Helsekort for gravide

Når du er på den første svangerskapskontrollen, fyller legen din eller jordmor ut et helsekort for gravide. Dette kortet er likt for alle og skal følge deg gjennom hele graviditeten.

Bilde av helsekort for gravide

Hva helsekort for gravide er

​Helsekort for gravide er en pasientjournal på papir og et bindeledd mellom deg, lege, jordmor og sykehus. Slik får alle den samme informasjonen om deg og ditt barns helse, og hvilke særskilte behov dere eventuelt har. Du bestemmer selv hvilke opplysninger du vil gi. 

Du som gravid må ta med deg kortet til alle konsultasjoner og undersøkelser hos fastlege, jordmor, sykehus og andre helsetjenester du er i kontakt med i svangerskapet ditt. Du må også ta med kortet på fødeavdelingen når du skal dit.

Gi beskjed til lege/jordmor dersom du har mistet helsekortet. Hvis du glemmer det til en kontroll, er det viktig at dere noterer ned og fører inn registreringer og opplysninger i kortet senere.

Dette skal fylles inn i helsekortet

Informasjonen som noteres på helsekortet skal være av betydning for graviditeten din og fødselen. Det som fylles inn, er informasjon om:

Mor og far/medmor

 • adresse
 • sivilstatus
 • utdanning
 • yrke
 • arbeidssted
 • landbakgrunn
 • språk
 • navn og telefonnummer til fastlege og jordmor

Hvis du ikke er gift med barnets biologiske far, skal det krysses av om farskapserklæring er utfylt i svangerskapet.

Tidligere historikk

 • alle tidligere graviditeter
 • fødsler
 • spontane aborter

Du kan også bli spurt om din mors og/eller søsters fødsel, fordi dette kan være genetisk betinget.

Tidligere eller nåværende sykdommer som kan ha betydning for deg og/eller barnet.

Sykdommer som må følges ekstra opp, som

Sykdommer helsetjenesten er interessert i å få kartlagt, deriblant

Din bruk av legemidler

 • både reseptfrie og reseptbelagte
 • legemiddelallergi

Dine levevaner

Levevaner som kosthold og kosttilskudd, fysisk aktivitet, arbedisforhold og bruk av

Når du blir spurt om antall sigaretter, er dette for å avgjøre hvor stor risiko dette utgjør for deg og barnet.

Termin

Rutineundersøkelser og eventuelt behov for andre prøver

Det vil bli tatt ulike rutineundersøkelser og prøver under svangerskapet ditt.

Målinger av deg

Målinger av fosteret

Fosterdiagnostikk som består av fosterets

 • hjerteslag (fosterlyd)
 • bevegelser
 • hvordan fosteret ligger

Konsultasjoner

Alle undersøkelser du er på i løpet av svangerskapet skal føres opp, slik at jordmor og andre vet hva slags behandling du har fått. Det skal også noteres om du har fått ammeveiledning og eventuelt har deltatt på fødsels-/foreldreforberedende kurs.

Fødested og helsestasjon

Du får tildelt hvor du skal føde, men kan søke om bestemt sted hvis du ønsker. Hvis du har behov for følgetjeneste skal dette noteres. Helsestasjonen, der du skal få oppfølging etter at du har født, noteres også.

Trenger du ekstra oppfølging?

​Har du behov for mer oppfølging enn det som er standard, er det svært viktig at jordmor eller lege får informasjon om dette. Dette kan være sosiale forhold, som

 • arbeidsledighet
 • behov for økonomisk støtte
 • språkvansker

eller fysiske/psykiske forhold, som

 • sykdom
 • funksjonshemming
 • erfaring med vold og/eller tidligere overgrep
 • traumatiske erfaringer fra helsevesen eller tidligere svangerskap/fødsel

Hva betyr forkortelsene?

​Listen under forklarer hva noen av begrepene i helsekortet betyr, men dette er ikke noe du som gravid må kunne eller forstå. Spør jordmor eller lege hvis du er usikker på noe.

 
Begrep Betydning
AB0 Blodtypen din noteres: A, B, AB eller O.
​ABU ​Asymptomatisk bakteriuri, refererer til nivåer av bakterier i blære og urin.
​​P/Alb Protein/albumin (eggehvite) i urin.
BT ​Blodtrykk.
​Ex. u. ​Svangerskap utenfor livmoren.
​Ferritin ​Blodprøve som forteller om jernnivået ditt.
Fl/min.​ ​Fosterlyd (fosterets hjerteslag) pr. minutt.
​Leie ​Hvordan fosteret ligger. H/S/T/F/B er ulike koder for normalt leie, seteleie, tverrleie (om fosteret ligger på tvers) og om hodet har festet seg.
Glukosebelastning Prøve som viser hvordan kroppen din håndterer inntak av en bestemt mengde sukker (glukose).
​Hb ​Hemoglobinmengde (blodprosent, prøve på evt. anemi).
​HIV Prøvesvar fra ​HIV-test.
​Legemiddel - ​Ingen faste legemidler.
​Legemiddel + Bruk av legemidler som f.eks. insulin for diabetikere, Levaxin for de med lavt stoffskifte eller blodfortynnende midler. Noen skriver også inn jern, vitaminer og folat her.
​MRSA ​Resistente bakterier kalt meticillinresistente Staphylococcus aureus.
​RH-D Blodtypen din eller fosterets kan være Rh-positiv eller Rh-negativ.
​Syfilis ​​Syfilisprøve. Her settes datoen den ble tatt og prøvesvaret.
​​Symfyse-fundusmål ​Antatt avstand fra øvre del av bekkenbenet til toppen av livmoren. Angis i centimeter og noteres i diagrammet.​
​Termin ​Antatt dato for fødsel, en for mensentermin og en for ultralydtermin. Korrigert termin skal være ultralydtermin.
Uke​ Hvor langt på vei du er. Angis i fullgått uke + dager.
​Ødem ​Hovenhet på grunn av vannsamlinger i kroppen.
​+ ​Spor funnet.
​- ​Ingen funn.

Mer hos Helsedirektoratet