Fødsel i EU/EØS eller Sveits

Hvis du er medlem av den norske folketrygden og føder når du oppholder deg i et annet EU/EØS-land eller Sveits, vil du kunne få dekket deler av utgiftene.

Jordmor holder spedbarn

​​​

​​Dette er uavhengig av om fødselen skjer akutt eller er planlagt. 

Akutt fødsel

​Hvis du uventet/akutt kommer i fødsel mens du oppholder deg i et annet EU/EØS-land eller Sveits, skal du i utgangspunktet få dekket utgiftene etter oppholdslandets lovgivning ved å vise frem Europeisk helsetrygdkort. Behandlingsstedet må være tilknyttet det offentlige.

Søknad om dekning av utgifter hvis du ikke har brukt helsetrygdkort

For å ha rett til å benytte deg av denne ordningen må du være medlem av folketrygden. Ordningen gjelder også i mange tilfeller for familiemedlemmer. Du kan ikke få stønad til behandling i et EU/EØS-land du anses å være bosatt i.

Her finner du viktig informasjon om hvilke personer som har rett til å benytte seg av ordningen.

Hvis du har lagt ut for behandlingen selv, enten fordi du ikke har benyttet Europeisk helsetrygdkort, eller fordi du har født ved et privat behandlingssted, kan du i ettertid søke Helfo om å få dekket utgiftene.

For å få refusjon må du også sørge for å få med deg original, spesifisert faktura og bekreftelse på at behandlingen er betalt. Refusjonen begrenses oppad til det beløpet som ville blitt refundert dersom tilsvarende behandling var utført i Norge. Du vil aldri få dekket mer enn det behandlingen faktisk har kostet.

Planlagt fødsel

​Hvis du ønsker å reise til et annet EU/EØS-land for å føde, vil du kunne få dekket deler av utgiftene. Du må selv inngå avtale med en fødeinstitusjon i landet du skal til. ​

Du må legge ut og søke Helfo om refusjon i etterkant. Skjema og dokumentasjon må sendes til Helfo innen 6 måneder etter at du har født.

Forhåndstilsagn – en frivillig ordning

Du kan søke Helfo om forhåndstilsagn for å avklare om du har rett til refusjon av utgifter til planlagt fødsel i EU/EØS. Forhåndstilsagnet bekrefter at du har krav på å få dekket utgiftene til behandlingen. Du vil også få vite hvor mye du maksimalt kan få dekket av utgiftene dine. Du må likevel betale for behandlingen og deretter søke om å få utgiftene dekket av Helfo.

Sammen med søknaden må du sende inn en bekreftelse på at du er gravid, for eksempel helsekort for gravide. Du må også sende inn et behandlingstilbud fra fødeinstitusjonen der du planlegger å føde.

Søk Helfo om refusjon

Du kan søke Helfo om forhåndstilsagn eller refusjon for utgifter til fødsel i et annet EØS-land eller Sveits.

Frist for å sende inn søknad

Du må sende skjema og dokumentasjon til Helfo innen 6 måneder fra behandlingsdato. Hvis du ikke har gjort opp på stedet, men har mottatt en faktura i etterkant, beregner vi fristen fra fakturadatoen i stedet for behandlingsdatoen. Med faktura mener vi i denne sammenhengen den første betalingsoppfordringen / det første betalingskravet som er sendt fra behandleren. 

Digitalt skjema

Her finner du nyttig informasjon om å sende digitalt skjema.

Papirskjema

Hvis du ikke har mulighet til å benytte vårt digitale skjema, kan du i stedet sende oss papirskjema. Husk dokumentasjon!

Ønsker du å søke om forhåndstilsagn, bruker du dette skjemaet:

Ønsker du å søke om refusjon etter behandling, bruker du dette skjemaet:

Søknaden sendes til: Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.

NB! Du kan ikke få refusjon for utgifter til planlagt fødsel i Sveits.

Les mer om sykehusbehandling og andre spesialisthelsetjenester i EU/EØS-land her.

Lengre opphold i et annet EU/EØS-land eller Sveits

Skal du oppholde deg i en lengre periode i et annet EU/EØS-land eller i Sveits før eller etter fødselen, bør du forsikre deg om at du har rett til å få dekket fødselen og helsetjenester for deg og barnet ditt.

Du må ha med deg rettighetsdokument S1 (tidligere blankett E106) fra Norge for å dokumentere rettighetene dine. Med S1 dekkes fødselen og andre helsetjenester for deg og barnet etter reglene i landet der du oppholder deg.

Helsehjelpen du eller barnet ditt mottar må være en del av det offentlige helsetilbudet i oppholdslandet, og du betaler en eventuell egenandel på lik linje med landets øvrige innbyggere.

Les mer om hvem som har rett til rettighetsdokument S1 og hvordan du søker om å få det (se steg 2, 3 og 4).

Studenter

Hvis du er student i et EU/EØS-land eller i Sveits og er medlem i den norske folketrygden, skal du vise Europeisk helsetrygdkort i forbindelse med fødsel ved et offentlig behandlingssted. Helsetrygdkortet skal også brukes i forbindelse med svangerskapskontroller og lignende.

Les mer om medlemskap i den norske folketrygden for studenter i EU/EØS-land og Sveits.

Du vil få dekket utgiftene du har i forbindelse med graviditet og fødsel etter oppholdslandets regler. Det er derfor viktig å være oppmerksom på at tilbudet som gis til gravide vil variere fra land til land.

Hvis du har lagt ut for behandlingen selv, enten fordi du ikke har benyttet Europeisk helsetrygdkort, eller fordi du har født ved et privat behandlingssted, kan du i ettertid søke Helfo om å få dekket utgiftene.

For å få refusjon må du også sørge for å få med deg original, spesifisert faktura og bekreftelse på at behandlingen er betalt. Refusjonen begrenses oppad til det beløpet som ville blitt refundert dersom tilsvarende behandling var utført i Norge. Du vil aldri få dekket mer enn det behandlingen faktisk har kostet.

Fullmakt ved Helfo-henvendelser

Kontakter du Helfo på vegne av noen andre, må du ha fullmakt.

Foreldre/foresatte må også ha fullmakt fra barn over 18 år. Gjelder det helseopplysninger, må du ha fullmakt fra barn over 16 år. Dette er fordi den helserettslige myndighetsalderen er 16 år.

Fyll ut fullmaktsskjemaet og send det til Helfo som vedlegg i digitalt skjema, eller send det i posten til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg. Husk å legge ved kopi av gyldig legitimasjon til den som gir fullmakten.

Innholdet er levert av Helfo

Helfo. Fødsel i EU/EØS eller Sveits. [Internett]. Oslo: Direktoratet for e-helse; oppdatert mandag 2. oktober 2023 [hentet onsdag 29. november 2023]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/behandling-i-utlandet/fodsel-i-eu-eos-eller-sveits/

Sist oppdatert mandag 2. oktober 2023