Alkalier

Alkalier er basiske stoffer som kan gi etseskader i vev. Risikoen for å utvikle en etseskade bestemmes av blant annet pH i produktet, konsentrasjonen av alkaliet, kjemikalets egenskap og kontakttid på kroppen.

Alkalier kan gi sårdannelser og vevsskader

Illustrasjon: Giftinformasjonen

Mange kjemikalier vi har hjemme inneholder alkaliske forbindelser. Avløpsåpnere, ovnsrenser og rengjøringsmidler med ammoniakk er noen av disse.

​Ved uhell med alkaliske stoffer, kontakt Giftinformasjonen for råd. Ved alvorlige symptomer, skal du ringe 113.

Symptomer

Alkaliske/basiske stoffer kan gi svært alvorlige etseskader i kontakt med hud, øyne eller ved svelging. Lite/fravær av symptomer kort tid etter eksponering betyr ikke at etseskade kan utelukkes.

Svelging​​

 • Svie i munn og svelg
 • Kvalme, oppkast
 • Etseskader med sår og hevelser i munn, svelg, spiserør og magesekk

Alvorlige komplikasjo​ner kan oppstå.

​Hud​​

 • Ofte kjennes huden glatt og rar, ofte såpeglatt
 • Smerte og blemmedannelse
 • Brannsårlignende skade utvikles etter hvert

Øyet​​

 • Smerte (ikke alltid)
 • Rødhet, tåreflod og tåkesyn
 • Varig svekket syn eller blindhet kan oppstå

Etseskade kan utvikle seg over tid og det kan derfor ta timer før omfan​get av skaden er synlig.

Førstehjelp

Start med å skylle berørte​ områder øyeblikkelig. Langvarig og kontinuerlig skylling kan redusere faren for alvorlige etseskader som følge av alkaliske stoffer på øyne, slimhinner eller hud.

Ved svelging​

 • Gi raskt litt drikke. Barn kan få opptil 1 dl, voksne opptil 2 dl. Om barnet nekter å drikke skal man ikke tvinge dem. Tvang kan føre til at drikken kommer over i luftveiene
 • Skyll munnen med mye vann, men unngå mer drikke da det kan føre til brekninger
 • Personer med pustevansker, oppkast eller som på andre måter ikke kan svelge skikkelig skal ikke ha væske, da det kan komme over i luftveiene
 • Ikke fremkall brekninger
 • Ikke gi kull
 • Videre oppfølging bør skje på sykehus snarest. Ring 113

​Ved hudkontakt​

 • Fjern tilsølte klær, smykker og liknende
 • Skyll umiddelbart med rikelig mengder rennende lunkent vann i 30-60 minutter. Ytterligere skylling kan være aktuelt.
 • I de tilfellene der store hudområder er tilsølt  med etsende kjemikalier, bør vedkommende sitte i badekar med overrisling av lunkent vann fra hånddusj til helsepersonell overtar behandlingen.
 • Kontakt Giftinformasjon for råd om videre oppfølging

Ved søl i øyet

 • Fjern eventuelle kontaktlinser.
 • Skyll umiddelbart med rennende lunkent vann og myk stråle. Fortsett skyllingen kontinuerlig i 30 minutter. Det kan bli aktuelt å skylle ytterligere, også under transport til legevakt/sykehus.
 • Vær nøye med at evt pulver er fjernet fra øyet (også under øyelokk)
 • Kontakt Giftinformasjonen for vurdering av faren i hvert enkelt tilfelle.
 • Alle som har fått alkaliske stoffer i etsende konsentrasjoner på øyet bør oppsøke lege/sykehus.

Forebygging av uhell i hjemmet

For å forebygge forgiftningsuhell i hjemmet er det viktig ​​​at man tenker gjennom hvordan man håndterer og oppbevarer kjemikalier og kjemiske produkter.

Se tips til hvordan forebygge forgifningsuhell med kjemiske produkter og hva du kan gjøre for å sikre deg mot uhell med kjemikaler/kjemiske produkter du har hjemme.