EØS

Er du pliktig medlem i den norske folketrygden, har du rett til å få dekket helsetjenester mottatt i andre EU/EØS-land.

Hvis du mottar helsehjelp i et annet EU/EØS-land enn der du er bosatt, kan du benytte Europeisk helsetrygdkort. Hvis du ikke får benyttet helsetrygdkortet, kan du søke Helfo om refusjon. Du finner mer informasjon om dette på siden «Oversikt over helsehjelp».

Anses du som bosatt i et annet EU/EØS-land og mottar helsehjelp i Norge eller i bostedslandet ditt, kan du lese mer om rettighetene dine på siden om arbeidstakere som jobber i Norge, men ikke bor her.

Eksempel

Marte har feber og oppsøker lege mens skipet ligger til kai i Marseilles i Frankrike. Hun får antibiotika og beskjed om å ta kontakt med lege på ny om hun ikke blir bedre. Hun viser helsetrygdkortet sitt og betaler bare en egenandel.

3

Helserettigheter utenfor EU/EØS

Er du pliktig medlem i den norske folketrygden, har du rett til å få dekket helsetjenester mottatt i land utenfor EU/EØS. Da gjelder reglene om utvidet stønad.

Utvidet stønad innebærer blant annet at utgifter til nødvendig opphold og behandling på sykehus dekkes fullt ut.

Det dekkes 75 prosent av nødvendige utgifter til

  • legehjelp
  • radiologisk undersøkelse og behandling
  • prøver og undersøkelser ved medisinske laboratorier
  • psykologhjelp
  • fysikalsk behandling
  • tannlegehjelp for sykdom, unntatt kjeveortopedisk behandling

Du kan benytte både offentlig og privat helsevesen.

Arbeidsgiveren din kan legge ut for behandlingen og søke Helfo om refusjon i etterkant.

Eksempel

Skipet til Marte har seilt videre til Ismailia i Egypt. Mens skipet ligger til kai, stiger Martes feber. En lokal lege undersøker henne og mistenker at hun har smittsom hjernehinnebetennelse. Legen mener at nærmeste forsvarlige helsetilbud er i Kairo, og Marte fraktes dit. Hun blir behandlet på et privat sykehus, og arbeidsgiver dekker utgiftene til behandlingen. Når arbeidsgiveren søker Helfo om refusjon, vil behandlingen Marte har fått på sykehuset, bli dekket fullt ut – og utgiftene til lege vil bli dekket med 75 prosent.

4

Reiseutgifter kan dekkes

Reiseutgifter utenfor EU/EØS dekkes etter de samme reglene som gjelder i Norge.

Som i Norge er hovedregelen at du får dekket reisen din med en standardsats per kilometer, uansett hvilket transportmiddel du har brukt. Du må reise til det geografisk nærmeste stedet helsetjenesten kan gis.

Hvis det ikke finnes et forsvarlig helsetilbud der du oppholder deg, må du få dette bekreftet fra lege på oppholdsstedet for å kunne få dekket reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med behandling. Bekreftelsen må inneholde informasjon om at det er medisinsk nødvendig å reise til en annen by eller et annet land, samt hvor det nærmeste forsvarlige helsetilbudet finnes.

Hvis det er medisinske eller behandlingsmessige grunner til å ha med ledsager, vil også denne kunne få dekket sine reiseutgifter.

For å få dekning må reisen være lengre enn ti kilometer hver vei og koste mer enn lokal minstetakst med rutegående transportmiddel. Du må betale en egenandel per reise.

Hvis du skal søke om refusjon for reiseutgifter, gjør du dette på samme skjema som du bruker når du søker refusjon for helseutgiftene dine. Skjema finner du på steg 5.

Eksempel

Ettersom det hastet å få Marte til behandling, ble hun fraktet i luftambulanse til et sykehus 15 mil unna båten. Hun har fått dokumentasjon fra legen på at sykehuset hun ble fraktet til, var nærmeste sted med forsvarlig helsetilbud, og at det var nødvendig med luftambulanse. Hun har også dokumentasjon på hvor båten befant seg da hun ble hentet av luftambulansen. På bakgrunn av dokumentasjonen kan Martes arbeidsgiver få dekket reiseutgiftene utover egenandelen.

5

Send søknad til Helfo

Når behandlingen er utført, må søknad om refusjon sendes til Helfo. Søknaden må sendes innen 6 måneder. 

Du må sende skjema og dokumentasjon til Helfo innen 6 måneder fra behandlingsdato. Hvis du ikke har gjort opp på stedet, men har betalt i etterkant, beregner vi fristen fra betalingsdatoen.

​Søknaden må inneholde

  • nødvendig dokumentasjon på helsetilstand, undersøkelser og eventuelt behandling
  • dokumentasjon på hvilke typer behandlinger som er utført
  • spesifiserte kvitteringer eller spesifisert faktura med dokumentasjon på at du har betalt for alle utgifter

Du kan sende søknad ved å bruke digitalt skjema hvis arbeidsgiveren din ikke har dekket utgiftene dine.

Logg inn på Helfos digitale skjema og søk om å få refusjon

 

Hvis arbeidsgiveren din har dekket utgiftene dine, eller arbeidsgiveren din skal søke om refusjon på vegne av deg, må papirskjema benyttes. Du kan også benytte papirskjema dersom du ikke har mulighet til å søke digital.

Send inn følgende skjema sammen med dokumentasjon til Helfo:

Hvis du søker selv, må arbeidsgiveren din fylle ut punkt 4 på søknadsskjemaet dersom de har dekket utgiftene.

Du eller arbeidsgiveren din må legge ved oppdatert dokumentasjon som bekrefter navnet på skipet og tidsperioden arbeidsavtalen gjelder for.

Søknaden sendes til: Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg

Det gjelder egne regler for rett til frikort.

Eksempel

Martes arbeidsgiver sender inn søknadsskjema til Helfo. Arbeidsgiveren sørger for å legge ved all nødvendig dokumentasjon.

Veiledning Helsenorge

0047 23 32 70 00

Hverdager kl. 08:00 - 15:30

6

Fullmakt ved Helfo-henvendelser

Kontakter du Helfo på vegne av noen andre, må du ha fullmakt. Foreldre/foresatte må også ha fullmakt fra barn over 16 år. Dette er fordi den helserettslige myndighetsalderen er 16 år.

Helseopplysninger er sensitiv informasjon som ikke bør sendes med e-post. Vi ber deg derfor om å sende fullmakten til Helfo som vedlegg i digitalt skjema, eller med brevpost til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg. Husk å legge ved kopi av gyldig legitimasjon.

Innholdet er levert av Helfo

Helfo. Arbeidstaker på skip. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert mandag 2. oktober 2023 [hentet lørdag 20. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/bo-i-utlandet/arbeidstaker-pa-skip/

Sist oppdatert mandag 2. oktober 2023