Laboratorieprøver og røntgen i EU/EØS

Du kan få refundert deler av utgiftene til laboratorieprøver og radiologiske undersøkelser i et annet EU/EØS-land. Gå gjennom alle stegene i denne veiviseren, og du får et godt bilde av hvilke rettigheter du har, og hva du må gjøre. Søknadsskjema finner du på steg 6.

Mann på vei inn i en CT-maskin

1

Dine rettigheter

Trenger du røntgen eller andre radiologiske undersøkelser, eller å få tatt laboratorieprøver, mens du oppholder deg i et annet EU/EØS-land? Du kan ha rett til dekning av deler av utgiftene.

Det gis bare refusjon til undersøkelser og prøver som har vesentlig betydning for å følge opp din sykdom og funksjonsevne. Du får bare dekket utgifter til undersøkelser og prøver som du også ville fått dekket i Norge.

For å kunne ha rett til refusjon må du som hovedregel være medlem i folketrygden.

Hvis Helfo anser deg for å være bosatt i et annet EU/EØS-land, kan du ikke få refusjon fra Helfo for laboratorieprøver og radiologiske undersøkelser i bostedslandet ditt.

Her finner du viktig informasjon om hvilke personer som har rett til å benytte seg av ordningen.

Hvis du oppholder deg midlertidig i et annet EU/EØS-land og det oppstår en situasjon som gjør at du trenger nødvendig helsehjelp, kan du bruke Europeisk helsetrygdkort. Dette vil også kunne gjelde for laboratorieprøver og radiologiske undersøkelser.​

Eksempel

Marius er medlem i folketrygden og oppholder seg i Kroatia i fire måneder. Marius har revmatisme og trenger å få tatt røntgenbilder og blodprøver i løpet av oppholdet.  Dette er prøver som han ville fått dekket i Norge. Han kan derfor få dekket deler av utgiftene i Kroatia.  

Ingen forhåndsvurdering

Du kan ikke få en forhåndsvurdering fra Helfo på om du har rett til refusjon. Du må sende inn søknad i etterkant.

Utgifter til helsehjelp i Storbritannia

Storbritannia gikk ut av EU/EØS i 2020 (brexit). Dette medførte endringer i rett til å få dekket utgifter til helsehjelp. Fra 1. januar 2024 gjelder en ny trygdeavtale mellom Storbritannia og Norge.

Les mer om stønad til helsetjenester i Storbritannia.

2

Du må ha en rekvisisjon

Som hovedregel må du ha fått en rekvisisjon fra helsepersonell med rekvisisjonsrett i Norge.

Helsepersonell som kan rekvirere

  • laboratorieprøver, er lege, tannlege og jordmor
  • røntgen og andre radiologiske undersøkelser, er lege, tannlege, kiropraktor og manuellterapeut

Hvis det blir behov for å ta blodprøver eller røntgenbilder i forbindelse med annen behandling i utlandet, kan du få rekvisisjonen i det aktuelle landet.

Hvis undersøkelsene eller prøvene er gjort hos en spesialistlege, må du ha fått en henvisning. Les mer om legehjelp og henvisninger på nettsiden «Legehjelp i EU/EØS».

Eksempel

Marius har med seg rekvisisjon på at det skal tas røntgen og blodprøver under oppholdet. Han henvender seg til et røntgeninstitutt i oppholdslandet og får tatt både røntgen og blodprøver der.

3

Hvor mye kan du få refundert?

Beløpet du får refundert, er begrenset til det undersøkelsene og prøvene ville kostet for det offentlige i Norge.

Kostnader for undersøkelser og prøver beregnes med utgangspunkt i norske offentlige takster:

  • Hvis du har betalt mer enn beregnet kostnad i Norge, vil refusjonsbeløpet være lavere enn det du har betalt for helsehjelpen.
  • Hvis du har betalt mindre enn beregnet kostnad i Norge, vil refusjonsbeløpet tilsvare de faktiske utgiftene dine.

Eksempel

Marius har betalt mer for røntgenundersøkelse og blodprøver enn beregnet kostnad for tilsvarende undersøkelser og prøver i Norge. Han får derfor ikke dekket alle utgiftene han har hatt.

4

Husk dokumentasjon!

Husk å få med deg riktig dokumentasjon før du sender søknad til Helfo.

Dette er dokumentasjonen du må sende til Helfo etter at undersøkelsene og prøvene er mottatt :

  • nødvendig dokumentasjon på din helsetilstand, undersøkelser og eventuelt behandling
  • rekvisisjon der det står hvilke undersøkelser/prøver som er bestilt
  • spesifisert faktura
  • betalingsbekreftelse, for eksempel original kvittering eller utskrift fra nettbank

For at Helfo skal kunne ta stilling til kravet, må dokumentasjonen være forståelig for oss. Det betyr at den i utgangspunktet må være på norsk, dansk, svensk eller engelsk. Du bør derfor forsøke å få utstedt dokumentasjonen på et av disse språkene. Hvis dokumentene foreligger på et annet språk, kan Helfo ved behov be deg om å få disse oversatt. Du må betale for oversettelsen selv. Hvis du legger ved en oversettelse, må du også legge ved originalen.

Eksempel

Marius passer på å få med seg nødvendig dokumentasjon.

5

Reiseutgifter dekkes i liten grad

Du får ikke dekket mer enn om du ville reist til nærmeste behandlingssted i Norge.

​Du kan få innvilget dekning til deler av reiseutgiftene dine tilsvarende det du ville fått i Norge.

I Norge er hovedregelen at du får dekket reisen din med en standardsats per kilometer, uansett hvilket transportmiddel du har brukt. Du må reise til det geografisk nærmeste stedet helsetjenesten kan gis. For å få dekning må reisen være lengre enn ti kilometer hver vei og koste mer enn lokal minstetakst med rutegående transportmiddel.

Reiseutgifter som gir krav på refusjon, skal sendes på dette søknadsskjemaet:

Send søknadsskjemaet sammen med øvrig dokumentasjon – se forrige steg. Hvis du får innvilget dekning av utgiftene dine hos Helfo, sender Helfo søknaden om reiseutgifter videre til Pasientreiser

Eksempel

Marius bor i Sul. Nærmeste mulighet for å ta røntgen er i Verdal. Selv om Marius skal til utlandet, får han altså bare dekket utgifter til reisen med en standardsats per kilometer på strekningen Sul-Verdal-Sul. Han sørger for å ta vare på aktuelle reisedokumenter.

6

Send søknad til Helfo

Når undersøkelsene eller prøvene er tatt, kan du søke Helfo om refusjon. Søknad må sendes innen 6 måneder.

Logg inn på Helfos digitale skjema og søk om å få refusjon

Du må sende skjema og dokumentasjon til Helfo innen 6 måneder fra behandlingsdato. Hvis du ikke har gjort opp på stedet, men har mottatt en faktura i etterkant, beregner vi fristen fra fakturadatoen i stedet for behandlingsdatoen. Med faktura mener vi i denne sammenhengen den første betalingsoppfordringen / det første betalingskravet som er sendt fra behandleren.

For detaljer om dokumentasjonskrav, se «Husk dokumentasjon!». 

Papirskjema

Hvis du ikke har mulighet til å benytte vårt digitale skjema, kan du i stedet fylle ut og sende dette skjemaet sammen med dokumentasjon til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg:

Eksempel

Marius sender inn digitalt skjema sammen med all relevant dokumentasjon før det har gått seks måneder.

Veiledning Helsenorge

0047 23 32 70 00

Hverdager kl. 08:00 - 15:30

7

Frikort

Flere typer helsehjelp kan gi rett til frikort for helsetjenester når du har betalt egenandeler for et bestemt beløp (egenandelstaket).

Dette gjelder også hvis helsehjelpen er mottatt i et annet EU/EØS-land.

Det blir beregnet en egenandel under saksbehandlingen av ditt refusjonskrav for utlandsbehandling. Denne egenandelen blir meldt inn i egenandelsregisteret og danner grunnlag for frikort for helsetjenester. Hvis du allerede har frikort, vil du få egenandelen utbetalt sammen med refusjonen.

Når du mottar frikort fra Helfo, vil du ikke lenger måtte betale egenandel for helsetjenester som inngår i frikortordningen. Frikortet gjelder i Norge. I andre EU/EØS-land må du legge ut for behandlingen selv.

Les mer om egenandelstak og hvilke helsetjenester som omfattes av frikortordningen her.​

Innholdet er levert av Helfo

Helfo. Laboratorieprøver og røntgen i EU/EØS. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert mandag 15. april 2024 [hentet lørdag 22. juni 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/behandling-i-utlandet/laboratorieprover-og-rontgen-i-eu-eos/

Sist oppdatert mandag 15. april 2024