Slik representerer du andre på Helsenorge

På Helsenorge kan du bruke tjenestene på andres vegne, for eksempel for å hjelpe dem med å holde oversikten over deres helseopplysninger. Det er flere måter å gjøre dette på.

Bestefar og barnebarn i skogen

Når du logger inn på Helsenorge kan du benytte tjenester på vegne av:

Når du velger en annen person enn deg selv, vil du umiddelbart se at tjenestetilbudet reduseres. Hvilke tjenester som vises, kommer an på hvilke tjenester som er tilgjengelig for barn over og under 12 år og gjennom fullmakt, samt eventuelle reservasjoner og samtykker som gjelder for personen du representerer.

Uansett hvordan du representerer andre på Helsenorge, vil du aldri ha tilgang til mer enn de har tilgang til selv. Du kan heller ikke få fullmakt til tjenester de ikke har, eller ikke har samtykket til.

Fullmakt

Se dine fullmakter

Her kan du gi andre fullmakt til å bruke tjenester på Helsenorge på dine vegne, og du kan få tilsvarende fullmakt fra andre.

Du kan også klikke på navnet ditt når du er logget inn på Helsenorge, og velge «Fullmakter» i menyen som vises.

Her vises hvem du har gitt fullmakt til eller fått fullmakt fra, og hvor lenge fullmaktene er gyldige. Du kan også endre eller avslutte fullmakter du har gitt, eller opprette en ny fullmakt.

Hvis du ikke ønsker å gi eller slette en fullmakt på nettet, kan du bruke PDF-skjemaene for fullmakt. Skriv ut riktig skjema og fyll det ut. Adressen det skal sendes til står i skjemaet.

Fullmakter saksbehandles normalt innen 30 dager.

Aldersgrenser

Du må være over 16 år for å kunne gi fullmakt til å benytte tjenester på vegne av andre. Den som mottar fullmakten må være over 18 år.

Samtykke som kreves for bruk av tjenestene

Den som gir en fullmakt må først samtykke til innhenting, sammenstilling og bruk av helseopplysninger. Dette er nødvendig for å kunne benytte tjenestene på Helsenorge. Dersom du ikke har gjort det allerede, vil du bli bedt om å gjøre det når du logger inn på Helsenorge.

Mer informasjon om de ulike samtykkene på Helsenorge finner du her.

Endre eller avslutte en fullmakt

En fullmakt kan være gyldig i en begrenset periode, eller på ubestemt tid. Fullmakter som fremdeles er gyldige kan endres. Når en fullmakt endres vil den slettes, og en ny blir da automatisk opprettet, med endringene. Slettede fullmakter og fullmakter som ikke lenger er gyldige vil automatisk flyttes over i historikken.

Både den som gir en fullmakt og den som mottar den kan når som helst avslutte fullmakten.

Hva kan du gi fullmakt til?

Du kan velge hva fullmakten skal omfatte ved å velge ett eller flere av de tre tjenesteområdene. Fullmakten vil automatisk gjelde for nye tjenester innen de valgte områdene, når de blir tilgjengelige.

Dette valget passer for dem som nå og i framtiden vil ha mest mulig bistand til å følge opp sin helse gjennom digitale tjenester. Dersom det legges til tjenester som må anses som en vesentlig endring, kan det hende at du må bekrefte fullmakten på nytt.

Fremtidsfullmakt

Du kan ikke bruke fremtidsfullmakt til å representere andre på Helsenorge. Når du bruker Helsenorge på vegne av andre, kan du få tilgang til mer informasjon om den du representerer enn det en fremtidsfullmakt omfatter. Helsenorge får stadig nye tjenester og funksjoner og det er ikke mulig å gi et samtykke til at du skal kunne bruke disse på vegne av andre en gang i fremtiden. Les mer om fremtidsfullmakt hos statsforvalteren.no

Bytte fastlege eller sjekke egenandeler

Skal du bytte fastlege eller sjekke egenandeler på vegne av andre enn deg selv eller barn under 16 år som du har foreldreansvar for, kan du ikke gjøre dette med tjenesten på Helsenorge. Du må i stedet fylle ut et fullmaktskjema og sende det til Helfo:

Når Helfo har mottatt fullmaktsskjemaet, kan du ringe til Veiledning Helsenorge på telefonnummer 23 32 70 00 for å få hjelp til å bytte fastlege eller sjekke egenandeler på vegne av andre.

Tjenesteområder

De ulike tjenestene er delt inn i tre grupper som kalles tjenesteområder. Du kan selv velge hvilke tjenesteområder fullmakten skal gjelde:

1) Innsyn i opplysninger registrert om deg

Den du gir fullmakt til vil kunne se opplysninger som er registrert om deg i helse- og omsorgssektoren, og som er tilgjengelig via Helsenorge. Personen med fullmakt vil også kunne be om retting og sletting av slike opplysninger.

Den som får fullmakten får med dette valget ikke innsyn i din pasientjournal.

Med dette valget gir du tilgang til å:

 • se data registrert om deg i Helseregistre (blant annet resepter, kjernejournal og vaksiner)
 • se informasjon om din fastlege
 • se prøvesvar
 • be om retting av feil i register
 • se informasjon om forskningsprosjekter du deltar i
 • styre dine profilinnstillinger
 • se dokumenter som du ikke har skjult for de som har fullmakt
 • få oversikt over dine samtykker og reservasjoner

2) Innsyn i pasientjournal

Den du gir fullmakt til vil få en oversikt over dokumenter som helsepersonell har gjort tilgjengelig digitalt.

Med dette valget gir du tilgang til å:

 • se din pasientjournal
 • se helsepersonells oppslag i din pasientjournal
 • be om retting av feil i pasientjournal

3) Digitale helsetjenester

Den du gir fullmakt til vil kunne se dialog du har hatt med helsepersonell, samt informasjon om timer, brev, skjemaer for utfylling og lignende. Husk at informasjon du får på Helsenorge kan erstatte det å få et fysisk brev hjem i postkassen din.

Med dette valget gir du tilgang til å:

 • bestille og administrere dine timeavtaler
 • få oversikt over dine henvisninger
 • få oversikt over dine helsekontakter
 • kommunisere med dine behandlere og andre helsekontakter
 • se reseptene dine og fornye resepter
 • se ditt vaksinekort
 • registrere opplysninger i din kjernejournal
 • bruke digitale verktøy
 • bruke nye tjenester som er direkte knyttet til forebygging, behandling eller oppfølging av din helse

Merk at fullmakt til å se resepter og fornye resepter ikke er det samme som fullmakt for å hente ut varer på andres vegne.

For å hente ut andres reseptbelagte produkter eller varer på apotek, må du bruke en fullmakt spesifikt for dette. Hos Apotekforeningen finner du skjema du kan bruke.

Du kan gi fullmakt uten å logge deg inn på Helsenorge

Du kan gi eller trekke tilbake fullmakt til å benytte Helsenorge-tjenestene uten å logge deg inn på Helsenorge. Da må du bruke følgende skjema:

For å gi noen fullmakt:

Skjema for fullmakt til Helsenorge.

For å trekke tilbake fullmakt du har gitt eller fått:

Skjema for å trekke tilbake fullmakt til Helsenorge.

Du vil motta en kode

For å kunne gi en fullmakt til andre er det nødvendig med en ekstra bekreftelse fra deg: Vi sender deg et brev med en kode så snart vi mottar ditt skjema. Når du har mottatt brevet, ringer du til Veiledning Helsenorge på 23 32 70 00 og oppgir koden sammen med saksnummeret som du finner i brevet. Det er viktig at det er du selv som ringer. Vi vil deretter opprette fullmakten.

Foreldreansvar

På Helsenorge kan du representere barn du har foreldreansvar for og se deres helseopplysninger, men det finnes flere unntak og begrensninger:

Barn under 12 år

Du kan bare representere barn under 12 år som du har foreldreansvar for hvis minst én av foreldrene er folkeregistrert på samme adresse som barnet.

Det vil si:

 • Hvis en eller flere av foreldrene er folkeregistrert i Norge på samme adresse som barnet, vil begge foreldre kunne representere barnet.
 • Hvis ingen av foreldrene er folkeregistrert i Norge på samme adresse som barnet, vil ingen av dem kunne representere barnet.

Ungdom 12 til 15 år

Foreldres tilgang til helseopplysninger begrenses automatisk når barnet fyller 12 år.

Fra 16 år

Foreldres innsynsrett oppheves når ungdommen fyller 16 år og blir helserettslig myndig. 

Slik kan ungdom bruke Helsenorge fra fylte 16 år

Tjenester på vegne av barn

På Helsenorge finner du mange tjenester for å følge opp din egen eller dine barns helse. Se informasjon om du kan bruke tjenesten på vegne av barn under hver tjeneste. 

Liste over alle tjenester på Helsenorge

Du kan gi samtykke til barns bruk av tjenestene

Ungdom mellom 13 og 16 år få tilgang til noen av tjenestene på Helsenorge. Tilgangen krever foreldresamtykke. 

Sperret tilgang til barnets tjenester på Helsenorge

Hvis en av foreldrene har sperret tilgangen til barnets tjenester på Helsenorge, kan ingen med foreldreansvar representere barnet på Helsenorge.

Merk at alle som har foreldreansvar for barnet kan oppheve slik sperring uten å innhente samtykke fra de andre med foreldreansvar for det samme barnet.

Fortrolig eller strengt fortrolig adresse

Hvis barnet er registrert med fortrolig eller strengt fortrolig adresse, kan foreldre ikke representere barnet på Helsenorge.

Du må ha foreldreansvar for å ha tilgang

Hvis du ikke er registrert med foreldreansvar i folkeregisteret i Norge, har du ikke tilgang til barnets helseopplysninger på Helsenorge.

Hvis du mener det er feil i folkeregistrerte opplysninger, må du kontakte folkeregisteret direkte for å få lagt inn endringer.

Fosterforeldre har ikke tilgang

Fosterforeldre har ikke tilgang til barnets helseopplysninger via Helsenorge og må henvende seg direkte til barnets behandlende lege for å få innsyn i slike opplysninger.

Varsler fra Helsenorge

Hvis du har foreldreansvar vil du få samme varsler for barna som du har valgt å få for deg selv.

Kommunale tjenester på Helsenorge

Hvis du mottar kommunale helsetjenester og bor i et område som tilbyr slike tjenester på Helsenorge, kan du gi fullmakt til at andre kan bruke tjenestene på vegne av deg.

Tilbudet utvides gradvis til flere bydeler og kommuner, og til flere kommunale tjenester.

Slik gjøres det

Du bestemmer selv hvilke personer du ønsker å gi fullmakt til.

 1. Gå inn på «Profil og innstillinger» når du er innlogget på Helsenorge ved å klikke der du ser navnet ditt øverst.
 2. Velg «Fullmakter» og deretter «Gi ny fullmakt».
 3. Du kan selv velge hvem du vil gi fullmakt til. Du må oppgi etternavn og fødselsnummer, og det må være en person som finnes i folkeregisteret og er over 18 år.  
 4. Bestem omfang av fullmakten på Helsenorge. Du kan velge mellom tre grupper av tjenester - såkalte tjenesteområder - og du kan velge ett, to eller alle tre av dem. Du må velge minst digitale helsetjenester for å få tilgang til kommunale tjenester på herlsenorge.no, men du kan også velge de andre to tjenesteområdene i tillegg, om du ønsker det.

Det er mulig å trekke tilbake fullmakten når som helst på Helsenorge.

Veiledning Helsenorge

23 32 70 00

Kvardagar kl. 08:00 - 15:30

Innhaldet er levert av Norsk helsenett

Norsk helsenett. Slik representerer du andre på Helsenorge. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert måndag 30. mai 2022 [henta onsdag 24. juli 2024]. Tilgjengeleg frå: https://www.helsenorge.no/nn/fullmakt/om/slik-representerer-du-andre-paa-helsenorge-no/

Sist oppdatert måndag 30. mai 2022