Benmargskreft (myelomatose)

Benmargskreft eller myelomatose er en sykdom som kan ha et svært ulikt forløp fra person til person. Sykdomsbildet preges av hvor benmargskreften/myelomcellene er lokalisert og hvor langt sykdommen har utviklet seg.

Kvinneansikt

​​

colourbox

Symptombilde

Symptomer kan variere etter hvor langt sykdommen har utviklet seg. Mange har ikke symptomer, og sykdommen kan oppdages tilfeldig ved en blodprøve som tas av andre årsaker.

 • Skjelettsmerter – myelomcellene (kreftcellene ved benmargskreft) kan fortrenge den normale delen av benmargen og bryte ned benvevet.
 • Benbrudd som oppstår plutselig uten at det er en åpenbar grunn til det. Dette kommer av at sykdommen svekker benstrukturen fordi myelomcellene tar plassen til benvevet.
 • Tretthet og tungpustethet – myelomcellene tar opp plassen til de røde blodlegemene og blodprosenten faller.
 • Nedsatt nyrefunksjon – M-komponenten ( forkortelse for monoklonal komponent) og kalsium skilles ut i nyrene og hindrer disse i å filtrere og rense blodet skikkelig.
 • Gjentatte infeksjoner – kvaliteten på de hvite blodlegemene er dårlig og det svekker immunforsvaret.
 • Tørste, kvalme, dårlig appetitt, slapphet, forvirring og svakhet i muskler på grunn av økt utskillelse av kalsium fra bensubstansen som er påvirket av kreftceller.

Symptomene over kan være tegn på andre tilstander og ikke nødvendigvis kreft. Vårt råd er at dersom symptomene varer i over tre uker, bør du ta kontakt med lege.

Benmargskreft må ikke forveksles med benkreft/bensarkom (osteosarkom) eller spredning (metastaser) til skjelettet.

Risikofaktorer og forebygging

Årsaken til benmargskreft er ikke kjent. Sykdommen skyldes ikke arv, men opphopning i enkelte familier kan tyde på at noen er mer disponert for sykdommen enn andre.

Vi kan likevel ta noen valg som bidrar til å minske risikoen, selv om dette ikke gir noen garanti mot å få kreft. For den som får kreft, vil det å være i god form gjøre at man tåler behandlingen bedre.

Myelomatose må ikke forveksles med benkreft/bensarkom (osteosarkom) eller spredning (metastaser) til skjelettet.

Bakgrunn for myelomatose

Plasmaceller er en type hvite blodceller som finnes i brystbenet, kragebenet, ribbena, ryggraden, bekkenet og i enden av de lange knoklene i armer og lår. De hvite blodcellene har blant annet som oppgave å danne antistoffer mot virus og bakterier og er en viktig del av immunforsvaret vårt.

Når plasmacellene blir ondartede, kalles de myelomceller. Ved myelomatose deler plasmaceller seg uten kontroll, og de utvikler seg til kreftceller. Dette skaper en økt produksjon av et antistoff som kalles M-komponent. Antistoffet i seg selv kalles ikke M-komponent, men det kalles det når det måles i blod/urin.

Plasmacellene fortrenger plassen til de normale cellene i benmargen, og hindrer produksjonen av viktige antistoffer og blodceller. Myelomscellene utvikler seg i et stort antall, og danner svulster i benmargen og i benvevet.

Ved å holde en sunn kroppsvekt og unngå overvekt og fedme, minsker risikoen for å få kreft. For den som får kreft, vil det å være i god form gjøre at man tåler behandligen bedre og har lavere risiko for senskader.

Andre faktorer som kan gi økt riskiko:

 • Strålebehandling for tidligere kreft
 • Redusert immunforsvar av immunnedsettende medisiner, for eksempel etter transplantasjoner eller ved HIV
 • Enkelte andre blodcellesykdommer

Utredning og diagnose

CT-​røntgen av skjelettet tas for å se etter forandringer i skjelettet, noe som er vanlig ved myelomatose.

Benmargsprøve tas med lokalbedøvelse fra hoftekammen. Prøven viser om det finnes unormalt mange plasmaceller i benmargen, og om de har det typiske utseende til de ondartede myelomcellene

Blodprøver – senkningen kan være høy og blodprosenten (hemoglobinet) kan være lav, nyrefunksjon, kalkinnholdet i blodet (kalsium) kan være forhøyet. Produksjon av et spesielt protein (M-komponenten) er et særtrekk ved Myelomatose. M-komponenten er immunglobulinet som de ondartede plasmacellene produserer. Mengden av dette proteinet i blodet og i urinen er et indirekte mål på hvor mange myelomceller som er i kroppen på et gitt tidspunkt; en slags tumormarkør. Ved å måle denne, kan legen følge med på respons på behandlingen, de kan evaluere restsykdom og tilbakefall.

Urinprøve for å se etter unormale proteiner.

Møte med​ legen

Det er lurt å forberede seg til møtet med legen.

 • Tenk igjennom hva du ønsker å få ut av samtalen.
 • Skriv ned på forhånd det du lurer på.
 • Ta med deg noen – det kan være lett å glemme det som blir sagt.
 • Oppsummer det dere har snakket om før du går fra legen. Da kan eventuelle misforståelser korrigeres.
 • Snakk gjerne med noen om samtalen etterpå.

Pakkeforløp for benmargskreft

Pakkeforløpet for benmargskreft har som mål å bidra til rask utredning og oppstart av behandling, og unngå unødvendig ventetid.

Helsedirektoratet har utarbeidet et nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av ulike blodkreftsykdommer.

Psykiske reaksjoner

Livet endrer seg når kreft blir en del av det. Mange opplever uvisshet og bekymring. Les mer om psykisk helse her, for å kunne håndtere den krevende situasjonen bedre.

Å være pårørende er utfordrende, og det er mange måter å reagere på.
Her er noen råd til kreftpasienter og pårørende.

Last ned pasientinformasjon om pakkeforløp for benmargskreft (myelomatose), (helsedirektoratet.no).

Behandling

Ved de fleste kreftsykdommer er det viktig å starte behandling så raskt som mulig etter at diagnose er stilt. Dette er ikke alltid nødvendig ved myelomatose.

Sykdommen utvikler seg gradvis. Å starte behandling er derfor hensiktsmessig først når pasienten har symptomer som for eksempel skjelettsmerter, lav blodprosent, økt infeksjonstendens, benmargssvikt, nyresvikt og for mye kalsium i blodet.

Myelomatose er en sykdom man vanligvis ikke blir frisk av, men som man kan leve med i lang tid. Hensikten med behandlingen er derfor å bremse sykdommen, lindre symptomer, bedre livskvaliteten og forlenge livet. Myelomatose er en diagnose det forskes mye på, og det finnes mange ulike typer behandling.

Cellegift

Flere typer cellegift kan brukes sammen. Ved myelomatose brukes også cellegift sammen med kortison, men i så små doser at det ikke gir ubehagelige bivirkninger. Det er vanlig at cellegiftbehandlingen gis som tabletter i kombinasjon med injeksjoner i underhud eller intravenøst. Som oftest får man 3–4 kurer før effekten av behandlingen vurderes.

Når de fleste symptomene er forsvunnet, kalles dette platåfasen eller remisjon. Ved platåfasen er det vanlig at behandlingen stanses. Når symptomene kommer tilbake, starter behandlingen opp igjen.

Viktig å vite om sepsis (blodforgiftning)

Kreftpasienter er spesielt utsatt for å utvikle sepsis, særlig ved cellegiftbehandling. Sepsis er en alvorlig infeksjon som kan gjøre pasienter svært syke. Det er derfor viktig å kjenne symptomene på sepsis og vite hva man skal gjøre.

Høydosebehandling med stamcellestøtte (HMAS)

er aktuelt for pasienter opp til ca 65-70 år. Behandlingen er tøff. Pasienten gjennomgår intensiv cellegiftbehandling, eventuelt i kombinasjon med strålebehandling, for å fjerne alle kreftceller. Behandlingen medfører tap av alle blodceller, og pasienten er avhengig av å få tilbakeført etter behandlingen.  Enten egne stamceller – hvor de friske stamcellene er “høstet” før høydosebehandlingen eller fra en fremmed giver. Selv ved god allmenntilstand er det slik at jo eldre man er, jo dårligere tåler kroppens organer belastningen.

Allogen stamcellestøtte, med familiegiver, er et sjeldent alternativ for enkelte yngre pasienter. Allogen stamcelletransplantasjon med redusert forbehandling, er en nyere behandlingsform som kan være aktuell for pasienter opp til 65-70 år.

Andre medikamenter som har krefthemmende effekt og som har vist seg å virke spesielt godt på myelomatose:

 • Thalidomid
 • Revlimid
 • Panobinostat
 • Pomalidomid
 • Carfilzomib
 • Daratumumab
 • Velcade
 • Cyklofosfamid

Denosumab (Xgeva) innføres til forebygging av skjelettrelaterte hendelser hos voksne med myelomatose som ikke kan bruke standardbehandling med bisfosfonater.

Skjelettrelaterte hendelser er blant annet brudd og ryggradskompresjon. Legemiddelet kan tas i bruk fra 1. juli 2020.

Her er det viktig å snakke med legen for å høre om det er noe av dette som kan være aktuelt, om hvordan det virker og hvilke bivirkninger som kan forventes.

Strålebehandling

Strålebehandling kan gis for å redusere smertene i skjelettet og når det er fare for brudd. Strålebehandling har ofte god effekt på skjelettsmerter fordi strålene får svulstene til å krympe. Etterpå bygger skjelettet seg langsomt opp igjen, men er svekket. Det er viktig å unngå for stor belastning den første tiden. Snakk med legen din om hva som gjelder for deg.

Utprøvende behandling

Det forskes hele tiden på å gjøre behandlingen bedre, og på den måten øke overlevelsen til pasientene. Det pågår flere kliniske studier som også norske pasienter deltar i. Flere nye medikamenter er under utvikling, og vil bli tilgjengelig de neste årene. De vil kunne gi et viktig bidrag til eksisterende behandling.

Les om studier ved Oslo Myeloma Center (Oslo Universitetssykehus).

Etter behandling av benmargskreft

Oppfølging etter avsluttet behandling blir ofte tilpasset den enkelte. Det er legen som har hatt ansvar for behandlingen på sykehuset som skal skissere et opplegg for oppfølging og kontroller i etterkant. Det er viktig å avklare hvor ofte pasienten skal inn til kontroll, hva kontrollen innebærer og hvor kontrollen skal gjøres.

Pasienter med myelomatose følges opp individuelt fordi sykdommens utbredelse og aggressivitet er varierende. Vanligvis kan oppfølging foregå på lokalsykehus i samråd med hematolog (spesialist i blodsykdommer).

Målet er å fange opp symptomer på et tidlig tidspunkt for å gi pasienten best mulig livskvalitet. Oppfølgingen i etterkant vil være relatert til følger av sykdommen, slike som:

 • lav blodprosent
 • infeksjoner
 • nyresvikt
 • økt kalkinnhold i blodet (hyperkalcemi)
 • skader/brist i skjelettet

En del pasienter har lav blodprosent på diagnosetidspunktet som ikke blir bedre under behandling av grunnsykdommen. Dette behandles med blodoverføring, eventuelt ved å gi erytropoietin, en medisin som stimulerer dannelse av røde blodlegemer.

Dårlig immunforsvar er et problem for mange med myelomatose. Infeksjoner kan utvikle seg raskt og ubehandlet kan de bli svært alvorlige. Oppstår feber, frysninger og andre tegn på infeksjon bør lege eller sykehus kontaktes for å vurdere antibiotika. Enkelte pasienter med infeksjoner som stadig gjentar seg, kan ha nytte av behandling med gammaglobulin, som har en viktig funksjon for immunforsvaret.

Nyresvikt kan forekomme av flere årsaker. Sykdommen i seg selv kan føre til nyreskade. I tillegg kan for lavt væskeinntak, for høyt nivå av kalsium i blodet, høyt innhold av et stoff som kalles urinsyre, infeksjoner, cellegifter, ulike antibiotika og andre medikamenter, skade nyrene.

Gode råd for å forebygge nyresvikt

 • Sørg for å få rikelig drikke.
 • Få grundig informasjon om hvordan du kan følge med på nyrefunksjonen.
 • Få informasjon om medisiner som er spesielt skadelig for nyrene, og forsøk å unngå disse.
 • Ved økende smerter eller hvis det er tegn på at noe kan være brukket, må du kontakte legen din for å få satt i gang smertelindring, behandling av brudd og eventuell strålebehandling.

Regelmessig fysisk aktivitet er viktig for å styrke muskulaturen rundt skjelettet. Aktivitetene bør tilpasses til hva slags treningsvaner du eventuelt har fra før. Gjør noe som er lystbetont, og ta gjerne kontakt med fysioterapeut, lege eller andre som kan gi deg råd.

Rehabilitering

Rehabilitering skal gi pasienten mulighet til å komme tilbake til hverdagen så raskt som mulig – og hjelp til å håndtere endringer som følger av sykdommen og behandlingen. Det vil variere hva slags rehabilitering den enkelte trenger. Rehabiliteringsbehovet kan også endre seg etter hvor i sykdomsforløpet man er. Spør legen om råd.

Senskader

Flere mennesker opplever at livet endrer seg, mentalt så vel som fysisk, i forbindelse med kreftsykdom og behandling. Yteevne og energinivå kan bli redusert. Arbeidsevne og arbeidsliv kan bli påvirket.

At yteevne og energinivå blir redusert, kan også gå ut over seksuallivet.

Her kan du lese mer om tretthet og utmattelse/fatigue (unormal tretthet) og andre senskader.

Prognose

I 2018 fikk 455 mennesker benmargskreft i Norge, 272 menn og 183 kvinner.

De fleste som får benmargskreft er over 60 år. Færre enn 2 prosent får sykdommen før 40-årsalderen.

Fem år etter at pasienten har fått diagnosen er det nå 51 prosent som fortsatt lever. Andelen pasienter som fortsatt lever fem år etter at diagnosen er stilt har økt kraftig de siste årene – fra 35 prosent i 2002 til 51 prosent i 2018. Dette skyldes trolig bedre tilgang på medisiner mot benmargskreft.

Yngre pasienter har statistisk sett bedre sjanse for å overleve enn eldre. 70 prosent av pasientene mellom 18 og 64 år lever fortsatt fem år etter at diagnosen er stilt. Tilsvarende tall for aldersgruppen 65 til 70 år er 59 prosent – og for pasienter på 71 år eller mer er tallet 35 prosent. 

Tallene er hentet fra Kreftregisteret

Å leve med

Hovedfokus er å leve best mulig med sykdommen, med færrest mulig symptomer og plager. Hvor lange symptomfrie perioder du vil få, kan ingen svare deg på, det vil tiden vise. Noen lever et normalt liv og har lange symptomfrie perioder, mens andre må lære seg å leve med noen nye utfordringer og mer behandling.

Hvordan du skal leve med din kreftdiagnose, må du finne ut av selv, men det kan være lurt å tenke på følgende:​

 • Vær ærlig overfor omgivelsene dine om hvilken diagnose du har fått. Både familie, venner, arbeidsgiver, osv. Mange vil kanskje synes det er brutalt at du har fått en diagnose uten håp om å bli frisk, men samtidig er det sannheten.
 • Når de første sjokkartede følelsene har lagt seg, er det lurt å prøve å finne tilbake til balansen i livet ditt. Ta opp igjen vanlige aktiviteter som gir mening og glede i hverdagen og prøv og kom tilbake til en så normal hverdag som mulig. Aktivitetene kan være jobb, trening eller andre sosiale ting.
 • Ha en åpen og ærlig dialog med legen din, og vær tydelig på hvordan du vil ha det. Noen vil vite mest mulig, leser på internett og stiller mange spørsmål. Andre lytter til legen og velger å forholde seg til det uten å søke informasjon andre steder. En åpen dialog kan være med på å gjøre deg trygg i din nye livssituasjon, som er viktig for god livskvalitet.​