Behandling i spesialisthelsetjenesten i utlandet

Er du pasient med rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten i Norge, kan du ha rett til å få planlagt behandling i utlandet. På denne siden finner du en oversikt over hvilke ulike ordninger som finnes.

Ser inn i operasjonssal via et rundt vindu

Manglende behandlingstilbud i Norge

Ønsker du behandling i utlandet som ikke finnes i Norge, eller som er mer virkningsfull? Da kan du kontakte utenlandskontoret i din helseregion.

Hvis du ønsker behandling som det ikke er tilbud om i Norge, eller som er dokumentert mer virkningsfull i utlandet, finner du mer informasjon og veiledning om hvordan du søker ved å gå inn her:

Samme behandling i et annet EU/EØS-land

Ønsker du behandling i et annet EU/EØS-land som er tilsvarende den du kunne fått i Norge? Du kan søke Helfo om forhåndstilsagn og/eller refusjon.

Du kan få refundert utgifter til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten i andre land i EU/EØS hvis behandlingen tilsvarer helsehjelpen du ville fått i Norge. Du kan da få refundert utgifter til utredning og/eller behandling på sykehus eller poliklinikk.

Denne retten gjelder både om du planlegger å reise ut for å få helsehjelp, og om du oppholder deg i et annet EU/EØS-land når behovet for helsehjelp oppstår. Ordningen gjelder ikke i Sveits.

Ikke mottatt helsehjelp innen medisinsk forsvarlig tid

Ønsker du å motta behandling i utlandet fordi du ikke har mottatt helsehjelp i Norge innen medisinsk forsvarlig tid? Du kan søke Helfo om forhåndsgodkjenning og/eller refusjon.

Hvis du har legeerklæring på at helsetilstanden din er av en slik karakter at ventetiden i Norge ikke er medisinsk forsvarlig, kan du søke Helfo om forhåndsgodkjenning for å få utført behandlingen i et annet EU/EØS-land, Sveits eller Storbritannia.

 

Innholdet er levert av Helfo

Helfo. Behandling i spesialisthelsetjenesten i utlandet. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert onsdag 7. februar 2024 [hentet torsdag 25. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/behandling-i-utlandet/behandling-i-spesialisthelsetjenesten-i-utlandet/

Sist oppdatert onsdag 7. februar 2024