Brukermedvirkning – din rett og mulighet til å medvirke

Som pasient eller bruker av helse- og omsorgstjenester har du rett til å medvirke i valg av tjenestetilbud, undersøkelsesmetoder og behandlingsmetoder.

Kvinne i rullestol samarbeider med mann

Brukermedvirkning er viktig for deg fordi du får større innflytelse, og at helse- og omsorgstjenestene blir tilpasset deg og dine behov.

Du har rett til god og tilpasset informasjon slik at du kan medvirke. Du har ingen plikt til å delta i utformingen av tjenestetilbudet, men du mister heller ikke din rett til å medvirke hvis du i første omgang sier at du ikke ønsker det. Du bør spørres på nytt på et senere tidspunkt, og du kan alltid selv be om å medvirke i hvordan ditt tjenestetilbud skal være.

Samarbeid om tjenestetilbudet

Tjenestetilbudet skal utformes i samarbeid mellom deg og den eller de som gir tjenestetilbudet. Dine synspunkter skal tillegges stor vekt ved utformingen av tilbud og målet er tjenestetilbud som er godt tilpasset dine behov. Brukermedvirkning er viktig for at tjenestene du mottar skal bli best mulig.

Ta del i valg om egen behandling (samvalg)

Du har rett til å være med på i valg av hva slags behandling som passer best for deg. Det kalles samvalg. For eksempel skal du få vite om ulike alternativer, virkninger og bivirkninger ved valg av medisiner.

Individuell plan

Hvis du har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester har du rett til å få utarbeidet en individuell plan.

Individuell plan skal gjennom medvirkning ta utgangspunkt i dine ønsker, mål og behov for helse- og omsorgstjenester, og skal sikre at du får et helhetlig, koordinert og tilpasset tjenestetilbud på tvers av fag, nivåer og sektorer.

Rett og mulighet til å involvere pårørende

Som pasient eller bruker har du ikke bare rett til å medvirke selv. Du kan også velge at andre personer får være til stede under planlegging eller gjennomføring av helse- og omsorgstjenester. Hvis du mangler samtykkekompetanse, har pårørende rett til medvirkning sammen med deg.

Du som pårørende har også dine egne rettigheter uavhengig av at du kan involveres i din nærmestes behandling.

Barn og unge

Barn skal involveres i samtalen ut fra barnets alder, modenhet og uttrykksform. I forbindelse med medvirkning hos de minste barna, bør tjenestene være bevisste på disse barnas uttrykksform for å kunne sørge for at de blir ivaretatt ved konsultasjoner.

Faktaboks

Retten til medvirkning er lovregulert i Pasient- og brukerrettighetsloven (lovdata.no).  

Begrepene pasient og bruker forstås slik: 

  • Pasient er en person som tar kontakt med helse- og omsorgstjenesten og ber om helsehjelp, eller en person som helse- og omsorgstjenesten tilbyr helsehjelp i det enkelte tilfelle.  
  • Bruker er en person som tar kontakt eller mottar tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven som ikke er definert som helsehjelp.

Helse- og omsorgsdepartementet (lovdata.no)

Pasient- og brukerrettighetsloven inneholder rettsregler om de rettigheter pasienter og brukere har overfor helse- og omsorgstjenesten.

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator

Pasient- og brukerombudet

Ombudet hjelper deg med spørsmål om helsetjenester, og gir råd og veiledning om rettighetene dine.

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Brukermedvirkning – din rett og mulighet til å medvirke. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert fredag 4. februar 2022 [hentet torsdag 20. juni 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/rettigheter/brukermedvirkning/

Sist oppdatert fredag 4. februar 2022