Brukermedvirkning

Pasienter og brukere har rett til å medvirke når de mottar helse- og omsorgstjenester. Helse- og omsorgstjenesten har plikt til å involvere pasienter eller bruker i valg mellom tilgjengelige og forsvarlige tjenestetilbud, og undersøkelses- og behandlingsmetoder.

Kvinne i rullestol samarbeider med mann

Retten til medvirkning er lovregulert i Pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1 (lovdata.no), og gjelder for både pasienter og brukere.

Pasient er en person som tar kontakt med helse- og omsorgstjenesten og ber om helsehjelp, eller som helse- og omsorgstjenesten tilbyr helsehjelp. Bruker er en person som mottar tjenester som ikke er helsehjelp.

Samarbeid mellom pasient eller bruker og tjenesteutøver

Brukermedvirkning betyr at tjenestetilbudet, så langt som mulig, skal utformes i samarbeid med pasienten eller brukeren.

Det skal legges stor vekt på pasientens eller brukerens synspunkter når helse- og omsorgstjenestens tilbud utformes. Målet er at pasienten eller brukeren skal få et godt tilbud, som er tilpasset deres behov.

For at pasienten skal ha mulighet til å medvirke, skal den som tilbyr helse- og omsorgstjenester gi pasienten informasjon slik at han eller hun får innsikt i sin helsetilstand og innholdet i helsehjelpen. Brukere skal også få nødvendig informasjon om tjenestetilbudet for å kunne medvirke.

Helse- og omsorgstjenesten har plikt til å yte faglig forsvarlige tjenester. Dette kravet har betydning for hvilke tjenester den enkelte pasient eller bruker blir tilbudt. Retten til brukermedvirkning gjelder kun for helse- og omsorgstjenestetilbud som er tilgjengelig og blir ansett som forsvarlig.

Rett til individuell plan

Alle som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester har rett til å få utarbeidet en individuell plan. I utarbeidelsen av en individuell plan ønsker man at pasienten eller brukeren deltar aktivt i å beskrive sine ønsker, mål og behov for tjenester.

Brukermedvirkning er ingen plikt

Pasienten eller brukeren har en rett, men ingen plikt til å delta i utformingen av tjenestetilbudet.

Pasienter eller brukere som i første omgang avslår å delta i prosessen, bør senere spørres på nytt om han eller hun ønsker å medvirke til utforming av tjenestetilbudet.

Rett til å involvere pårørende

Som pasienten eller brukere har du ikke bare rett til å medvirke selv. Du kan også velge at andre får være til stede under planlegging eller gjennomføring av helse- og omsorgstjenester.

Dersom en pasient mangler samtykkekompetanse, har pårørende rett til medvirkning. Kompetanse til å samtykke mangler når en pasient, på grunn av fysiske eller psykiske forstyrrelser, senil demens eller psykisk utviklingshemming åpenbart ikke er i stand til å forstå hva samtykket omfatter. Dette er videre forklart i Lov om pasient- og brukerrettigheter § 4-3, andre avsnitt (lovdata.no).