Alkalier

Alkalier er basiske stoffer som kan gi etseskader i hud, øyne eller slimhinner. Det kan ta tid før skaden blir synlig og ved uhell er det derfor viktig å skylle hud, øyne eller slimhinner med rennende vann i lengre tid. Ta kontakt med Giftinformasjonen for råd om skylletid og videre oppfølging, 22 59 13 00.

Husholdningskjemikalier i vaskekum

Alkalier som avløpsåpnere kan gi etseskade.

Mange kjemikalier vi har hjemme inneholder alkaliske forbindelser. Avløpsåpnere, ovnsrenser og rengjøringsmidler med ammoniakk (salmiakk) er noen av disse.

​Ved uhell med alkaliske stoffer, kontakt Giftinformasjonen for råd. Ved svelging eller alvorlige symptomer, skal du ringe 113.

Symptomer på forgifting med alkalier

Alkalier er basiske stoffer som kan gi alvorlige etseskader i kontakt med hud, øyne eller ved svelging. Det kan ta 1-2 dager før etseskadens omfang blir helt synlig.

Symptomer ved svelging​​ av alkalier

 • svie i munn og svelg
 • kvalme, oppkast, sikling
 • hevelser i svelg
 • pustevansker (på grunn av hevelser i svelg)
 •  
 • etseskader i munn, svelg, spiserør, magesekk og tarm

Alvorlige komplikasjo​ner kan oppstå.

​Symptomer ved søl på hud​​

Symptomer i huden vil være avhengig av flere faktorer, som hvor lang tid det gikk før huden ble skylt og hvor lenge det er skylt.

 • glatt hud
 • rød og tørr
 • fuktig, rød hud med blemmer eller hevelse
 • hvit eller brunlig hud

Symptomer ved sprut på øyet​​

 • smerte (ikke alltid)
 • rødhet, rennende øyne og tåkeste syn
 • varig svekket syn eller blindhet kan oppstå

Etseskade kan utvikle seg over tid og det kan derfor ta timer før omfan​get av skaden er kjent.

Førstehjelp ved forgiftning med alkalier

Start med å skylle tilsølte områder med en gang. Det er viktig å skylle lenge og kontinuerlig med rennende vann kan redusere faren for alvorlige etseskader på øyne, slimhinner eller hud.

Ved svelging​ 

 • ring 113
 • skyll munnen med mye vann, om mulig 
 • ta noe å drikke (hvis personen er våken og kan svelge)
  • barn kan få opptil 1 dl, men bør drikke frivillig 
  • voksne opptil 2 dl
 • ikke fremkall brekninger
 • ikke gi kull

Ved etsende konsentrasjoner av alkaliet bør oppfølging skje på sykehus. Er det tvil om det er etsende, ring Giftinformasjonen (22 59 13 00) for vurdering. 

​Ved søl på huden

 • fjern tilsølte klær og smykker
 • skyll umiddelbart med rennende, lunkent vann i 30-60 minutter. Ytterligere skylling kan være aktuelt
 • søl på store hudområder kan det skylles badekar eller dusj 
 • kontakt Giftinformasjon (22 59 13 00) for råd om videre oppfølging

Ved sprut i øyet 

 • fjern eventuelle kontaktlinser
 • skyll umiddelbart med rennende lunkent vann og myk stråle
 • fortsett skyllingen kontinuerlig i minimum 30 minutter. Det kan bli aktuelt å skylle lengre, også under transport til legevakt/sykehus
 • kontakt Giftinformasjonen for vurdering av faren i hvert enkelt tilfelle
 • kontakt lege dersom du har fått alkaliske stoffer i etsende konsentrasjoner på øyet 

Forebygging av uhell i hjemmet

For å forebygge forgiftningsuhell i hjemmet er det viktig ​​​at man tenker gjennom hvordan man håndterer og oppbevarer kjemikalier og kjemiske produkter.

Se tips til hvordan forebygge forgiftningsuhell med kjemiske produkter og hva du kan gjøre for å sikre deg mot uhell med kjemikaler/kjemiske produkter du har hjemme.

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Ved alvorlige symptomer ring:

113

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Sist oppdatert tirsdag 8. desember 2020