Hjerneskade hos barn og unge

En ervervet hjerneskade er en skade i hjernen som ikke er medfødt, men som skyldes hendelser etter fødselen. Skaden kan ha forskjellige årsaker, som ulykker eller sykdom.

Oppsummering

​Hjerneskader kan for eksempel oppstå etter ulykker som fall eller slag mot hodet, og etter sykdommer som hjernehinnebetennelse, hjerneslag eller kreft i hjernen.

Det er stor variasjon i følgene av en hjerneskade, alt etter skadens omfang, hvor gammel barnet eller ungdommen var da skaden oppsto, og hvilke deler av hjernen som er rammet.

Symptombilde

Ervervet hjerneskade kan være lett, moderat eller alvorlig. Skaden får forskjellige følger for deg som rammes, avhengig av årsaken til skaden, omfanget av den og i hvilken alder skaden oppstår.

En ervervet hjerneskade kan gi varige endringer på mange områder. Endringene kan ramme både kognitiv, psykisk og atferdsmessig funksjon. Kognitiv funksjon omfatter evnen til å oppfatte, tenke, forstå, huske, løse problemer, ta avgjørelser og kommunisere.

Noen endringer vil komme raskt og andre kan komme som senvirkninger av skade og/eller behandling. Ett eksempel er skader som følge av medisiner eller stråling mot hjernekreft. Noen konsekvenser av skaden kan bli varige, mens andre kan bedres helt eller delvis gjennom trening og behandling.

Konsekvenser ved hjerneskade hos barn og unge

​Bevegelsesvansker

De mest synlige utslagene av en ervervet hjerneskade er for eksempel:

  • lammelser
  • stram og stiv muskulatur (spastisitet)
  • nedsatt styrke og bevegelighet
  • vansker med balanse og koordinasjon

Synsvansker

Synsfeltutfall, dobbeltsyn og overfølsomhet (hypersensitivitet) for lys er vanlige utslag av skader på synet. Fullstendig eller delvis tap av syn forekommer også.

Hørselsvansker

Som følge av hjerneskade kan forvrengning av lyd, tinnitus eller overfølsomhet (hypersensitivitet) overfor lyd forekomme. Du kan også oppleve fullstendig eller delvis tap av hørsel.

Smerter

Smerter følger ofte med ervervet hjerneskade, og kommer oftest i form av hodepine og muskelsmerter. Svimmelhet og kvalme kan forekomme sammen med smertene.

Andre plager

Andre kjente følger av ervervet hjerneskade er:

Ervervet hjerneskade kan også føre med seg lærevansker og endring i væremåte.

Behandling

Tidlig rehablitering

Først behandles det som er årsak til skaden. Dette skjer i akuttavdelinger i sykehus. Videre behandling av ervervet hjerneskade er tidlig rehabilitering, både i akutt og tidlig fase. Dette er for å beholde og gjenvinne best mulig funksjon på alle områder.

For barn og unge med moderat og alvorlig hjerneskade, er det vanlig med rehabiliteringsopphold i institusjon etter sykehusoppholdet.

Støtte og bistand fra kommune og sykehus

Med en ervervet hjerneskade som har varige følger, vil det sannsynligvis også etter et slikt rehabiliteringsopphold være nødvendig med støtte og bistand for å oppnå og gjenvinne best mulig funksjon og livskvalitet. Slik bistand ytes i kommunen, gjennom barnehage, skole, PP-tjeneste, ergo- og fysioterapitjenester, fastlege, helsesykepleier og avlastningstjeneste, og fra avdelinger i sykehuset, blant annet avdeling for habilitering av barn og unge.

Skole og barnehage

Statped har egne avdelinger for barn og unge med ervervet hjerneskade, som skal hjelpe barnehage og skole med å legge til rette for best mulig læring og utvikling.

Rehabilitering etter en ervervet hjerneskade tar ofte tid og det er vanskelig å forutsi utviklingsforløpet hos den som rammes.

Tverrfaglig og koordinert innsats

Vanskene er ofte sammensatt, noe som vil kreve en tverrfaglig og koordinert innsats fra tidlig i behandlingsforløpet og videre i rehabiliteringen. Individuelle forhold, som årsak til skaden, når i livsløpet skaden oppstår, skadens omfang og eventuelle komplikasjoner, er avgjørende for hvor god funksjonen kan bli ved hjelp av behandling, trening og tid.

Det er mange instanser og aktører, både i helsevesenet og ellers i samfunnet, som skal bidra med tiltak som kan hjelpe det enkelte barn og familien, i kortere eller lengre tid.

Tiltak kan omfatte alle livsområder, og det er den enkeltes behov som avgjør omfang og innhold. Målsetting med behandling og annen oppfølging er at den enkelte med ervervet hjerneskade skal kunne

  • leve et godt og innholdsrikt liv
  • få bistand ved behov
  • bruke sine ressurser og utvikle seg
  • ha gode muligheter for deltakelse, mestring og trivsel

Individuell plan og koordinator

Alle med behov for langvarige og koordinerte tjenester i kommunen, har rett til å få oppnevnt en koordinator som skal sørge for oppfølging av den enkelte, sikre samordning og fremdrift av arbeidet med individuell plan (IP). Dette gjelder også barn og ungdom med ervervet hjerneskade.

Rettigheter

Du har rett til å velge behandlingssted for alle undersøkelser og behandlinger du blir henvist for. På Velg behandlingssted vil du se at ventetidene kan variere.